Uchwała Nr XV/90/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie ustalenia zasad korzystania ze słupów i tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515), Rada Miejska w Skępem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwała określa zasady korzystania ze słupów i tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe, zwanych dalej urządzeniami.

2.  Na urządzeniach, o których mowa w ust. 1, mogą być umieszczane informacje w formie: afiszy, plakatów, reklam, ogłoszeń, apeli, ulotek, nekrologów, informacji, zwanych dalej materiałami.

3.  Urządzenia są ogólnodostępne dla zainteresowanych, a umieszczanie na nich materiałów nie wymaga zgody właściciela tych urządzeń.

§ 2.   Właściciel materiałów może umieścić na jednym urządzeniu, po jednej stronie maksymalnie jeden materiał, z poszanowaniem zasady niezaklejania prezentowanych materiałów.

§ 3. 1. Termin i czas  umieszczania  materiałów na urządzeniach, nie może  utrudniać  wykonania  czynności  konserwacyjnych i eksploatacyjnych tych urządzeń.

2.  Sposób i miejsce  umieszczania  materiałów, nie może uniemożliwiać korzystania z tej infrastruktury innym podmiotom oraz naruszać substancji mienia, prowadzić do zniszczenia.

3.  Materiały należy umieszczać w taki sposób, aby można je było usunąć bez powodowania szkód tych urządzeń i innych zamieszczonych materiałów.

§ 4.   Umieszczone materiały podlegają usunięciu przez ich właściciela  lub inne osoby wykonujące jego prawa w ciągu 24 godzin od ich zdezaktualizowania.

§ 5.   Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące funkcjonowania urządzeń, należy zgłaszać do ich właściciela.

§ 6.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 7.   Traci moc uchwała Nr XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania ze słupów i tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2015 r., poz. 3741).

§ 8.   Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Zgodnie z art. 40 ust 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Miejska ustala zasady i tryb korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. Słupy i tablice ogłoszeniowe stanowiące własność Miasta i Gminy Skępe przeznaczone są dla mieszkańców celem umieszczania na nich ogłoszeń, informacji ulotek, nekrologów, itp. informacji. Gmina nie pobiera opłat za ich zamieszczanie. Wprowadzenie przepisów korzystania ze słupów i tablic ogłoszeniowych ma na celu ustalenie zasad właściwego korzystania z ww. urządzeń, a co za tym idzie zapewnienie prawidłowego ich wykorzystania. Umożliwienie korzystania przez mieszkańców gminy z tych urządzeń ma służyć wymianie informacji pomiędzy mieszkańcami.

 Dlatego też, wywołanie uchwały jest uzasadnione.