PROTOKÓŁ NR XIII/VII/2015

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  30 września 2015 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem   - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście                       - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Zofia Baranowska                      - Radca Prawny

O       Barbara Leśniewska                   - Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz                  - Sekretarz

O       Ewa Wojciechowska                  - Kierownik MGOPS

O       Jerzy Kowalski                          - Dyrektor MGBP

O       Michał Jabłoński                        - Przewodniczący KRPA

O       Anna Olszewska                        - Inspektor

O       Krzysztof Jaworski                    - Inspektor

 

XIII Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami - serdecznie  witam Państwa na sesji Rady Miejskiej w Skępem – witam radnych, Pana Sekretarza, pracowników Urzędu Miasta i Gminy, witam wszystkich mieszkańców, którzy przybyli na sesję. Czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi ? jeżeli nie ma    OTWIERAM XIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

 

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad;

W posiedzeniu brało udział 12 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu) Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

Nieobecny radna Pani Maria Kuczmarska, radny Pan Mirosław Redecki i radny Pan Zbigniew Walewski.

 Przyjęcie protokołu Nr XII z dnia 31 sierpnia 2015 roku

Do protokołu Nr XII Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół został przyjęty   j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 12  radnych „za”).

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu), następnie skierował pytanie w stronę radnych – czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad ?

Radni nie wnieśli wniosków, ani uwag do projektu porządku obrad, Porządek obrad został przyjęty został jednogłośnie    (głosowało 12 radnych).

Wybór sekretarza obrad

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Na sekretarza obrad proponuję radnego Pana Jana Bogdanowicza, który wyraził zgodę.

Jeżeli Szanowni Radni wyrażą zgodę to przed przystąpieniem do omawiania porządku obrad

na dzisiejsze posiedzenie zaprosiliśmy dwóch panów – byłego Kierownika Policji Pana Jarosława Kuźmińskiego, który otrzymał awans i odchodzi do pracy do Komendy Powiatowej Policji w Lipnie, oraz  Pana Zbigniewa Stankiewicza, który awansował  na stanowisko Kierownika Policji w Skępem.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Wysoka Rado, Panie, Panowie miło mi zakomunikować, że z dniem 1 października br. w naszej miejscowej placówce posterunku policji w Skępem decyzją powiatowego komendanta policji zachodzą zmiany. Dotychczasowy kierownik posterunku Pan Jarosław Kuźmiński awansem zostaje przeniesiony do pracy do komendy powiatowej policji. Natomiast obowiązki kierownika posterunku z dniem 1 października mianowany decyzją komendanta powiatowego policji zostaje dobrze nam znany długoletni zasłużony policjant Pan Zbigniew Stankiewicz. Dlatego też z tej okazji pozwolę sobie odczytać podziękowanie dla Pana aspiranta sztabowego Jarosława Kuźmińskiego. Za profesjonalizm, zaangażowanie, rzetelność podczas pełnienia obowiązków służbowych na stanowisku  kierownika  posterunku  policji  w  Skępem. Dziękujemy za wzorową współpracę z władzami samorządów oraz godną uznania postawę działania na rzecz bezpieczeństwa społeczności lokalnej. Życzymy dalszych sukcesów w życiu zawodowym oraz osobistym. Podpisano Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski w imieniu Rady Miejskiej Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk (w tym momencie z sali rozległy się gromkie oklaski i zostały wręczone kwiaty).

Przewodniczący RM Pan Ryszard Szewczyk

Proszę  Państwa  list  gratulacyjny  w  imieniu  władz  samorządowych,  oraz  Urzędu  Miasta

i Gminy Skępe składamy Panu aspirantowi sztabowemu Panu  Zbigniewowi Stankiewiczowi. Serdeczne gratulację z okazji awansu zawodowego na stanowisko kierownika posterunku policji w Skępem. Życzymy owocnych współpracy z władzami Gminy z rozwiązywaniu problemów z wiązanych zapewnieniem oraz poprawą bezpieczeństwa naszych mieszkańców, a także wszelkich pomyślności w życiu osobistym.

Podpisał Burmistrz Miasta i Gminy Skępe Pan Piotr Wojciechowski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk, który złożył serdeczne gratulacje (w tym momencie również z sali rozległy się gromkie oklaski i zostały wręczone kwiaty).

 

Przystępujemy do omawiania programu dzisiejszej sesji.

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dla Miasta i Gminy Skępe- druk Nr 1

Pkt  3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok- druk Nr 2

Pkt 4

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015-2030- druk Nr 3

Pkt 5

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym – druk Nr 4

 

Pkt 6

Wybór ławników na kadencję 2016-2019 r. :

1)        Przedstawienie opinii o kandydatach na ławników;

2)       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych – druk Nr 5;

3)       Wybór Komisji Skrutacyjnej;

4)       Przeprowadzenie głosowania;

5)       Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencje od 2016 do 2019 r.- druk Nr 6

Pkt 7

Informacja o przebiegu  wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Pkt 8

Wolne wnioski i zapytania.

Pkt 9

Zakończenie.

 

Pkt 2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok dla Miasta i Gminy Skępe.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) odczytał Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  Pan Michał Jabłoński.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Uchwała Nr  XIII/66/2015 w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 12 radnych  (w załączeniu).

 

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XIII/67/2015  w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 12 radnych (w załączeniu). 

Pkt 4

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015-2030.

 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XIII/68/2015  w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 12 radnych (w załączeniu).

 

Pkt 5

Projekt uchwały  zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Inspektor Pani Anna Olszewska.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XIII/69/2015  w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 12 radnych (w załączeniu). 

 

Pkt 6

Wybór ławników na kadencję 2016-2019 r. :

1)       Przedstawienie opinii o kandydatach na ławników;

2)       Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych;

Regulamin głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję od 2016 roku do 2019  oraz uzasadnienie (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XIII/70/2015  w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 12 radnych (w załączeniu). 

Opinię Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników z dnia 28 września 2015 roku (w załączeniu) przedstawił radny Pan Janusz Kozłowski.

Następnie zgłoszono 3 radnych do Komisji Skrutacyjnej, którzy wyrazili zgodę do pracy w komisji.

3)  Wybór Komisji Skrutacyjnej;

1. Aleksandra Ruszkowska

2. Maria Krymka

3. Anna Sobocińska

4)  Przeprowadzenie głosowania;

Przewodniczący RM Pan Ryszard Szewczyk

Proszę o przygotowanie kart do głosowania – została ogłoszona 10 minutowa przerwa
w obradach.

Przewodnicząca Komisji Skrutacyjnej Pani Aleksandra Ruszkowska

Skierowała urna w stronę sali i pokazała, że urna jest pusta.

Każdy Radny według listy obecności podchodził do Komisji Skrutacyjnej otrzymał kartę do głosowania, następnie przechodził do mównicy i oddawał swój głos.

Po zakończeniu głosowania Komisja Skrutacyjna otworzyła urnę, przeliczyła głosy i ogłosiła co następuje:

1.       Liczba wszystkich radnych Rady Miejskiej w Skępem - 15.

2.       Obecnych na sesji uprawnionych do głosowania -12

3.       Na ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie zgłoszono kandydaturę Panią Marię Szwech

4.       Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania -12,

5.       Liczba kart wyjętych z urny -12

6.       Różnica kart wyjętych od liczby osób którym wydano karty do głosowania -0 ,

7.       Liczba kart nieważnych -0 ,

8.       Liczba głosów nieważnych -0

9.       Liczba głosów ważnych – 12

10.   Liczba głosów ważnych oddanych na wybór kandydata - Maria Szwech

a.       oddanych głosów -12

Wobec powyższego komisja skrutacyjna stwierdza , że Pani Maria Szwech została wybrana na ławnika do Sądu Rejonowego w Lipnie.

Ponadto komisja stwierdza , że podczas głosowania  nie zaszły okoliczności , które mogły mieć wpływ na ważność głosowania.

Na tym protokół zakończono i podpisano  (w załączeniu)  w tym momencie z sali obrad rozległy się oklaski.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr XIII/71/2015  w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 12 radnych (w załączeniu). 

Następnie Pan Przewodniczący w imieniu własnym i całej Rady Miejskiej w Skępem złożył serdeczne gratulacje Pani Mario życząc owocnej pracy.

Pani Maria  Szwech

Ja również chciałam serdecznie podziękować Państwu za wybór i zaufanie będzie to kolejne i następne doświadczenie jestem już trochę na odpoczynku, ale to nie będzie dla mnie nowa praca. W czasie swojej pracy w Urzędzie między innymi prowadziłam sprawy kolegium i Społecznej Komisji Pojednawczej. Następnie przez kilka kadencji byłam członkiem kolegium  i  przewodniczącą składu  orzekającego  w  kolegium   przy   Sądzie   Rejonowym w Lipnie. Doświadczenie zdobyte podczas pracy zawodowej chcę rozwijać i dalej kontynuować nie wiem w jakim wydziale prawnym trafi mi pracować. Podczas pracy zawodowej zajmowałam się takimi sprawami i zawsze lubiłam taką prac – serdecznie Państwu dziękuję. Kolejne brawa z sali.

 

Pkt 7

Informacja o przebiegu  wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Informacja o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za I półrocze (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

Radni  nie  wnieśli  żadnych  uwag  do  informacji  o  przebiegu   wykonania  budżetu  Miasta

i Gminy Skępe za I półrocze. Wszyscy radni otrzymali wcześniej informację i w dniu 28 września br. na wspólnym posiedzeniu komisji informacja była dokładnie omawiana. W tej informacji jest szczegółowo opisany stopień realizacji wykonania budżetu za I półrocze 2015.

Wiceprzewodniczący Pan Mariusz Elwertowski

Odczytał Uchwałę Nr 8/I/2015 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 15 września 2015 roku (w załączeniu).

Przewodniczący RM Pan Ryszard Szewczyk

Pan Sekretarz przedstawił nam informację dot. wykonania budżetu za I półrocze 2015, następnie została odcztana uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej – kto Państwo Radnych ma pytanie odnośnie wykonania budżetu za I półrocze 2015 roku?

Jeżeli nie ma pytań ogłaszam 10 minutową przerwę w posiedzeniu.

 

Pkt 8

Wolne wnioski i zapytania.

Przewodniczący RM Pan Ryszard Szewczyk

Przechodzimy do wolnych wniosków i zapytań – kto z Państwa ma pytania?

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Panie i Panowie Radni, Szanowni Państwo. Panie Targański
w związku z Pana wystąpieniem na ostatniej sesji Rady Miejskiej dotyczącej mojej osoby uważam, że zostały naruszone moje dobra osobiste. W związku z powyższym domagam się publicznych przeprosin tu na posiedzeniu rady, umieszczenia takich przeprosin w tygodniku CLI oraz wpłacenia kwoty 2.000,00 zł (słownie złotych; dwa tysiące)  na rzecz organizacji użytku publicznego z moim wskazaniem za to zadośćuczynienie naruszenie moich praw obywatelskich. Konsekwencją nie wywiązania się przez Pana mojego żądania będzie skierowanie sprawy do prokuratury z oskarżenia prywatnego oraz powództwa cywilnego skierowanie sprawy do sądu, przeproszenie i zadośćuczynienie. Spowoduje to narażenie Pana na dodatkowe koszty w postaci dodatkowych opłat jako kosztów sądowych i kosztów adwokackich – dziękuję bardzo.

Radny Pan Roman Targański

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo -  ja chciałbym zadać pytanie Panu Małkiewiczowi Zdzisławowi w którym momencie ja naruszyłem Pana godność osobistą? w którym momencie powiedziałem nieprawdę? Bo ja nie przedstawiałem Pana życiorysu tak jak opisywała Pani Jagielska bo jak ktoś chodził do szkoły, czyli w życiorysie potrzebne są cyfry. Tam żadnych cyfr nie było tylko ja powiedziałem fakty z Pana życia, a z faktami się chyba nie dyskutuje i fakty prawdziwe.  Pan na sesji obrażał nas wszystkich tu Radnych, że Radni nic nie robią, są niepotrzebni i tej kadencji i poprzedniej kadencji to jest chyba naruszenie dóbr osobistych nas tutaj wszystkich, a nie mówienie na Pana temat prawdy bo to była prawda – ja  nie znam po prostu chyba, że Pan coś zaprzeczy.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Zaprzeczę bo nie mówił Pan prawdy bo chodzi o mój życiorys to jest moja sprawa prywatna  a nie, że Pan poruszał na sesji to co Pan mówi to jest w całości nieprawdą.

Radny Pan Roman Targański

To nie prawdą jest, że się Pan w Skępem urodził?

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Nie  jest prawdą, że się w Skępem urodziłem bo się nie urodziłem.

 

Radny Pan Roman Targański

No tak urodził się Pan w Lipnie.

Nie prawdą, że Pan skończył szkołę podstawową?

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Nie prawdą jest to, że skończyłem szkołę podstawową i wyjechałem

Radny Pan Roman Targański

Nie skończył Pan szkoły podstawowej?

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Skończyłem ale nie tylko szkołę podstawową tak jak Pan tłumaczył. To co Pan jeszcze inne rzeczy mówił to też jest nieprawda. Dlatego zobaczymy jak to będzie i nie będę się tu dalej tłumaczył.

Radny Pan Roman Targański

Ja mówiłem prawdę i fakty. Z klubem sportowym też mówiłem nie prawdę?

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Też Pan mówił nieprawdę.

Radny Pan Roman Targański.

To ja pozwolę sobie przeczytać - Protokół Komisji Rewizyjnej z dnia 25 marca 2005 roku dot. rozpatrzenie sytuacji Klubu Sportowego „Błękitni” Skępe z posiedzenia Komisji Rewizyjnej pod przewodnictwem Pana Wiesława Wiśniewskiego niestety już śp.–  długoletniego  radnego

(protokół w załączeniu).

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

To co Pan Targański przeczytał teraz to jest jeszcze na to dowód, że sprawa została skierowana do prokuratury i prokuratura umorzyła dochodzenie w sprawie. Niech Pan się dowie jak to dokładnie z tymi papierami jak to było, a dopiero możemy dyskutować na ten temat. Ja po prostu mam wszystkie papiery, które przekazałem klubowi poprzedniemu także niestety jeżeli Pan uważa, że ja mówię nieprawdę to niestety spotkamy się w sądzie.

Mieszkaniec Pan Krzysztof Barczewski

 Przepraszam bardzo – proszę Państwa ja spodziewałem się spraw merytorycznych odnośnie budżetu, ważnych spraw dotyczących tej gminy bo to jest oddanie szacunku wyborcom Pana Burmistrza Piotra Wojciechowskiego, duża większość jak to mówiono jest „cudza”. Natomiast kolego jeżeli chodzi o życiorysy w 1966 roku ja przechodzę do klasy C, a kolega Małkiewicz Zdzisław jest w klasie B i w 1970 roku tu razem kończymy podstawówkę. Paweł Kosowski nieżyjący jest tu wychowawcą Pana Małkiewicza moim jest Natalia Żuchowska co jeszcze do życiorysu dodać czy górnikiem był ten Pan czy nie był ? i kończę to bo naprawdę polskie pyskówki nic dobrego tu nie wnoszą – w tym momencie z sali obrad rozległy się oklaski.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Odpowiem Panu - przede wszystkim moim wychowawcą nie był Pan Kosowski tylko Pani Anna Górecka – dziękuję, przepraszam.

Mieszkaniec Pan Krzysztof Barczewski

Od razu odpowiem – uczyła nas rosyjskiego (Pani Anna Górecka).

Mieszkaniec Pan Andrzej Zawidzki

Panie Przewodniczący, Szanowni Radni - skorzystam, że mamy nowego kierownika posterunku ja mam pytanie - czy ta kamera, która jest u nas na skrzyżowaniu czy ona jest kontrolowana ? bo od momentu kiedy została założona stwierdzam, że narażam życie i zdrowie swoje bo np. wychodzę  o pierwszej, drugiej w nocy wielokrotnie zwracam osobom uwagę, które tam się bawią. Dzisiejszej nocy też do godziny pierwszej się bawili, a sprzątają zapewne te osoby, które pracują w gminie. Panie sprzątają butelki i takie inne rzeczy to jest jedna sprawa, a druga sprawa to pytanie dot. Pana Redeckiego szkoda, że dziś go nie ma. Prosił bym tu Państwa Radnych o zmobilizowanie, żeby ten chodnik naprawił przy swoim budynku, który zniszczył żeby odbudował bo takie są uwagi i zapytania sąsiadów obok których ja mieszkam.

Kierownik Posterunku Pan Jarek Kuźmiński

Chodzi pewnie o skrzyżowanie dot. ulic Rynek,  1-go Maja i ulicy Zabłotnej  my nie jesteśmy właścicielami tej kamery i nie mamy w swoim zasięgu. Monitoring który jest własnością urzędu i czy dana kamera w danej chwili pracuje czy nie to na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć wiem, że do niedawna pracowała. To tyle co ze swojej strony mogę powiedzieć. A korzystając z okazji chciałbym Państwu podziękować za współpracę do tej pory bo prawda jest taka ,że jeżeli chodzi o moje zdanie na ten temat to ta współpraca była bardzo dobra. Więc tak powiem z Państwa strony mieliśmy pomoc finansową jak też rzeczową i nie tylko przy budowie posterunku na ulicy Dworcowej jak i przy całej przeprowadzce za co Państwu serdecznie dziękuję.

Przewodniczący RM Pan Ryszard Szewczyk

Jest prośba do obecnego Pana Kierownika, żeby przychodził do Urzędu i sprawdzał te nagrania z monitoringu. Pan Stankiewicz też mieszka przy tej samej ulicy i na pewno słyszy te nocne „jazdy” jakie tu są. Mam nadzieję taką, że będzie to kontrolowane może bardziej niż do tej pory.

 

Kierownik Posterunku Pan Jarek Kuźmiński

Prośba jest taka do mieszkańców żeby nam zgłaszali np. o której godzinie i którego dnia jest zakłócany spokój i „coś” się dzieje.  Jeżeli my przeglądamy monitoring z całego dnia to nie sposób żeby ktoś siedział i przeglądał wielogodzinne nagrania bo taka jest prawda. Prosimy Państwa o pomoc - - kiedy i o których godzinach to będziemy sprawdzać i w jakiś sposób będziemy weryfikować.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Powiem tak, że monitoring jest okresowo przegrywany i zdaję się, ze ostatnio także przekazany został do posterunku policji. Jest tego rodzaju kwestia, że  jest to bardzo duży, obszerny materiał. Dlatego też jak tutaj Pan kierownik powiedział wskazanym byłoby aby,  jeżeli zachodzi lub zaszła jakaś sytuacja tak jak tutaj Pan Zawidzki informował, żeby to zgłaszać naszemu informatykowi Panu Rafałowi Gołębiewskiemu. On wtedy będzie mógł sprawdzić, że w danym dniu w godzinach takich i takich te miejsce miało zdarzenie i wtedy możemy dokonać weryfikacji wspólnie z przedstawicielem posterunku policji i tak to by przebiegało. Dlatego też apeluję nie tylko tutaj do Pana Zawidzkiego, ale do wszystkich mieszkańców jeżeli są jakieś okoliczności, które związane by były z zakłócanie porządku itp. ładu proszę to zgłaszać do nas do urzędu lub bezpośrednio do posterunku policji do Pana Kierownika od jutrzejszego dnia Pana Zbyszka Stankiewicza i wtedy będziemy to weryfikować.

Aspirant Sztabowy Pan  Zbigniew Stankiewicz

Chciał bym dodać do wypowiedzi moich poprzedników do wypowiedzi Pana Zawidzkiego, że monitoring jest monitoringiem i nie załatwia sprawy kultury osobistej i zachowania mieszkańców. Nie ulega wątpliwości, że zdarzają się przypadki, że ktoś rzuci butelką itd. nie mniej jednak nie są to aż tak drastyczne sytuacje. Natomiast jakość monitoringu jest taka jaka jest i jego wysokość i tam usadowienia tych kamer obwarowana jest tam pewnymi przepisami i np. mieliśmy taką sytuację gdzie osoba wykonywała tam też niezgodne z prawem manewry z przepisami w ruchu drogowym no i niestety z przyczyn technicznych nie udało się tego odczytać bo po prostu jest wysoko itd. Mamy to na uwadze wspólnie z Panem informatykiem żeby te odczyty były w miarę lepsze szczególnie w porze wieczorowo-nocnej. Mało tego jak wszystkim się wydaje, że jak ja widzę kamerę to wszystko kamera też widzi i wszystko zostało zapisane, a wcale tak nie jest. Ma duży wpływ kąt padania światła i to są czynniki, które przy jakości tego sprzętu nie zawsze są w stanie wszystko odczytać. Natomiast chciałem przypomnieć, że przysłowia są mądrością narodu „Wiedzą sąsiedzi jak kto siedzi”. Nie chcę żeby ktoś tu był brany za konfidenta, ale można anonimowo zadzwonić, że ten czy tamten rozrabia i wtedy policjant ma jasny obraz i to też będzie pomagało. Bo jak ja przyjeżdżam czy patrol przyjeżdża po zdarzeniu to ten nic nie widział nic nie słyszał i niestety można się tylko popytać, a i tak nikt nic nie powie.

Mieszkaniec Pan Andrzej Zawidzki

Ja tutaj tak informacyjnie - była taka sytuacja gdzie jeździli motorem krosowym, który nie był dopuszczony do ruchu. Zwróciłem uwagę przyjechał radiowóz przyjechali ze Skępego funkcjonariusze i wskazałem osobę nazwiskiem żeby pojechać, ale funkcjonariusze powiedzieli, że nie ma takiej opcji ponieważ ta osoba się wyprze. Więc ja proszę Państwa poszedłem na sposób gdy widzę przed moim oknem osoby, które będą rozrabiały to wsiadam w samochód i jadę do ich rodziców. Ostatnio zrobiłem to było koło dwunastej w nocy wsiadłem i pojechałem do rodziców, przeprosiłem i zapytałem czy mogę z rodziną u nich przenocować i dopiero rodzice wzięli się za tego człowieka i mamy spokój. Dlatego taka sugestia i propozycja - mi się wydaje, że posterunek u nas i policja mają większą władzę i powinni sprawę załatwić. Ja zawsze mówię kto jeździ czy tutaj kolegom czy innym funkcjonariuszom, ale powinni jechać i porozmawiać z nim. Ja nie ukrywam, że narażam życie i zdrowie miałem już stłuczone okna w samochodzie w domu także, ale się tego nie obawiam i mówię otwarcie kto jeździ jak kto co robi. I naprawdę uwierzcie mi pojadę w Wasze ulice to jest spokój i cisza, a tu na tej ulicy Pan Zbyszek mieszka dobrze wie odbywają się wyścigi przekraczają

Radny Pan Janusz Kozłowski

Tu jeszcze Pan Andrzej sygnalizował inny problem, a mianowicie zniszczony chodnik przed posesją Pana Redeckiego. Jeżeli to jest chodnik gminny to gmina powinna wystąpić o naprawienie tej szkody o usunięcie tej nieprawidłowości i ewentualnie dalej podejmować jakieś działania w tej sprawie zaznaczam  jeśli to jest własność gminy.

Mieszkanka Mirosława Wysocka

Nazywam się Mirosława Wysocka, mieszkam na ulicy Lipowej dawno zapomnianym przez Państwa Radnych - mieszkam tam 21 lat. Proszę Państwa przez 21 lat na tym osiedlu ulice polne nigdy nie były wykoszone podkreślam nigdy - rosły chaszcze do pasa, rosły pokrzywy, rosły krzewy w tym roku po raz pierwszy zostały te chaszcze usunięte. Panie przeszły zebrały wszystkie śmieci - za to serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi i Szanownej Radzie – z sali oklaski. Miała bym jeszcze kilka uwag odnośnie wrzucenia kamyczka do wcześniejszej dyskusji o moim ulubionym sąsiedzie, ale może zostawmy to na inny raz to się przygotuję na piśmie.

 

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Korzystając z tej okazji, że jest tu Pan Gabryszewski chciał bym poprosić Radę o jedną rzecz. Po ostatniej mojej interwencji zostało zrobione dużo spraw na moim osiedlu i mam taką prośbę, że na ulicy Wiśniowej jest hydrant, który stoi w pasie drogowym i proszę o przestawienie tego hydrantu.

Inspektor Pan Marian Gabryszewski

Szanowni Państwo hydrant stoi w drodze, ale do tej pory póki jeszcze była ulica Wiśniowa zarośnięta to nie przeszkadzał. Natomiast jak droga została oczyszczona na całej szerokości to okazało się, że on jest w pasie niewyjeżdżonym, ale w poboczu. Jeżeli przy wyprzedzaniu samochodów to rzeczywiście może kolidować ten hydrant. Więc ja przejadę się i obejrzę ten hydrant jak ta sytuacja będzie się przedstawiała to trzeba będzie przestawić go bliżej granicy.

 

Pkt 9

Zakończenie.

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej - słowami ZAMYKAM XIII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XIII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk