Uchwała Nr XV/88/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków

 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), w związku z art.4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (j.t. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz.236) uchwala się, co następuje:

§ 1.   W uchwale Nr XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 2 otrzymuje brzmienie:

§ 2.  Uchyla się uchwałę Nr XIX/172/2012 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków;

2)  dotychczasowe § 2 i § 3 stają się kolejno § 3 i § 4.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk