UCHWAŁA Nr XXX/ 213 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 12 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: uchwalenia Statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.”h” i art.40 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz 1591, z 2002 r. Nr 23 poz.220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 116 poz.1203, z 2005 r. Dz.U. Nr 172, poz.1441) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2004 r. Nr 64 poz. 593, Dz.U. Nr 99, poz.1001, Nr 273, poz.2703 z 2005 r. Dz.U. Nr 64, poz.565, Nr 94, poz. 788, Nr 164, poz.1366, Nr 179, poz. 1487, Nr 180, poz.1493)

                                  

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

Uchwala się statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Traci moc Uchwała Nr XXVII/180/2006 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 lutego 2006 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem.

 

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski