Uchwała Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 dla Miasta i Gminy Skępe

 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t.  Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 41  ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (j.t. Dz.U. z 2015 r., poz. 1286, z późn. zm.[1]) oraz art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (j.t. Dz. U. z 2012 r., poz. 124, z późn. zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Przyjąć do realizacji: 

1)  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;

2)  Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2016 dla Miasta i Gminy Skępe - zwany dalej Programem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. 

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dział I.
Diagnoza lokalnych problemów alkoholowych.

1.  Krótka charakterystyka Miasta i Gminy Skępe

  Na terenie Miasta i Gminy Skępe zamieszkuje ok. 7931  mieszkańców, z czego 6331 stanowią osoby powyżej 18 roku życia. Dzieci i młodzieży ok. 1600, w tym uczniów szkoły podstawowej jest 505; uczniowie gimnazjum to 269 osób; młodzież ucząca się w szkołach ponad gimnazjalnych to około 238 osób, z czego część to młodzież pochodząca spoza terenu Miasta i Gminy.

 Przy Urzędzie Miasta i Gminy funkcjonuje Miejsko - Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie 4 osobowym.  Członkowie, są przedstawicielami różnych grup zawodowych:

-  przedstawiciel służby zdrowia,

-  pracownik Policji,

-  pracownik MGOPS

-  kurator sądowy,

 Na terenie Miasta i Gminy funkcjonuje 6 świetlic środowiskowych, w których prowadzone są zajęcia pozalekcyjne, opiekuńczo-wychowawcze i sportowo-sprawnościowe. Opieką świetlic objętych jest ponad 170 dzieci.

 Na terenie Miasta i Gminy działa punkt konsultacyjny, w którym prowadzi się poradnictwo w tym również psychologiczne.

2.  Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie:

1)  wydawania zezwoleń;

a)  ustalenie odległości 50 m dla punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży, mierząc pieszymi ciągami komunikacyjnymi od głównego wejścia do sklepu do obiektów szkolnych,

b)  sprzedaż detaliczna napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży prowadzona jest w sklepach branżowych i ogólnospożywczych,

c)  wydawanie zezwoleń na podstawie wypełnionego arkusza informacyjnego dla danego punktu sprzedaży napojów alkoholowych oraz opinii M-GKRPA dla danego wniosku;

2)  cofania zezwoleń w szczególności za:

a)  łamanie zasad obrotu napojami alkoholowymi zwartymi w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a przede wszystkim sprzedaży napojów alkoholowych nieletnim, nietrzeźwym , pod zastaw, oraz spożywanie alkoholu w sklepie,

b)  zakłócanie porządku publicznego w związku ze sprzedażą napojów alkoholowych w miejscu sprzedaży i najbliższej okolicy,

c)  wprowadzenie do sprzedaży napojów alkoholowych pochodzących z nielegalnych źródeł,

d)  nieprzestrzeganie warunków określonych w zezwoleniu,

e)  przedstawienie fałszywych danych w oświadczeniu o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku poprzednim,

f)  popełnianie przestępstwa w celu osiągnięcia korzyści majątkowych przez osoby odpowiedzialne za działalność podmiotu gospodarczego posiadającego zezwolenie,

g)  jeżeli w ciągu sześciu miesięcy w tym samym miejscu powtórzy się co najmniej dwukrotnie naruszenie prawa zawiązane ze sprzedażą alkoholu, policjanci sporządzą czerwoną kartę,

h)  podmiot gospodarczy, któremu cofnięto zezwolenie może wystąpić z wnioskiem o ponowne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych nie wcześniej niż po upływie trzech lat od dnia wydania decyzji o jej cofnięciu.

3)  ogródki piwne:

a)  dopuszcza się możliwość funkcjonowania tzw. „ ogródków piwnych” na wolnym  powietrzu ze sprzedażą i podawaniem napojów alkoholowych do 4,5% , oraz piwa, które mogą być usytuowane przy sklepie,

b)  ogródek piwny działający przy sklepie prowadzony jest na zasadzie odrębnego zezwolenia wydanego na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% i piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - na okres nie krótszy niż 4 lata,

c)  warunkiem prowadzenia „ ogródka piwnego” jest:

-  posiadanie tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości,

-  pisemne zobowiązanie przedsiębiorcy do utrzymania czystości i porządku na terenie „ ogródka piwnego”, oraz wokół niego,

-  estetyczne ogrodzenie „ ogródka piwnego” w wysokości nie mniejszej niż 1 metr, w celu zapewnienia bezpieczeństwa,

-  lokalizacja „ ogródka piwnego” nie może zakłócać ciszy i spokoju mieszkańców sąsiednich posesji i musi być on usytuowany tak, aby umożliwić swobodne przejście pieszym,

-  stworzenie elementarnych warunków sanitarnych w postaci standardowych toalet dla konsumentów,

-  ustawienie w „ ogródku piwnym” koszy na odpadki,

-  posiadanie co najmniej dwóch stolików konsumpcyjnych wraz z odpowiednią ilością miejsc siedzących,

-  posiadanie decyzji państwowego inspektoratu sanitarnego, który potwierdzi spełnienie warunków sanitarnych „ ogródka piwnego”;

4) Wniosek należy złożyć z kompletem załączników (oryginały dokumentów do wglądu) na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem sprzedaży napojów alkoholowych lub upływem ważności posiadanego dotychczas zezwolenia.

3.  Kontrola zasad obrotu napojami alkoholowymi.

1)  Obowiązek kontroli przestrzegania uchwał i decyzji spoczywa na organach Gminy;

2)  Kontrolę przeprowadza zespół kontrolny składający się z osób posiadających upoważnienia do jej przeprowadzenia podpisany przez Burmistrza Miasta i Gminy;

3)  Zespół nie może liczyć mniej niż 2 osoby;

4)  Z ustaleń kontroli sporządza się protokół, którego jeden egzemplarz pozostawia się w punkcie kontrolowanym;

5)  Osoby upoważnione do dokonywania kontroli mają prawo do:

a)  wstępu na teren lokalu gdzie prowadzona jest sprzedaż napojów alkoholowych w dniach i godzinach, w jakich prowadzona jest działalność,

b)  żądania pisemnych lub ustnych wyjaśnień oraz okazania zezwolenia.

Dział II.
Cele  programu

1)  Zmniejszenie rozmiarów problemów, które aktualnie występują;

2)  Promowanie postaw społecznych ważnych dla profilaktyki;

3)  Działalność wychowawcza i informacyjna w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień;

4)  Działania ograniczające dostępność alkoholu i narkotyków osobom nieletnim;

5)  Programy profilaktyczne w szkołach;

6)  Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej dla dzieci z problemami alkoholowymi i narkomanią;

Dział III.
Zadania własne Gminy w realizacji programu rozwiązywania problemów  alkoholowych.

1)  Dążenie do zwiększania dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych;

2)  Kontynuacja działalności punktu konsultacyjno-informacyjnego;

3)  Przekazywanie informacji o miejscach, w których można uzyskać pomoc w rozwiązywaniu problemu uzależnień;

4)  Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób uzależnionych od alkoholu po zakończeniu leczenia;

5)  Motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nie uzależnionych do zmiany szkodliwego wzoru picia;

6)  współpraca z najbliższymi poradniami uzależnień , placówkami lecznictwa stacjonarnego i ambulatoryjnego;

7)  Dążenie do wczesnego rozpoznawania środowisk zagrożonych uzależnieniem i przemocą poprzez współpracę z policją ,MGOPS , placówkami służby zdrowia, dyrekcją szkoły, kuratorami i innymi instytucjami, oraz osobami fizycznymi;

8)  Udzielanie rodzinom pomocy psychologicznej i prawnej w zakresie uzależnień i przemocy;

9)  Finansowanie szkoleń dla M-GKRPA;

10)  Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności wśród dzieci młodzieży poprzez :

a)  tworzenie warunków do prowadzenie pozalekcyjnych zajęć świetlicowych z wykorzystaniem lokali szkolnych, obiektów sportowych oraz innych przystosowanych do prowadzenia zajęć na zasadzie porozumienia Burmistrza i Dyrektorów Szkół lub innych przedstawicieli prawnych obiektu,

b)  ograniczanie ryzyka uzależnień poprzez finansowanie działalności świetlic środowiskowych na terenie Miasta i Gminy Skępe, w tym:

-  prowadzenie działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach świetlic środowiskowych,

-  umożliwianie rozwijania zainteresowań sportowo-sprawnościowych, komputerowych i innych stosownie do ich potrzeb,

-  prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych,

c)  organizowanie przez M-GKRPA imprez profilaktycznych, środowiskowych z finansowaniem lokalnych i ogólnopolskich kompanii profilaktycznych. Spektakli i warsztatów dla dzieci i młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych, nie więcej jak dwa razy w roku kalendarzowym,

d)  organizowanie spotkań różnych grup społecznych z profesjonalistami do spraw uzależnień,

e)  opracowanie informatora dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe w którym zawarte będą wszystkie lokalne jak i ogólnopolskie numery i kontakty do instytucji oferujących pomoc osobom uzależnionym.

Dział IV.
Warunki realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016

1.  Realizacja powyższych zadań prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, uchwalonego przez Radę Gminy.

2.  Realizatorem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest Urząd Miasta i Gminy Skępe.

3.  Koordynację przedsięwzięć związanych z realizacją zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.

4.  W realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych uczestniczy Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział V.
Zasady wynagradzania członków Miejsko - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

1)  Członkom Komisji za udział w posiedzeniach i wykonywaniu zadań określonych programem przysługują wynagrodzenie miesięczne w wysokości:

a)  przewodniczący Komisji  - 555,00 zł,

b)  członkom Komisji  - 486,00 zł;

2)  Wynagrodzenie  miesięczne przysługiwać będzie tylko z jednego tytułu niezależnie od ilości odbytych posiedzeń Komisji, pracy w Punkcie konsultacyjnym, przeprowadzonych kontroli punktów sprzedaży alkoholu i przeprowadzonych interwencji kryzysowych w miejscu zamieszkania.

Dział VI.
Preliminarz wydatków dla Miasta i Gminy Skępe na realizację profilaktycznego programu przeciwdziałania alkoholizmowi w roku 2016.

  Ogólna kwota: 99.525,00 złotych. Dział 851, Rozdział 85154

1)  Składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) – 5.881,00 złotych;

2)  Wynagrodzenie bezosobowe ( 4170) – 57.263,00 złotych, w tym:

a)  wynagrodzenie opiekunów świetlic środowiskowych,

b)  diety;

3)  Zakup materiałów i wyposażenia ( 4210) – 19.473,00 złotych w tym:

a)  żywność dla dzieci ze świetlic środowiskowych,

b)  zakup opału;

4)  Zakup usług pozostałych ( 4300) – 15.702,00 złotych w tym:

a)  teatry i warsztaty profilaktyczne,

b)  wynagrodzenie psychologa;

5)  Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) – 806,00;

6)  Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (2330)  - 400,00.


 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/92/2015
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 30 grudnia 2015 r.

GMINNY PROGRAM
PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA MIASTA I GMINY SKĘPE NA ROK 2016

 WSTĘP

  Narkomania oznacza stałe lub okresowe używanie w celach innych niż medyczne środków odurzających lub substancji psychotropowych (narkotyków),

  w wyniku czego powstaje uzależnienie.

  Narkomania jako jedno z najpoważniejszych problemów społecznych, niesie ze sobą poważne ryzyko dla zdrowia publicznego, szczególnie w kontekście chorób infekcyjnych (HIV, żółtaczka, gruźlica, choroby weneryczne). Ryzyko zgonów wśród narkomanów jest kilkakrotnie wyższe niż w porównywalnej wiekowo populacji generalnej. Zjawisko narkomanii związane jest i powoduje wiele innych problemów społecznych jak marginalizację, ubóstwo, bezdomność, przestępczość, oraz bezrobocie.

  Planowane zadania Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są skierowane do społeczności lokalnej Miasta i Gminy Skępe, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży, którzy w okresie dorastania wykazują tendencje do zachowań ryzykownych oraz rodziców, którzy w wyniku niskiej świadomości i niedostatków wiedzy w zakresie zapobiegania i profilaktyki narkomanii nie są w stanie rozpoznać sytuacji zagrożenia swoich dzieci.

Art.10.   ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2012 r., poz. 124 ze zm.) nakłada na gminy obowiązek przeciwdziałania narkomanii uznając to jako zadania własne gminy, które powinny zostać uwzględnione w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

  Do zadań tych należą:

  * Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i osób zagrożonych uzależnieniem;

  *  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej;

  * Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

  * Wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii;

  * Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętym ubóstwem i wykluczeniem społecznym i integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontraktu socjalnego.

Dział I.
CEL GŁÓWNY PROGRAMU

  Ograniczenie i minimalizowanie czynników zagrażających prawidłowemu rozwojowi dzieci i młodzieży oraz zapobieganie innym patologiom.

  Młodzież ze środowiska wiejsko-miejskiego Miasta i Gminy Skępe dorasta w środowisku, w którym występują takie problemy społeczne jak: bezrobocie, bieda, nadużywanie alkoholu, przemoc rodzinna, agresja, które stanowią ogromne zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju. Zadaniem zintegrowanych działań podejmowanych przez rodziców, pomocowe instytucje lokalne, szkoły, placówki wychowawcze, lokalną społeczność jest udzielenie młodzieży i ich rodzinom odpowiedniego  wsparcia i pomocy przez szeroką działalność edukacyjną, informacyjną i profilaktyczną

Dział II.
ZADANIA PROGRAMU

1.  Zwiększenie dostępności świadczeń w zakresie leczenia, rehabilitacji i ograniczania szkód zdrowotnych.

1)  Prowadzenie porad i konsultacji dla osób uzależnionych i eksperymentujących z narkotykami oraz prowadzenie działań motywujących do podjęcia terapii, udzielanie pomocy psychologicznej;

2)  Udostępnianie informacji w zakresie możliwości uzyskania specjalistycznej pomocy terapeutycznej;

3)  Współpraca programowa z placówkami lecznictwa odwykowego, zakładami opieki zdrowotnej i innymi instytucjami oraz stowarzyszeniami zajmującymi się problematyką narkomanii.

2.  Udzielanie rodzinom, w których występują problemy z uzależnieniem bądź istnieje takie zagrożenie pomocy psychologicznej i prawnej oraz prowadzenie działalności informacyjnej.

1)  Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i doradztwa terapeutycznego;

2)  Pomoc dla rodziców dzieci zażywających narkotyki poprzez:

a)  informowanie o formach pomocy dzieciom i młodzieży zażywających narkotyki,

b)  uświadamianie członkom rodzin zagrożeń wynikających z narkomanii.

 Prowadzenie porad dla rodzin, w których występują problemy narkomanii w zakresie rozpoznawania objawów zażywania narkotyków oraz edukacji w zakresie ponoszenia szkód zdrowotnych i społecznych.

3.  Podniesienie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat problemów związanych z używaniem środków psychoaktywnych i możliwości zapobiegania zjawisku.

1)  Prowadzenie działalności informacyjnej, edukacyjnej i lansowanie mody na nieużywanie środków psychoaktywnych wśród społeczności lokalnej;

2)  Promowanie zdrowego stylu życia i aktywnych form spędzania czasu wspólnie z rodziną;

3)  Rozpowszechnianie materiałów edukacyjno-informacyjnych na temat zdrowego stylu życia
i profilaktyki narkomanii.

4.  Zwiększanie zaangażowania społeczności lokalnych w zapobieganiu używania środków psychoaktywnych poprzez organizowanie i prowadzenie na terenie placówek oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych programów profilaktycznych.

1)  Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację działań profilaktycznych poprzez udział
w realizowanych programach;

2)  Motywowanie społeczności do współpracy z instytucjami zajmującymi się problematyką zapobiegania narkomanii i innym patologiom (przemoc, agresja, itp.);

3)  Realizacja programów profilaktycznych  na temat narkomanii;

4)  Prowadzenie programów edukacyjnych,  promujących zdrowy styl życia bez nałogów;

5)  Dofinansowanie świetlic środowiskowych prowadzących zajęcia opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci.

Dział III.
FINANSOWANIE I REALIZACJA PROGRAMU

  Źródłem finansowania zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii są dochody uzyskane z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz dochody własne gminy.

  Realizatorem Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii jest Urząd Miasta i Gminy Skępe.

  W realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii uczestniczy Miejsko – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dział IV.
PRELIMINARZ WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W ROKU 2016 DLA MIASTA I GMINY SKĘPE

  Ogólna kwota: 6.000,00  złotych. Dział 851, Rozdział 85153

1)  Zakup materiałów i wyposażenia (4210)   2.800,00  zł;

2)  Zakup pomocy dydaktycznych i książek ( 4240)– 200,00 zł;

3)  Zakup usług pozostałych ( 4300) – 3.000,00 zł.


Uzasadnienie

  Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomani dla Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 został opracowany zgodnie z najnowszymi rekomendacjami Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2016.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r. poz. 1916.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 117, poz. 678 oraz z 2015 r. poz. 28, poz. 875 i poz. 2014.