Uchwała Nr XIII/66/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Miasta i Gminy Skępe

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz.U. z 2013 r., poz. 594, z późn. zm.[1]) oraz art.41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1286) oraz art.10 ust.3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (Jednolity tekst: Dz. U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje :

§ 1.   W uchwale  Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Miasta i Gminy Skępe, zmienioną uchwałą Nr X/48/2015 z dnia 30.06.2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)  w załączniku Nr 1 „DZIAŁ VI. Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2015”, otrzymuje brzmienie: 

Dział VI.
Ogólna kwota: 129.735,00 złotych. Dział 851, Rozdział 85154

1)  Dodatkowe wynagrodzenie roczne ( 4040) -  1.300,00 złotych;

3)  Składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) – 5.881,00 złotych;

4)  Składki na Fundusz Pracy ( 4120) – 670,00 złotych;

5)  Wynagrodzenie bezosobowe ( 4170) – 57.263,00 złotych, w tym:

a)  wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych,

b)  diety;

6)  Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 31.065,00 złotych w tym:

a)  żywność dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

b)  zakup opału;

7)  Zakup usług pozostałych ( 4300) – 23.700,00 złotych w tym:

a)  teatry i warsztaty profilaktyczne,

b)  wynagrodzenie psychologa;

8)  Opłata za usługi telefoniczne w sieci komórkowej ( 4360) – 806,00;

9)  Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ( 2330 ) – 194,00 złote;

10)  Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych (6060) 8.856,00 złotych.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 W uchwale Nr III/12/2014 Rady Miejskiej w Skępem w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015 dla Miasta i Gminy Skępe następują zmiany, w wydatkach (kwota 2.144,00 zł) z § 6060 zostaje przeniesiona, w związku z zatrudnieniem dodatkowego opiekuna w świetlicy środowiskowej w Łąkiem do § 4110 w kwocie (1.000,00 zł) oraz § 4300 w kwocie (1.144,00 zł), w związku z zwiększeniem wydatków na leczenie osób uzależnionych oraz profilaktykę.

 Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678, z 2015 r., poz. 28 i poz. 875.