Uchwała Nr XIV/74/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015–2030

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 – 2030 zmienionej:

-  Uchwałą Nr V/20/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 stycznia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr VII/30/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 22/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2015 r.,

-  Uchwałą Nr X/50/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 czerwca 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 56/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 czerwca 2015 r. ,

-  Uchwałą Nr XII/60/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 sierpnia 2015 r.,

-  Uchwałą Nr XIII/68/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 września 2015 r.,

-  Zarządzeniem Nr 91/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 30 września 2015 r. , wprowadza się następujące zmiany:

1)  Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały;

2)  Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/74/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/74/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 24 listopada 2015 r.
Zalacznik2.pdf

Przedsiewzięcia


Uzasadnienie

 W uchwale Nr III/13/2014 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2015 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu zarówno po stronie dochodów i wydatków.

 Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 28.284.244,68 i kwotę wydatków budżetu w wysokości 28.629.453,68 zł. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 345.209,00 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 W zał. Nr 2 pn. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2030

 - majątkowe - rok 2015

 Zmniejsza się nakłady finansowe na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe„ /-/ 8.000,00 zł. Przewiduje się wydatkowanie środków w 2016 roku.

 - majątkowe – rok 2016

 Uległa zmniejszeniu kwota nakładów finansowych na zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej na ulicach Polnej, Widok, Widokowej, Kujawskiej, Sportowej, Kwiatowej, Płockiej, 21 Stycznia, Poziomkowej, storczykowej, Piaskowej, Kalinowej, Jaśminowej oraz w miejscowości Józefkowo ” /-/ 6.000,00 zł.

 Wprowadzono kontynuację zadania pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie działek o nr 121/17, 64, 13/29 w miejscowości Wólka” /+/ 7.000,00 zł.

 Zwiększono nakłady inwestycyjne na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowej na terenie Miasta i Gminy Skępe” o kwotę /+/ 96.000,00 zł.

 - bieżące – rok 2016

 Urealnia się wydatki zadań pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” – 4.871,00 zł oraz „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – 1.791,00 zł.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych.

 - za uchwałą oddano 12 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 1 głosów,

 - wstrzymujących się głosów 1.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r., poz.938  i poz. 1646 oraz z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r., poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz.1190, poz. 1358 i poz. 1513.