PROTOKÓŁ NR XIV/VII/2015

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  24 listopada 2015 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem          - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście                               - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski                          - Burmistrz

O       Barbara Leśniewska                          - Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz                          - Sekretarz

O       Zofia Baranowska                             - Radca Prawny

O       Ewa Wojciechowska                         - Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska                    - Kierownik ds. Oświaty

O       Jerzy Kowalski                                  - Dyrektor MGBP

O       Anna Olszewska                               - Inspektor

O       Krzysztof Jaworski                            - Inspektor

O       Regina Wysocka                               -Inspektor

O       Krzysztof Małkiewicz                         - Inspektor

 

XIV Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami - serdecznie  witam Państwa na XIV Sesji Rady Miejskiej w Skępem – witam włodarza naszego miasta Pana Burmistrza łącznie z pracownikami Urzędu Miasta i Gminy Skępe, witam  radnych, sołtysów, witam wszystkich mieszkańców, którzy przybyli na  dzisiejsze posiedzenie sesji.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad;

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności)  Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad - nieobecny Pan Zbigniew Walewski

Następnie Pan Przewodniczący Rady skierował uwagę w stronę sali posiedzeń - proszę o wyłączenie telefonów komórkowych.

 

Przyjęcie protokołu Nr XIII z dnia 30 września 2015 roku

Do protokołu Nr XIII Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 września 2015 roku nikt nie wniósł uwag i protokół został przyjęty   j e d n o g ł o ś n i e  (głosowało 14  radnych „za”).

Przyjęcie porządku obrad

Przed przyjęciem porządku obrad Przewodniczący Rady poinformował, że radni zostali wczoraj poinformowani na posiedzeniu wspólnej komisji, iż do porządku obrad zostaną wprowadzone dwa projekty uchwał:

Ad. pkt 12 - projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze słupów i tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe (druk nr 11)

Ad. pkt 13 - projekt uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy w miejscowości Józefkowo (druk nr 12)

Następnie odczytał projekt porządku dzisiejszego posiedzenia Sesji Rady Miejskiej w Skępem (w załączeniu)  i skierował pytanie w stronę radnych – czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad ?

Radni nie wnieśli uwag, ani wniosków do przedstawionego projektu porządku obrad, który został przyjęty   jednogłośnie      (głosowało 14 radnych).

 

Wybór sekretarza obrad

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Na sekretarza obrad proponuję radną Panią Annę Sobocińską która wyraziła zgodę.

 

Pkt 2

Projekt uchwały w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe  o współpracy przy realizacji inwestycji „Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz  z infrastrukturą” – druk nr 1.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado jak Państwo pamiętacie już wcześniej Pan Burmistrz sygnalizował, iż Nadleśnictwo Skrwilno przymierza się do modernizacji alejek spacerowych w naszym parku miejskim „w borku”. Pan Burmistrz poinformował Państwa, iż Miasto i Gmina Skępe przyłączy się tylko w części do realizacji tego zadania. Te zobowiązanie będzie polegało na tym, iż nasza Gmina poniesie koszty przyłącza energetycznego, które będzie zasilało latarnie oświetleniowe wzdłuż alejek spacerowych. Także na wczorajszej komisji Pan Burmistrz zasugerował, że Miasto i Gmina Skępe doprowadzi do kapliczki w borku wodę. Także na własny koszt to zadanie wykonamy i doprowadzimy nitkę wodociągową do kapliczki, ponieważ woda tam jest potrzebna. I dlatego żeby mógł Pan Burmistrz zrealizować te zadanie wspólnie z Nadleśnictwem Skrwilno konieczne jest wywołanie przedstawionej uchwały, która by upoważniała Pana Burmistrza do zrealizowania zaplanowanych zobowiązań. Dlatego też uważam, iż wywołanie tej uchwały jest jak najbardziej zasadne. Dziękuję bardzo.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja może tylko dodam do słów Pana Sekretarza. Oczywiście robimy „Borek” ja chciał bym tutaj z tego miejsca podziękować serdecznie Nadleśnictwu za naprawdę wspaniałą współpracę Panu Nadleśniczemu Jackowi Soborskiemu. Borek będzie miał zupełnie inny obraz bo powstaną dwie aleje spacerowe ;

- jedna od ulicy Plażowej do bramy Zespołu Szkół ,będzie to pięciometrowa aleja z ławkami i oświetleniem

- druga aleja biegnąca od chodnika (kiosku gdzie kiedyś był na Wymyślinie) wzdłuż  płotu Nadleśnictwa i Zespołu Szkół. Od samej góry, tam już prace są rozpoczęte i do samego jeziora. Oczywiście koszt tego przedsięwzięcia jest dość wysoki i w całości ponosi Nadleśnictwo Skrwilno. My po prostu wkładamy swój udział przy przyłączu wody i przy oświetleniu. My w tej chwili oświetlamy borek, ale będzie zdecydowanie tańsze oświetlenie ponieważ zostaną wymienione żarówki na bardziej oszczędne. Jeszcze jedna kwestia  istotna i ważna. Rozmawiałem dzisiaj z Panem Dyrektorem firmy która wykonuje to przedsięwzięcie. Chodzi o to, że od razu przyłączymy wodę do kapliczki, która jest tu symbolem i miejscem kultu religijnego. W okresie suszy dowozimy beczkowozem wodę i dlatego zdecydowaliśmy, że doprowadzimy wodę do kapliczki. Dla mnie „borek” jest miejscem istotnym i ważnym z punktu widzenia odpoczynku, wizerunku, spacerów naszych mieszkańców. Myślę, że jak najbardziej uzasadnione jest podjęcie tej uchwały wraz z naszym udziałem przy  realizacji tej inwestycji. Inwestycja która zostanie zrealizowana będzie służyć nie tylko naszych mieszkańcom, ale również osobom przyjezdnym. Podniesie to też walory atrakcyjne i turystyczne Miasta i Gminy Skępe.  Dziękuję bardzo.

Uchwała Nr XIV/72/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy w Skępem do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa, Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe o współpracy przy realizacji inwestycji „Modernizacja drogi  w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą” w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie głosowało 14 radnych  (w załączeniu).  Radni nie wnieśli uwag.

Pkt 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok – druk nr 2

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu).

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja przepraszam, że na siedząco ale muszę skoro Pan Przewodniczący powiedział, że mamy na siedząco więc niech tak będzie.

Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu, Panie, Panowie Radni, przybyli goście chciałbym tylko troszkę rozszerzyć ten temat przegranej sprawy. Pan Gatyński te dwie sprawy wygrał we Włocławku i apelację w Gdańsku żeby była jasność. Tutaj może nie wszyscy Radni pamiętają, że te dwie sprawy były wygrane. Przejmując obowiązki po byłym Burmistrzu  Panu Gatyńskim  i poprzednich Radnych przejmujemy również tą sprawę. Dalsze losy, które się toczyły przegrał Pan Burmistrz z Panią Mecenas tą sprawę, która dotyczy nas wszystkich. Dziękuję.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja może zacznę od pewnej kwestii zanim odniosę się do słów Pana Radnego (Krzysztofa Suchockiego). Ja chciałbym powiedzieć, że wczoraj rozmawialiśmy na komisji, że rozpoczynając kadencję rozpoczynaliśmy budżetem 24.503.809,00 zł. W tej chwili mówimy o budżecie 28.244.000,00 zł. Zwróćcie Państwo na jedną rzecz uwagę - budżet wzrasta prawie o 4 mln złotych. To są pozyskane środki z zewnątrz i ja bardzo serdecznie z tego miejsca dziękuję radnym za wyrozumiałe podejście do każdej sprawy bo na początku naszej kadencji rozmawialiśmy o rekultywacji wysypiska. Dostaliśmy 95 % dofinansowania i pięknie to miejsce zostało zagospodarowane. Dostaliśmy pieniądze na oświatę wszystko razem daje prawie 4 mln zł . Te 4 mln zł to są  pieniądze drodzy Państwo dzięki moim działaniom, rady, skarbnika i pracowników zostały tu w Skępem i o tym proszę wiedzieć. A odpowiadając Panu na sprawy - tak sytuacje w życiu bywają, że człowiek przejmuje wszystko z majątkiem i dobrobytem. Ja się nie uchylam startując na urząd Burmistrza zdawałem sobie sprawę z zadłużenia jakie ma Miasto i Gmina Skępe, że jest jedną z gmin w powiecie lipnowskim najbardziej zadłużonych i o konsekwencjach i o trudach jakie spotkają mnie i Radnych zdawałem sobie sprawę i wiedziałem, ale o pewnych sytuacjach, które Pan powiedział Pan po prostu mówi nieprawdę. Bo sprawy dotyczą 2011 i 2012 roku są na tej sali osoby, które do tych tematów się odniosą. W 2011 roku  Gmina mogła zapłacić 35.663,00 nie zapłaciła chodzi o Wólkę. W tej chwili płacimy po przegranych sprawach do których Pani Mecenas się odniesie - 14 tyś. odsetek i jest to razem prawie 50 tyś. To jest jedna kwestia, a do następnej kwestii ja proszę Panią mecenas żeby się odnieść i proszę nie wprowadzać opinię publiczną w błąd. Powiem jedną rzecz te pieniądze po prostu musimy zapłacić z budżetu Miasta i Gminy Skępe. A takie stawianie sprawy jak Pan mówił po prostu jest rzeczą nieprawdziwą.

Radny Pan Suchocki

Panie Burmistrzu całkowicie mówimy o różnych światach. Pan mówi o tym jak zdobył Pan pieniądze i ja gratuluję jak najbardziej bo to jest nasza zasługa ,że zdobywamy te pieniążki bo na tym to polega żeby Miasto się rozrastało i funkcjonowało ,ale ja nie mówiłem o Wólce. Ja mówiłem o firmie z którą przegraliśmy sprawę. To są dwie różne rzeczy gdzie przegraliśmy 372.198,00 zł ja mówię wyłącznie o tym ,że we Włocławku była sprawa wygrana w Gdańsku, natomiast Pan Burmistrz z Panią Mecenas ostatnią sprawę przegraliście i tylko o tym mówię. Także proszę mi nie wciskać tego co Panu wygodne. Dziękuję bardzo.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pan nie jest w temacie bo ja mówię o dwóch sprawach, które są do zapłaty.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ale Panie Burmistrzu ja rozmawiam wyłącznie o jednej sprawie. Toteż zaprosimy Pana Burmistrza Gatyńskiego.

 

 

Pani Mecenas

Proszę Państwa 9 listopada br. została zasądzona od Miasta i Gminy Skępe kwota 219.892,92 zł na rzecz firmy „Hydropol”. Był to podwykonawca firmy „Hemex” i chciałam się tutaj odnieść do Pana (Suchockiego) wypowiedzi -  przede wszystkim ten wyrok jest jeszcze nieprawomocny. W istocie dwie sprawy zostały wygrane, zostały odrzucony pozew firmy „Hydropol” i następnie zostało również oddalone zażalenie firmy „Hydropol” przez Sąd Apelacyjny w Gdańsku od tego skargę kasacyjną złożył „Hydropol” do Sądu Najwyższego i Sąd Najwyższy uchylił te orzeczenia. Te wygrane zdaniem Pana orzeczenia Sądu Okręgowego we Włocławku i Sądu Apelacyjnego w Gdańsku i sprawa była rozpatrywana merytorycznie. Sąd doszedł do wniosku ,że rzeczywiście w firmie „Hydropol” z umowy cesji jaką zrobił „Hemex” na rzecz swojego podwykonawcy przysługuje ta kwota gdyż firma „Hydropol” wykonała roboty budowlane w ramach tego całego zadania inwestycyjnego jaka była budowa kanalizacji w Skępem. Także proszę Pana nie można mówić o tym ,że dwie sprawy zostały wygrane bo skasował je Sąd Najwyższy. Państwo nie wiecie 15 kwietnia 2015 roku było postanowienie Sądu Najwyższego które uchylało te dwa orzeczenia poprzednie. W tej chwili mamy zasądzoną kwotę 219.898,92 zł z ustawowymi odsetkami  od 27 lipca 2011 roku do dnia zapłaty  włącznie z kosztami procesu jakie były w poprzedniej sprawie przed Sądem Najwyższym i w tej sprawie.

Radny Pan Mirosław Redecki

Ta sprawa była do wygrania i była wygrana z tego względu ,że ten podwykonawca był źle zgłoszony w ogóle nie był zgłoszony już dokładnie nie pamiętam, a następną rzeczą było błędem zmiany prawnika w trakcie prowadzonej sprawy. Wtedy by było wiadomo kto popełnił błąd czy prawnik czy gmina?

Pani Mecenas

Proszę Państwa będziecie mieli w tej sprawie orzeczenie i będziecie odnosić się wtedy do tego. Chciałam powiedzieć ,że w tej sprawie zostało poczynione wiele błędów i to nie jest mój błąd w tej sprawie. Przede wszystkim nikt na etapie kiedy została zgłoszona cesja w 2011 roku nie wystąpił do „Hydropolu” o to ,że potrąca kary umowne z należności wykonawcy - to był pierwszy błąd. A nie w tej chwili proszę państwa do tej przegranej sprawy to są kwestie wcześniejszych czynności które były wykonane w tej sprawie. Ja byłam tylko w ostatnim jego stadium gdzie było merytorycznie sprawa rozstrzygana cesji. Proszę Pana wszystkie tutaj sprawy jeżeli chodzi o cesje Miasto i Gmina Skępe przegrała w poprzedniej kadencji.

 

Przewodniczący rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo żeby zamknąć ten temat może ja się wypowiem - akurat obserwowałem wykonywanie robót na III etapie przez tą firmę i na którymś spotkaniu roboczym przedstawiłem ,że ta firma wykonuje źle te roboty, a więc inwestor jakim była Gmina mogła przerwać roboty, ale tego nie dokonała i okazało się ,że  ta firma jednak upadła. A więc te roboty które były wykonywane były naprawdę niezgodnie ze sztuką budowlaną co udokumentowałem i tamta władza to jest Pan Gatyński mógł przerwać te roboty dlatego ,że nie były wykonywane zgodnie z prawem budowlanym, ale zostało to realizowane dalej. Tak się stało ,że firma upadła, wzięła podwykonawców, nie wiadomo czy wszystkich podwykonawców zgłosiła jako podwykonawcę bo w czym jest rzecz? Jeżeli generalny wykonawca nie zgłosi do inwestora ,że firma podwykonawcza jest taka i taka to jeżeli była niezgłoszona to faktycznie nic im się nie należy - niech skarżą generalnego wykonawcę. Natomiast tu błędy były popełniane od samego początku. Odnośnie sprawy Wólki mogę też powiedzieć, że są to roboty dodatkowe. Na każde roboty dodatkowe wykonawca musi wpisać do dziennika budowy, że są takie roboty. Inspektor nadzoru czytając to musi zwrócić się do inwestora, który powoła projektanta czy tak faktycznie te roboty mają być wykonane czy nie. Wtedy projektant decyduje, że te roboty powinny być zrealizowane lub nie. Jeżeli powinny być zrealizowane wykonawca powinien sporządzić kosztorys, przedstawić inwestorowi , następnie inwestor musi spisać umowę na roboty dodatkowe. Nie wiem czy to zostało zrobione i są to takie właśnie procedury. Mówiąc o inwestycjach Szanowni Radni to ci którzy są po raz kolejny Radnymi wiedzą jak te inwestycje przebiegały.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący tak jak Pan słusznie zauważył to właśnie wy mieliście  większość i skoro były popełniane przestępstwa to trzeba to było zgłosić do prokuratury. Dlaczego Pan tego nie zrobił? Przecież wy mieliście większość Panowie. Ja po prostu powiedziałem wyraźnie jak był Pan Andrzej Gatyński Burmistrzem była pierwsza rozprawa wygrana, była apelacja do Gdańska. W Gdańsku również Pan Galek (Radca) i Pan Gatyński (Burmistrz) wygrał natomiast jest teraz przegrana na konto obecnego Pana Burmistrza i obecnej Pani Mecenas. Dziękuję więcej powtarzał się nie będę.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Powiem tak problemem moim zdaniem nie jest, że Pan nie rozumie tego co mówi Pani Mecenas to już jest odrębna sprawa ,ale słowa które Pan w tej chwili powiedział po prostu mnie jako samorządowca troszkę bolą. Bo ja nie rozumiem co to znaczy mieliście większość ja nie rozumiem co to za określenie? Bo to jest taka małostkowość taka nieodpowiedzialność dla mnie w Pana słowach. Ja tyle lat byłem Radnym i w życiu nie pomyślałem, że ja tutaj przychodzę jako większość albo mniejszość. Ja albo buduje wspólnie z wszystkimi radnymi coś dla mieszkańców i to mój cel jest zawsze podstawowy był i jest do tej pory, a nie podział na mniejszość czy większość. Tak się składa, że w tej radzie siedzą radni którzy dobrze znają te inwestycję i wiedzą jak to przebiegało. Ja nie będę naprawdę rozdrapywał tych spraw Urząd Miasta i Gminy Skępe musi zapłacić pieniądze nie winy. To nie wy Państwo Radni i Pan Panie Krzysztofie (Suchocki) popełnił błędy - my coś przyjęliśmy. Tyle ile błędów było popełnianych po drodze to ja już nie będę o tym mówił bo może nie popełnia błędów tylko ten co  nic nie robi, ale nie poważne jest zwalanie na kogoś pewnych rzeczy. Dla mnie to jest populizm, jeszcze raz populizm. Trzeba się normalnie, uczciwie wobec społeczeństwa zachowywać i wyjaśniać. Bo ja przynajmniej nigdy nie miałem i nie mam do społeczeństwa nic do ukrycia i taką drogą szedłem i będę szedł. Pieniądze pozyskamy pewne z Urzędu Marszałkowskiego i prosił bym Ciebie Krzysztofie (Jaworski –pracownik) żeby wyjaśnić ,że pomimo tego będziemy mieć jeszcze pieniądze które nam z Urzędu Marszałkowskiego wpłynął.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja mogę nie rozumieć tak jak Pan Burmistrz podkreślił, ale na pewno rozumiem jeśli się mówi, że jest przestępstwo czy to w Wólce czy gdziekolwiek popełniane to na pewno podkreślam Panu z pewnością, że to rozumiem jeśli bym widział ja jako radny ,że jest przestępstwo zgłosił bym do prokuratury. Dziękuję Panie Burmistrzu.

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Szanowni Państwo jak już wspomniał Pan Burmistrz inwestycja polegająca na budowie III etapu sieci kanalizacyjnej jest objęta dofinansowaniem ze środków unijnych Regionalnego Programu Kujawsko- Pomorskiego  na lata 2007-2013. rozliczanie tego projektu nie zostało właśnie zakończone m. in. z powodu nie rozliczenia się ze wszystkich płatności związanych z tym projektem. Oczywiście mogliśmy to już zakończyć, że tak powiem na wcześniejszym etapie jak by pomijając kwestie ostatniej zapłaty dla tej firmy. Natomiast tu na naszą prośbę Urząd Marszałkowski zgodził się indywidualnie przedłużyć okres kwalifikowania wydatków który normalnie skończył się 30 września ubiegłego roku. czyli to wszystko po terminie po tej dacie jest wydatkiem niekwalifikowanym natomiast indywidualnie Urząd Marszałkowski zgodził przedłużyć się nam ten okres do 30 listopada bieżącego roku. więc wszystkie wydatki poniesione w tym okresie związane z tym projektem zostaną zakwalifikowane i prawdopodobnie jeszcze w tym tygodniu zdążymy złożyć wniosek o płatność końcową, która będzie pokrywała na 305 tyś zł.  Dziękuję bardzo.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja jeszcze tylko powiem Szanowni Radni ,że postaram się na następną sesję zaprosić Pana Galka i Pana Gatyńskiego żeby wyjaśnił te spory . Dziękuję

Uchwała Nr  XIV/73/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku w wyniku głosowania przyjęta została - „za”  głosowało 12 radnych  „przeciw” 1,  „wstrzymało się od głosu”  1.

Pkt. 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015–2030 – druk Nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja jeszcze może uzupełnię Panią Skarbnik. Jak już powiedziałem wcześniej przy rozmowach o wyrokach sądu. Trzeba jasno powiedzieć drodzy państwo ,że jesteśmy jedną z najbardziej zadłużonych gmin w powiecie lipnowskim i nie tylko. Dlatego od momentu kiedy samorządy są traktowane indywidualnie przez Regionalna Izbą Obrachunkową to zaczyna nam to doskwierać. Dlatego robimy wszelkiego rodzaju działania i rozmowy z funduszem ochrony środowiska , z bankami żeby jak najwięcej spłacić w 2015 roku i żeby mieć otwartą przestrzeń i drogę do pozyskiwania środków w 2016 roku - dlatego to robimy. Zadłużenie nie jest małe, ale trzeba sukcesywnie z tym zadłużeniem walczyć. Spłaty zadłużenia to oczywiście pozyskiwanie też dodatkowych środków, żeby mieć możliwość pozyskiwania środki unijnych żeby mieć na wkład własny. Dziękuję bardzo.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było w związku z czym Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie w/w uchwałę.

Uchwała Nr  XIV/74/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku (w załączeniu) w wyniku głosowania przyjęta została   - „za”  głosowało 12 radnych,  „przeciw” 1,  „wstrzymało się od głosu”  1.

Pkt. 5

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym - druk nr 4.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Inspektor Pani Anna Olszewska.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było w związku z czym Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie w/w uchwałę.

Uchwała Nr  XIV/75/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku (w załączeniu).

W wyniku głosowania została  przyjęta jednogłośnie -  głosowało 14 radnych.

Pkt. 6

Projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na  terenie Miasta i Gminy Skępedruk Nr 5.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz oraz Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo lepsze jutro to nie znaczy na podwyżkach. To jest po pierwsze. Po drugie Szanowni Państwo mamy nadwyżkę, to też jest plus i chwała za to. Po trzecie społeczeństwo większość jest rencistów, emerytów , ludzi biednych. Tu się wydaje 10 groszy, ale 10 groszy praktycznie jest wszędzie ,a ludzie ledwo wiążą koniec z końcem. Ja uważam skoro lepsze jutro to powinniśmy obniżać, a nie podwyższać. Takie jest moje zdanie. Dziękuję bardzo.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Powiem jedną rzecz uzupełniającą. Ustalając stawki podatku na pewno myślało się o społeczeństwie - taka jest prawda. Inflacja, najróżniejsze rzeczy. Ja myślę ,że ta podwyżka wody bo tylko o niej mówimy nie jest żadną podwyżką, która by miała bezpośredni wpływ na kwestie o których mówił tutaj kolega. Nie ma żadnych innych podwyżek - tylko jest jedna podwyżka wody. Naprawdę uzasadniona przy skali inwestycji które, nas czekają, które nie zostały jeszcze wykonane na terenie Miasta i Gminy Skępe i proszę mieć to na uwadze bo powiem jedną podstawową rzecz. Bardzo łatwo jest mówić tak jak Radny Suchocki tylko jeszcze trzeba wiedzieć o jednej podstawowej rzeczy, że bierze się odpowiedzialność za pewne realizacje zamierzeń. Miasto i Gmina Skępe, która ma być atrakcyjną miejscowością potrzebuje rozwoju. My w dalszym ciągu przez tyle lat nie zrobiliśmy wodociągu w Wólce, Łąkiem to proszę Państwa musimy z całym szacunkiem pewne sprawy zrobić w taki sposób, żeby stworzyć nie tylko mieszkańcom, ale i osobom które chcą związać się z tą piękną miejscowością, czyli w mieście i Gminie Skępe ułożyć swoje życie, czy na wypoczynek, czy na dłuższy okres czasu. Musimy zadbać o infrastrukturę między innymi o wodę,  drogi itp. doprowadzić do przyzwoitego standardu.  Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Ja mam takie pytanie bo, na pewno jakieś inwestycję będą prowadzone na oczyszczalni ścieków prawda?

 

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Tak i jeszcze jedną rzecz chciałbym dodać. Chciałem powiedzieć że Pan Krzysztof Jaworski który w Urzędzie obecnie zajmuję się li tylko pozyskiwaniem środków unijnych i sprawami z tym związanymi ,zajmuje się projektem budowy stacji uzdatniania wody. Nowej stacji uzdatniania wody , będą też pieniądze na tą inwestycję. Obecna stacja uzdatniania wody jest już w takim stanie, że  praktycznie w czasie awarii może 2/3 mieszkańców Miasta
i Gminy Skępe być bez wody. Proszę i o tym myśleć i musimy tą inwestycję zrobić - proszę Panie Krzysztofie (Jaworski) żebyś moją wypowiedź o względy  typowo merytoryczne społeczeństwu przedstawił i uzupełnił.

Inspektor Pan Krzysztof Jaworski

Drodzy Państwo jak wspomniał Pan Burmistrz perspektywa lat  2014/2020 zbliża się wielkimi krokami ,więc my musimy podejmować rożne działania, aby móc że tak powiem z tej perspektywy w pełni skorzystać dla Miasta i Gminy Skępe. Będą dwa podstawowe źródła dofinansowania inwestycji. Pierwszy to  „Regionalny program operacyjny woj. kujawsko- pomorskiego” i „Rozwój obszarów wiejskich ”Jeżeli chodzi o regionalny program operacyjny woj. kujawsko- pomorskiego to są dwa różne sposoby pozyskiwania środków z tego programu. Jest to:

- normalna droga konkursowa ,czyli konkurencyjna wszystkie podmioty uprawnione w tym samorządy w wyniku ogłaszania przez Zarząd Województwa konkursów będą mogły w tych konkursach startować i rywalizować z innymi beneficjentami o uzyskanie środków.

- polityka terytorialna, która jest realizowana na 3 poziomach. Nasz poziom obejmuje powiat lipnowski jest to poziom najniższy, tej  regionalnej operacji, który skupia powiat lipnowski oraz wszystkie gminy z tego powiatu. Zostały już praktycznie zakończone  prace związane ze strategią rozwoju leśno-gospodarczego powiatu lipnowskiego , gdzie starostwo w większości oczywiście przy jakiejś tam pomocy gmin wykonały niezwykłą prace przygotowując tą strategię. Obecna Wicestarosta Pani Anna Smużewska może to potwierdzić My mamy tam zapisane 2 projekty. Pierwszy projekt jest to modernizacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej na terenie  Skępego, gdzie wchodzą tak jakby 2 podprojekty;

- budowa stacji uzdatniania wody w Skępem,
- budowa sieci kanalizacyjnej na terenie Skępego i miejscowości Józefkowo, czyli na terenach które są objęte aglomeracją wodno-kanalizacyjną zapisaną w krajowym programie oczyszczenia ścieków komunalnych.

Drugim projektem jak powiedziałem jest to- adaptacja pomieszczeń kolejnych dla przedszkolaków w Wiosce w raz z jego wyposażeniem oraz przeprowadzeniem szeregu działań związanych z dodatkowymi zajęciami dla dzieci, oraz z dokształcaniem i podnoszeniem kwalifikacji przez nauczycieli, którzy są i będą że tak powiem uczyć. Głównym kierunkiem który  będzie nam przyświecał - to stworzenie nowych miejsc dla dzieci w przedszkolu i tutaj będą również ogłaszane konkursy przez Marszałka, jednakże z tzw. Kodem dostępu co oznacza że w tych konkursach będą uczestniczyć wyłącznie beneficjenci, którzy są w tej strategii ujęci. Ich projekty są ujęte, a projekty są tak dostosowane, że ich suma dofinansowania nie przekracza środków jaka przypada na nasz powiat.

Kolejnym programem jest program rozwoju obszarów wiejskich, gdzie planujemy przede wszystkim inwestycje związane z drogami jak również infrastrukturą wodno-kanalizacyjną ,ale na obszarach, które nie są objęte aglomeracją ,a więc dotyczą obszarów wiejskich. Mówimy tu przede wszystkim o 3 takich sztandarowych projektach ,które chcemy zrealizować- czyli rozbudowa stacji uzdatniania wody w Wólce, która jednocześnie pozwoli na realizację kolejnych projektów związanych z dalsza budową sieci wodno-wodociągowej na terenie gminy, w tym również na terenie miejscowości Wólka. Inwestycja  uzdatniania wody jest konieczna by przyszłym odbiorcom wody móc zapewnić  możliwość jej odbioru . Nie należy również zapominać, ze jesteśmy już od kilku lat członkiem stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe, gdzie również pewne środki zostały rozdysponowane bezpośrednio do gmin. Jest to kwota 400 tyś zł z programów rozwojów wiejskich, którą zamierzamy przeznaczyć na inwestycje związane z rozbudową i modernizacją świetlicy w Żuchowie.

 Drugim jak by kierunkiem jest to program operacyjny na zadania związane z rewitalizacją. Tu  przede wszystkim chcemy  skierować się do miejscowości Wioska gdzie była by zmodernizowana świetlica, wraz z jej  infrastrukturą (m.in. zamontowany monitoring, wyremontowany przystanek autobusowy). Tu było by wszystko wsparte czy rozszerzone o działania aktywizacyjne mieszkańców. Mają one przede wszystkim walczyć z ubóstwem, z wykluczeniem. Byłyby przeprowadzane różnego rodzaju szkolenia oraz zakładane kluby młodzieżowe. To oczywiście wszystko jest na etapie planowania również to wszystko musi być ujęte w statywie  którą regionalna grupa działania   opracowuje. Oczywiście również w pionie są środki konkursowe i tu nie możemy zapominać o pozostałych remizach. Pozostały nam do wykonania;

- elewacja i wyposażenie świetlicy w Łąkiem,

- wymiana dachu na świetlicy w Józefkowie i na to również będziemy chcieli uzyskiwać kolejne środki. Dziękuję bardzo.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja może jeszcze tylko dwa zdania dodam do całej tej uchwały. Mówimy o dokończeniu sieci kanalizacyjnej i musimy tu tą sieć zrobić i dokończyć. Będziemy starać się to robić, ale jest też taka moja prośba, a konkretnie apel do mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Mamy sieć kanalizacyjną i jest prośba, żeby do tej sieci się przyłączać bo mamy piękne, ładne tereny, piękne jeziora, ale prowadzimy wszelkiego rodzaju działania zmierzające do tego, żeby te jeziora tętniły życiem, żeby były czyste, ale mamy kanalizację do której nie wszyscy są podłączeni. Wracając jeszcze do tych stawek - ja przeżyłem pewną sytuację chodzi o warunki atmosferyczne tzn.  różne anomalia pogodowe, która doprowadziły do tego, że na terenie Miasta i Gminy Skępe nie było przez dwa, trzy dni czy nawet dłużej wody i dzięki radnym problem ten został rozwiązany. Było to spowodowane brakiem prądu, ale to nie od nas było zależne. To było zależne od energetyki i dlatego wspólnie z radnymi poczyniliśmy starania żeby odizolować się od pewnych sytuacji i przez nas niezawinionych kupiliśmy dwa agregaty prądotwórcze, które w wypadku takich, a nie innych sytuacji będą powodowały, że mieszkańcy co prawda będą odczuwać brak prądu, ale nie będą odczuwać braku wody i dlatego też są potrzebne te pieniądze proszę państwa. Musimy kupić jeszcze jeden agregat prądotwórczy tak żeby zarówno stacja uzdatniania wody w Wólce  w Skępem, oczyszczalnia były w każdej chwili zabezpieczone. Jak już rozmawialiśmy na terenie Skępego odbywały się wesela i ja zdawałem sobie z tego sprawę, że synoptycy podawali najróżniejsze prognozy dotyczące sytuacji w terenie np. w sobotę i zabiegaliśmy o to żeby pożyczyć agregat i udało się pożyczyć bo ja wiem co to znaczy wesele dla mieszkańca i nagle nie ma prądu wówczas jesteśmy bezsilni. Staramy się w tym kierunku też żeby po prostu zabezpieczać funkcjonowanie jak należy mieszkańców niezależnie od sytuacji i dlatego też te pieniądze są na to przeznaczone. Dziękuję bardzo.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było w związku z czym Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie w/w uchwałę.

Uchwała Nr  XIV/76/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku

(w załączeniu)

W wyniku głosowania została  przyjęta  „za”  głosowało 13 radnych, 1 głos „ przeciw”.

Pkt.7

Projekt uchwały w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków – druk nr 6.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

 

Przewodniczący rady Pan Ryszard Szewczyk

Tak Panie Sekretarzu, ale nie wszyscy mają szansę aby podłączyć się do kanalizacji toteż będzie się biło społeczeństwo, które jest poza obrębem.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było w związku z czym Przewodniczący Rady poddał pod głosowanie w/w uchwałę.

Uchwała Nr  XIV/77/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku (w załączeniu)

W wyniku głosowania została  przyjęta  „za”  głosowało 13 radnych, 1 głos „ przeciw”.

Pkt 8

Projekt uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta stanowiącej podstawę wymiaru podatku rolnego na 2016 rok – druk Nr 7 -  uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

Pytań i uwag do projektu uchwały nie było w związku z czym Przewodniczący Rady poddaje pod głosowanie ww uchwałę.

Uchwała Nr  XIV/78/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku (w załączeniu) w wyniku głosowania została  przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Pkt 9

Projekt uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2016 rokdruk nr 8 - uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

Głos zabrali:

Radny Pan Redecki

Ja chciał bym zgłosić formalny wniosek dot. punktu 2 podpunktu b, a mianowicie zmniejszenie stawki z 18 na 17 zł za użytkowanie pod działalność gospodarcza z takiego powodu, gdyż są to nasze podmioty, które działają na terenie Miasta i Gminy Skępe. Ostatnio można nawet przytoczyć pewną grupę, która prowadzi działalność przez naszych mieszkańców prowadzą parę sklepów więc oni na dzień dzisiejszy mają ciężko konkurować z tymi dużymi sklepami i jest im ciężko płacić tak duży podatek jaki od lat już mają i uważam że zmniejszenie to jakiś ukłon w stronę ich jest ,żeby jakoś przetrwać ten trudny czas no i żeby nie zwalniali z pracy tych naszych mieszkańców i dalej się utrzymywali.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Państwo mieliście załączoną tutaj tabelkę która pokazywała jak te stawki podatkowe w poszczególnych latach się przedstawiały. Proszę tutaj zwrócić uwagę na jeden moim zdaniem ważny fakt. Chodzi o 2014 rok. W 2014 roku stawka ta wynosiła 18,50 zł.  tak samo było w 2013. Rada w 2015 roku obniżyła ta stawkę do 18 zł., a więc mimo inflacji mimo wiadomo z każdym rokiem wzrostu pewnych usług itd. ta stawka została obniżona. I teraz jeżeli my będziemy się cofać proszę państwa jeszcze bardziej wstecz no nie wiem czy nam starczy pieniążków na tak bardzo poważne inwestycje, które macie państwo zapewne w planach. Mówicie tutaj o drogach, mówicie o wodociągowaniu działek letniskowych niedługo nas tutaj odwiedzą działkowicze no i wtedy też trzeba będzie im powiedzieć w jaki sposób dla nich znaleźć pieniądze, żeby sukcesywnie zainwestować właśnie w  tą turystykę także  myślę, że uwstecznianie tu raczej nie jest zasadne.

Radny Pan Mirosław Redecki

O jakim uwstecznieniu my mówimy,  możemy uwstecznić przedsiębiorców jeżeli ich w ogóle nie będzie to się całkiem uwstecznimy. To tyle, a poddałem wniosek pod głosowanie i chciał bym żeby odbyło się głosowanie.

W punkcie 2 podpunkt b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej jest 18 złotych, a ja proponuję 17 zł za 1m kw. powierzchni użytkowej.

W wyniku głosowania  wniosek została  przyjęty  - głosowało 14 radnych ,  „za” głosowało 6, „przeciw”  4,   „ wstrzymało się od głosu 4.

Radny Pan Suchocki

Ja tylko chciałem pogratulować Panu Redeckiemu .

Uchwała Nr  XIV/79/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku (w załączeniu) w wyniku głosowania  uchwała została  przyjęta. Głosowało 14 radnych,   „za”  - 11,     „przeciw”  - 0,     „wstrzymało się” - 3

Pkt. 10

Projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2016 rok – druk nr 9.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

Uchwała Nr  XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku (w załączeniu) w wyniku głosowania została  przyjęta jednogłośnie. Głosowało14 radnych.

Pkt. 11

Projekt uchwały w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem – druk nr 10.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik Oświaty Pani Magdalena Elwertowska.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu, Szanowni Radni, przybyli goście-  ja się wypowiadałem już na ten temat    więc pytam jeszcze raz Panie Burmistrzu czemu ma to służyć? Skoro wszędzie biblioteki i centra funkcjonują osobno i się sprawdza tym bardziej ,że nasza biblioteka i centrum się sprawdza. Ja pragnę przypomnieć bibliotekę Skępską. Pierwsze co to by trzeba było wybudować obiekt dla biblioteki i dla centrum bo to nie spełnia norm biblioteka ani centrum proszę Państwa. Ja tylko natomiast po krótce przypomnę co robi biblioteka bo obserwuję z zapałem Pana Dyrektora ile dobrego przynosi tutaj ta biblioteka dla naszych mieszkańców. A zadania pragnę podkreślić są inne i dla biblioteki i dla centrum więc dajemy wybór dzieciom albo z biblioteki albo z centrum. To chyba mamy większy asortyment tych zadań. Natomiast ja tylko przypomnę w marcu pięknie przygotowane przez Pana Dyrektora „Dzień Kobiet” Ludzi dużo, zainteresowanie ogromne bo pozyskał na to środki spoza miasta. Prowadzenie konkursu ogólnopolskiego co przynosi nam ogromną reklamę i tutaj chylę czoła Panie Dyrektorze , ludzie są zachwyceni tym konkursem. Pan Dyrektor pozyskuje tam środki na ten konkurs proszę Państwa, prowadzenie zajęć z dziećmi ile tu jest pracy ile odpowiedzialności za to jest proszę Państwa sam wiem bo to prowadzę nieraz i mogę tylko podziwiać tego człowieka. Natomiast proszę Państwa zorganizowanie 11 listopada jak patrzyłem na Pana Burmistrza i na Pana Kowalskiego to była poezja. nigdzie tak nie jest zorganizowane. Żeby tyle konkursów tak dzieci były zadowolone z tego. Natomiast innych konkursów plastycznych ile wykonuje ten człowiek to tylko pozazdrościć . Natomiast centrum no nie wiem ja nie uczestniczę często. Pytanie moje jest takie czy tu jest uderzenie w kadrę czy wyłącznie w Pana Dyrektora żeby go odsunąć? Pytanie jest proste, ażeby Pana Dyrektora odsunąć proszę Państwa. Często zbieramy składki pieniężne na chore dzieci. Ten Pan ma dziecko chore szczególnej troski i teraz odsunąć takiego człowieka od stanowiska gdzie może temu dziecku pomóc w rehabilitacji więcej itd. Żeby mógł temu dziecku poświęcić więcej czasu niż dojeżdżać gdzie indziej nie wiem jeśli się mylę przepraszam, ale jeśli uderzenie będzie w Pana Dyrektora zawsze będę protestował. Bo uważam jeszcze raz jest więcej zadań pomiędzy centrum i to są inne zadania inne pozyskiwanie środków i zawsze będę przeciwny bo uważam, że funkcjonuje w Lipnie i dookoła gdzie się tylko nie obejrzeć i takie centra są osobno od biblioteki apeluje szanowni Państwo jeśli nie chcemy kolejnego człowieka odsuwać tylko żeby pracował zagłosujmy żeby nie łączyć biblioteki razem z centrum. Dziękuję bardzo.

 

 

Dyrektor Biblioteki Pan Jerzy Kowalski          

Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowna Rado - ja byłem gościem na komisji dziękuję za zaproszenie i mogłem się w tym temacie wypowiedzieć na komisji, ale chciałbym żeby wszyscy Radni poznali moje stanowisko. Oczywiście za całokształt całej polityki zarówno gospodarczej, oświatowej, kulturalnej i każdej innej na terenie Miasta i Gminy Skępe odpowiadają władze samorządowe, burmistrz , rada. takie są zadania. Nie mniej jednak do tego są powołane różnego rodzaju jednostki żeby realizować poszczególne płaszczyzny, które są konieczne do realizacji na terenie każdej Gminy. Jak Państwo zadecydujecie tak ta jednostka będzie funkcjonować nie ma żadnego znaczenia, nie ma żadnej dyskusji bo wiadomo jeżeli będzie założona jakaś wspólna jednostka będzie musiała realizować te wszystkie zadania jako wspólna jednostka. Nie mniej jednak ja jestem zwolennikiem tradycyjnego podejścia nawet ze względu na to że Skępe jest miastem. W miastach istnieją i domy kultury i istnieją biblioteki. Mamy doskonały przykład w sąsiednich gminach gdzie remontuje się biblioteki, powstają wyremontowane obiekty które mogą szerzej realizować swoje zadania statutowe bo inne zadania ma do realizacji dom kultury, inne zadania ma biblioteka. Powstają sieci biblioteczne ja może skupię się nad tym żeby zamiast łączyć to może pobudować. Najpierw zacząć od budowy bazy infrastrukturalnej, czyli budynku i myśleć później o rozwoju dalszej kultury może w jednym budynku czy jakieś inne rozwiązania wymyśleć. Nie mniej jednak ja uważam ,że tradycyjne podejście do rozwoju kultury jest lepszym podejściem gdzie osobno swoje zadania realizuje dom kultury, osobno biblioteka tak jak jest w Lipnie jeszcze mamy więcej takich instytucji  bo są jeszcze i inne instytucje, ale mamy sąsiednie mniejsze gminy jak Tłuchowo jak inne gminy które spokojnie realizują zadania  kulturalne w oparciu o dwie instytucje kulturalne. My jesteśmy miastem i ja uważam ,że my powinniśmy rozwijać kulturę, rozbudowywać tą bazę nie zwijać kulturę do jednego koszyka ,ale jak Państwo zadecydujecie tak jednostka biblioteka po przekształceniach będzie pracować nie ma żadnej dyskusji. Takie jest moje stanowisko, że ja jestem zwolennikiem jednak dobrego realizowania zadań statutowych każdej z tych jednostek czy zarówno domu kultury i osobno biblioteki. Dziękuję bardzo.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Odpowiem tutaj Państwu bo wiele ciekawych słów tutaj padło. Ja na Komisji Oświaty pewne kwestie wyjaśniałem. Trochę mnie dziwią słowa jednego i drugiego Pana bo proszę Państwa po roku funkcjonowania jako Burmistrz i wy Państwo jako Radni człowiek ma trochę inne spojrzenie na pewne funkcjonowanie poszczególnych jednostek. I ja przyglądając się temu przez rok i to można potwierdzić doszedłem do takiego, a nie innego poglądu i powiem jeszcze jedną rzecz to nie jest moją winą ,że w Mieście Skępe nie ma miejsca gdzie można by mieć pomieszczenie na kulturę. W pięknym miejscu było kino, które zostało sprzedane. Ja podjąłem próbę odkupienia tego kina bo dla mnie było tam idealne miejsce na centrum kulturalne. Ta próba niedoszła do skutku niektórzy radni na tej sali potraktowali w taki, a nie inny sposób - chciałem o tym przypomnieć. I powiem jeszcze Państwu bardzo jedną ważną rzecz kultura jest dla mnie tak mocno bliska jak mało komu na tej sali bo ja swoje dorosłe życie związałem pracą z młodzieżą , ja wiem co to znaczy. I proszę mi tu nie mówić, że to jest zamach na kulturę szeroko powiedzianą tutaj w Skępem bo to jest totalne nieporozumienie.

Przed zaproponowaniem podjęcia tej uchwały Państwu wspólnie z poprzednią Panią Kierownik (Ewą Jastrzębską) rozmawiałem nie ukrywam z Panią Dyrektor Książnicy w Toruniu na ten temat. To ona podsunęła ten pomysł i ona o tym podpowiedziała - ja powiedziałem że np. na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie każda z tych jednostek robi te same rzeczy i proszę Państwo do normalności trzeba doprowadzać. Pan Dyrektor Biblioteki dobrze wie jak go wezwałem i obydwie Panie żeby wspólnie zorganizować letnisko. Wspólnymi siłami w trójkę zrobili wspaniałą rzecz, a chcieliście każdy oddzielnie robić dla dzieci. To przecież trochę normalności trzeba w życiu zaprowadzać.

Przecież tu nikt nikomu nie robi zamachu na działalność biblioteki proszę zapoznać się ze Statutem Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem. Ja powiem ile trzeba  było zachodu zrobić żeby biblioteki nie zamknąć przecież budynki MOPS-u i biblioteki są wpisane jako gospodarcze. SANEPID chciał zamknąć bibliotekę i ja nie ukrywam, ze rysują się pewne perspektywy i będziemy rozmawiać, żeby w Skępem stworzyć centrum kultury w jakimś miejscu, ale za wcześnie jeszcze o tym mówić. Tu nie ma żadnego zamachu i proszę nie mówić o takich rzeczach bo wy drodzy Państwo wprowadzacie społeczeństwo w błąd. Statut przygotowany był przez Radców Prawnych Książnicy w Toruniu to oni przesłali to wszystko na maile. Pani Dyrektor Książnicy Toruńskiej jest bliższa biblioteka i pamiętam jak rozmawialiśmy czy ma być kultura i biblioteka czy biblioteka i kultura. Wówczas Pani Dyrektor powiedziała ja bym chciała, żeby była biblioteka i kultura i tak zostało. Jeszcze jedna rzecz jest bardzo ważna ja nie powiem  -  11 listopada było wspaniałą imprezą zorganizowaną przez Miasto i Gminę Skępe i przez samorząd, ale przykro Panie Krzysztofie ja Pana nie widziałem na tej imprezie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

No widocznie się nie widzieliśmy nawzajem bo ja byłem.

 

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Może akurat żeśmy się nie spotkali.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu ja mam do Pana takie pytanie bo mnie to trochę zaciekawiło. Pan miał walczyć o pomieszczenia proszę mi powiedzieć Pan użył słów, że SANEPID miał zamknąć pomieszczenia. Proszę mi wytłumaczyć dlaczego nie zostały zamknięte te pomieszczenia?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pismo było - w poprzedniej kadencji było mówione publicznie o działaniach i nie zamknęli bo uzgodniliśmy z SANEPIDEM że doprowadzimy do normalności, żeby funkcjonowało tak jak trzeba.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To znaczy SANEPID też narusza prawo bo nie zamknął.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

SANEPID dał termin dostosowawczy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

I do kiedy mamy termin?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Długi mamy.

Dyrektor Biblioteki Pan Jerzy Kowalski          

Ja chciałbym jeszcze do tego dodać co powiedziałem wcześniej. No ja uczestniczyłem w komisji na wiele pytań nie uzyskałem odpowiedzi, a to jest tak naprawdę na siłę. A do tego co powiedział Pan Burmistrz ja nie wprowadzam nikogo w błąd tylko przedstawiłem swoje stanowisko w tej sprawie. Każdy z nas ma prawo przedstawić swoje stanowisko Pan Burmistrz ma takie stanowisko i jak będzie podjęta taka decyzja i ona będzie realizowana, a ja w tym momencie przedstawiłem moje stanowisko oparte na własnych doświadczeniach i zawodowych i innych. Także takie jest moje zdanie na te stanowisko i nie jest celem wprowadzania kogokolwiek w błąd. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Wracając do Pana Panie Suchocki SANEPID zawsze daje zalecenia i termin  realizacji. Chyba takie zalecenia dał i Pan Kowalski na pewno wie o tym i o terminie realizacji też wie. Pan Burmistrz uczestniczył to wie jakie zalecenia były i zna  termin realizacji i jeżeli termin realizacji jest wykonany wówczas przyjeżdża SANEPID sprawdza i sprawa jest załatwiona. Jeżeli nie to są odpowiednie procedury.

Uchwała Nr  XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku (w załączeniu) w wyniku głosowania została  przyjęta. Głosowało 14 radnych

„za” -  10,      „przeciw”  - 1,     „wstrzymało się od głosu” 3.

Pkt. 12

Projekt uchwały w sprawie umieszczenia afiszy, plakatów, reklam na obiektach tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe – druk nr 11 

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

A jakie duże plakaty będzie można wywieszać?

Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz

W uchwale jest podana wielkość tych arkuszy (w załączeniu).

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Przepraszam ja nie zapoznałem się z tym materiałem z tą uchwałą bo dostaliśmy je wczoraj
w ostatniej chwili. Bo gdy dostajemy na czas to tak, ale przyznaje się nie zapoznałem się bo dostaliśmy na ostatnią chwilę,  także przepraszam.

Nikt z radnych nie wniósł uwag, ani pytań do w/w uchwały.

Uchwała Nr  XIV/82/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku (w załączeniu) w wyniku głosowania została  przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Pkt. 13

Projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Józefkowo – druk nr 12.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz.

Dyrektor Biblioteki Pan Jerzy Kowalski          

Szanowni Państwo ja pochodzę z Józefkowa tam jest moje serce i korzenie .Jest taka prośba na przyszłość do kolegi Krzysztofa (Małkiewicza) jeżeli będzie nadawał kolejne ulice to ja prosiłbym o zachowywanie tych tradycyjnych nazw bo w Józefkowie tak naprawdę funkcjonuje w obiegu podział na te ulice i każda ma jakieś swoje określenia czy to rynek czy jakieś inne określenia i taka prośba z sentymentu. Dziękuję

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Znaczy ja odpowiem na jedną rzecz jest wiele miejsc, które odnośnie nazewnictwa ulic powinny być zmienione, ale wcześniej muszą odbyć się konsultacje społeczne. To z mieszkańcami trzeba się spotkać, porozmawiać i wtedy dopiero można podjąć uchwałę odnośnie nowych nazw ulic jednak wiąże się to z wieloma sprawami o których trzeba mieszkańców poinformować między innymi wymiana  dokumentów itd.

Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz

Szanowni Państwo to nie jest taki prosty temat jak by się wydawało. Oczywiście Rada może podjąć taką uchwałę, aby nadać takie nazwy, ale jak się nad tym zastanowimy, że będzie się to wiązało z konsekwencjami dla mieszkańców. Za tym zaraz pójdą wymiana wszystkich dokumentów czy to prawo jazdy czy dowód rejestracyjny czy dowód osobisty czy dla tych którzy prowadza działalność gospodarczą - zgłoszenia do ZUS-u wszelkie zmiany w KRS także wiążą się z tym również koszty dla mieszkańców. Dlatego tutaj Pan Burmistrz słusznie podpowiedział ze muszą być przeprowadzane takie solidne konsultacje z mieszkańcami Józefkowa na ten temat czy wyrażają zgodę bo to ciąży ich kieszeń jak by nie było.

Sołtys  z Żagna Pan Tomasz Wiśniewski

Ja tylko dwa słowa chodzi o to, że tu nikt nie wymyślił tego żeby zrobić bo mi nie podoba  po prostu tak jak mówię tam się nakładają numery. Jeżeli kiedyś był listonosz to on wiedział np. że tu mieszka Kwaśniewski, a tam Wiśniewski to było wszystko dobrze. A dziś należy zrobić numery domów, trzeba było zrobić skrzynki na listy ponieważ jedzie pan (doręczyciel)  w samochodzie i nie patrzy czy przesyłka do Wiśniewskiego tylko patrzy na numer np.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Na najbliższym zebraniu sołeckim należy ten temat poruszyć.

Radna Pani Maria Kuczmarska

W naszej okolicy też jest tak samo jak tu Pan sołtys mówi, ale z mieszkańcami rozmawiałam na ten temat i numery uregulować to tak,  ale żeby pokryli koszty to nie -  uważają, że gmina powinna to zrobić. Podam przykład – u nas na początku wsi jest numer 1 i na końcu wsi też jest numer 1 i to są  wszędzie takie problemy.

Uchwała Nr XIV/83/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2015 roku
(w załączeniu) w wyniku głosowania została  przyjęta jednogłośnie. Głosowało 14 radnych.

Została ogłoszona 10 minutowa przerwa w posiedzeniu.

Pkt. 14

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie miedzy sesjami Rady.

Pan Burmistrz Piotr Wojciechowski przedstawił informację dot. pracy między sesjami (w załączeniu) jak również Kierownik Oświaty Pani Magdalena Elwertowska poinformowała w sprawie - Działania oświatowe i kulturalne od września 2015 roku do 18 listopada 2015 r. (w załączeniu).

 Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Podziękował Panu Burmistrzowi  Piotrowi Wojciechowskiemu i Pani Kierownik ds. oświaty Magdalenie Elwertowskiej za przedstawienie informacji.

Głos zabrali:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu ja mam pytanie do Pana dot. ulicy 1-go Maja - został położony chodnik. Moje pytanie jest takie co się stało z poprzednią kostką? Gdzie ona po prostu jest przewieziona?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pan się pyta o zdjęta kostkę ja wyjaśnię bo nie wiem. Akurat wtedy byłem na zwolnieniu lekarskim i nie wiem gdzie ta kostka została złożona - powinna być na bazie. Taka jest moja odpowiedz w tej chwili, ale nie mogę na 100% tego powiedzieć. A wracając do położonego chodnika, koło Pana Skowrońskiego - muszę powiedzieć jedną rzecz, że my tylko daliśmy swoich pracowników i podsypkę czyli przygotowanie i robociznę, a nowo położona kostka jest od Pana Marcina Skowrońskiego jest to jego wkład dla mieszkańców Skępego.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Ja może odpowiem - z tego co wiem kostka, która była tam ułożona (stara kostka) była własnością Pana Skowrońskiego więc trafiła do właściciela.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ta kostka dokładnie nie wiem, ale domyślam się gdzie ona jest. Proszę aby  Pan się,  zorientował i na następnej sesji poinformował - gdzie ta kostka się znajduje - to jest po pierwsze. Moje pytanie jest takie:  to, że tam jest pstrokato i nieestetycznie to już pomijając to jak budujemy chodnik to staramy się estetycznie go robić, żeby było w tej samej kolorystyce ja tak uważam. Na pewno się mylę Pan Burmistrz przyzna, ale to już pomijając to. Natomiast ja uważam inaczej jeżeli ta kostka była w dobrym stanie i była estetyczna to uważam że powinna zostać założona ta sama kostka . ja tak uważam Państwo możecie być innego zdania. Moje pytanie jest jeszcze takie czy jest na to gwarancja na tą kostkę i czy była umowa podpisana bo ta ulica należy pod Urząd Miasta czy pod Starostwo?  Dziękuje.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Odpowiadając Panu: ja powiem tak - darowanemu koniowi w zęby się nie patrzy. Ja ubolewam nad tym, że nie mam takich jak Pan rozbudowanych zdolności oceny kolorów tego wszystkiego bowiem - los mnie tym nie obdarzył, ale myślę, ze idziemy z jakimś duchem czasu i trzeba wykonywać w jakiś nowoczesny sposób i nie mam do tego żadnych zastrzeżeń do pstrokatości bo ja uważam, że kostka jest położona dobrze. Jest ona darowana jak tu było powiedziane posiada ona atest i z tego co mi wiadomo pochodzi z porządnej firmy.

Ja bardzo cenię Pana obawy i takie gospodarskie spojrzenie przynajmniej w tym kierunku bo to jest ważne, żeby to wszystko dopilnować. Odnośnie estetyki miasta to ja mam zdecydowanie inne spojrzenie, aniżeli Pan. Na tym odcinku stan chodnika wołał o pomstę do nieba ponieważ po kanalizacji chodnik nie został należycie ułożony i wymagał naprawy.

 Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja akurat na estetykę zawsze zwracam uwagę zwłaszcza na estetykę chodnika. Ja uważam, że jak budujemy chodnik na terenie miasta obojętnie gdzie to uważam, ze dobrze by było gdyby był jeden kolor lub z tej samej kostki no i bardziej estetycznie to wygląda. Ja będę podtrzymywał te słowa. To zależy komu się co podoba bo to świadczy o rozchwianym charakterze. Ja uważam estetyka świadczy o charakterze, o ułożeniu człowieka ja tak uważam, ale i uważam że cokolwiek robimy to staramy się, żeby to było dobrze. Kostki kawałek siwej, kawałek innej i Państwu może się to podoba, ale ja nie będę  tego zdejmował. Ja się tylko zapytałem czy jest na to gwarancja bo uważam, ze za jakiś czas ktoś musi za to odpowiedzieć. Niech wjedzie ciężki samochód, a tam wjeżdżają ciężarowe samochody nie da się ukryć, że to siądzie. Znów damy ludzi - tak? nawet jeśli ta kostka by trafiła do Państwa Skowrońskich zdjęta to też tracimy na tym bo tracimy kostkę,

(w tym momencie z sali obrad padają wyjaśnienia, że kostka jest własnością Pana Skowrońskiego)

Ciekawi mnie jedna rzecz, że na państwowym chodniku leży prywatna kostka. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Z tego co ja widziałem i wiem Państwo Skowrońscy otwierając sklep postanowili, żeby był dobry dojazd do tego sklepu. W tym czasie w planie Urzędu Miasta i Gminy Skępe nie zaplanowano naprawy chodnika na tym odcinku, a więc Państwo Skowrońscy zadecydowali, że we własnym zakresie to ułożą z własnego materiału z własną robocizną dot. to lat ubiegłych. Także to była ich kostka i jeżeli oni zwrócili się do Urzędu Miasta i Gminy bo fakt faktem każdy z nas tam przechodził i po deszczu trzeba było omijać kałuże było to uciążliwe dla przechodnia. A więc zdecydował Urząd Miasta i Gminy, że pomoże w tym temacie otrzymując materiał tylko dołoży swoje podłoże i swoimi pracownikami ułoży kostkę. Ja nie uważam, że to jest jakaś pstrokacizna bo pstrokacizna jeżeli będziemy mówić o tym to jest w całym naszym Skępem. Bardzo mnie to cieszy, że niektórzy radni zwracają na to uwagę, ale żeby też zwracali uwagę  na to co już było zrealizowane, ponieważ na dzień dzisiejszy te chodniki Szanowni Radni to są wszystkie do wymiany i dlaczego nikt z radnych nie protestował w trakcie budowy.  Niestety, ale w Skępem główny chodnik nie był tak zrobiony jak powinien przede wszystkim nie było obrzeży i nikomu to nie przeszkadzało. Cieszyłbym się żeby taka pstrokacizna wystąpiła na naszych chodnikach i  to będzie bardzo ładnie. Dziękuję.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja uważam, że to zostało zrobione w sposób estetyczny, ładny. Dla mnie to jest taka  działalność - partnerstwo publiczno-prawne.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Uważamy, że to jest chodnik więc samochody nie powinny tam wjeżdżać, a to jest druga sprawa.

Sołtys z  sołectwa Żagno Pan Tomasz Wiśniewski

Jak Skowroński popsuje to i znowu uszykuje

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To znaczy, że Pan Burmistrz i Pan Przewodniczący Rady bo ja też w ten sposób będę chciał budować chodniki. Po prostu będą mieszkańcy zakupywać kostkę, państwo będą dawać materiał i pracowników i będziemy budować kto będzie chciał przy posesji to nie ma problemu. To znaczy, że ja będę szukał mieszkańców którzy chcą sobie położyć kostkę koło swoich posesji. Trzymam panów za słowo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jestem ciekaw ile mieszkańców zgodzi się na to, aby dać swój materiał? Ale my mamy takie nadzieje w Panu Panie Suchocki. My byśmy chcieli aby w tym naszym Skępem jak najwięcej było utwardzonych ulic, nowych chodników i to jest tak jak by naszym założeniem. Czy będą one bardziej kolorowe czy mniej kolorowe to i tak uważam, że mamy duże szczęście z tym podjazdem - to my jako Gmina powinniśmy położyć ten chodnik bo ten chodnik był taki jaki był.

Radna Pani Anna Sobocińska

Ja mam pytanie do Pana Burmistrza. Odbywa się teraz remont świetlicy w Kukowie i chciała bym się zapytać jakie są tam przewidziane środki finansowe i co tam będzie zrobione?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Mamy te 50 tys. złotych i dokładamy 40 tyś. złotych i będziemy chcieć kompleksowo skończyć tą świetlicę. Będzie zrobiona podłoga bo jest już tam robiona w tej chwili, centralne ogrzewanie, kanalizacja także zrobimy to w taki sposób, żeby oddać to społeczeństwu mieszkańcom do użytku w przyszłym roku nie mówimy teraz o tym roku bo mówimy o perspektywie roku 2016.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

W tym roku jest do zrealizowania wykonanie całego sufitu, kompleksowo instalacje elektryczne,  rozprowadzenie kanalizacji, rozprowadzenie wszystkich rur do centralnego ogrzewania i do wykonania cała posadzka to jest jeszcze na ten rok, a na przyszły rok tak jak Pan Burmistrz powiedział będziemy chcieli zrealizować resztę tych zadań żeby świetlica mogła funkcjonować. Także dojdzie piec centralnego ogrzewania, grzejniki, biały montaż, szambo itp. na dzień dzisiejszy z tego co mi wiadomo prace przebiegają zgodnie z harmonogramem i mogę powiedzieć prawidłowo i w terminie, o czym informują mnie pracownicy Urzędu Miasta i Gminy – termin będzie dotrzymany.

Radna Pani Maria Kuczmarska

Ja chciała zwrócić uwagę i podziękować Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Skępem za zorganizowanie super świetlicy dla dzieci. Bo do tej pory było bardzo ciasno i dzieci nie miały gdzie odrabiać lekcji a to są dzieci które czekają bardzo długo za autobusem żeby wrócić do domu, a obecnie warunki się polepszyły dzieci maja gdzie odrobić lekcję, jest super opieka. W każdym razie jak mówiła Pani Jastrzębska że jest na cztery plusa to mi się wydaje, że nawet na piątkę, a może w sumie i na szóstkę. W imieniu rodziców i dzieci, które chodzą na świetlicę chciałabym serdecznie podziękować.  Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady

Jeżeli nie ma więcej pytań – przechodzimy do wolnych wniosków i zapytań. Proszę Państwa jest przygotowana lista na zbiórkę pieniędzy na leczenie Krzysztofa Mądrzyckiego, który potrzebuje pomocy finansowej na leczenie.

Pkt. 15

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Pan Roman Targański

Szanowni Państwo ja chciałem odnieść się do słów Pana Przewodniczącego Rady - odnośnie zbiórki pieniężnej dla Pana Krzysztofa Mądrzyckiego. Prosiłbym o pomoc jest to młody chłopak ma 31 lat.  Wcześniej nigdy nie chorował pewnego dnia przewrócił się i stwierdzono guza mózgu. To była tragedia dla całej rodziny i oni bezpośrednio zgłosili się do nas bo jak większość z Państwa wie nasza córka jest  bardzo chora i leczeniem zajmuję się Pan Profesor Harat. Pan Profesor nie odmówił im pomocy zoperował tego guza, a później jego syn zajął się leczeniem onkologicznym. Stwierdzony jest glejak, a glejak jest to taki guz, ze w dobę potrafi się odbudować. Pan Krzysiu był kilkukrotnie operowany w tej chwili guz umiejscowił się w takim miejscu, że nie jest to operacyjne i jest to ciężka walka. My w takiej sytuacji byliśmy gdzieś tak trzy lata temu, ale walczyć należy do końca. Pomimo, że w tej chwili córka jest leżąca  to ma swoje pasje między innymi - pisze wiersze chce zdawać maturę, a ostatnio jest na etapie robienia kartek świątecznych. Dziś przyniosłem te kartki, żebym mógł podziękować tym osobom, które zaangażują się w pomoc dla Krzysia.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Jeśli można bo ja z kolei chciał bym się zapytać Panie Burmistrzu czy zakończony jest już proces pozyskiwania terenów kolejowych ulicy Topolowej tu od strony targowicy?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

On jeszcze nie jest zakończony, ale jest postęp zdecydowany także myślę, że sprawy na początku roku 2016 doczekają się finału. Podejmujemy działania żeby to przyspieszyć i zakończyć.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja mam takie pytanie ile kosztowały dożynki czy te koszty były uzgadniane z radą czy była na to zgoda rady? Dlaczego faktury są bez pieczątek i dlaczego do dożynek jest doliczona wycieczka do Biskupina?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Było pytanie - ile kosztowały dożynki?  W tej chwili nie jestem w stanie odpowiedzieć, ale Pan dostał informację o kosztach dożynek i trochę to pytanie jest retoryczne z Pana strony. . Ja powiem jedną rzecz taką : dożynki są jak gdyby taką odnowa odtworzoną na terenie Skępego i te dożynki będą dalej organizowane. Po spotkaniach z mieszkańcami wsi, w trakcie zebrań sołeckich spotkałem się z bardzo dobrym oddźwiękiem na temat dożynek. Mało tego już z funduszy sołeckich, rady sołeckie zostawiają pieniądze na wieńce dożynkowe. Ja proszę Państwa nie odstąpię od czegoś takiego tyko, że ktoś będzie mnie tutaj mówił o słuszności czy niesłuszności. Proszę popatrzeć na inne gminy dla mnie trud rolnika jest trudem wysoce ciężkim i bardzo cenionym, dlatego dożynki będą robione i na pewno Pan dostał odpowiedź ile kosztowały. Wyjazd do Biskupina  to jest w ramach robienia wieńców i to jest jeden z elementów też wchodzących bezpośrednio w dożynki. Mieszkańcy, którzy wykonali te wieńce wykonali z własnych środków i własnej inicjatywy. W  podziękowaniu zorganizowałem wyjazd do Biskupina i powiem jedną rzecz – mieszkańcom dożynki się należą.  Po przepracowanym roku mam już zupełnie inne spostrzeżenie na różne sprawy.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Mam to rozliczenie, które jest absurdalne z tego względu, że faktury są bez pieczątek to jest jedna sprawa. Koszt wycieczki do Biskupina jest wliczony w koszt dożynek to jest druga sprawa. Pytałem czy było to uzgodnione z Radą nie odpowiedział Pan na pytanie. Budżet był zaplanowany na cały rok.  Czy Rada brała udział w przesunięciu budżetu? Przecież na ten cel były wydane pieniądze.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Ustosunkowując się do wypowiedzi Pana Zdzisława Małkiewicza o udostępnienie informacji publicznej nie może być od tak sobie. W związku tym proponował bym Panu Małkiewiczowi żeby bardziej zapoznał się z przepisami tej ustawy, która właśnie obliguje nas i Burmistrza do ochrony pewnych danych osobowych. To nie jest tak,  że ktoś sobie żąda i można wszystko udostępnić - trzeba robić zgodnie z przepisami ustawowymi. Jest ochrona danych osobowych, jest ochrona przedsiębiorców dlatego też pewne faktury, pewne umowy podlegały przerobieniu i w takiej wersji jakiej powinien Pan otrzymać Pan informację otrzymał. Dziękuję.

 Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Ja jeszcze pytanie mam takie - Panie Burmistrzu dlaczego Urząd Miasta i Gminy Skępe zatrudnia dwóch radców prawnych i kto płaci za przegrane sprawy?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Na temat przegranych spraw to już dzisiaj rozmawialiśmy, a Pan nie słucha co się mówi na sesji. Urząd Miasta i Gminy Skępe zatrudnia dwóch Radców Prawnych to jest doraźne zatrudnienie ponieważ jest tyle spraw na terenie Miasta i Gminy Skępe bardzo skomplikowanych spraw i żeby czasowo to wszystko zorganizować dlatego jest dodatkowy Radca zatrudniony.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Ja mam następne pytanie – Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący - czy zamiast monitoringu w borku nie lepiej by było zrobić  sygnalizację świetlną. Uważam, ze utrzymanie pracownika są to większe koszty niż sygnalizacja świetlna, a ponad to nasze dzieci uczyły by się poruszania na terenie Miasta co jest bardzo ważne.

 Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

No tak z tym się zgadzam. Ja powiem jedną rzecz -  monitoring jest jak najbardziej uzasadniony bo są to bardzo niebezpieczne dla mnie miejsca. Ustawianie monitoringu było też analizowane i konsultowane z policją. Bo przecież to jest dla mnie najistotniejsze ponieważ policja bierze też bezpośrednio udział w funkcjonowaniu i dbaniu o bezpieczeństwo. A o tym co Pan powiedział w tej chwili to rozmowy już dawno my prowadzimy na temat sygnalizacji świetlnej. Ja cenie to, że to może trochę późno zauważa Pan pewne rzeczy, ale ja jeszcze będąc Radnym Powiatowym już rozmawiałem na ten temat z Zarządem Dróg Powiatowych i z Panem Starostą na ten temat.

 Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Następne pytanie Panie Burmistrzu dlaczego nie robicie oświetlenia tam gdzie jest bardzo potrzebne? Przecież Pan zawsze dba o bezpieczeństwo mieszkańców i to jest najważniejsze. Chodzi mi o ulicę Topolową o której już na sesjach tyle razy mówiłem i co w tej kwestii zrobiono?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Jeżeli chodzi o ulicę Topolową to mówiłem już publicznie, że Radny Pan Janusz Kozłowski jest bardzo zaangażowany w temat. Trzeba powiedzieć tak, że wszystkiego od razu na terenie Miasta i Gminy Skępe zrobić się nie da. W tym roku na oświetlenie wydaliśmy ponad 18.600,00 zł. to jest bardzo duża kwota, wydana została między innymi na o założenie lamp na terenie Miasta i Gminy Skępe. Jest to odzwierciedleniem tego co Pan powiedział bo to jest właśnie symptom dbania o bezpieczeństwo naszych mieszkańców. Jeżeli my mówimy o bezpieczeństwie Miasta to mówimy o założeniu monitoringu na terenie Skępego. Jeżeli mówimy o terenach wiejskich np. Jarczewo, Narutowo to między innymi w Kukowie w Wólce zostały założone lampy i my to robimy tylko nie zrobimy tego od razu bo to się wszystko wiążę ze środkami finansowymi. Proszę Państwa ja naprawdę powiem szczerze człowiek się zastanawia nad wieloma rzeczami dostaje rozdwojenia jaźni jak słyszy takie głupoty bo przecież nie ulega wątpliwości, że człowiek ma duże doświadczenia samorządowe. Ja jeszcze raz podkreślam i powiem - jestem wdzięczny Radnym każdemu z osobna za doradztwo i pomoc, a ja nie mam nic do ukrycia i nigdy nie miałem.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Burmistrzu - dlatego ja o tym mówię bo na ulicy 1-go Maja została założona dodatkowa lampa, a było tam widno bo co 30 m po przeciwnej stronie świecą się lampy. A na osiedlu o którym mówię jest ciemno,  a dzieci wracające, ze szkoły po godzinie 16-tej idą przez to osiedle. Chciał bym Panie Burmistrzu, żeby Pan przyszedł i zobaczył jak tam się chodzi wieczorem bo tam oświetlenia nie ma żadnego absolutnie nawet jednej lampy nie ma. Mieszkańcy tego osiedla zgodzili się na to, że na słupach stojących na ich posesji można zawiesić lampy - zgodzili się.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Powiem tak - cenne są Pana uwagi w tej chwili bo tak naprawdę trzeba przeanalizować naprawdę bo rzeczywiście może być tak, że mogła nawet być przeniesiona lampa. Tak było zrobione koło byłego kina bo zostały poprzekładane tam wcześniej również zostały przekładane lampy na Józefkowie. Robi się to wszystko, ale tak na prawdę to człowiek nie jest wszystkiego od razu ogarnąć czy zlokalizować. A powiem tak dla mnie zarówno oświetlenie jak i monitoring to jest wszystko ważne dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. Również monitoring w Urzędzie Miasta i Gminy jest ważny i monitoring na terenie Skępego też jest ważny bo to jest poczucie pewnego bezpieczeństwa mieszkańców.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Burmistrzu nie zgodził się Pan z wyrokiem Sądu I Instancji z wygranej sprawy sekretarza  i przegrał Pan. Rozwiązanie z sekretarzem było niezgodne z prawem co udowodnił Sąd II Instancji. Sąd przywrócił Pana Sobocińskiego do roli Sekretarza. Jakie będą koszty postepowania sądowego, adwokatów oraz odszkodowań? Zatem mamy dwóch sekretarzy, dwóch radców prawnych, a przegrywamy sprawy. Nawet sprawa z firmą „Hydropol” z Gostynina została przegrana i gmina będzie musiała ponieść koszt ponad 400 tyś. a dwie  sprawy z tą firmą poprzedni burmistrz miał wygrane. Czy nie należało przetrzymać radcę jeszcze rok póki te sprawy się nie zakończą. Wtedy by nie było, że ten zawinił albo ten zawinił. Wtedy byśmy mieli jasność sprawy kto zawinił. Dziękuję

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Odpowiadając po kolei to powiem tak. To co Pan w tej chwili powiedział leży w gestii i kompetencji Burmistrza Miasta i Gminy Skępe , to są sprawy kadrowe. Ja nie chciałbym na temat spraw kadrowych rozmawiać rozwodzić się publicznie przed kamerami i tu przed Państwem. To są tematy typowo, które nie powinny mieć wymiaru takiego publicznego. Ja tylko Panu życzę ,że jak będzie Pan na moim stanowisku to, żeby Pan takowe decyzje podejmował. Ja rozstałem się z poprzednim radcą w sposób cywilizowany i kulturalny tak jak nam przystało. Tylko tyle powiem. Przechodząc do Pana Sekretarza rzeczywiście Pan Sekretarz wygrał apelację, ale Pan Sekretarz zwrócił się o ugodę i ta ugoda, która jest dla mnie formą kompromisu między dwiema stronami i na tym bym skończył.  Jeszcze raz podkreślam to są sprawy personalne, które dotyczą osób publicznych. Pani Mecenas może by moją wypowiedź uzupełniła.

