Uchwała Nr XV/84/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie pomiędzy Miastem i Gminą Skępe, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe porozumienia o współpracy przy realizacji inwestycji „Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą"

 Na podstawie  art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę na zawarcie pomiędzy Miastem i Gminą Skępe, a Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe porozumienia o współpracy przy realizacji inwestycji „Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą".

§ 2.   Uchyla się uchwałę Nr XIV/72/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe na zawarcie porozumienia ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe o współpracy przy realizacji inwestycji „Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą”.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia z Nadleśnictwem Skrwilno wymagane jest do przejęcia części zobowiązań finansowych dotyczących modernizacji alejek spacerowych w skępskim „Borku”.

 Wkład Miasta i Gminy Skępe opiewał będzie na kwotę około 12 500,00 zł. Na w/w kwotę składa się opłata za przyłącze energetyczne zasilające latarnie oświetleniowe wzdłuż alejek spacerowych wykonanych przez Nadleśnictwo Skrwilno. Wyrażenie zgody zobowiązuje również Miasto i Gminę Skępe do ponoszenia dalszych kosztów eksploatacyjnych związanych z oświetleniem alejek spacerowych, tj. opłata za pobór prądu oraz ewentualne naprawy.

 Zmodernizowany ciąg komunikacyjny będzie służył przede wszystkim do celów rekreacyjnych dla mieszkańców miasta i gminy oraz turystów przebywających na tym terenie.

 W związku z powyższym, podjęcie uchwały stało się zasadne.