Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przedmiot: Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej 

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.14.2015.

 

W dniu 24.11.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 317056 - 2015.

              

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

 

I. Ogłoszenie o zamówieniu:

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w części nr IV:

jest:

Część IV: Trasa nr 3 - Łąkie szkoła, Sarnowo I Krzyżówki, Sarnowo II Las, Sarnowo III Sklep, Franciszkowo I, Franciszkowo II, Łąkie szkoła oraz na przesiadkę w Łąkiem do Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem (

winno być:

Część IV: Trasa nr 3 - Łąkie szkoła, Sarnowo I Krzyżówki, Sarnowo II Las, Sarnowo III Sklep, Franciszkowo I, Franciszkowo II, Łąkie szkoła oraz na przesiadkę w Łąkiem do Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem (46 km dziennie), usługa obejmuje dowóz dzieci oraz odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania (maksymalna ilość uczniów przewidziana do przewozu - 11).

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia w części nr VI:

jest:

Część VI: Połączone trasy nr 1 i 4 - Skępe, Moczadła I, Moczadła II, Kukowo, SP Czermno, Czarny Las, Kukowo, Grabówiec I, Boguchwała III, Boguchwała II, Boguchwała I, Grabówiec, Boguchwała I, Gorzeszyn, Obóz II, Obóz I, Huta, Ławiczek, Skępe (30 km dziennie), usługa obejmuje odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania (maksymalna ilość uczniów przewidziana do przewozu - 45).

winno być:

Część VI: Połączone trasy nr 1 i 4 - Skępe, Moczadła I, Moczadła II, Kukowo, SP Czermno, Czarny Las, Kukowo, Grabówiec I, Boguchwała III, Boguchwała II, Boguchwała I, Grabówiec, Boguchwała I, Gorzeszyn, Obóz II, Obóz I, Huta, Ławiczek, Skępe (35 km dziennie), usługa obejmuje odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania (maksymalna ilość uczniów przewidziana do przewozu - 45).

III.3.3) Potencjał techniczny Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

jest:

Wykonawca wykaże dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób, posiadającym ważne ubezpieczenie OC oraz NNW, a także przegląd techniczny, o minimalnej liczbie miejsc siedzących: Część I. 57 miejsc siedzących Część II. 27 miejsc siedzących Część III. 53 miejsca siedzące Część IV. 19 miejsc siedzących Część V. 39 miejsc siedzących Część VI. 45 miejsc siedzących Część VII. 53 miejsca siedzące Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z

treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.

winno być:

Wykonawca wykaże dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób, posiadającym ważne ubezpieczenie OC oraz NNW, a także przegląd techniczny, o minimalnej liczbie miejsc siedzących: Część I. 57 miejsc siedzących Część II. 27 miejsc siedzących Część III. 53 miejsca siedzące Część IV. 11 miejsc siedzących Część V. 39 miejsc siedzących Część VI. 45 miejsc siedzących Część VII. 53 miejsca siedzące Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń jakie mają załączyć Wykonawcy - wyszczególnionych w § 7 IDW. Z

treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert:

 jest:

04.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

winno być:

07.12.2015 godzina 10:00, miejsce: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

 

II. Instrukcja dla Wykonawców:

§4 Przedmiot Zamówienia pkt 1 ppkt 4:

jest:

Część IV: Trasa nr 3 – Łąkie szkoła, Sarnowo I Krzyżówki, Sarnowo II Las, Sarnowo III Sklep, Franciszkowo I, Franciszkowo II, Łąkie szkoła oraz na przesiadkę w Łąkiem do Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem (46 km dziennie), usługa obejmuje dowóz dzieci do Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem oraz odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania (maksymalna ilość uczniów przewidziana do przewozu – 19);

winno być:

Część IV: Trasa nr 3 - Łąkie szkoła, Sarnowo I Krzyżówki, Sarnowo II Las, Sarnowo III Sklep, Franciszkowo I, Franciszkowo II, Łąkie szkoła oraz na przesiadkęw Łąkiem do Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem (46 km dziennie), usługa obejmuje dowóz dzieci oraz odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania (maksymalna ilość uczniów przewidziana do przewozu - 11).

§4 Przedmiot Zamówienia pkt 1 ppkt 6:

jest:

Część VI: Połączone trasy nr 1 i 4 - Skępe, Moczadła I, Moczadła II, Kukowo, SP Czermno, Czarny Las, Kukowo, Grabówiec I, Boguchwała III, Boguchwała II, Boguchwała I, Grabówiec, Boguchwała I, Gorzeszyn, Obóz II, Obóz I, Huta, Ławiczek, Skępe (30 km dziennie), usługa obejmuje odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania (maksymalna ilość uczniów przewidziana do przewozu – 45).

winno być:

Część VI: Połączone trasy nr 1 i 4 - Skępe, Moczadła I, Moczadła II, Kukowo, SP Czermno, Czarny Las, Kukowo, Grabówiec I, Boguchwała III, Boguchwała II, Boguchwała I, Grabówiec, Boguchwała I, Gorzeszyn, Obóz II, Obóz I, Huta, Ławiczek, Skępe (35 km dziennie), usługa obejmuje odwiezienie dzieci po odbytych zajęciach szkolnych do ww. miejsc ich zamieszkania (maksymalna ilość uczniów przewidziana do przewozu – 45).

§  6.  Warunki  udziału  w  postępowaniu  oraz  opis  sposobu  dokonywania  oceny spełniania tych warunków pkt 1 ppkt 4:

jest:

dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

Wykonawca wykaże dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób, posiadającym ważne ubezpieczenie OC oraz NNW, a także przegląd techniczny, o minimalnej liczbie miejsc siedzących:

Część I.

57 miejsc siedzących

Część II.

27 miejsc siedzących

Część III.

53 miejsca siedzące

Część IV.

19 miejsc siedzących

Część V.

39 miejsc siedzących

Część VI.

45 miejsc siedzących

Część VII.

53 miejsca siedzące

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w § 7 niniejszej IDW. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.

winno być:

dysponowania potencjałem technicznym do wykonania zamówienia:

Wykonawca wykaże dysponowanie potencjałem technicznym do wykonania zamówienia, co najmniej 1 pojazdem przystosowanym do przewozu osób, posiadającym ważne ubezpieczenie OC oraz NNW, a także przegląd techniczny, o minimalnej liczbie miejsc siedzących:

Część I.

57 miejsc siedzących

Część II.

27 miejsc siedzących

Część III.

53 miejsca siedzące

Część IV.

11 miejsc siedzących

Część V.

39 miejsc siedzących

Część VI.

45 miejsc siedzących

Część VII.

53 miejsca siedzące

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunku udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń jakie mają załączyć Wykonawcy – wyszczególnionych w § 7 niniejszej IDW. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, że w/w warunek Wykonawca spełnia.

§ 11. Opis sposobu przygotowywania ofert pkt 18:

jest:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

„Oferta – Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej.”

Nie otwierać przed 04.12.2015 r., godz. 10:15.

winno być:

Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej, zamkniętej kopercie / opakowaniu, w sposób gwarantujący zachowanie poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta / opakowanie zawierające ofertę winno być zaadresowane do Zamawiającego na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe i winna posiadać oznaczenia:

„Oferta – Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej.”

Nie otwierać przed 07.12.2015 r., godz. 10:15.

§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 1:

jest:

Oferty należy przesłać / składać do dnia 04.12.2015 r. do godz. 10:00 na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

winno być:

Oferty należy przesłać / składać do dnia 07.12.2015 r. do godz. 10:00 na adres siedziby Zamawiającego:

Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, pok. Nr 5 sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Skępem.

§ 12. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert pkt 4:

jest:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 04.12.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr 12.

winno być:

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.12.2015 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego: Urząd Miasta i Gminy w Skępem, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe, sala nr 12.

 

III. Załącznik nr 9 Wzór umowy:

W §5 po ust. 5 dodaje się ust. 5a w następującym brzmieniu:

W przypadku niepodstawienia w ciągu ….. min (autobusu) pojazdu zastępczego, Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy.

 

Jednocześnie w związku z art. 12a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych   (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze zm.) ulega zmianie termin składania ofert na dzień 07.12.2015 r. godz. 10.00, a zmiany w tym zakresie zostały uwzględnione w ogłoszeniu o zmaówieniu oraz Instrukcji dla Wykonawców.

 

Skępe, dn. 26.11.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.14.2015 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej zostały wybrane oferty następujących Wykonawców:

Część I: Połączone trasy nr 1 i 9:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
czas podstawienia (pojazdu) zastępczego

Razem

2

MARTRANS Marek Gabryszewski

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

90,00 pkt.

10,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część II: Trasa nr 10:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
czas podstawienia (pojazdu) zastępczego

Razem

2

MARTRANS Marek Gabryszewski

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

90,00 pkt.

10,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część III: Trasa nr 2:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
czas podstawienia (pojazdu) zastępczego

Razem

2

MARTRANS Marek Gabryszewski

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

90,00 pkt.

10,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część IV: Trasa nr 3:

Przewóz Osób Zenon Huptas
Sarnowo 29, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Przewóz Osób Zenon Huptas, Sarnowo 29, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
czas podstawienia (pojazdu) zastępczego

Razem

1

Przewóz Osób Zenon Huptas

Sarnowo 29, 87-630 Skępe

90,00 pkt.

10,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Część V: Trasa nr 4:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
czas podstawienia (pojazdu) zastępczego

Razem

2

MARTRANS Marek Gabryszewski

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

90,00 pkt.

10,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część VI: Połączone trasy nr 1 i 4:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
czas podstawienia (pojazdu) zastępczego

Razem

2

MARTRANS Marek Gabryszewski

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

90,00 pkt.

10,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Część VII: Połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy MARTRANS Marek Gabryszewski, ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
czas podstawienia (pojazdu) zastępczego

Razem

2

MARTRANS Marek Gabryszewski

ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

90,00 pkt.

10,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Skępe, 10.12.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej.

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2010 r., Dz. U. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.14.2015 na Dowóz uczniów do szkół podstawowych i Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2017 r. w dni nauki szkolnej zamówienie zostało udzielone następującym wykonawcom:

Część I: Połączone trasy nr 1 i 9:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 23.12.2015 r.

 

Część II: Trasa nr 10:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 23.12.2015 r.

 

Część III: Trasa nr 2:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 23.12.2015 r.

 

Część IV: Trasa nr 3:

Przewóz Osób Zenon Huptas
Sarnowo 29, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 23.12.2015 r.

 

Część V: Trasa nr 4:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 23.12.2015 r.

 

Część VI: Połączone trasy nr 1 i 4:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 23.12.2015 r.

 

Część VII: Połączone trasy nr 2, 5, 6 i 10:

MARTRANS Marek Gabryszewski
ul. Centralna 15, Łąkie, 87-630 Skępe

Data udzielenia zamówienia: 23.12.2015 r.

 

Skępe, 31.12.2015 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe