Uchwała Nr XIII/71/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 września 2015 r.

w sprawie wyboru ławnika na kadencję od 2016 roku do 2019 roku

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r., poz.594, ze zm.[1]) oraz art.160 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U. z 2015r. poz.133, ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Stwierdza się wybór ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie na kadencję od 2016r. do 2019r.:

1)  Pani Maria Szwech

§ 2. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2.  Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Skępe, a także zamieszczenie jej treści na stronie internetowej: www.bip.skepe.pl .

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

 


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r., poz. 379 i poz. 1072.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 509, poz. 694, poz. 1066 i poz. 1309.