Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.15.2015.

 

W dniu 24.11.2015 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 323752 - 2015.

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.15.2015 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo - Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 82-411 Łódź

UZASADNIENIE

Oferta Wykonawcy Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo – Adopcyjne, ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 82-411 Łódź spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
termin płatności

Razem

1

Hotel dla zwierząt i ptactwa domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno- Szkoleniowo - Adopcyjne

ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 82-411 Łódź

96,00 pkt.

4,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 1 lit. a ustawy.

Skępe, 10.12.2015 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 907, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.15.2015 na Sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami domowymi oraz wyłapywanie bezdomnych zwierząt domowych z terenu Miasta i Gminy Skępe w okresie 01.01.2016 – 30.06.2016 zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński
Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno – Szkoleniowo – Adopcyjne
ul. Kosodrzewiny 56 lok. 2, 92-411 Łódź

Data udzielenia zamówienia: 22.12.2015 r.

 

 

Skępe, 31.12.2015 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe