Uchwała Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 września 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015–2030

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 – 2030 zmienionej:

-  Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Uchwałą Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2015 r. ,

-  Uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:

1)  Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)  Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/68/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsięwzięcia


Uzasadnienie

 W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2015 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków.

 Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 27.270.552,97 i kwotę wydatków budżetu w wysokości 27.499.552,97 zł. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 229.000,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 Miasto i Gmina dokonała przeglądu budżetu na rok 2015 oraz założeń budżetowych na lata kolejne, między innymi w zakresie zadłużenia wynikającego z zawartych umów kredytów i pożyczek.

 Analiza wykazała, iż w latach 2016-2017 może zostać nie zachowana relacja wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Dlatego też, aby przeciwdziałać tym niekorzystnym trendom postanowiono dokonać wcześniejszej spłaty części zobowiązań kredytowych i pożyczkowych w łącznej kwocie 388.425,00 zł. Źródłem finansowym spłaty zobowiązań będą wolne środki wygospodarowane w budżecie. Spłata dotyczy następujących zobowiązań:

 - kredytu, umowa kredytowa Nr 125/JST/C/2011 zawarta pomiędzy Bankiem Spółdzielczym
w Skępem a Miastem i Gminą Skępe- kwota o 150.000,00 zł wyższa od planowanej (pozostało
do spłaty na lata 2016-2020- 473.778,00 zł).

 - pożyczki, umowa Nr PW13054 zawarta pomiędzy Miastem i Gminą Skępe a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, kwota o 238.425,00 zł wyższa od planowanej (pozostało do spłaty 96.467,00 zł z możliwością umorzenia).

 Zadłużenie gminy w wyniku dodatkowych spłat ulegnie zmniejszeniu i przedstawia się następująco:

 - rok 2015- 7.449.770,00 zł

 - rok 2016- 6.649.552,00 zł

 - rok 2017- 5.749.334,00 zł

 - rok 2018- 4.721.560,00 zł

 W zał. Nr 2 pn. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2030

 Uległa zmniejszeniu kwota nakładów finansowych na zadanie pn. „Rekultywacja składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Skępe na cele przyrodnicze”
w związku z podpisanym aneksem nr 1 z dnia 19.08.2015 r. pomiędzy Urzędem Marszałkowskim
a Miastem i Gminą Skępe.

 Dokonano również zmiany nazwy zadania „ Modernizacja remizy OSP w Żuchowie” planowanego do realizacji w 2016 r. na nazwę „Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Żuchowie”. Wyżej wymienione zmiany umożliwią pozyskanie środków unijnych na to zadanie.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 12 radnych:

 - za uchwałą oddano 12 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się 0 głosów.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz.938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130 i 1190.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz.645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.