Uchwała Nr XIV/72/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe o współpracy przy realizacji inwestycji „Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą"

 Na podstawie art. 7 ust.1 pkt.3, art. 9 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 18 ust.1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (jednolity tekst Dz. U. z 2012, poz. 1059, ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia porozumienia ze  Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Skrwilno o współpracy przy realizacji inwestycji „Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą”.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Skrwilno wymagane jest do przejęcia części zobowiązań finansowych dotyczących modernizacji alejek spacerowych w skępskim „Borku”.

 Wkład Miasta i Gminy Skępe opiewał będzie na kwotę około 12 500,00 zł. Na w/w kwotę składa się opłata za przyłącze energetyczne zasilające latarnie oświetleniowe wzdłuż alejek spacerowych wykonanych przez Nadleśnictwo Skrwilno. Podpisanie porozumienia zobowiązuje również Miasto i Gminę Skępe do ponoszenia dalszych kosztów eksploatacyjnych związanych z oświetleniem alejek spacerowych, tj. opłata za pobór prądu oraz ewentualne naprawy.

 Zmodernizowany ciąg komunikacyjny będzie służył przede wszystkim do celów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i gminy oraz turystów przebywających na tym terenie.

 W związku z powyższym, podjęcie uchwały stało się zasadne.


[1]] Zmiany niniejszej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r., poz. 984, poz.1238, z 2014r., poz. 457, poz. 490, poz. 900, poz. 942, poz.1101, poz. 1662,  z 2015r., poz. 151, poz. 478, poz. 942  i poz. 1618.