Uchwała Nr XIV/75/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 14 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz.1515) oraz art. 90 f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, ze zm.[1])  uchwala się co następuje:

§ 1.   W załączniku Nr 1 do uchwały Nr  XVIII/156/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 października 2012 roku w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. z 2012 r., poz. 2825)  § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

2.  Wysokość stypendium szkolnego wynosi :

 Lp.

 Miesięczny dochód na członka w rodzinie ucznia jako% kwoty, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

 Wysokość stypendium jako % kwoty, o której mowa w § 9 ust.1.

 1.

 od 0 do 19,49 % włącznie

 100%

 2.

 powyżej 19,49% do 100% włącznie

 80%

§ 2.   Uchyla się uchwałę Nr XIII/69/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30.09.2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01. 01.2016 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Zmiana uchwały Rady Miejskiej W Skępem w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej
o charakterze socjalnym podyktowana jest koniecznością usprawnienia procedury przyznawania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym.

 Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z dnia 14 lipca 2015 r. (Dz.U. poz. 1058) oraz  rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. (Dz.U. z 2015 r., poz. 1238) w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny  i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna,  zachodzi konieczność zmiany wysokości przyznawanych świadczeń w sprawie pomocy materialnej dla uczniów.

 Uchyla się uchwałę Nr XIII/69/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30.09.2015 r. zmieniającą uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym z uwagi na brak odniesienia do załącznika ww. uchwały.

 Biorąc powyższe wywołanie uchwały stało się uzasadnione.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2003 r. Nr 137, poz.1304, z 2004 r. Nr 109, poz.1161, Nr 69, poz. 624, z Nr 273, poz.2703, Nr 281, poz.2781, z 2005 r. Dz. U. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122,  poz. 1020, Nr 131, poz.1091, Nr 137, poz.1304, Nr 167, poz.1400, Nr 249, poz.2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz.658, z 2007 r. Nr 42, poz.273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292 z 2008 r., Nr 70, poz.416, Nr 145, poz. 145, poz.917, Nr 216, poz.1370 i Nr 235, poz. 1618 z 2009 r. Nr 6, poz.33, Nr 31, poz.206, Nr 56, poz.458, Nr 157, poz. 1241 i Nr 219, poz. 1705 z 2010 r.,  Nr 44, poz.250, Nr 54, poz.320, Nr 127, poz.857, poz. 148, poz. 991 z 2011 r. Nr 106, poz.622, nr 112, poz.654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz.887, Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941, poz.979, z 2013 r. poz. 87, poz. 827, poz. 1265, poz. 1317, poz. 1650, z 2014 r. poz. 290, poz.538, poz. 642, poz. 811, poz. 1146, poz. 1877 z 2015 r. poz. 357, poz. 1240 i poz. 1629.