Uchwała Nr XVI/95/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 stycznia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.[2])  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 2016, poz. 85) zmienionej Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 24.632.311,00 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 24.628.311,00 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 4.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.257.550,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 23.856.209,00 zł, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 22.756.809,00 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 1.099.400,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.257.550,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

3)  § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały ".

4)  § 10 otrzymuje brzmienie „§ 10. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy:

1)  dotacje dla jednostek sektora sektora finansów publicznych - 197.400,00 zł.

2)  dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - 143.000,00 zł. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej Uchwały".

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

  

Uzasadnienie

 do zmiany planu finansowego gminy po stronie wydatków zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

 1. Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach i rozdzialach:

 - dział 851 rozdział 85149 „Programy polityki zdrowotnej” /±/  10.000,00 zł.,

 - dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność” /±/  17.000,00 zł.

 Wyżej wymienione zmiany zabezpieczają środki na dokończenie planu gospodarki niskoemisyjnej oraz dotacje pn. „Program polityki zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015/2019”.

 2. Dokonuje się zmian w planie zadań inwestycyjnych w 2016 r. w ten sposób iż:

 a) wprowadza się nowe następujące zadania:

 - "Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń związanych z funkcjonowaniem gospodarki odpadami" - kwota 4.500,00 zł.,

 - "Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń komunalnych" -  kwota 4.400,00 zł.,

 - „Zakup oprogramowania do prowadzenia rozliczeń podatkowych kont wirtualnych” - kwota 3.500,00 zł.

 - "Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej w m. Wólka" - kwota 31.000,00 zł.

 b) wprowadza się kontynuację zadania z roku 2015 pn. „Wykonanie systemu dozoru wizyjnego skrzyżowania ulic: Al. 1 Maja - Dworcowa - Plażowa, Klasztorna - Polna - Wymyślińska, Sierpecka - Płocka" - kwota 30.000,00 zł.

 c) zmianie ulega nazwa zadania: jest: "Przebudowa drogi gminnej Żagno-Pokrzywnik" było: "Przebudowa drogi gminnej Żagno-Pokrzywnik-granica gminy".

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 14 radnych:

 - za uchwałą oddano 14 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów oddano 0.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.