Uchwała Nr XVI/98/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 stycznia 2016 r.

w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

 Na podstawie art.21 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z  2015 r., poz. 1515, ze  zm[1]) oraz § 101 ust.1 Statutu Miasta i Gminy Skępe uchwalonego Uchwałą Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2003 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 69, poz.1070, zmieniony Uchwałą Nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2007 roku (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 68, poz. 1115), uchwala się, co następuje:

§ 1.   Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Skępem na 2016 rok w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XVI/98/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 stycznia 2016 r.

PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2016 ROK

1.  Zapoznanie z wynikami kontroli zewnętrznych i wewnętrznych w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem oraz w samorządowych jednostkach organizacyjnych gminy - po przeprowadzeniu kontroli.

2.  Kontrole problemowe zlecone przez Radę Miejską, w tym procesów inwestycyjnych realizowanych przez gminę - na wniosek.

3.  Kontrola problemowa wydatków i działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - II półrocze 2016 r.

4.  Sprawozdanie z działalności komisji rewizyjnej za 2015 r. - do 31 stycznia 2016 r.

5.  Przedłożenie Radzie Miejskiej do zatwierdzenia plan pracy komisji rewizyjnej - do 31 marca 2016 r.

6.  Ocena realizacji budżetu gminy za 2015 rok - czerwiec 2016 r.

7.  Rozpatrzenie i zaopiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2015 r. oraz wystąpienie z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Skępe - do 15 czerwca 2016 r.

8.  Rozpatrywanie skarg na funkcjonowanie Burmistrza i kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych - w ciągu całego roku 2016.


Uzasadnienie

 Zgodnie z art.18a ust.1  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.) rada gminy kontroluje działalność burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych gminy. Dlatego też, w tym celu powołuje komisje rewizyjną. Zgodnie z § 101  Statutu Miasta i Gminy Skępe Komisja Rewizyjna działa na podstawie rocznego planu pracy opracowywanego do dnia 31 marca każdego roku i przyjętego przez radę.

 W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.