Uchwała Nr XVII/150/2012
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie określenia warunków i   trybu finansowania rozwoju sportu w   Mieście i   Gminie Skępe  

Na podstawie art. 18 ust. 2   pkt 15 ustawy z   dnia 8   marca 1990 r. o   samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z   2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z   2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z   2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203; z   2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z   2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z   2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z   2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223 , poz. 1458; z   2009 r. Nr 52,poz.420, Nr 157, poz. 1241; z   2010 r. Nr 28, poz. 142 i   146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 z   2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679, Nr 134, poz.717, Nr 149, poz.887 i   Nr 217, poz.1281 z   2012 r. poz.567), art. 221 ust. l, 3   i 4   ustawy z   dnia 27 sierpnia 2009 r. o   finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z   2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z   2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429 i   Nr 291, poz.1707) oraz art. 27 ust. l i   2 ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie (Dz. U. Nr 127, poz. 857, Nr 151, poz. 1014 z   2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 185, poz.1092, Nr 208, poz.1240 i   1241 oraz z   2012 r. poz.490)   uchwala się, co następuje:  

§   1.   1.   Uchwała określa cel publiczny w   odniesieniu do realizacji zadania własnego przewidzianego w   art. 27 ust. 1   ustawy z   dnia 25 czerwca 2010 r. o   sporcie, (zwanej dalej ustawą o   sporcie), polegającego na tworzeniu warunków, w   tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu.  

2.   Uchwała określa warunki i   tryb finansowania realizacji zadania własnego, określonego w   art. 27 ust. 1   ustawy o   sporcie.  

§   2.   1.   W rozumieniu niniejszej uchwały, sportem są wszelkie formy aktywności fizycznej, które przez  uczestnictwo doraźne lub zorganizowane wpływają na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i   psychicznej, rozwój stosunków społecznych lub osiągnięcie wyników sportowych na wszelkich poziomach.  

2.   Tworzenie warunków, w   tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu stanowi zadania własne miasta i   gminy Skępe.  

3.   Zadanie własne, o   którym mowa § 2   ust. 2, jest realizowane poprzez przyznawanie dotacji celowych dla klubów sportowych  

4.   Środki finansowe na wspieranie rozwoju sportu zabezpiecza się corocznie w   uchwale budżetowej.  

§   3.   Jako cel publiczny w   rozumieniu niniejszej uchwały należy rozumieć:  

1)   poprawę warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;  

2)   osiągnięcie wyższych wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;  

3)   poprawę kondycji fizycznej i   zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez upowszechnianie rekreacji i   aktywnego stylu życia;  

4)   umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców miasta i   gminy Skępe.  

§   4.   Kluby sportowe, działające na obszarze miasta i   gminy Skępe, niedziałające w   celu osiągnięcia zysku, mogą otrzymywać dotację celową.  

§   5.   Dotacja, o   której mowa w   § 4   ma służyć realizacji celu publicznego, o   którym mowa w   art. 27 ust. 2   ustawy o   sporcie i   § 3   niniejszej uchwały i   może być przeznaczona na:  

1)   realizację programów szkolenia sportowego;  

2)   zakup sprzętu sportowego oraz odzieży sportowej i   obuwia sportowego;  

3)   pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w   tych zawodach;  

4)   pokrycie kosztów korzystania z   obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego  

-   jeżeli wpłynie to na poprawę warunków uprawiania sportu przez członków klubu sportowego, który otrzyma dotację, lub zwiększy dostępność społeczności lokalnej do działalności sportowej prowadzonej przez ten klub.  

§   6.   1.   Dotacje mogą otrzymać kluby statutowo prowadzące działalność w   zakresie sportu wśród mieszkańców miasta i   gminy oraz uczestniczący we współzawodnictwie sportowym w   dyscyplinach indywidualnych i   zespołowych.  

2.   W przypadku dotacji do zajęć sportowych dla dzieci i   modzieży dofinasowuje się sportowców będących jednocześnie zawodnikami klubów realizujących zadanie na terenie miasta i   gminy i   jednoczesnie uczęszczających do szkół  lub będących mieszkańcami tej gminy.  

§   7.   1.   Zlecenie realizacji zadania publicznego może mieć postać jego wsparcia lub powierzenia.  

2.   Formą wypłaty dotacji przyznanej z   budżetu gminy może być przekazanie klubowi środków na poczet poniesienia kosztów.  

§   8.   Organem przyznającym dotacje służącą rozwojowi sportu jest Burmistrz, w   oparciu o   oferty złożone przez wnioskodawców.  

§   9.   1.   Udzielenie dotacji odbywa się w   drodze konkursu ofert, ogłaszanego przez Burmistrza, z   co najmniej 14- dniowym wyprzedzeniem.  

2.   Ogłoszenie konkursu ofert powinno w   szczególności zawierać informacje o:  

1)   rodzaju zadania;  

2)   wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację tego zadania;  

3)   zasadach przyznawania dotacji;  

4)   terminach i   warunkach realizacji zadania;  

5)   terminie i   miejscu składania ofert;  

6)   terminie i   miejscu otwarcia ofert;  

7)   terminie, trybie i   kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty.  

3.   Ogłoszenie, o   którym mowa w   ust. 2   zamieszcza się w   Biuletynie Informacji Publicznej. Ogłoszenie może nastąpić również w   inny sposób zapewniający dostęp do informacji potencjalnym oferentom.  

§   10.   .   Kolejne konkursy mogą być ogłaszane w   miarę potrzeb i   możliwości finansowych budżetu miasta i   gminy Skępe w   ciągu roku budżetowego.  

§   11.   1.   Oferta złożona przez  klub ubiegający się o   przyznanie dotacji powinna zawierać w   szczególności:  

1)   określenie wnioskodawcy przez podanie jego nazwy, adresu (ewentualnie z   wyodrębnieniem adresu do korespondencji), numerów telefonów, adresu e-mail, NIP-u, REGONU, wskazanie osób bądź osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy;  

2)   wskazanie osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, podpisywania umów i   zaciągania zobowiązań w   imieniu wnioskodawcy;  

3)   szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji, jego cel i   rodzaj,  

4)   termin i   miejsce realizacji zadania;  

5)   kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania wraz ze wskazaniem udziału środków własnych, środków z   innych źródeł oraz wysokości planowanej do uzyskania z   budżetu gminy;  

6)   informację o   wcześniejszej działalności wnioskodawcy, jego doświadczeniu w   zakresie, którego dotyczy zadanie;  

7)   informację o   posiadanych zasobach rzeczowych i   kadrowych, zapewniających wykonanie zadania;  

8)   deklarację o   zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonywania zadania;  

9)   oświadczenie o   zgodności oferowanego zadania ze statutem wnioskodawcy;  

10)   podpisy osób upoważnionych do działania w   imieniu wnioskodawcy.  

2.   Do oferty, o   której mowa w   ust. 1   wnioskodawcy musi dołączyć odpis z   Krajowego Rejestru Sądowego lub z   innego rejestru wraz z   oświadczeniem o   jego ważności.  

3.   Podstawą rozpatrzenia oferty jest jej złożenie w   terminie przewidzianym w   ogłoszeniu.  

§   12.   1.   Oferty złożone w   konkursie rozpatruje komisja konkursowa powołana przez Burmistrza w   drodze zarządzenia, która dokonuje oceny formalnej i   merytorycznej złożonych ofert oraz przedkłada wyniki konkursu Burmistrzowi.  

2.   Przepis ust. 1   mają zastosowanie także w   przypadku złożenia jednej oferty w   odpowiedzi na ogłoszony konkurs ofert.  

3.   W przypadku stwierdzenia uchybień formalno-prawnych lub innych wad oferty Burmistrz, na wniosek komisji konkursowej, wzywa wnioskodawcę do ich usunięcia lub uzupełnienia oferty w   terminie 7   dni od dnia doręczenia wezwania i   powiadamia o   terminie przesunięcia rozstrzygnięcia konkursu pozostałych wnioskodawców. Oferta, której wad nie usunięto lub która nie została uzupełniona nie jest rozpatrywana. Oferta złożona po terminie nie może być uzupełniona.  

§   13.   Przy ocenie merytorycznej ofert uwzględnia się w   szczególności:  

1)   możliwość realizacji zadania przez kluby;  

2)   przedstawioną kalkulację kosztów realizacji zadania, w   tym w   odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania;  

3)   wysokość wkładu własnego klubu, przeznaczonego na realizację zadania;  

4)   dotychczasowe doświadczenie we współpracy (w tym rozliczalności) z   miastem i   gminą.  

§   14.   1.   Komisja konkursowa dokonuje oceny wszystkich ofert złożonych w   postępowaniu o   udzielenie dotacji.  

2.   Komisja konkursowa może dokonać wyboru więcej niż jednej oferty.  

§   15.   Komisja konkursowa sporządza protokół z   przebiegu prac i   przekazuje go Burmistrzowi.  

§   16.   Ostatecznego wyboru najkorzystniejszych ofert bądź oferty wraz z   ustaleniem wysokości dofinansowania dokonuje Burmistrz.  

§   17.   1.   Konkurs winien być rozstrzygnięty w   ciągu 30 dni od dnia otwarcia ofert.  

2.   O wynikach konkursu informuje się wnioskodawców oraz umieszcza się je w   Biuletynie Informacji Publicznej.  

§   18.   1.   Przekazanie dotacji następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy miastem i   gminą Skępe, a   wnioskodawcą, którego oferta została wybrana.  

2.   Umowę sporządza się w   formie pisemnej pod rygorem nieważności.  

3.   Zadanie, na realizację którego zostanie podpisana umowa, nie może być realizowane przez podmiot niebędący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot.  

4.   Klub jest zobowiązany do wyodrębnienia w   ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy, o   której mowa w   ust. 1.  

5.   Integralną częścią umowy jest oferta oraz uaktualniony kosztorys ze względu na rodzaj kosztów.  

6.   Umowa w   szczególności powinna zawierać:  

1)   oznaczenie stron umowy;  

2)   szczegółowy zakres rzeczowy proponowanego zadania,  

3)   termin i   miejsce realizacji zadania;  

4)   określenie wysokości dotacji, jakie gmina przekaże zleceniobiorcy oraz warunki i   terminy jej przekazania;  

5)   sposób kontroli realizacji zadania i   wydatkowania dotacji oraz zasady i   termin jej rozliczenia;  

6)   określenie sankcji i   terminu zwrotu dotacji z   tytułu nienależytego wykonania umowy lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w   umowie;  

7)   termin zwrotu kwoty dotacji w   przypadku jej niewykorzystania całości bądź części lub częściowego niewykonania zadania;  

8)   okoliczności uzasadniające rozwiązanie umowy.  

§   19.   1.   W trakcie realizacji zadania Burmistrz  może wyznaczyć pracownika do kontroli realizacji zadania.  

2.   O zamiarze przeprowadzenia kontroli Burmistrz zawiadamia klub co najmniej 3   dni przed terminem planowanej kontroli.  

3.   Kontrole można przeprowadzać w   siedzibie klubu lub w   urzędzie.  

4.   Kontrolujący ma prawo żądać m.in.:  

1)   udzielenia informacji o   przebiegu realizacji zadania;  

2)   wszelkich dokumentów związanych z   realizacją zadania i   wydatkowaniem dotacji;  

3)   wglądu do dokumentacji księgowej.  

5.   Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół.  

§   20.   1.   W trakcie realizacji zadania klub może składać sprawozdania częściowe zgodnie z   terminami zapisanymi w   umowie.  

2.   Sprawozdanie końcowe z   wykonania zadania określonego w   umowie klub jest zobowiązany sporządzić w   terminie zapisanym w   umowie.  

§   21.   Sprawozdanie, o   którym mowa w   § 20 powinno zawierać w   szczególności:  

1)   informacje o   przebiegu realizacji zadania;  

2)   szczegółowe rozliczenie finansowe dokonane w   oparciu o   kosztorys dołączony do umowy;  

3)   inne istotne informacje o   realizacji zadania;  

4)   zestawienie wszystkich rachunków związanych z   realizacja zadania ze wskazaniem kwot wydatkowanych ze środków dotacji.  

§   22.   Niewykorzystane przez klub środki finansowe podlegają zwrotowi do budżetu miasta i   gminy Skępe w   terminie ustalonym w   umowie.   §  23.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i   Gminy Skępe.  

§   24.   Uchwała wchodzi w   życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w   Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

Przewodniczący Rady Miejskiej  


mgr   Janusz   Kozłowski