Uchwała Nr XIII/70/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594, ze zm.[1]) oraz art. 160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 133, ze zm.[2])  uchwala się, co następuje:

§ 1.   Ustala się Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/70/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 września 2015 r.

REGULAMIN

 głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 r. do 2019 r. przeprowadzonych na sesji w dniu 30 września2015 r.

§ 1. 1. Radni, wybierają:

-  jednego  ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie spośród jednego kandydata.

2.  Głosowanie przeprowadza wybrana spośród radnych Komisja Skrutacyjna.

§ 2. 1. Głosowanie jest tajne, odbywa się przy pomocy sporządzonych kart do głosowania.

2.  Kandydat na ławnika umieszczony jest na karcie do głosowania.

3.  Komisja Skrutacyjna opatruje karty pieczęcią Rady Miejskiej w Skępem, sprawdza prawidłowość sporządzonych kart do głosowania i rozdaje je radnym.

§ 3.   Głosowanie odbywa się na sesji poprzez wyczytywanie przez członka Komisji Skrutacyjnej, według listy obecności, nazwisk radnych, którzy kolejno podchodzą do urny i w obecności Komisji Skrutacyjnej wrzucają do niej karty do głosowania.

§ 4. 1. Po przeprowadzeniu głosowania Komisja Skrutacyjna ustala wyniki głosowania i sporządza protokół.

2.  Protokół podpisują osoby wchodzące w skład Komisji Skrutacyjnej.

3.  Wyniki wyborów ogłasza przewodniczący Komisji Skrutacyjnej poprzez odczytanie protokołu na sesji.

§ 5.   Wybór ławnika następuje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ustawowego składu Rady.

§ 6.   Karta do głosowania zawiera treść: „Karta do głosowania w wyborach ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie oraz pytanie: „Czy jesteś za wyborem na ławnika?.

 Poniżej nazwisko i imię (imiona) kandydata. Obok nazwiska, z prawej strony, w jednej linii umieszcza się dwie jednakowe kratki: jedna obok wyrazu „tak”, druga obok wyrazu „nie”.

§ 7. 1. Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.

2.  Jeżeli radny w karcie do głosowania:

1)  postawi przy nazwisku kandydata znak „x” jednocześnie w kratce obok wyrazu „tak”, jak i w kratce obok wyrazu „nie”;

2)  nie postawi przy nazwisku kandydata znaku „x” w kratce ani obok wyrazu „tak” ani obok wyrazu nie:

3)  wypełni kartę przy nazwisku kandydata w sposób niezgodny z ust. 1

-  jego głos uważa się za ważny bez dokonania wyboru kandydata (głos neutralny, tzw. wstrzymujący się).

3.  Karty wyjęte z urny niesporządzone przez Komisję Skrutacyjną są kartami nieważnymi.

4.  Kart całkowicie przedartych Komisja Skrutacyjna nie bierze pod uwagę.

§ 8.   Kandydata na ławnika uważa się za wybranego, jeżeli w głosowaniu uzyskał (zgodnie z § 5 Regulaminu) więcej głosów, znaków „x” w kratce obok wyrazu „tak” od znaków „x” w kratce obok wyrazu „nie”.

§ 9. 1. Komisja Skrutacyjna sporządza protokół, w którym określa co najmniej:

1)  liczbę radnych obecnych na sesji uprawnionych do głosowania;

2)  imię i nazwisko zgłoszonego kandydata;

3)  liczbę radnych, którym wydano karty do głosowania;

4)  liczbę kart wyjętych z urny (gdyby liczba kart wyjętych z urny różniła się od liczby osób, którym wydano karty do głosowania, Komisja podaje w protokole przypuszczalną przyczynę tej niezgodności);

5)  liczbę kart nieważnych;

6)  kolejno, imię (imiona) i nazwisko zgłoszonego kandydata oraz liczbę głosów ważnych:

a)  za wyborem kandydata na ławnika,

b)  przeciw wyborowi kandydata na ławnika,

c)  bez dokonania wyboru;

-  oraz stwierdza wynik wyborów.

2.  Komisja odnotowuje w protokole wszelkie okoliczności i uwagi mogące mieć wpływ na wynik głosowania oraz zastrzeżenia zgłoszone przez członków Komisji Skrutacyjnej odnoszące się do naruszenia procedury w trakcie głosowania, obliczania głosów lub sporządzania protokołu.

3.  Ustala się wzór protokołu z przeprowadzonego głosowania zgodnie z brzmieniem załącznika do Regulaminu.

 Załącznik do Regulaminu głosowania

 w wyborach ławników do sądów powszechnych

 PROTOKÓŁ
z ustalenia wyników głosowania w wyborach ławników
do sądów powszechnych sporządzony na sesji w dniu 30 września 2015 r. na kadencję
od 2016 r. do 2019 r.

 Komisja skrutacyjna w składzie:

1)  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej - radny ....................................................;

 (imię, imiona i nazwisko)

2)  członek Komisji Skrutacyjnej - radny ................................................................;

3)  członek Komisji Skrutacyjnej - radny ................................................................;

 po wyjęciu kart z urny i ich przeliczeniu stwierdza, co następuje:

1.  Liczba radnych Rady Miejskiej w Skępem obecnych na sesji uprawnionych do głosowania:  ..............

2.  Na ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie zgłoszono kandydaturę:

1) .............................................................

3.  Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania  ...................

4.  Liczba kart wyjętych z urny: ...................

 Różnica liczby kart wyjętych od liczby osób, którym wydano karty do głosowania powstała przypuszczalnie z powodu .................................................................................................................

............................................................................................................................................................

5.  Liczba kart nieważnych:  ...................

6.  Liczba głosów oddanych na kandydata:

1) ..........................................................

a)  za wyborem kandydata na ławnika ………… głosów,

b)  przeciw wyborowi kandydata na ławnika ………… głosów,

c)  bez dokonania wyboru ………….. głosów;

7.  Wobec powyższego, Komisja Skrutacyjna stwierdza, że kandydat: ............................................................

 uzykał/nie uzyskał więcej głosów za wyborem niż przeciw wyborowi i został/nie został wybrany na ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie.

 Ponadto Komisja stwierdza, że podczas głosowania zaszły/nie zaszły następujące okoliczności, które mogły mieć wpływ na ważność głosowania: ..........................................................................

 Na tym protokół zakończono i podpisano:

1)  Przewodniczący Komisji Skrutacyjnej...........................

2)  Członek Komisji Skrutacyjnej...........................

3)  Członek Komisji Skrutacyjnej...........................

 Wzór karty do głosowania

 Karta do głosowania w wyborach na ławników
do Sądu Rejonowego w Lipnie

 Czy jesteś za wyborem na ławnika?

..........................................................          tak               nie

 (pieczęć)

 Radny dokonuje wyboru poprzez postawienie przy nazwisku kandydata znaku „x" w kratce obok wyrazu „tak” opowiadając się w ten sposób za wyborem, lub w kratce obok wyrazu „nie” opowiadając się w ten sposób przeciwko wyborowi tego kandydata na ławnika.


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 160 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sadów powszechnych (tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 133, ze zm.) ławników do sadów powszechnych wybierają rady gmin, których obszar jest objęty właściwością tych sądów - w głosowaniu tajnym.

 Dlatego też, dla potrzeb wyboru ławnika należy ustalić regulamin głosowania.

 Zatem wywołanie uchwały jest zasadne.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 509, poz. 694 i poz. 1066 i poz. 1309.