Uchwała Nr XV/93/2015
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) [1]uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 24.632.311 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 24.628.311 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 4.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.257.550 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 23.856.209 zł, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 22.830.209 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 1.026.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.257.550 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3.

§ 3.  W budżecie tworzy się rezerwy:

1)  ogólną w wysokości – 48.455 zł,

2)  celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego
w wysokości – 56.526 zł,

§ 4.  Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 776.102 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

§ 5.  Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w wysokości 776.102 zł, zgodnie
z Załącznikiem nr 4.

§ 6.  Określa się zadania inwestycyjne w 2016 roku zgodnie z Załącznikiem nr 5.

§ 7.  Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1)  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu– w kwocie 1.000.000 zł,

2)  na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.                           

§ 8.  Wyodrębnia się w budżecie kwotę 612.700 zł dochodów  i 612.700 zł wydatków na gospodarkę odpadami komunalnymi.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 105.525 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 99.525 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

2.  Ustala się wydatki w kwocie 6.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 10.  Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1)  dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych – 187.400 zł,

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych – 143.000 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 11.  Określa się wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie
ze środowiska na 2016 rok:

1)  wpływy w wysokości 12.000 zł,

2)  wydatki w wysokości 12.000 zł zgodnie z Załącznikiem nr 7.

§ 12.  Wyodrębnia się w budżecie kwotę 257.928,03 zł do dyspozycji sołectw, zgodnie z Załącznikiem nr 8.

§ 13.  Upoważnia się Burmistrza do:

1)  zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

  sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu – w kwocie 1.000.000 zł,

  na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF.

2)  przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy na łączną kwotę 800.000 zł.

3)  do dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy),

4)  lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 14.  Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 15.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


 

Uzasadnienie

 Burmistrz Miasta i Gminy Skępe opracowując budżet na 2016 r. korzystał z następujących przepisów prawnych:

 1. ustawa o samorządzie gminnym,

 2. ustawa o finansach publicznych,

 3. ustawa o podatkach i opłatach lokalnych,

 4. ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

 5. ustawa o Regionalnych Izbach Obrachunkowych,

 6. ustawa o systemie oświaty,

 7. Karta Nauczyciela,

 8. rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów
i wydatków oraz przychodów i rozchodów,

 9. inne

 Sporządzając budżet uwzględniono również Zarządzenie Nr 95/2015 Burmistrza Miasta
i Gminy Skępe z dnia 9 października 2015 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych oraz określenia podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016. Wzięto również pod uwagę projekty uchwał okołobudżetowe określające wysokość stawek podatków i opłat lokalnych. I tak opłatę za zużycie 1 m3 wody z wodociągu miejskiego ustalono na kwotę 2,10 zł, opłatę za odprowadzenie ścieków do kanalizacji miejskiej kwota 3,80 zł, opłatę za odprowadzenie ścieków dowożonych do punktu zlewnego w oczyszczalni ścieków ustalono na kwotę 4,90 zł. Stawka podatku od nieruchomości na 2016 rok została utrzymana na poziomie roku 2015, z wyjatkiem podatku związanego z działalnością gospodarczą (ustalono na kwotę 17,00 zł od 1 m2 pow. użytkowej).

 Wysokość subwencji i dotacji przyjęto zgodnie z wytycznymi określonymi przez Ministra Finansów i Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego. Porównując prognozowaną kwotę subwencji ogólnej z rokiem 2015 nastąpiło zwiększenie części oświatowej o kwotę 12.440 zł., części wyrównawczej o kwotę 346.471 zł, oraz części równoważącej o kwotę 25.270 zł.

Burmistrz Miasta i Gminy opracowując projekt budżetu na 2016 rok brał pod uwagę przed wszystkim zakończenie rozpoczętych inwestycji oraz wprowadzenie nowych, najpilniejszych z punktu widzenia potrzeb lokalnej społeczności.

 Nowa perspektywa finansowa funduszy strukturalnych na lata 2014-2020 nie została jeszcze uruchomiona, dlatego też realistyczne zaplanowane kwoty wydatków majątkowych ustala się na poziomie 1.026.000 zł..

 W związku z tym gmina nie mogła planować inwestycji, a tym samym dochodów w oparciu
o finansowanie zewnętrzne. Wraz z uruchomieniem kolejnych konkursów gmina będzie aplikować o wsparcie finansowe i w przypadku jego uzyskania stopniowo wprowadzać nowe przedsięwzięcia, tym samym modyfikując zapisy budżetu zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

We wszystkich jednostkach organizacyjnych 2016 roku nie zaplanowano podwyżki płac. Natomiast planując budżet uwzględniono zobowiązania wobec pracowników wynikające z Kodeksu Pracy, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i odpisy dla emerytów i rencistów. Konstruując budżet zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 187.400 zł oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w kwocie 143.000 zł. Wyodrębniono kwoty dochodów i wydatków w wysokości 612.700 zł na gospodarkę odpadami komunalnymi. Ustalono kwotę dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Określono również wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 r. 12.000 zł.

Burmistrz określił wielkości budżetu po stronie dochodów w wysokości 24.632.311 zł oraz  wydatków na kwotę 23.856.209 zł.

 W roku 2015 Miasto i Gmina Skępe dokonało korekty zadłużenia poprzez wcześniejszą spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości 396.169 zł. Uzyskano również umorzenie z WFOŚi GW w Toruniu na kwotę 88.723 zł. Zadłużenie gminy zmniejszyło się do kwoty 7.353.303 zł.

 Na 2016 r. opracowano budżet nie zrównoważony. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 776.102 zł, którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów i pożyczek. Wówczas zadłużenie dodatkowo obniży się do wysokości 6.577.201 zł. W momencie uruchomienia nowej perspektywy finansowej pozwoli to na wygospodarowanie dodatkowych środków (kredyt, pożyczka) celem zapewnienia wkładu własnego w przyszłe projekty.

Budżet został sporządzony w pełnej szczegółowości tj. dział, rozdział i paragraf klasyfikacji budżetowej zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Opracowując projekt budżetu na 2016 rok Burmistrz Miasta i Gminy zastosował również ustawę z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim. Pozytywnie rozpatrzył złożone w terminie wnioski w sprawie przeznaczenia środków funduszu sołeckiego.

Biorąc powyższe pod uwagę, a także możliwości finansowe Gminy Skępe Burmistrz przedstawia projekt budżetu na 2016 rok wraz z częścią opisową zgodnie z następującymi załącznikami:

 1) załącznik Nr 1 „Dochody budżetu gminy na 2016 rok” w tym:

 -  „Dochody Miasta i Gminy Skępe – jednostka na 2016 rok”,

 - „Dochody Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem na 2016 rok”,

 - „Dochody Publicznego Przedszkola im. E. Szelburg-Zarembiny” na 2016 rok”,

 - „Dochody Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkole pod lipami” na 2016 rok”

 - „Dochody Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem na 2016 rok”

 2)Załącznik Nr 2 „Wydatki budżetu gminy na 2016 rok” w tym”:

 - „Wydatki Miasta i Gminy Skępe – jednostka na 2016 rok”,

 - „Wydatki Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem na 2016 rok”,

 - „Wydatki Szkoły Podstawowej w Wólce na 2016 rok”,

 - „Wydatki Szkoły Podstawowej w Czermnie na 2016 rok”,

 - „Wydatki Publicznego Przedszkola im. E. Szelburg-Zarembiny na 2016 rok”,

 - „Wydatki Przedszkola Publicznego w Wiosce „Przedszkole pod lipami” na 2016 rok”

 - „Wydatki Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Skępem na 2016 rok”

 3) Załącznik Nr 3 „Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2016 roku”,

 4) Załącznik Nr 4 „Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.”,

 5) Załącznik Nr 5 „Zadania inwestycyjne w 2016 r.”,

 6) Załącznik Nr 6 „Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Skępe w 2016 r.”,

 7) Załącznik Nr 7 „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2016 r.”,

 8) Załącznik Nr 8 „Wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach Funduszu sołeckiego w 2016 roku”.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem:

 W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

 - za uchwałą oddano 12 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 1 głos,

 - wstrzymujących się głosów 0.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego niniejszej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013r., poz.938 i poz. 1646, z 2014r., poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015r., poz. 238, poz.1045, poz.1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854 i poz. 2150.