Wymiana dowodu osobistego

 

1.    Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2.     Do wniosku dołącz:

a. aktualną fotografię,

b. dotychczas posiadany dowoód osobisty, a w przypadku jego utraty, ważny paszport ( do wglądu ).

3.    Wypełniony i podpisany własnoręcznie wniosek złóż osobiście w siedzibie organu dowolnej gminy lub wyslij ( wraz z załącznikami ) w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, także do organu dowolnej gminy.

4.     Otrzymasz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z przewidywaną datą odbioru.

5.     Odbierz dowód osobisty.

 

      Wymagane dokumenty :

 

1.    Wniosek o wydanie dowodu osobistego.

2.    Kolorowa fotografia osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego, o wymiarach 35x45 mm, wykonana na jednolitym, jasnym tle, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek od wierzchołka głowy do górnej częśći barków, tak aby twarz zajmowała 70- 80 % fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami , patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana na papierze fotograficznym lub papierze fotograficznym przeznaczonym do drukarek. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej, niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach co najmniej 492x 610 pikseli i wielkości nie przekraczającej2,5 MB, spełniającą powyższe wymogi.

3.    Na żądanie organu, w przypadku niezgodności danych zawartych we wniosku z danymi w Rejestrze Dowodów Osobistych- skrócony odpis polskiego aktu urodzenia, w przypadku zawarcia małżeństwa- skrócony odpis polskiego aktu małżeństwa, orzeczenie sądu, dokument poświdczający obywatelstwo polskie.

4.    Dotychczasowy dowód osobisty lub w przypadku jego utraty- ważny paszport( do wglądu).

 

     Opłaty: Brak.

 

     Miejsce złożenia i odbioru:

 

     Urząd Miasta i Gminy w Skepem, wydział Dowodów.

     Pok. nr 13a

 

     Termin odpowiedzi:

    

     Do 30 dni.

 

     Tryb odwoławczy:

 

     Do Wojewody Kujawsko- Pomorskiego, w terminie 14 dniod dnia doręczenia decyzji, za pośrednictwem organu, który wydała decyzję.

 

     Uwagi:

 

1.    Pełnoletni obywatel RP zamieszkujący na jej terytorium jest obowiązany posiadać dowód osobisty.

2.    Dowód osobisty należy wymienić w przypadku:

·       upływu terminu ważności dowodu osobistego- co najmniej 30 dni przed upływem terminu ważności,

·       zmiany danych zawartych w dowodzie osbistym- niezwłocznie,

·       zmiany wizerunku twarzy posiadacza dowodu osobistego, w stosunku do wizerunku twarzy zamieszczonego w dowodzie osbistym w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza- niezwłocznie.

·       Uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza- niezwłocznie.

       3.W przypadku utraty dowodu osobistego należy niezwłocznie zgłosić jego utratę oraz wystąpić o wydanie dowodu osobistego.

4.    Dowód osobisty wydaj się nieodpłatnie.

5.    Dowód osobisty wydaje się na wniosek.

6.    Wniosek składa się w organie dowolnej gminy na terytorium RP.

7.    Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

8.    Wniosek składa się osobiście, z wyjątkiem:

- osoby małoletniej, której do ukończenia 18. roku życia zostało więcej niż 30 dni, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców lub opiekun prawny;

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa jeden z rodziców;

- osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską, w imieniu której wniosek składa opiekun prawny;

- osoby ubezwłasnowolnionej częsciowo, w imieniu której wniosek składa kurator.

 

 

9.    Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobom wymienionym wyżej wymaga ich obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.

10.  W przypadku niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej nie dającej siępokonać przeszkody, wnioskodawca zawiadamia o tym organ gminy, któłry zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba, że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.

11.  Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiające ją w okularach z ciemnymi szkłami.  W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukonczyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U z 2008 r. Nr 14, poz. 92 z ze zm.).

12. Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojemu wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiające jąw nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jej w pełni widoczny. W takim przypadku do wnmiosku załacza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowejzarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej. W uzasadnionych przypadkach organ gminy może wydać dowód osobisty na wniosek , do którego została dołączona fotografia przedstawiająca osobę z zamkniętymi oczami, innym niż naturalny wyrazem twarzy lub z otwartymi ustami.

13. Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek. Z wyjątkiem następujących przypadków:

- dowód osobisty wydawany osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych, odbiera rodzić albo opiekun prawny;

- dowód osobisty wydający osobie posiadającej ograniczoną zdolnośćdo czynności prawnych  odbiera osoba ubiegająca się o wydanie dowodu osobistego, rodzic albo kurator;

- w przypadku przyjęcia wniosku o wymianę dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, odbioru dowodu osobistego  może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomoctnictwem szczególnym do dokonania jego odbioru ( dotyczy tylko sytuacji opisanej w pkt 10  działu „ Uwagi” niniejszej karty informacyjnej ).

 

     Podstawa prawna :

 

1.    Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.- Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. Z 2013 r. poz. 267 ze zm. )

2.    Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych ( Dz. U Nr 167, poz.1131 ze zm.).

3.    Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrzynych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu Dz. U. poz.212).

 

     Wymagane dokumenty:

      1.Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dwodu osobistego przebywający poza terytorium RP- dowolnej placówce konsularnej RP.

      2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych dokonuje rodzic, opiekun prawny lub kurator.