Uchwała Nr XIII/67/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.[2]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 3889) zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 stycznia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 lutego 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwiecień 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 maja 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 maja 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 czerwca 2015 r.

-  Uchwałą Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 lipca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 sierpnia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 września 2015 r.                            wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 27.270.552,97 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 26.543.000,97 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 727.552,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.626.243,34 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały.

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 27.499.552,97 z, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 25.875.100,97 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 1.624.452,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.626.243,34zł zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały.

3)  § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 229.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4)  Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.409.164,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.180.164,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszj uchwały.

5)  § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 4" do niniejszej uchwały.

6)  § 10 otrzymuje brzmienie: „§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych
w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6'' do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/67/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Wydatki jednostek pomocniczych


Uzasadnienie

 Dochody zmniejsza się o kwotę  387.788,59 zł  zgodnie z załącznikiem Nr 1

 1. Zmniejsza się plan dochodów w związku Aneksem nr 1 z dnia 19.08.2015 r. podpisanym pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Miastem i Gminą Skępe dostosowując kwotę dotacji do kwoty uzyskanej w przetargu na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze”  dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6207 /-/ 418.591,00 zł  oraz § 6269 /-/49.246,00 zł.

 2. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego
z dnia 14 września 2015 r. Nr DWŁ-580-4/15 w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75108 „Wybory do Sejmu
i Senatu” § 2010 /+/ 10.900,00 na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem
i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 3. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 sierpnia 2015 r. WFB.I.3120.3.47.2015/72 w dziale 758 rozdział 75814 „Różne rozliczenia finansowe” § 2030 /+/ 67.634,41 zł z przeznaczeniem na zwrot wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r.

 4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z poleceniem wypłaty Nr WnBonStaż/15/4/1 Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie z dnia 7 września 2015 r. przyznającego premię organizatorowi stażu w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 0970 /+/ 1.514,00 zł zgodnie z art. 661 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz na podstawie § 6 umowy nr UMBonStażowy/14/0004 zawartej w dniu 31.07.2014 r.

 5. W związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej o nazwie Miejski Zespół Szkół
w Skępem na bazie dwóch jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej im. Gustawa Zielińskiego w Skępem i Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem dokonuje się następujących zmian w planie finansowym tych jednostek, a mianowicie:

 1) Szkoła Podstawowa im. Gustawa Zielińskiego w Skępem zmniejszenie o kwotę
dochodów 207.789,00 zł ogólnie:

 a) dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”  kwota /-/  6.768,00 zł w tym:

 - § 0690 /-/ 108,00 zł

 - § 0750 /-/  5.502,00 zł

 - § 0830 /-/  985,00 zł

 - § 0920 /-/  173,00 zł

 b) dział 801 rozdział 80148 „Stołówki Szkolne” kwota /-/ 201.021,00 zł w tym:

 - § 0830 /-/  201.021,00 zł

 2) W jednostce budżetowej pn. „Miejski Zespół Szkół w Skępem” zwiększa się plan finansowy po stronie dochodów o kwotę 207.789,00 zł w tym :

 a) dział 801 rozdział 80101 “Szkoły podstawowe”  kwota /+/  6.768,00 zł w tym:

 - § 0690 /+/ 108,00 zł

 - § 0750 /+/  5.502,00 zł

 - § 0830 /+/  985,00 zł

 - § 0920 /+/  173,00 zł

 b) dział 801 rozdział 80148 „Stołówki Szkolne” kwota /+/ 201.021,00 zł w tym:

 - § 0830 /+/  201.021,00 zł

 Wydatki zmniejsza się o kwotę  387.788,59 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

 1. Zmniejsza się plan wydatków w związku Aneksem nr 1 z dnia 19.08.2015 r. podpisanym pomiędzy Urzędem Marszałkowskim a Miastem i Gminą Skępe dostosowując kwotę dotacji do kwoty uzyskanej w przetargu na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze”  dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” § 6050 /+/ 24.623,00 zł, § 6057 /-/ 418.591,00 zł  oraz § 6059 /-/ 73.869,00 zł.

 2. Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego
z dnia 14 września 2015 r. Nr DWŁ-580-4/15 w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” rozdział 75108 „Wybory do Sejmu
i Senatu” § 4010 /+/ 2.300,00, § 4110 /+/ 671,00 zł, § 4120 /+/ 96,00 zł, § 4170 /+/ 1.600,00 zł, § /+/ 4210 /+/ 5.233,00 zł, § 4300 /+/ 700,00 zł, § 4410 /+/ 300,00 zł  na sfinansowanie zadania zleconego gminom przez administrację wyborczą z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej
i do Senatu Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

 3. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Czermnie
w  dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”  /±/ 2.500,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup materiałów i wyposażenia.

 4. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiosce
w  dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 1.143,00 oraz w dziale 854 rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka”  /-/ 1.143,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na zakup pomocy dydaktycznych i zabawek.

 5. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza w następujący sposób:

 - dział 600 rozdział 60016 „ Drogi publiczne gminne” /+/ 63.657,41 zł,

 - dział 750 rozdział 75023 „ Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /+/ 6.500,00 zł,

 - dział 754 rozdział 75412 „ Ochotnicze straże pożarne” /+/ 1.313,00 zł,

 - dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” /-/ 2.009,00 zł,

 - dział 851 rozdział 85154 „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” /±/ 2.144,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90095 „ Pozostała działalność” /±/ 500,00 zł,

 - dział 921 rozdział 92105 „Pozostałe zadania w zakresie kultury” /-/ 1.313,00 zł,

 - dział 921 rozdział 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” /+/ 1.000,00 zł.

 6. Urealnia się załącznik  „Zadania inwestycyjne w 2015 r." poprzez:

 a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

 - „Przebudowa drogi gminnej nr 170319C Makówiec - Lubówiec - Jarczewo” – 8.000,00 zł,

 - „Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo” – 3.500,00 zł,

 - „Rozbudowa istniejącego monitoringu  wizyjnego budynku UMiG Skępe” 6.500,00 zł.

 b) aktualizacja kwot przeznaczonych na inwestycje pn.:

 - „Zakup kserokopiarki” /-/ 2.144,00 zł,

 - „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Łąkiem” /+/ 1.000,00 zł,

 - „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze” /-/ 467.837,00 zł

 7. Uaktualnia się zał. Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji”.

 8. Urealnia się załącznik „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”.

 Ustala się:

 - przychody-  1.409.164,00 zł,

 - rozchody- 1.180.164,00 zł.

 Rozchody przeznaczamy na:

 - spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 35.000,00 zł,

 - spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 808.533,00 zł,

 - przelewy na rachunki lokat 336.631,00 zł.

 9.   Urealnia się załącznik „Wydatki jednostek pomocniczych 2015 r.” w ramach funduszu sołeckiego w 2015 roku po zmianie wniosków sołectw w sprawie zmiany przedsięwzięć lub ich zakresu (art. 7 w związku z art. 5 ust. 2-3 Ustawy z dnia 21.02.2014 r. o funduszu sołeckim Dz.U. z 21014 r., poz. 301). Sołectwo Żagno /±/ 1.313,00 zł oraz Sołectwo Łąkie /±/ 500,00 zł.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

 W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

 - za uchwałą oddano 12 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów 0


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911 , poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i poz. 1190.