Uchwała Nr XVI/97/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Skępe

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t.Dz. U. z 2015r., poz.1515, ze zm.[1]), art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015r., poz. 1774, ze zm.[2]) uchwala się , co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę na ustanowienie bezpłatnej służebności gruntowej polegającej na prawie przejazdu i przechodu poprzez nieruchomość oznaczoną działką gruntu nr 224/2 o pow. 0,2000 ha (KW 20587), obręb nr 6, położonej w Skępem przy ulicy Klasztornej, stanowiącej własność Miasta i Gminy Skępe, na rzecz każdorazowego właściciela nieruchomości, oznaczonej działkami gruntu nr: 219/2 o pow. 5,2718 (KW WL1L/00020288/4) oraz 256 o pow. 0,3700 (KW WL1L/00020288/4), obręb nr 6, położonych w Skępem, będących własnością Powiatu Lipnowskiego.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 I. Istniejący stan prawny i faktyczny, który ma być normowany

 Miasto i Gmina Skępe jest właścicielem nieruchomości oznaczonej działką nr 224/2 o pow. 0,2000 ha (KW 20587), obręb nr 6, położonej w Skępem przy ulicy Klasztornej.

 Działka ta wg. ewidencji gruntów stanowi tereny rekreacyjno – wypoczynkowe oznaczone symbolem geodezyjnym „Bz”. Do działki przylegają również nieruchomości, będąca własnością Powiatu Lipnowskiego, oznaczone nr działek gruntu: 219/2 o pow. 5,2718 (KW WL1L/00020288/4) oraz 256 o pow. 0,3700 (KW WL1L/00020288/4), obręb 6, położonych w Skępem. Dostęp do drogi publicznej zaliczanej do kategorii dróg publicznych Nr 2742 C (działka nr 216/25) dla nieruchomości należących do Powiatu Lipnowskiego tj. działek gruntu 219/2 oraz 256 może odbywać się poprzez działkę 224/2 o pow. 0,2000 ha, położoną w Skępem będącą własnością Miasta i Gminy Skępe.

 Starosta Lipnowski pismem z dnia 03 grudnia 2015r. (data wpływu 07.12.2015 r.) zwrócił się do Burmistrza Miasta i Gminy Skępe o ustanowienie nieodpłatnej służebności przejazdu i przechodu na działce nr 224/2 na rzecz każdoczesnego właściciela działek nr 219/2 oraz 256.

 Stosownie do zapisów art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami nieruchomości stanowiące własność jednostek samorządu terytorialnego, za zgodą rady, mogą być nieodpłatnie obciążane na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego ograniczonymi prawami rzeczowymi.

 Służebność gruntowa jest ograniczonym prawem rzeczowym, które polega na obciążeniu jednej nieruchomości (służebnej) na rzecz właściciela innej nieruchomości (władnącej) prawem, którego treść polega na tym, że właściciel nieruchomości władnącej może korzystać w oznaczonym zakresie z nieruchomości obciążonej. Służebność gruntowa ma na celu zwiększenie użyteczności nieruchomości władnącej.

 Służebność gruntowa jest prawem związanym z własnością nieruchomości, a nie z jej właścicielem, zatem przysługuje każdemu kolejnemu właścicielowi nieruchomości władnącej i ogranicza każdego kolejnego właściciela nieruchomości obciążonej.

 II. Różnice pomiędzy dotychczasowym a projektowanym stanem prawnym

 Nieruchomość oznaczona działką gruntu nr 224/2 stanowi własność Miasta i Gminy Skępe. Obciążając tę nieruchomość służebnością przejazdu i przechodu prawo własności Miasta i Gminy Skępe zostanie ograniczone.

 III. Skutki prawno-społeczne

 Obciążenie przedmiotowej nieruchomości służebnością przejazdu i  przechodu  formalnie ureguluje bezkolizyjną komunikację nieruchomości władnącej tj. działki nr 219/2 oraz 256 do drogi publicznej, poprzez nieruchomość służebną tj. działkę nr 224/2.

 IV. Skutki finansowe

 Miasto i Gmina Skępe z tytułu obciążenia swojej nieruchomości służebnością przejazdu i przechodu nie osiągnie żadnego dochodu.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1777.