UCHWAŁA Nr XXX/ 216 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia  12 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: zmiany uchwały Rady Miejskiej w Skępem w sprawie okręgów wyborczych.

 

 

    Na podstawie art.92 ust.1 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760 z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 34, poz.242) na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

W uchwale XXXVI/232/2002 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie okręgów wyborczych, dokonuje się następujących zmian:

 

1) w okręgu wyborczym nr I w kolumnie „Granice okręgu”

    a) skreśla się wyrazy: „Modrzewiowa”,

    b) dodaje się wyrazy: „Kasztanowa, Ogrodnicza”, Stolarska”

 

2) w okręgu wyborczym nr II w kolumnie „Granice okręgu”

    a) skreśla się wyrazy:  „Kasztanowa”

    b) dodaje się wyrazy: „Modrzewiowa, Cicha”

 

§ 2

 

Podział Miasta i Gminy Skępe na okręgi wyborcze, ich numery i granice oraz liczba radnych wybieranych w każdym okręgu, po zmianach, zawiera załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem.

 

§ 4

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz zostanie podana do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem i  umieszczenie na stronie biuletynu informacji publicznej urzędu.

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski