Uchwała Nr XIV/73/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515,) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.[1]) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr III/14/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2015 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2014, poz. 3889) zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 2/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 stycznia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr V/19/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 9/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 16/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 16 lutego 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 17/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 lutego 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VII/29/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 21/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VIII/40/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 29 kwietnia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 32/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 kwiecień 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 35/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 maja 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 40/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 maja 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 44/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 8 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 45/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 czerwca 2015 r.

-  Uchwałą Nr X/49/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 55/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 63/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 lipca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 68/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 21 lipca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 71/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 sierpnia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XII/59/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 85/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 88/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 10 września 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XIII/67/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 90/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 96/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 12 października 2015 r.             

-  Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 19 października 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 99/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 października 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 106/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 13 listopada 2015 r.                            wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości 28.284.244,68 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 27.251.026,68 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 1.033.218,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.799.093,05 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały.

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości 28.629.453,68 z, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 26.613.804,68 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 2.015.649,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.799.093,05zł zgodnie z Załącznikiem nr 3" do niniejszej uchwały.

3)  § 4 otrzymuje brzmienie: „§ 4. Określa się deficyt budżetu w wysokości 345.209 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

4)  Określa się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.409.164,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 1.063.955,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszj uchwały.

5)  § 5 otrzymuje brzmienie: „§ 5. Określa się zadania inwestycyjne w 2015 roku zgodnie
z załącznikiem Nr 5" do niniejszej uchwały.

6)  § 8 otrzymuje brzmienie: „§ 8. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 6'' do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/73/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/73/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/73/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIV/73/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik4.pdf

Przychody i rozchody


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIV/73/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik5.pdf

Zadania inwestycyjne


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIV/73/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik6.pdf

Dotacje


Uzasadnienie

 Dochody zwiększa się o kwotę 296.895,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

 1. Zwiększa się plan dotacji na 2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 listopada 2015 r. WFB.I.3120.3.68.2015 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 § 2010 /+/ 23,04 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

 2. Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2015 r. WFB.I.3120.3.67.2015/38 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 § 2040 /-/ 10.744,00 zł. Dotacja celowa dotyczy dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna”.

 3. Zwiększenie planu finansowego dochodów w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 § 0970 /+/ 1.950,00 zł w związku z wpływem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych.

 4. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów gminy w związku z dotacją celową w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625, dotyczy zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe- III etap” /+/ 305.666,00 zł.

 Wydatki zwiększa się o kwotę 413.104,04 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

 1. Zwiększa się plan wydatków na 2015 r. zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 04 listopada 2015 r. WFB.I.3120.3.68.2015 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85215 § 3110 /+/ 22,59 zł i § 4210 /+/ 0,45 zł z przeznaczeniem na finansowanie wypłat dodatku energetycznego odbiorcom wrażliwym energii elektrycznej.

 2. Dokonuje się zmniejszenia planu wydatków w związku z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 października 2015 r. WFB.I.3120.3.67.2015/38 w dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” rozdział 85415 § 3260 /-/ 10.744,00 zł. Dotacja celowa dotyczy dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. „Wyprawka szkolna” – MZS w Skępem.

 3. Zwiększenie planu finansowego wydatków w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85214 § 2910 /+/ 1.950,00 zł w związku z wpływem zwrotu nienależnie pobranego zasiłku okresowego z lat ubiegłych.

 4. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Przedszkola Publicznego w Wiosce w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 4.139,00 zł oraz w dziale 854 rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” /-/ 4.139,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki.

 5. Dokonuje się zmian planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektora Publicznego Przedszkola w Skępem w dziale 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /±/ 9.506,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników przedszkola oraz na zakup energii i wody.

 6. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 800,00 zł i rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /±/ 14,00 zł oraz w dziale 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne” /-/ 800,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki.

 7. Dokonuje się zmian planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem w dziale 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 29.801,00 zł, rozdział 80103 „Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” /-/ 450,00 zł, rozdział 80110 „Gimnazja” /+/24.800,00 zł i rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych” /+/ 4.000,00 zł oraz w dziale 854 rozdział 85401 „Świetlice szkolne” /-/ 52.089,00 zł i rozdział 85404 „Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” /-/ 6.062,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników MZS w Skępem.

 8. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem w dziale 852 rozdział 85206 „Wspieranie rodziny” /-/460,00 zł, rozdział 85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” /±/ 122,00 zł, rozdział 85219 „Ośrodki pomocy społecznej” /+/ 3.757,00 zł i rozdział 85228 „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” /-/ 3.297,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki.

 9. Urealnia się plan po stronie wydatków na wniosek Burmistrza z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w następujący sposób:

 - dział 400 rozdział 40002 „Dostarczanie wody” /+/ 22.546,00 zł,

 - dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/ 16.000,00 zł,

 - dział 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” /-/ 3.900,00 zł,

 - dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” /-/ 4.000,00 zł,

 - dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/ 6.404,00 zł,

 - dział 757 rozdział 75702 „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego” /-/ 78.172,00 zł,

 - dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 13.100,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” /+/ 372.197,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90002 „Gospodarka odpadami” /±/ 974,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” /+/ 59.500,00 zł,

 - dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /+/ 163.100,00 zł,

 - dział 921 rozdział 92113 „Centra kultury i sztuki” /-/ 5.050,00 zł,

 - dział 926 rozdział 92601 „Obiekty sportowe” /±/ 2.076,00 zł.

 10. Ustala się środki w wysokości 12.500,00 zł w celu realizacji wspólnej inwestycji ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Nadleśnictwem Skrwilno pn. „Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą”

 11. Urealnia się załącznik „Zadania inwestycyjne w 2015 r." poprzez:

 a) wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych pn.:

 - „Nabycie nieruchomości w miejscowości Wioska” – 3.500,00 zł,

 - „Budowa przyłącza wodociągowego na dz. nr 1531 (obręb nr 7 Skępe) 5129/1 (obręb nr 6 Skępe)"-8.000,00 zł,

 - „Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr 121/17, 64, 13/29 w miejscowości Wólka” – 3.000,00 zł. Jest to zadanie dwuletnie, w 2015 r. zostanie opracowana dokumentacja techniczna pod budowę sieci. Natomiast w roku 2016 realizacja w/w inwestycji.

 - „Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Skępe- III etap” – 372.197,00 zł.

 Zadanie wprowadzono w związku z zakończeniem ostatniego sporu sądowego w ramach wyżej wymienionej inwestycji. Wyrokiem Sądu Okręgowego we Włocławku z dnia 09.11.2015 r. (syg. akt: I c 229/15) istnieje konieczność zapłaty zasądzonej kwoty z tytułu wykonania robót budowlanych.

 Rozstrzygnięcie tego sporu i regulacja należności pozwoli na złożenie do Urzędu Marszałkowskiego ostatniego wniosku o płatność, w którym będzie ujęta również kwota zasądzona przez Sąd (65 % kosztów kwalifikacyjnych).

 12. Urealnia się załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.”

 Ustala się:

 - przychody – 1.409.164,00 zł,

 - rozchody – 1.063.955,00 zł.

 Deficyt budżetu w wysokości 345.209,00 zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 13. Uaktualnia się zał. Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji”.

 14. Dokonuje się zmian w zał. Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta i Gminy Skępe w 2015 roku”

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

 - za uchwałą oddano 12 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 1 głosów,

 - wstrzymujących się głosów 1


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911 , poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z  2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513.