Uchwała Nr XIV/83/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 24 listopada 2015 r.

w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefkowo

 Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) i art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych [1](t.j. Dz. U. z 2105 r., poz. 460, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Ulicy w miejscowości Józefkowo, wskazanej na planie sytuacyjnym w załączniku do niniejszej uchwały, stanowiącej działki ewidencyjne gruntu o numerach 54 i 55/2, nadaje się nazwę Dębowa.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik do Uchwały Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r.

 


Uzasadnienie

 Ustalenie nowej nazwy ulicy będącej przedmiotem niniejszej uchwały, następuje w celu uporządkowania numeracji położonych w jej sąsiedztwie nieruchomości zabudowanych
i przeznaczonych pod zabudowę, zgodnie z zasadami wynikającymi z rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125).

 Z inicjatywą nadania nazwy ulicy wystąpili właściciele sąsiedniej nieruchomości zabudowanej, przy której zlokalizowana jest droga. Jest to działka o nr ewidencyjnym 54, stanowiąca własność Skarbu Państwa w zarządzie Miasta i Gminy Skępe.

 Natomiast działka 55/2 równoległa do działki 54, wydzielona na poszerzenie drogi znajduje się we własności osób fizycznych. Jest drogą wewnętrzną w rozumieniu ustawy z dnia
21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 460). Wypełniając dyspozycję art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych uzyskano zgodę właścicieli tej drogi na podjęcie przez Radę Miejską w Skępem uchwały w sprawie nadania nazwy.

 Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


[1]] Przepisy niniejszej ustawy wdrażają w zakresie swojej regulacji postanowienia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2004/52/WE z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie interoperacyjności systemów elektronicznych opłat drogowych we Wspólnocie (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004; str. 124). Dane dotyczące ogłoszenia niniejszego aktu prawa Unii Europejskiej dotyczą jego ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne. 2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133 i 1200 oraz z 2015 r. poz. 151, 200 i 443.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 774, poz. 870 i poz. 1336.