Radca Prawny Pani Zofia Baranowska

Proszę Państwa  w sprawie Pana Sobocińskiego toczyły się dwie sprawy w Sądzie Pracy. Pierwsza o uznanie wypowiedzenia uważanego za bezskuteczne. Także to nie była sprawa w kwestii przywrócenia na stanowisko sekretarza . Ja od orzeczenia sądu I instancji złożyłam apelację. Sąd oddalił apelację Urzędu Miasta i Gminy Skępe. Następnie przed Sądem Rejonowym toczyła się druga sprawa z powództwa Pana Sobocińskiego. Też to była sprawa ze stosunku pracy gdzie Urząd Miasta i Gminy zawarł z Panem Sobocińskim porozumienie i Pan Sobociński nie będzie pracownikiem Urzędu Miasta i Gminy Skępe. A takie Pana sformułowania, że nie ważna jest umowa o pracę  zawarta pomiędzy Panem Zbigniewem Małkiewiczem, który w tej chwili jest zatrudniony na stanowisku Sekretarza Miasta i Gminy Skępe są nie uprawnione gdyż nikt tego nie stwierdził że ta umowa jest nieważna. Nikt czegoś takiego nie stwierdził - Pan Zbigniew pracuje na tym stanowisku i  jest Sekretarzem Miasta i Gminy Skępe. Miała bym tyle jeżeli chodzi w tych kwestiach.

Proszę Pana ja tutaj świadczę usługę prawną na rzecz  Urzędu Miasta i Gminy Skępe i tylko odpowiadam przed Burmistrzem, a nie przed Panem Panie Małkiewicz (Zdzisławie). Dziękuję. A ponad to jeszcze chciałam jedno dodać do Pana. Ocenić prawnika może tylko prawnik i proszę mieć to na uwadze.

Mieszkaniec Skępego Pan Piotr Wegner

Ja może z innej beczki chciałem powiedzieć w drugą stronę. Były rzeczy byłe, teraźniejsze, a ja bym chciał porozmawiać o przyszłości. Chciał bym bardzo serdecznie podziękować Panu Radnemu Redeckiemu i wszystkim Radnym którzy poparli tą inicjatywę dot. obniżenia podatku od działalności gospodarczej oraz zaznaczyć problem przedsiębiorców Skępego wszystkim radnym i Panu Burmistrzowi. Dziękuję bardzo.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Ja chciał bym się jeszcze spytać czy może Pan Sobociński prosił o ugodę?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Tak Pan Sobociński prosił o ugodę

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

A jaka jest kwota przegranych tych spraw?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Powiedziałem jeszcze raz to są sprawy typowo kadrowe tak jak powiedziała Pani Mecenas.

Pan Wojciech Budzyński były Dyrektor Gimnazjum

Szanowni Państwo, Szanowni Mieszkańcy Skępego, Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu Szanowni Radni - bardzo się cieszę, że widzę Pana Burmistrza w dobrym zdrowiu bo jako człowiekowi życzę Panu jak najlepiej w jak najlepszym zdrowiu przez długie lata. Cieszę się też, że dba Pan o moje zdrowie gdyż na ostatniej sesji kiedy w sierpniu byłem raczył Pan wysłać pismo do zakładu ubezpieczeń społecznych w którym napisał Pan, ze uczestnictwo
w sesji może pogorszyć stan mojego zdrowia. Pan na pewno dostał odpowiedź natomiast myślę, że radni o tym nie wiedzą i mieszkańcy też nie wiedzą. ZUS odpowiedział, że w wyniku postępowania nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości, ani przesłanek w sposób niezgodny ze zwolnieniem lekarskim. Ale to nie jest głównym powodem mojego wystąpienia. Na wstępie dziękuję Panu Sekretarzowi za udostępnienie tych dokumentów odzwierciedlających analizę kosztów utrzymania szkół tzw. audytu.

Takiego terminu używał Pan Panie Burmistrzu więc i ja będę tez używał takiego terminu jakim jest właśnie audyt. W piśmie skierowanym do mnie w dniu 13 listopada 2015 roku do Pani Stankiewicz i do Pana Kuny myślę, że w końcu się Pan zorientował, że do przeprowadzenia audytu potrzebne są uprawnienia audytowe. Sformułowania audyt używał Pan Panie Burmistrzu nie raz. Tak jak Pan pisał w piśmie skierowanym m.in. do mnie ale wielokrotnie np. podczas sesji Rady Miejskiej w Skępem , Rady Pedagogicznej w Skępem i Gimnazjum. o audycie mówił też Pan w swoich wypowiedziach prasowych. Zastanawiające dla mnie jest, że 6 lutego br. mówił Pan nauczycielom Szkoły Podstawowej w Skępem po wynikach audytu zewnętrznego natomiast umowa tzw. wykonania audytu została podpisana 3 lutego br. z tego można wyciągnąć wniosek, że audyt powstał w 3 dni. Z tego co wiem Bóg tworzył świat przez 6 dni, a tutaj audyt powstał przez 3 dni także więc mistrzostwo świata. Tzw. Audyt powstał w lutym 2015 roku, a mi się wydaje, że później - ja nie stwierdzam, ale skąd jego autorka znała prognozowaną liczbę uczniów Gimnazjum na rok szkolny 2015/2016 podczas gdy sprawując jeszcze funkcję dyrektora przedstawiłem ją dopiero 17 marca br. czyli jednak troszeczkę później. Pańska decyzja o utworzeniu Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem została zaopiniowana pozytywnie przez członków komisji oświaty. Można to sprawdzić na Bip Skępe w sesji której głosowaliście nad utworzeniem Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem podczas gdy Pani Jastrzębska przedstawiała kiedy ta decyzja została przez Państwa zaopiniowana pozytywnie czyli jak by nie patrzeć posługując się tą terminologią jeszcze przed powstaniem audytu czyli najpierw była decyzja o utworzenie Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem, a w dalszej kolejności był audyt.

  Ja proszę Pana Przewodniczącego o zadbanie, żebym ja mógł się wypowiedzieć, żeby mi nie przeszkadzano.

Audyt miał wskazać według słów Pana Burmistrza potrzebę utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem przede wszystkim, ze względu na oszczędności, które takie posunięcie przyniesie. Oczywiście były jeszcze inne wyjaśnienia nie będę we wszystkie wchodził bo nie widzę sensu tego przedłużać. Ja już teraz wiem, że Pan podjął decyzję o utworzeniu Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem nie opierając się wcale na żadnych analizach dot. stanu funkcjonowania oświaty w Gminie Skępe. Niestety przy biernej postawie większości Państwa Radnych przy poparciu 2 lub 3 wpływowych osób z układu władzy funkcjonującego dość w Skępem. Informuję Państwa teraz w tym momencie ,że bardzo gruntownie zapoznałem się z tzw. audytem który miał wskazać potrzebę połączenia Gimnazjum w Skępem i Szkoły Podstawowej w Skępem w Zespół Szkół. Najprawdopodobniej na kolejnej sesji Rady Miejskiej w Skępem przedstawię Paniom i Panom Radnym i wszystkim zainteresowanym dokładną analizę tzw. audytu. W tym miejscu zajmę się na razie krótko, żeby nie marnować czasu podstawowymi błędami, wykrętnymi świadomymi działaniami i łamaniem prawa którym objawiło się w tym momencie. Tak nie waham się użyć tego specjalistycznego stwierdzenia - łamania prawa i za które w pełni za swoje słowa żeby było jasne biorę odpowiedzialność. Na 21 aktów prawnych które miały stanowić podstawę prawną niezbędna do analizy  organizacyjnych szkół aż 7 już nie obowiązywało w momencie powstawania audytu - podstawa prawna była nieaktualna. Burmistrz przed pokazaniem z oporami zastanawiający się, że nie chciał zrobić tzw. audytu członkom Komisji Rewizyjnej. Twierdził, że ma o 80 stron  ich faktyczna liczba wynosi 36 stron wraz ze strona tytułową. Objętość tzw. audytu i tak została sztucznie powiększona - zamieszczone zostały w nim informację, które są oczywiste dla kierowników placówek oświatowych gminy. Oczywiste dla merytorycznego pracownika ds. oświaty bo pisanie że dyrektor kieruje szkołą lub placówką albo jak się dzieli powiedzmy wychowanie fizyczne czy języki obce w przypadku kiedy liczba uczniów jest większa lub mniejsza to są rzeczy oczywiste i nie ma sensu tego po prostu zamieszczać. Każdy kto zajmuję się oświatą takie rzeczy musi po prostu wiedzieć. Brak konsekwencji w całym audycie dla przykładu ja tylko podaje przykłady bo nie da się powiedzieć tego wszystkiego tak teraz.  Z jednej strony autorka twierdzi, że ten dyrektor jest suwerenny w obszarze zarządzania szkołą z drugiej strony natomiast w tym samym np. rozdziale mówi, że może wydawać oczekiwania do arkusza organizacji, określa liczbę oddziałów, decydować o liczbie etatów pedagoga, psychologa, bibliotekarza, definiować i oceniać pracowników administracji, kuchni, stołówki czy ewentualnie sprzątaczek.  Brak znajomości przepisów oświatowych w tym samym audycie - brak znajomości np. autorka tzw. audytu twierdzi, że świetlicę szkolną organizuję się tylko dla uczniów dojeżdżających na zajęcia szkolne i korzystających z dożywiania podczas gdy Dyrektor Szkoły Podstawowej, Dyrektor Gimnazjum, organ prowadzący muszą zapewnić świetlicę każdemu dziecku które takiej świetlicy potrzebuje np. rodzic pracuje do godziny nie wiem 16.30 i nie może zabrać dziecka

i świetlica musi być zorganizowana - to jest świadome wprowadzanie w błąd.

Głos z sali Pan Krzysztof Barczewski  - proszę Pana wstyd mi za Pana dywagacje jako pedagoga który pretensjonalnie tu występuje - proszę zakończyć te gadki  bo będą one trwały odtąd do jutra.

Pan Wojciech Budzyński były Dyrektor Gimnazjum

Będzie pan miał okazję wypowiedzieć się do moich słów i proszę o kulturę jeśli Pan jest „starym belfrem” to powinien umieć się Pan zachować.

Na sali obrad zrobiło się głośno…

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Wzywa Przewodniczącego Rady do wezwania Policji.

Pan Wojciech Budzyński były Dyrektor Gimnazjum

Do postawienia argumentów z góry postawionej tezy ja podaje przykład - audyt nosi nazwę analiza obszarów organizacyjnych szkół w kontekście optymalizacji kosztów finansowania oświaty Miasta i Gminy Skępe. Tymczasem pobieżnie zostały przeanalizowane arkusze Gimnazjum w Skępem i Szkoły Podstawowej w Skępem. Jak się to ma do kosztów finansowania całej oświaty w Gminie czy to możliwe, że pozostałe placówki nie wiem nie generują żadnych kosztów?  Dalej zamieszczanie   pasujących do końcowych tezy końcowej tekstów, cudzych odpowiedzi.  np. kwestia ustalenia największej liczby uczniów w oddziałach szkolnych pozostaje w kompetencji organu prowadzącego szkołę  placówkę  i to jest fragment interpelacji odpowiedzi na interpelację poselską. Brak jednak końcowej części, którą tutaj w pewien sposób realizowała pani kierownik. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego w terminie do dnia 31 października przedstawia organowi stanowiącemu jednostki informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki poprzedzające rok szkolny w tym wynikach egzaminów i dalej pisze Pani Sekretarz. Nałożenie takiego obowiązku na samorząd spowoduje nie tylko upublicznienie efektów kształcenia i konieczności przedstawienia środowisku lokalnemu, ale też refleksje samorządu nad liczebnością oddziałów takich jakie w tych szkołach są tworzone. To jest wyrywanie z kontekstu i dopasowywanie do końcowej tezy. Przykład jeszcze jeden -Wyrok Sądu Wojewódzkiego Administracyjnego w Rzeszowie wspomina autorka zarzucił ingerowanie kwestii  organizacji szkoły. Sąd stwierdził dalej organ prowadzący nie może w ramach obowiązującego prawa decydować o wewnętrznej organizacji pracy szkoły, ingerować w sporządzaniu arkusza. Zatrudniać w niej pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych to jest wyrywanie z kontekstu. Kwestia dalsza i już naprawdę nie długo oszczędności przed zmianami w SP w Skępem i Gimnazjum w Skępem funkcjonowało 5 stanowisk kierowniczych i zniżka z pełnienia tych funkcji wynosiła 43 godziny. Teraz są 4 stanowiska kierownicze i ta zniżka wynosi 48 godzin. Nawet przy przeliczeniu przez te 26 to będzie 45 godzin. W pierwszym przypadku koszt roczny wynosił 89.440,00 zł ja nie będę się upierał przy 100,00 zł czy 200,00 zł w drugim 93.600,00zł. - gdzie są te zapowiedziane oszczędności? Ale to nie są duże oszczędności na pewno. Autorka dalej podaje błędnie średni koszt utrzymania jednego oddziału. Dzieli budżet szkoły przez liczbę oddziałów i wtedy stwierdza ,że oddział kosztuje strzelam 190 tyś. Ale to nie ma znaczenia do końca bo w szkole jest nadal ta sama liczba uczniów, opala się tą szkołę , wywozi nieczystości, jest prąd itd. - to jest manipulowanie. Co najważniejsze na końcu proszę Państwa z 36 stron tzw. audytu 12 stron jest to plagiat. To nie jest korzystane na zasadzie, że ktoś skorzystał wziął w cudzysłów zmienił ten tekst tylko na zasadzie kopiuj wklej z opracowań np. Wolters Kluwers  (lex), a przede wszystkim firmy „Wulkan”. Ja skontaktowałem się z firma „Wulkan” i w najbliższym czasie prześlę  firmie „Wulkan” ten właśnie dokument bo jest to plagiat i firma „Wulkan” robiąc analizy pracy szkół, analiz sytuacji oświatowych gmin podaje szereg rozwiązań ale jednocześnie na pierwszej stronie pisze wszelkie prawa zastrzeżone. Rozmawiałem z Panią Kierownik z Wrocławia, która jest bardzo zainteresowana audytem i w dniu jutrzejszym w formie skanu go wyślę. Teraz ja już wiem, że Miejski Zespół Szkół nie powstał w związku z audytem. To była decyzja Pana Burmistrza spowodowana jego jakimiś pomysłami, przemyśleniami. Konkluzja dla mnie jest oczywista Pan marnotrawi publiczne pieniądze bo zapłacenie za te 36 stron bubla, plagiatu i kłamstw i wykrętów jest typowym dla mnie marnotrawieniem pieniędzy publicznych. Mało tego uważam, że podkopuje Pan funkcjonowanie skępskiej oświaty. Bardzo dziękuję.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem Pani Ewa  Jastrzębska

Szanowni Państwo Bardzo miło widzieć tutaj pracownika Pana Wojciecha Budzyńskiego po jego 3 miesiącach nieobecności w pracy w tak dobrej kondycji ja powiem tyle. To co Pan teraz przeczytał Panie Budzyński drodzy Państwo - oczywiście Pan może sobie tutaj udowadniać pewnie Pan będzie to robić mamy na to bardzo dużo czasu natomiast mówiąc szczerze ja wiem już teraz tak naprawdę że powstanie Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem to był strzał w 10.  Proszę Państwa i powiem dlaczego – dlatego,  iż nareszcie jest tam gospodarz, który zajmie się tym wszystkim co do tej pory nie było zrobione w tej szkole. Proszę Państwa ja złożyłam wniosek do radnych do Pana Burmistrza prosząc o przychylność Państwa. Zaczynając tę prace w szkole z dniem 1 września br. zresztą jak mówiłam na ostatniej komisji oświaty ja się po prostu przestraszyłam tym stanem budynków ponieważ w tej chwili te wszystkie pieniądze, które mogły by zostać odłożone i zainwestowane w coś w tej szkole niestety musimy teraz wydać te pieniądze by naprostować  teraz to co zostało zrobione w sposób zły, niewłaściwy. Powiedziała bym nawet to była kradzież publicznych pieniędzy - dlaczego? Wieźmy pierwszy przykład ja oczywiście zwróciłam się w tym wniosku o to, żeby sprawdzić zasadność administratora tego budynku w którym była Pani Dyrektor i wydatkowania wszelkich pieniędzy na inwestycję. Dach zrobiony rok temu w części Gimnazjalnej, który już teraz w okolicach 10 października po pierwszych większych deszczach po prostu zalał nam 3 sale. Firma owszem jest na to gwarancja nie mniej jednak okazuję się, że materiał był ten pozyskiwany, dawany tej firmie no nie wiem także moje wątpliwości budzą także  wszelkie dokumenty dotyczące  tej całej inwestycji proszę Państwa. Ponieważ firma z Włocławka wysyła do dyrektora ofertę na wykonanie tego zadania i w nagłówku jest Lipno więc się pytam czy pomyłka była dotycząca nazwy miejsca z którego to było wysyłane czy w ogóle nie było wysyłane  z tego miejsca z którego tą ofertę firma złożyła? Myślę, że zajmie się w tym momencie ktoś kto będzie miał  wgląd do tych dokumentów. Proszę Państwa następny obiekt jest to budynek Szkoły Podstawowej w Skępem. Zalewana sala 29 sala informatyczna to nie jest błąd od wczoraj jest to od dłuższego czasu. Na ta okoliczność zwrócił uwagę obecny Pan Przewodniczący kiedy była robiona termomodernizacja szkoły tj. kolejny dach. Nikt wtedy absolutnie na słowa Pana Przewodniczącego w tym czasie nie reagował. Jest zrobiona analiza tej całej inwestycji, która jest tak naprawdę do kompletnej poprawki o co zwróciłam się tutaj do radnych żebyśmy zabezpieczyli pieniądze na całkowitą poprawę tej sytuacji. Naprawdę ja nie mogę robić niczego w szkole jeżeli z góry na wszelkiego rodzaju urządzenia, które są bardzo drogie tj. komputery są zalewane przez deszcz. Nie stać w tej chwili szkoły żeby kupić następne urządzenia już nie powiem o kotłowni,  która też w tym samym czasie została zalana. Tam są bardzo drogie urządzenia, które ogrzewają szkołę. Ja nie mogłam sobie pozwolić na to żeby, za chwile te ogrzewanie było całkiem wyłączone ponieważ idzie teraz zima. Dobrze ze akurat mamy umowę z elektrykiem, który w każdej sytuacji awaryjnej  przybywa  i natychmiast to naprawia. Nie będę wspominała o hali sportowej bo doskonale państwo wiecie ,że z halą sportowa był problem od zawsze i nic z tym problemem do tej pory tak na prawdę nie zrobiono. Ja powiem tylko tyle Miejski Zespół Szkół w Skępem działa bardzo dobrze ja dziękuję serdecznie tu Pani Radnej Marii Kuczmarskiej - tak dzieją się tu dobre rzeczy tylko proszę Państwa nic nie stanie się na pewno z dnia na dzień. Jeżeli  pewne zaniedbania dotyczyły lat to nowy Dyrektor który jest od 1 września br. i objęcie stanowiska, a odbywało się to w taki sposób jaki się odbyło zresztą co niektórzy z Państwa wiedzą. Jeden z dyrektorów udał się na odpoczynek ponieważ,  że tak powiem nerwy mu puściły,  drugi dyrektor również udał się na odpoczynek  na zwolnienie lekarskie i też nie chciał zdawać szkoły. Więc w mojej ocenie samo przejęcie szkoły było dużym wyzwaniem ponieważ zostałyśmy można tak powiedzieć z Panią Wicedyrektor jedną, drugą. Uważam, że pomimo tych wszystkich trudności i rzucanych  nam kłód proszę mi wierzyć, że ja otrzymuje informację zwrotną zarówno ze strony grona jak i również ze strony rodziców, że ten Miejski Zespół Szkół w Skępem naprawdę działa dobrze - zawsze mówię nie ma tak, żeby nie mogło być lepiej. Wiadomo wiążę się to bardzo często z pieniędzmi, ale bardzo często wiążę się też z taką dobrą wolą, organizacją i pomysłem. Świetlica tak naprawdę mogła działać już od dawna lepiej tylko nikt tutaj nie chciał słuchać tego dołu czyli nauczycieli, rodziców, uczniów, a tak naprawdę trzeba słuchać tak mi się wydaje. Pełniłam funkcje kierownika do spraw oświaty od 2 stycznia do 31 sierpnia 2015 roku i ta sytuacja z  tym Miejskim Zespołem Szkół w Skępem, która wzbudza tyle kontrowersji. Ja myślę, że wzbudza ona tyle kontrowersji ponieważ ktoś nie może się pogodzić z utratą stanowiska. To jest najgorsze co może być w tym wszystkim proszę Państwa. Tak naprawdę nikt nie jest do stanowiska przyczepiony, przyspawany - ja tak myślę i ja też nie. Jeżeli przyjdzie taki moment może to po prostu zdam szkołę i wyjdę. Natomiast jeżeli ktoś nie może zrozumieć, że może ma ktoś lepsze pomysły, że może zrobi coś lepiej i nie może się z tym pogodzić to jest najgorsze rzucanie tych kłód pod nogi. Ja powiem tak na koniec żeby Państwu nie zabierać czasu. Naprawdę wyzwanie jest przede mną ogromne i ja mogę tylko poprosić Państwa tutaj Radnych, Pana Burmistrza o pomoc w tej kwestii, ze swojej strony zrobię wszystko, żeby dzieci oraz rodzice bo to są najważniejsze podmioty szkoły byli zadowoleni z tej pracy. Póki co odbieram z tego miejsca oznaki pozytywne i z tego miejsca bardzo dziękuję organowi prowadzącemu za to, że otrzymaliśmy duże wsparcie chodzi o dzieci najmłodsze bo w tej chwili zerówki otrzymały przeszło 240,00 tyś.zł. bo to były trzy zerówki. Dostaliśmy też sześć tablic interaktywnych dzięki organowi prowadzącemu, nauczyciele zostali przeszkoleni wykorzystują to i jest to niebywała pomoc. Jest to na prawdę niebywała pomoc. Dziękuję organowi za wsparcie i myślę że tylko na takiej zasadzie dobrej współpracy a nie takich przepychanek  możemy zrobić coś dobrego dla uczniów. Także dziękuję bardzo za to, że Państwo mnie wysłuchaliście. Dziękuję.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Tak ja się tutaj odniosę do wypowiedzi Pana Dyrektora Budzyńskiego i Pani Dyrektor Jastrzębskiej. To co Pan przedstawił powiem jedną rzecz, ma Pan do tego prawo, ale jak zwykle mija się Pan z prawdą. Przeze mnie nigdy nie  było podkreślane ,że analiza funkcjonowania jednostek fakt taki był że ja mówiłem o audycie, ale to dotyczy jednej kwestii do dokończenia, bo  my prowadzimy rozmowę może to być bilans wsparcia, może być analiza - wiadomo o jaki chodzi dokument. Dla Pana może ten dokument nic nie znaczyć. Dla mnie on znaczy wiele. I Pan musi o tym wiedzieć. Pan przedstawia to w taki a nie inny sposób. Kolejna sprawa audyt nigdy nie był podstawą do utworzenia Miejskiego, czy tam analiza podstawą do Miejskiego Zespołu Szkół i Pan dobrze o tym wie. Podstawą i przesłanką do utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół były względy typowo organizacyjne, funkcjonowanie tej jednostki. Zawsze można wymyślać cuda niewidy. Ja robiłem na jednej podstawie na analizie funkcjonowania tych jednostek w powiecie lipnowskim gdzie byliśmy prawie enklawą w powiecie włocławskim, gdzie jeździłem i odwiedzałem funkcjonujące Miejskie Zespoły Szkół. Nie jest prawdą ,że analiza funkcjonowania jednostek dla Pana może to być mało ważny dokument. Dla mnie to był dokument, który mi pokazał pewne funkcjonowanie. Pani dyrektor jeszcze nie powiedziała o umowach zawartych i zawieranych w szkole w Skępem. Bez płacenia czynszu za grunty, tylko były płacone za budynki. Zawierany w sposób nieprawidłowy do 2022 roku. W tej chwili od 1 grudnia będzie to sytuacja zupełnie inna i unormowana. Na koniec powiem jedno zdanie żeby już tego dalej nie przedłużać. Panie Dyrektorze Pan mi zarzucił, że ja do ZUS-u się zwróciłem. To jest obowiązek bo Pan tutaj publicznie na zwolnieniu lekarskim występował i nic więcej. Kwestia następna - ja przez wiele lat byłem nauczycielem. Dla mnie zawód nauczyciela to był zawodem, który powinien dawać przykład młodzieży, dzieci,  który powinien być godny do naśladowania, a Pan w tej chwili przedstawia się jako człowiek -  jaki to jest przykład? Jeżeli człowiek nie może pogodzić się z porażką. Przychodzi wymyśla cuda niewidy, zajmuje czas społeczeństwu. W życiu tak jest jak powiedziała Pani Dyrektor, że jest w nim wkalkulowane zwycięstwo jak i porażka, ale człowiek jeżeli nie ma tego wkalkulowanego to  po prostu jakim może być nauczycielem, przykładem? żadnym. I tylko tyle mam do powiedzenia.

Pan Wojciech Budzyński

Dziękuję Panie Burmistrzu za analizę zawodu. Nauczycielem też jestem parę ładnych lat, nikt się na mnie nie skarżył. Powiedzmy miałem dobre notowania w środowisku. Wrócę do Pani Jastrzębskiej - ja już mówiłem nie mam zamiaru tak jak mówiliśmy tu z Panem Kuną i Panią Stankiewicz, startować na żadne, jakiekolwiek stanowisko kierownicze w Gminie Skępe próbować póki Pan jest Burmistrzem tak. Jeszcze raz to podkreślam, żeby było to jasne absolutnie nie mam tutaj takich zapędów, natomiast uważam, że prawo powinno być szanowane. Natomiast Pan mówi, że audyt, analiza jakkolwiek byśmy to nazwali stanowi podstawę do utworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem.

Burmistrz

Ja nigdy tego nie powiedziałem i proszę tego nie powtarzać.

Pan Wojciech Budzyński

To na jakiej podstawie Pan zdecydował o utworzeniu Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem, nie wiem przyśniło się to Panu?

Burmistrz

Na podstawie obserwacji wielu lat – jak wcześniej powiedziałem.

 

 

Pan Wojciech Budzyński

Panie Burmistrzu Pan wydaje publiczne pieniądze za rzeczy które są niewykonane. Proszę Pana jeżeli 12 stron tego audytu jest plagiatem, jeżeli są błędy dla mnie - zobaczymy będzie ciąg dalszy tego. Jutro wysyłam to do firmy „Wulkan”. Pan marnotrawi publiczne pieniądze. Wiem po co Pan Wiśniewski przyszedł to, że Pani Jastrzębska mówi „dajmy czas oczywiście dajmy czas”, ale ja nie mówię że będziemy oceniać funkcjonowanie Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem, to pokażą egzaminy w szkole. Świetnie ,że świetlica lepiej działa. Ja nie uważam, że to jest złe tylko jak najlepsze. Oceniać będziemy, popracuje Pani zobaczymy jak to będzie wszystko wyglądać tylko ja uważam, że Burmistrz  zamówił audyt, czy zamówił analizę, a jest to bubel prawny, jest to plagiat i tak robić nie można. Ja cały czas obserwuje jak Pan odpowiada Panie Burmistrzu jak zadał pytanie Pan Małkiewicz Zdzisław - czy Rada zadecydowała o tym, że będą dożynki, czy zadecydowała o przesunięciu w budżecie to Pan nie odpowiedział. Pan sypie pustymi frazesami typu Skępe jest piękne, przyjeżdżajmy do Skępego tak, ale jeśli chodzi o jakąś konkretną odpowiedź to Pan stosuje taką napastliwość jak w stosunku do mojej osoby, że ja teoretycznie powinienem się wstydzić. Za co ja mam się wstydzić? Co zrobiłem nie tak? Przejrzałem audyt. Mam do tego prawo - tak? Pan umieścił  go na stronie informacji publicznej i stwierdzam dziś że jest plagiat, są błędne wyliczenia. Oczywiście dam to wszystkim państwu  do ręki żebyście mogli sobie sami ocenić i wyrobić pogląd czy kłamałem czy opowiadałem jakieś nieprawdy. To jest prawda. Dziękuję bardzo.

Pan Wojciech Wiśniewski – były Dyrektor Gimnazjum

 Burmistrz nie jest zobowiązany do tworzenia jakiegoś audytu. Nawet jak by Burmistrzowi przyśniło się utworzenie tego audytu, to go stworzył i temat zamknięty. Po drugie uważam ,że Pan Burmistrz -  nie wiem czy udzielał  jakichkolwiek odpowiedzi - ci którzy chcą słyszeć to słyszą, ci którzy nie chcą to nie słyszą. Uważam, że zrobił Pan Burmistrz dobrze i uważam, że funkcjonowanie Pana na stanowisku Dyrektora tej Szkoły Gimnazjum zagrażało bezpieczeństwu dzieci i nauczycieli. Dziękuję.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja odpowiem tylko jednym zdaniem, ta analiza - każdy ma prawo do jej oceny. Ja oczywiście trzymam się swojej tezy. Nigdy analiza nie była podstawą do tworzenia Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem - nigdy nie była podstawą.

Pan Tadeusz Kuna

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado - ja tylko tak jestem starej daty, więc ja jestem przyzwyczajony, że na stojąco się wypowiadam przez szacunek dla Państwa. Tak jeszcze wracając do tej przed chwilą dyskusji. Na sesji sierpniowej komisja powołana przez Pana Burmistrza przedstawiała wyniki oceny Gimnazjum i Szkoły Podstawowej. Pamiętamy były same, że tak powiem pod tym adresem dyrektorów pochwały, że  jest wszystko zadbane. W tej chwili słyszymy od Pani Dyrektor, że jest troszeczkę inaczej. Tu nie ma co się skarżyć tylko proszę składać wniosek do prokuratury. Są do tego powołane organy i one się tym zajmą i nie będziemy robić tutaj pyskówki sobie czy to jest tak czy siak. Są do tego organy powołane. Teraz przejdę tutaj do swojego wystąpienia. Panie Burmistrzu nie pochwalił się Pan jakie pismo Pan uzyskał z Urzędu Wojewódzkiego, bo ja tu nie będę z Państwem dyskutował na zasadzie jedna Pani drugiej Pani, tylko ja cały czas opieram się na dokumentach. Otóż Panie Burmistrzu tak jak Pana informowałem wcześniej, informowałem radnych - myśmy byli odsuwani od czci i wiary jesteśmy oszołomami, że nie wiemy czego chcemy. Jest rozstrzygnięcie nadzorcze nr 93/2015 wojewody Kuj. Pom. Jest to dla nas taka troszkę satysfakcja bo my, żeśmy powiedzieli, że więcej w żadnych konkursach tutaj nie będziemy startować, że to myśmy mieli  rację i Panie Burmistrzu -  Skępe to jednak Warszawa tutaj też się przestrzega prawa. Tego uczy Pana Wojewoda. nikt inny tylko Wojewoda Pana uczy. I to jest takie w nawiązaniu do naszej wymiany zdań z 31 sierpnia gdzie ja Panu zarzuciłem, że Pan nie wiem co podpisuje i teraz Wojewoda Panu mówi ,że  Pan nie wie co Pan podpisuje. Więc tak Wojewoda mnie trochę utwierdza w wierze. Tak samo, ja już nie będę wracał do spraw audytu, bo to już się zaczyna robić śmieszne. Ja przejrzałem to przeczytałem dla mnie to też jest kompromitacja, że żaden pracownik merytoryczny tego nie robił, a już bardzo to się ma w sposób taki ciekawy do wypowiedzi Pana Przewodniczącego, który w piśmie do nas dwukrotnie, powołuje się też na audyt i dwukrotnie odwołuje się do - dlaczego ta kontrola jest prowadzona przez instytucję zewnętrzną. Jest to szczególnie zasadne w sytuacji gdy zachodzi podejrzenie, że brak bezstronności i niezależności może mieć wpływ na ustalenie wyniku przeprowadzonych czynności. Na miły Bóg - Panie Burmistrzu to kto w naszym urzędzie tutaj pracuje? Jeśli są ludzie bezstronni ? to wie Pan dla mnie jest to takie porażające i pod tym podpisuję się Pan Przewodniczący. 

Chciałbym jeszcze na koniec. Byłem na poprzedniej sesji niestety Pana Burmistrza nie było, Pan Burmistrz był chory. Pan Sekretarz czytał pismo jakie wpłynęło z RIO. Więc tam widok naszego miasta nie przedstawia się w różowych barwach, ale zaszokowało mnie jedno stwierdzenie. Wykonanie planu inwestycji za pierwsze 6 miesięcy to było mnie więcej 14 % . proszę Państwa to jest klęska. To trzeba nazwać sprawę po imieniu to  się nie da w drugim półroczu nadrobić, a Miasto które nie idzie do przodu miasto się cofa. Więc Panie Burmistrzu jeszcze wracając do spraw finansowych. Sytuacja jest ciężka, ale czy nie należało by się zastanowić nad tym, żeby obciążać osoby finansowo, bo nasze prawo przewiduje taką możliwość do wysokości 3 miesięcznych poborów za popełniane błędy. Tak samo uważam, że błędem było taka czy inna forma rozwiązania stosunku czy wypowiedzenia Panu Sekretarzowi Sobocińskiemu. Nie wiem jakaś kwota krąży tutaj ja nie chce jej publicznie mówić, wypowiadać bo to jest Wasza sprawa , ale od tego jest Komisja Rewizyjna więc może Pan Przewodniczący na najbliższym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej zechce się tą sprawa zainteresować - dlaczego takie pieniądze? Bo wydawanie dziesiątek tysięcy złotych  to jest olbrzymie obciążenie dla budżetu naszego Miasta. Ja mam nadzieje Panie Burmistrzu, że ta sprawa bo ja wiem że jeśli Państwo odwołali to do Sądu Administracyjnego i mam nadzieje -życzę Panu, żeby ta sprawa była ostatnią przegraną sprawą sadową. Dziękuje bardzo.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja odniosę się do tego co powiedział Pan Tadeusz (Kuna). Oczywiście rzeczą i dziękuję za inne też słowa. Żadną wielką tajemnicą nie było tutaj że przy przeprowadzeniu konkursu były popełnione uchybienia i tego nie ukrywaliśmy. Dla mnie uchybienia te nie miały bezpośredniego wpływu na wynik i przebieg konkursu. Tutaj Pan Tadeusz słusznie zauważył, że to Warszawa i użył takiego określenia - my chyba żeśmy się wtedy nie zrozumieli. Ja mówiąc o Warszawie nie mówiłem o przestrzeganiu prawa, bo należy je przestrzegać wszędzie tylko mówiłem, że Skępe to nie Warszawa, że komunikacja między społeczeństwem jest zdecydowanie inna jak w Warszawie - to tylko miałem na myśli. A to Pan przeczytał i dobrze, że na koniec teraz to Pan powiedział. Pisze tam wyraźnie  w tym piśmie od Wojewody co przysługuje nam dalej, że możemy się od tego odwołać i z tego prawa żeśmy skorzystali - odwołaliśmy się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Tylko tyle.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Kuna - dziękuję Panu za udzielenie mi można powiedzieć lekcji bo zawsze biorę do serca to co mi ktoś mówi, przetrawię i jestem wdzięczny bo każdy człowiek uczy się do śmierci . Dziękuję

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja jeszcze może do tych słów Pana Kuny bardzo słusznie Pan zauważył i ja to podkreślałem i podkreślam to dziś na tej sesji. Ja rok funkcjonuje i mam całkiem inne spojrzenie tak samo radni maja inne spojrzenie. Człowiek ma zupełnie inne spojrzenie na pewne kwestie. Na pewno nic nie robiąc nie popełniało by się błędów. Dokonując pewnych rzeczy człowiek  nie unika tych błędów. Także tutaj to prawda, że trzeba tych błędów unikać i się ich wystrzegać. Na pewno będziemy pewne rzeczy analizować i robić, ale co do słuszności powołania Miejskiego Zespołu Szkół jestem przekonany jeszcze raz powiem ja nie zgodzę się, ze słowami Dyrektora Budzyńskiego, który wybiórczo będzie traktował pewne sprawy i ma prawo do tego by analizować. Tyle ile będzie radców czy prawników tyle będzie oceny i poglądów na niektóre kwestie. Tak samo będą poglądy na ten dokument, bo ten dokument jest dla mnie tak się składa Panie Dyrektorze, że ja też w oświacie troszkę pracowałem i te dokumenty były też analizowane  nie tylko przez Pana, bo Pan ma inne po prostu spojrzenie na to wszystko i dlatego może Pan ma taką, a nie inną ocenę, ale ten dokument nie był nigdy podstawą do powołania Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem.

Mieszkaniec Pan Tadeusz Kuna

Panie Przewodniczący - po pierwsze proszę mnie nie traktować jako nauczyciela. Ja tutaj mieszkam i mnie na sercu leży dobro naszego Miasta. A co się Panie Burmistrzu tyczy szkoły? Najprawdopodobniej od 1 września przyszłego roku będziemy mieli problem rozwiązany. Wraca z powrotem podstawówka jako układ od góry i będzie problem rozwiązany.

Mieszkaniec Pan Krzysztof Barczewski

Jeszcze nie ma decyzji ostatecznej.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jeśli Pan Panie Kuna został urażony tymi słowami tymi co powiedziałem to Pana przepraszam, ale każdy kto udziela jakiejś tam rady lekcji to tak jak nauczyciel.

Pan Wojciech Budzyński   

Ja jeszcze jedno, ale z bólem już naprawdę krótko Pan zamówił ten audyt, tą analizę nie ważne. Pan zapłacił za to osiem tysięcy - czy pan rozumie co to jest plagiat? Pytanie jest retoryczne. Każdy z nas wie. Zapłacono osiem tysięcy za 1/3 plagiatu reszta to są głupoty. Jeszcze raz mówię i biorę odpowiedzialność ja zrobię, przedstawię Państwu, każdy będzie mógł się zapoznać.  Jutro zawiadamiam firmę Wulkan - to jest jedno. Pani Jastrzębska przed chwilą mówiła i zarzuciła mi, że nie przekazałem szkoły. Proszę Państwa było mówione na tej radzie nieszczęsnej , przekazałem szkołę , są świadkowie , komisja obchodziła szkołę Pani Ruszkowska była, radni stwierdzili, że gimnazjum znajduje się w bardzo dobrej kondycji - wiec proszę nie zarzucać mi takich rzeczy. Przed chwilą pod nieobecność Pani Stankiewicz Pani Jastrzębska pozwoliła sobie użyć słów, że tak powiem jeżeli chodzi o funkcjonowanie Pani Stankiewicz na stanowisko Dyrektora szkoły. Tak jak powiedział Pan Burmistrz, w części wypowiedzi nie zgadzam się z Panem Burmistrzem, a w części oczywiście zgadzam się, każdy popełnia błędy. Pani Stankiewicz była 13 lat Dyrektorem, miała wiele różnych zadań do wykonania jako Dyrektor Szkoły też nie było wszystko fajnie świetnie zrobione i świetnie funkcjonowało. Pewnie że zostały popełnione błędy . być może przy ociepleniu, dachu i innych kwestiach, ale pamiętam ja przychodziłem na sesje tylko 3 lata. I jak było? Pani Stankiewicz wielokrotnie prosiła Państwa Radnych nie wszyscy wtedy byliście radnymi, ale część z państwa była. Prosiła o pieniądze mówiła, że ten dach przecieka, że trzeba to zrobić w inny sposób nie papą na płaskim dachu. Nawet ja doskonale pamiętam Pana Targańskiego, który mówił ze położenie papy na płaskim dachu nic specjalnego nie da. Państwo zgodziliście się na te pieniądze. Co miała zrobić Pani Stankiewicz? Przed chwilą nawet Pani Dyrektor Jastrzębska, „że doszło do znamiona kradzieży” - słyszeliśmy te słowa. Także może Pani Jastrzębska doprecyzuje o jaką kradzież chodzi i wtedy może Pani Stankiewicz się wypowie żeby miała szanse się wypowiedzieć.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Budzyński ja może częściowo odpowiem, że krycie papą płaskich dachów odbywa się nie tylko w Szkole w Skępem, ale w wielu innych miejscowościach i dachy nie ciekną. Mamy przykład wszystkie bloki, które są budowane jednak pokryte są papą i nie ciekną. Wielohektarowe dachy na dawnej ”Elanie” dawnej daty były pokryte papą i nie ciekły, a zmiana konstrukcji dachów by pochłonęła naprawdę duże koszty. To można pewnie zrobić, ale skąd te pieniądze. Jeżeli była firma z tego co pamiętam dokładnie Pani Dyrektor na pewno nie zaprzeczy, że konsultowała się z dostawcą papy, że jednak ta papa jest najlepsza, na ten dach dobra więc tak powstało. Panie Budzyński z całym szacunkiem, ale mogli powiedzieć, że na tym się nie znali i zresztą z panem  patrzyłem na ten dach i mieliśmy jakie zdanie?

Pan Wojciech Budzyński   

Znaczy ten dach trzeba na pewno naprawić.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Nie, że ten dach nie będzie po naprawie ciekł.

Pan Wojciech Budzyński   

Znaczy ja uważam, że płaski dach to będzie ciekło, ale ja nie jestem fachowcem.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Panie Burmistrzu , Szanowna Rado, Szanowni Goście chciałabym się odnieść do słów Pani Dyrektor Jastrzębskiej i Pana Kuny do dyskusji na temat stanu skępskich szkół. Rzeczywiście Komisja Oświaty, która była zwołana na koniec wakacji, której przewodniczyłam i byliśmy w tych szkołach. Rzeczywiście potwierdzam, że Gimnazjum było najlepiej przygotowaną szkołą do rozpoczęcia nowego roku szkolnego i pod względem bezpieczeństwa i pod względem czystości ścian. Tutaj nie ma co zarzucać, że były jakieś niedociągnięcia i rzeczywiście zgadzam się z Panią Dyrektor Jastrzębską, że najbardziej, ale to ja nie mówię tego, że to jest to wina tylko Pani Dyrektor, ale najbardziej zaniedbanym obiektem była Szkoła Podstawowa w Skępem. Tu chodzi nawet o samo to, że w tych klasach było brudno, były dawno niemalowane ściany co zauważyli to też członkowie komisji i tylko do tego chciałam się odnieść, że nie umniejszajmy pomimo jakiś tam osobistych urazów to przestańmy wałkować ten temat bo to co trzeba przyznać, że było zrobione dobrze po prostu było zrobione dobrze i to nie jest tylko moje zdanie bo Pan Przewodniczący , pozostała grupa radnych którzy, są członkami komisji oświaty i Pani Jastrzębska też była z nami bo była wtedy Kierownikiem ds. Oświaty.

Pani Maria Stankiewicz

Panie Burmistrzu , Szanowna  Rado , Drodzy Państwo -  nie słyszałam wcześniej wypowiedzi Pani Jastrzębskiej poznałam ją tu dzięki Panu Dyrektorowi (Budzyńskiemu). Chciałam się tu tylko odnieść bo po prostu jest łatwo w kogoś uderzyć jak kogoś nie ma wówczas nie ma możliwości się bronić. Mam tak skonstruowany plan zajęć że nie mogłam wcześniej uczestniczyć w sesji, ale powiem tak kiedy ja zaczynałam dyrektorowanie 14 lat temu wszyscy pamiętają jak obiekt wyglądał. Są moi uczniowie, którzy po prostu po latach błądzą bo nie wiedzą bo jest tak duża, rozbudowana tak inna. Dzisiejszy obiekt Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem pełen szacunek - Dyrektor teraz ma prawo dysponować lepiej bardziej organizacyjnie. Ja powiedziałam, że jeśli ma być tak lepiej to niech tak się stanie i niech tak będzie. Trzymam kciuki życzę powodzenia. Natomiast Państwo muszą wiedzieć ,że dlaczego jest lepiej w Gimnazjum? Gimnazjum to nowy budynek i II piętro. W budżecie SP zawsze pieniądze były przeznaczane na pozostałą część obiektu czyli także na część hali sportowej, którą trzeba było malować systematycznie wszystkie szatnie itd. zawsze tych pieniędzy tak proporcjonalnie było na najstarszą część szkoły. Nie tak łatwo ze starego jest zrobić nowy proszę Państwa. Każdego roku i to doskonale pamiętają Radni, którzy tutaj są bo nie jednokrotnie widzieli byli pełni podziwu . Ja pamiętam słowa Pana Wojciechowskiego, kiedy odwiedził szkołę po roku czy dwóch mojego dyrektorowania i powiedział, że dziwi się co tu zostało zrobione itd. to były Pana słowa Panie Burmistrzu. To były lata ciężkiej pracy, kiedy zaczynałam szkołę nie było funkcji dyrektora bo nie było jeszcze gimnazjum była w rozsypce hala sportowa, była zużyta całkowicie instalacja centralnego ogrzewania. Każdego roku z ogromnym wysiłkiem nie moim za państwa pieniądze robiliśmy bardzo wiele rzeczy, że nie udało się zrobić wszystkiego. Ja na prawdę chce zobaczyć jak za pięć lat Pani dyrektor wszystko będzie wycekolowane i zrobione. Ten nieszczęsny dach tak naprawdę robiłam dwa razy tj. w roku 2001 gdy zostałam Dyrektorem i w roku 2003 za pieniądze społeczne zbierane od sponsorów skępskich położyliśmy papę termozgrzewalną. Wytrzymała do tej termomodernizacji - historię tego też już wszyscy dobrze znamy, ale ja nie będę się do tego odnosiła. Pewnie były popełnione tam błędy i pewnie one pokutują, ale ja tego nie przyklejałam. Proszę Państwa ja wiem, że można mieć bardzo wiele uwag do tego wszystkiego, ale jeśli ktoś obejmuje stanowisko ja obejmowałam po Pani Smużewskiej, czy pamiętają Państwo, czy ja powiedziałam, że  w szkole nie ma łazienek nie ma wody, nie ma niczego? tak wtedy było - to była taka szkoła. W bibliotece były stare regały, podłogi z których tony wynosiliśmy tego brudu tego wszystkiego itd. bo takie były warunki. Dziś są warunki inne minęło 14 lat. Macie państwo prawo do oceny, ale zauważcie czy na wszystko zawsze wystarczy pieniędzy? czy będzie co roku wymalowana cała szkoła? Wiecie Państwo ile lat spędzałam prowadząc kolonie zbierając pieniądze. Dwa lata temu  zebrałam za zorganizowanie kolonii 30 tysięcy, które oddałam do budżetu Gminy za wcześniejsze zrobienie elewacji. Zrobiliśmy jedną salę komputerowa w Łąkiem. Potem zimą zrobiliśmy piękny salę za te pieniądze. Jeżeli są nie wymalowane jedna, czy dwie sale to jest powód do wstydu? I czy dzieci uczą się w złych warunkach. Ja byłabym dumna gdybym rozpoczynała dyrektorowanie i przejmowała taką szkołę. Jest do wymiany instalacja i tam wkrótce będzie problem z ogrzewaniem, które jest częściowo stare, częściowo nowe tam wiecznie będą problemy bo to jest budynek lat pięćdziesiątych. Ja życzę Państwu powodzenie i bardzo bym chciała, żeby w następnej kadencji nie mieli Państwo żadnych uwag z tego bym się bardzo cieszyła, ale to nie jest mały obiekt to jest potężny budynek. Za to co było nie tak oczywiście przepraszam – to było 14 lat ciężkiej mojej pracy z różnymi radami z innym Burmistrzem z innymi radnymi z niektórymi bardzo życzliwymi z niektórymi mniej życzliwymi na wszystko nie zawsze wystarczy pieniędzy.

Zbudowaliście państwo ulice Kujawską ja się pytam. O dachu mówi się tak dużo. Moja ulica Sportowa pewnie nigdy nie będzie zbudowana, ale jeśli chodzi ulicę Kujawską to 2 tygodnie po inwestycji nie można było tamtędy przejechać bo się sypie i rozlatuje. Pan Panie Szewczyk jest pan świetnym budowlańcem i jakoś Pan o tym nie mówi dlaczego?  Bo zbudowano za tej Rady za tego Pana Burmistrza?

Proszę Państwa bądźmy obiektywni. Ustawa o zamówieniach publicznych jest bardzo restrykcyjna bardzo trudna, musimy wybierać najtańszego wykonawcę jak ktoś wybierze droższego byście Państwo mnie tutaj zlinczowali, a po tym jak wybiorę papraka to niestety za najniższe pieniądze to takie są skutki. Tam gdzie były dobrze zrobione taj jak robił mąż Pani Ruszkowskiej na hali sportowej tak jak jest zrobione zaplecze sportowe jest zrobione porządnie wszystko jest ok. Zrobiliśmy dach właśnie już blaszany lekko pochyły itd. tam już problemu nie ma i pięknie Pan Gorzycki Ryszard zrobił nie ma żadnego problemu. Tam gdzie tych pieniędzy jest za mało to żeby zrobić to porządnie to są problemy. Naprawdę nikt osobiście ja jako Dyrektor nie ręczę. Za to ja przepraszam . Natomiast proszę nie mówić, że to jest ruina bo  proszę Państwa macie tutaj piękny obiekt i cieszcie się z niego i ja bym chciała, żebyśmy tak myśleli, a że nowy dyrektor będzie miał mnóstwo zadań, zawsze będzie mnóstwo zadań, tam nie ma innej możliwości, żeby nie było nowych zadań, wyzwań itp. Proszę przejrzeć wszystkie protokoły, wszystkie kontrole są zawsze SANEPID-u, PIP i jeżeli tam znajdą Państwo zastrzeżenia do obiektu to bardzo proszę - tych zastrzeżeń w protokołach nie ma.  Szkoła została przekazana , nikt niczego nie ukradł,  ogromny majątek w całości w komplecie jest moim zdaniem wzorowo przekazany i chciałabym, żeby to tak zostało. Myślę, że to jest takie moje pożegnanie z Radą. Bardzo dziękuję za uwagę.

Pan Wojciech Budzyński   

A może by się Pani jeszcze odniosła do kradzieży?

Pani Maria Stankiewicz

No nie wiem co ukradłam. To jak ja cos ukradłam to tak jak Pan Kuna powiedział zgłosić do Prokuratury.

Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem Pani  Ewa  Jastrzębska

Jeżeli chodzi o kradzież to chodzi mi o kradzież publicznych pieniędzy Panie Kuna i ja skorzystam z Pana tutaj propozycji -  to jest bardzo dobra propozycja. Myślę, że to jest mój obowiązek zgłosić do prokuratury nadużycia finansowe, zawierane umowy przez Panią Dyrektor na dzierżawę terenu Gminnego. Dyrektor jest oczywiście administratorem natomiast zawieranie umów i nie pobieranie z tego powodu pieniędzy  to jest druga sprawa.  ja się wcale nie dziwię ,że wszystkie protokoły wszystkie SANEPID-y, przeglądy pana strażaka były wszystkie super tylko ciekawe dlaczego będąc podczas tej Komisji Oświaty o której  mówi Pani Radna Ruszkowska - dlaczego na pierwszym piętrze nie było nigdzie żadnej strzałki ewakuacyjnej? Pytam się jakim w ogóle prawem strażak podpisał taki protokół. Dla mnie to jest dziwne. Ja przeszłam teraz i zrobiłam 9 listopada dokładny przegląd z komisją -  przeszliśmy cały obiekt. Ja tylko się dziwię niektórym osobom z tej  szkoły którym do tej pory wszystkie rzeczy pasowały , schody śliskie przed szkołą , podjazd źle zrobiony .Teraz okazuje się  że one powinny być całkiem do wymiany bo są złe. Zwracają na to uwagę, Ci którzy w tej szkole pracowali, uczyli za czasów Pani Dyrektor Stankiewicz i uczą . To nie jest Pani Dyrektor kwestia dwóch sal i tak naprawdę zaniedbanych jest wiele więcej sal, gdy komisja przechodziła to ogólnie wszyscy radni byli zniesmaczeni stanem i przygotowaniem tej szkoły do rozpoczęcia roku szkolnego. Zgadzam się Gimnazjum było naprawdę przygotowane bardzo dobrze. Odwołując się tutaj do zdań odnoszących się do przejęcia  szkoły. Oczywiście przejęcie szkoły nastąpiło, ale co dalej? 28 sierpnia poszedł Pan oczywiście na zwolnienie lekarskie i dalej idąc tym krokiem proszę państwa sami wiecie, że na 1 września każdy nauczyciel musi otrzymać wynagrodzenie prawda? Nie było tu w tej kwestii nic zrobione i chodziło o to żeby cała grupa nauczycieli włącznie z nauczycielami Gimnazjum poszła ze mną do sądu. Pan Budzyński odgrażał się Pani, która pracuje w sekretariacie, że zrobiliśmy wynagrodzenia. Tak zrobiliśmy wynagrodzenia i ludzie dostali pieniądze. Ale chodziło właśnie o to żeby wszyscy nauczyciele poszli ze mną do sądu jak nie dostaną na pierwszego wypłaty. Niestety nie udało się. Proszę państwa jak nie tak to trzeba kopać mnie inaczej. Niedawno jedna sprawa była w kuratorium w tej chwili mam kontrolę PIP. Na pewno będzie tych kontroli dużo więcej. Ja się nie boję tylko proszę mówić prawdę. Naprawdę sprawdzimy tę szkołę pod względem inwestycji prowadzonych, wydatkowania publicznych pieniędzy. Tu się dużo mówi o audycie za 8 tyś. natomiast się nie mówi o tym co tak naprawdę powinno być zrobione dobrze tak jak Pan Szewczyk mówi - dachy pomimo, że są pokryte papą jest ich w większości zrobione dobrze nie lecą, a jeżeli będą robione jak do tej pory były robione to one nawet co roku będą robione i będą leciały. Państwo radni będziecie co roku płacić za to, że zostało zrobione byle jak. Jak doskonale Państwo wiecie byłam 4 lata radną i wiem dokładnie jak przebiegała inwestycja termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Skępem. Nie wiem czy ja dobrze to pamiętam, ale nie było nawet nadzoru budowlanego nad tą inwestycją, więc nie wiem kto miał dozorować prawidłowość wykonania tej inwestycji, żeby to było zrobione jak należy. Także, ja skorzystam, jak najbardziej z tej Pana Kuny rady i myślę ze po tej linii należałoby się tę szkołę sprawdzić. Jako Dyrektor przejmujący ten obiekt, ja nigdy nie powiedziałam, że będę 5 lat ten urząd stanowić. Ja mogę nawet  nie być już za miesiąc bo Państwo tutaj dążycie do tego, żeby tego Dyrektora nie było. Konkurs był naprawdę prawdziwy i ja wygrałam, że tak powiem  ilością głosów przytłaczającą, więc nie ma o czym tu rozmawiać. Dziękuję Państwu bardzo i ja myślę, że sprawdzimy to. Chodzi mi o to, że pieniądze publiczne,  które są zaplanowane na inwestycje na naprawy na szkołę jeżeli one zostały przyznane to z góry za te pieniążki bardzo Państwu dziękuję. Natomiast na marnotrawienie publicznych pieniędzy tak wielkich o jakie ja prosiłam my nie możemy sobie pozwolić,  aby poprzednia sytuacja miała miejsce.  Po prostu uważam, że sprawdzenie tego jak Pan powiedział jest moim obowiązkiem. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Pani Stankiewicz przytoczyła Pani moje nazwisko i ja mam takie jedno pytanie, że wykonawca termomodernizacji szkoły dał Pani 96 miesięcy gwarancji, a więc to było w 2008 roku. 96 miesięcy jest na to dokument w którym też Pani brała udział i 96 miesięcy to ja powiedziałem Radzie to nikt nie da takiej gwarancji, ale to jest 8 lat prawda? W 2008 roku to było robione dodać 8 to jednak powinna być jeszcze gwarancja do 2016 roku.

Pani Maria Stankiewicz – była Dyrektor SP – odpowiada

Gwarancja była 5 lat

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

 Przepraszam bardzo była Komisja Rewizyjna w której brałem udział ja brał udział projektant, jeden i drugi Pan który tutaj siedzi                                           . nawet muszę powiedzieć, że była obecna Pani Starosta, która w tej chwili jest na sali. Mogę tylko powiedzieć, że nie było to dopilnowane, żeby wykonawca dał Pani na piśmie – gwarancje na 96 miesięcy. Nie ukrywając na tym się znałem gdyby było inaczej nie zabierałbym głosu. Bardzo mi przykro, że dopiero rzeczoznawca potwierdził wszystkie moje zarzuty, które powstały przy tej inwestycji. Powiedział zacytuję - tutaj jeden cytat rzeczoznawcy – „że przez 25 lat jego praktyk w budownictwie nie widział tak sknoconej roboty inwestycyjnej . Dziękuję.

Radca Prawny Pani Zofia Baranowska

Ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na te doniesienia do prokuratury – proszę Państwa art.304 Kodeksu Postępowania Karnego mówi, że to jest przypuszczenie popełnienia przestępstwa więc proszę uważać na to jeżeli Państwo chcecie takie zawiadomienia składać. Tutaj były i w sprawie konkursu składane zawiadomienia do prokuratury. Wielkie przestępstwa miały być popełniane. Nie wiemy jak się skończyły te sprawy gdyż nie jesteśmy tutaj osobami pokrzywdzonymi, aby takie informacje były tutaj przysyłane. Myślę ,że Państwo którzy takie doniesienia składaliście macie na to odpowiedź. Czy tam jest prowadzone jakieś postępowanie karna? - jestem  bardzo ciekawa. Także Pani Ewo Dyrektor MGZS) bardzo proszę spokojnie tutaj z tymi doniesieniami. Są inne formy odpowiedzialności bo ja uważam, że to nie jest odpowiedzialność karna na tym etapie. Dziękuję bardzo.

Pan Tadeusz Kuna

Jeżeli chce Pani Mecenas zaspokoić swoją ciekawość to proszę bardzo z przyjemnością - Prokuratura odmówiła wszczęcia postępowania na co myśmy złożyli zażalenie. To zażalenie jest skierowane teraz do sądu bo zostało potraktowane kuriozalnie - argument przytoczony i podstawa, że nie został naruszony nasz interes prywatny. My się absolutnie z tym nie zgadzamy więc sprawa jest w dalszym ciągu w toku.

Wicestarosta Powiatu Lipnowskiego Pani Anna Smużewska

Panie Przewodniczący, Szanowny Burmistrzu, Wysoka Rado , Szanowni Goście - ja tylko kilka zdań. Bardzo serdecznie dziękuję za zapraszanie Panie Przewodniczący - przepraszam, że nie uczestniczę we wszystkich posiedzeniach Wysokiej Rady. Ostatnie czasy sporo pracy i nie pozwalała mi na to chociażby ta wspomniana strategia powiatowa, która zajęła nam bardzo wiele czasu. Jak wiecie Państwo w tej perspektywie środków unijnych duża część ośmielam się powiedzieć, że większa część jest poprzez opracowanie strategii i podziału pieniędzy w powiatach. To co było mówione tutaj dla Gminy Skępe wnioski wodno-kanalizacyjne i oczywiście związane z przedszkolami i kulturą. Jakie wnioskowała Gmina Skępe i takie zostały zatwierdzone, że tak powiem brzydko mówiąc przyjęte. Zatwierdzone uchwałą tego gremium utworzonego przy Staroście. Szanowni Państwo również mam jeszcze dwie informację. Jedna taka, że budżet powiatu już został skonstruowany i przekazany do RIO i to co jest priorytetem w tym dokumencie to oczywiście drogi, ale przede wszystkim mini obwodnica. Jak Państwo wiecie miała powstać obwodnica w porozumieniu między Marszałkiem, Starostą, Gminą i Miastem Lipno, ale jeden z organów się wycofał i całe porozumienie padło. Środki te zostały przyznane przynajmniej nasze na pobudowanie hali sportowej. Marszałek skierował to w innym kierunku. Tak to jest jeśli z partnerami to wszyscy muszą wiemy jak takie środki takie porozumienia są rozliczane bardzo szczegółowo. Dlatego też Rada Powiatu postanowiła, żeby to zrobić minii obwodnicę między Kolankowem, a Głodowem czyli do drogi płockiej, żeby samochody ciężarowe nie przejeżdżały przez Lipno. Wiadomo, że to nie rozwiąże całościowego problemu nie mniej jednak w jakimś stopniu. Koszt budowy to jest 3 mln 600 tyś.  i tak jest zaplanowane w budżecie. Oprócz tego są remonty dróg, dokończenia rozpoczętych odcinków i trochę chodników. Co jeszcze dla Skępego - więc na pewno remont ulicy 22 Stycznia i tu mam nawet ze sobą kosztorys zrobiony także to jest wpisane i będzie zrobione. Jeszcze jedna rzecz tutaj na wniosek mieszkańców Wioski kawałek chodnika będzie zrobiony, który usprawni i zapewni lepsze bezpieczeństwo. Natomiast Panie Radny Sekulski jeśli chodzi o drogę w Likcu wniosek wpłynął, ale w tej chwili jesteśmy już po opracowaniu  budżetu. Droga do Blinna leży mi trochę na sercu chociaż wiem, że to jest droga która wygania pieniądze z Powiatu bo tą drogą to właśnie uczniowie nasi jeżdżą do Sierpca i zabierają nam subwencję. Więc jest to taka droga, która chciałabym Państwu pomóc i myślę, że w ciągu kadencji jeśli ta kadencja będzie trwała 4 lata bo to jest też niewiadome to będzie zaplanowane w następnych budżetach. Natomiast ten budżet już jest jakby zamknięty. Jest realizowany projekt zdrowotny przez Powiat Lipnowski w ubiegłym roku na badania zostało przeznaczone 150 tyś. Na ten rok przeznaczyliśmy 80 tyś. łącznie jest to kwota 350 tyś. badania te polegają na tomografii klatki piersiowej wraz z uzupełniającymi badaniami oraz jelita grubego od 2017 roku wejdą badania kardiologiczne w ten projekt. Dlatego też pozwoliliśmy sobie do Pana Przewodniczącego, także do Pana Burmistrza skierować pismo gdybyście Państwo znaleźli jakieś drobne pieniążki bo niektóre gminy zobowiązały się dołożyć do tych 80 tyś. i dlatego badań będzie po prostu więcej.  Jest gorąca prośba jeśli możnaby tak było wesprzeć nas to po prostu będzie więcej badań.

Proszę Państwa wiele godzin się tak przysłuchiwałam i powiem tak, że nasunęły mi się takie dwie refleksje. Panie Burmistrzu powiedział to jeden z wieszczów naszych, „że Polska to kraj gdzie po kruszynę chleba schylają się z poszanowaniem” i podziękowanie ludziom, którzy ten chleb produkują jest naszym świętym obowiązkiem i Panie Burmistrzu podtrzymujcie tę piękną tradycje- dożynki, świętowanie i dziękowanie rolnikom.

Z sali rozległy się gromkie oklaski.

Z całym przekonaniem o tym mówię ponieważ wszystkie gminy w całym powiecie świętują, pięknie się bawią i sobie dziękują -  takich chwil jest naprawdę niewiele i szkoda się tutaj o to zaczepiać wydanie, niewydane. Myślę, że więcej jest dobrego niż złego na pewno  to jest jedna rzecz, a druga też mi się nasunęła.

Szanowni Państwo na stanowiskach się bywa jestem tego najlepszym przykładem, ale człowiekiem jest się zawsze i taka dobra tradycja była przede mną jeszcze gdzie byłemu Dyrektorowi SP Panu Landze dziękowaliśmy, że świetnie organizował pracę w szkole, pieniędzy nie był za wiele, zaledwie na wypłaty. Była Dyrektor SP Pani Danusi Śmiechowskiej dziękowaliśmy bo udało jej się czynem bo też pieniędzy nie było zrobić boisko do piłki ręcznej z tyłu tam za halą. Nasi mężowie w czynie pomagali i dziękowaliśmy jej bardzo, że tak potrafiła zorganizować. Fajnie by było gdybyśmy mogli sobie podziękować za to co robimy dobrego dla społeczeństwa i dla nas wzajemnie. Dziękuję

Oklaski.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Podziękował bardzo serdecznie Pani Annie Smużewskiej.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Do słów Pani Starosty się odniosę. Dziękuje za te słowa zwrócone do mieszkańców wsi, ja jestem przekonany do tych słów, które Pani powiedziała i na pewno wspólnie z Radą dalej będziemy między innymi dożynki organizować. Powiedziała Pani Starosta o środkach finansowych na badania, nie znaleźliśmy drobnych, ale grubsze pieniądze na to, żeby również i mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe weszli w ten projekt i po prostu mogli badać się. Jesteśmy za tym, żeby takowe badania dla mieszkańców były bo są potrzebne. Kończąc chciałbym powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz do słów, które powiedziała Pani Starosta, że na stanowisku się bywa, a człowiekiem się jest zawsze. Obserwując i przyglądając się wszystkim poczynaniom jakie tu mają miejsce łącznie z tworzeniem Miejskiego Zespołu Szkół, mówienie o tym, że Burmistrz oszukał Radnych pokazując im audyt czy analizę. Oczywiście są to brednie i nieprawdy - ja nie jestem człowiekiem, żeby kogokolwiek tutaj  oszukiwał, a tym bardziej swoje koleżanki i kolegów z Rady. Nawet w moim charakterze by to nie leżało. A że Miejski Zespół Szkół powstał bo byłem przekonany tak jak do dożynek do dni Skępego i do wielu rzeczy, które są robione na rzecz Miasta i Gminy Skępe, a dokładnie na rzecz mieszkańców się robi. Wracając do myśli którą rozpocząłem. Rzeczywiście słuchając tego wszystkiego nasuwa się jedna refleksja i myśl - człowieka tak naprawdę poznaje się nie po tym jak pełni zaszczytne funkcje, jak zbiera laury, jak jest gratyfikowany tylko po tym, jak potrafi z godnością, kulturą i honorem osobistym odejść. To się wtedy poznaje klasę człowieka. Takie są fakty i moje przemyślenia. Bo tak jak powiedziała Pani Starosta. U mnie w życiu też zdarzały się różne sytuacje i ja nigdy się nie obrażałem bo dobrze wiem, że w życiu człowiekowi jest coś dane, człowiek otrzymuje wielkie zaufanie, któremu musi sprostać. Nawet najróżniejszym przepraszam za określenie fanaberiom, które są wymyślane, ale człowiek musi temu sprostać i musi z godnością i kulturą odejść z zajmowanej funkcji. Takie jest moje przemyślenie. Dziękuję bardzo.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Ja mam pytanie do Radnych. Szanowni Radni - mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe wybrali Was po to żebyście po prostu robili coś dla tego miasta i gminy. Kiedyś w poprzedniej Radzie jak pamiętam na sesję przychodzę dosyć długo. Zawsze decyzje były podejmowane z Radą odnośnie – „Dni Skępego”, „Dożynek” w tym przypadku decyzje z Radą nie były podejmowane. Pieniądze są marnotrawione z tego względu, że w poprzednim roku na „Dni Skępego” było wydane 15 tyś. a w tym roku ponad 44 tyś z tego co słyszałem. Dożynki 24 tyś. a ja nie mogę się doprosić o parę groszy żeby założyć lampy na moim osiedlu na ulicy Topolowej. To wiecie Panowie Radni co to jest – wstyd. Zadam jedno pytanie czy warto tu jeszcze siedzieć?

Pani Zofia Leszczyńska

Pyta się Pan czy warto tu siedzieć - Ja myślę, że w tej chwili to już nie warto bo sprawa ulicy Topolowej i wielu innych spraw podnoszona przez Pana to już jest chyba z piąta sesja z kolei i ciągle Pan otrzymuje te same odpowiedzi. Wiadomo, że chodzi tu o uregulowanie prawne gruntu itd. także myślę że w tej chwili to już nie warto tu dłużej siedzieć, ale słuchając Państwa wypowiedzi w różnych kontekstach dochodzę też do pewnej refleksji. Zastanówmy się czy warto wzajemnie sobie niszczyć zdrowie. Odnoszę się do tego co mówił pan Roman Targański. Kto był od początku sesji ten wie co jest w naszym życiu najważniejsze. Nie niszczmy się wzajemnie . dziękuję bardzo i myślę, że powinniśmy już iść do domu i przemyśleć niektóre rzeczy które się tutaj wydarzyły na sesji.

Mieszkaniec Pan Krzysztof Barszczewski

Proszę Państwa - większość słów padło na rzecz oświaty jak zwał tak zwał czy ten zespół powiem tylko jedno, a zacytuję słowa - Macieja Rataja Marszałka Sejmu, nauczyciela przedwojennego do 1939 roku kiedy go próbowali na kolaborację namówić powiedział tak : „różne były czasy w tej Polsce XX-lecia byłem zawsze nauczycielem, czułem się człowiekiem nigdy nie byłem hyclem”.

Pan Wojciech Budzyński   

Ja już krótko do słów Pana Burmistrza bo faktycznie staje się to już nudne. Ja podziwiam wypowiedź Pani Smużewskiej Wicestarosty sądzę, że nie do końca zrozumiał mnie Pan – Panie Burmistrzu ja jeszcze raz mówię. To co powiedziałem o audycie to jest prawda. Pan mówi, że nie brał tego pod uwagę ,że to nie miało żadnego znaczenia. Było to inaczej, to wszystko wyjdzie w trakcie. Dziękuje bardzo.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Mówi Pani (Leszczyńska), że często mówię o ulicy Topolowej bo jeszcze w tamtej kadencji byłem i mówiłem. Zobaczy Pani jedna kadencja minęła, druga mija, a jak nie było nic zrobione tak nie jest.

Pkt 9

Zakończenie

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej - słowami

Najważniejsza rzecz na świecie to umieć być sobą - ZAMYKAM XIV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

 

Na tym obrady XIV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk