PROTOKÓŁ NR XV/VII/2015

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  30 grudnia 2015 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1000 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem      - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście                          - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski                     - Burmistrz

O       Barbara Leśniewska                     - Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz                     - Sekretarz

O       Zofia Baranowska                        - Radca Prawny

O       Ewa Wojciechowska                     - Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska               - Kierownik ds. Oświaty

O       Jerzy Kowalski                             - Dyrektor MGBP

O       Krzysztof Małkiewicz                    - Inspektor

 

XV Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami - serdecznie  wszystkich witam na sesji Rady Miejskiej w Skępem. Otwieram XV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad:

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności)   Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

(Nieobecny Pan Mirosław Redecki i Pan Zbigniew Walewski).

 

Przyjęcie protokołu XIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2015 roku.

Do protokołu Nr XIV Sesji Rady Miejskiej z dnia 24 listopada 2015 roku nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono   j e d n o g ł o ś n i e   (głosowało 13  radnych  „za”).

Przyjęcie porządku obrad.                                  

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu), następnie skierował pytanie w stronę radnych – czy ktoś z Państwa radnych ma uwagi do przedstawionego porządku obrad ?

Radni nie wnieśli wniosków i uwag do projektu porządku obrad, który został przyjęty został jednogłośnie    (głosowało 13 radnych).

 

Wybór sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Pana Marcina Mierzejewskiego.

Przystępujemy do porządku obrad dzisiejszej sesji.

 

Pkt. 2

Projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie  pomiędzy Miastem i Gminą Skępe,a Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe  porozumienia o współpracy przy realizacji inwestycji „Modernizacja drogi w Leśnictwie Koziołek wraz z infrastrukturą” – druk nr 1.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Sekretarz Zbigniew Małkiewicz,

który poinformował, ze na ostatniej sesji była podejmowana uchwała w tej sprawie. Jednakże Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody zasugerował, ażeby w tytule uchwały zastąpić słowo „upoważnienia…”  słowem „wyrażenia zgody…”  tylko taka zmiana jest w tej uchwale.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały. Przewodniczący Rady odczytał projekt -  Uchwała Nr XV/84/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została jednogłośnie.  Głosowało 13 radnych „za”.

Pkt. 3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2015 rok - druk nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Następnie nadmieniła, że w dniu dzisiejszym w naszym budżecie na rok 2015 dokonujemy już ostatecznych zmian są to zmiany kosmetyczne, które pozwolą Gminie wywiązać się z założonych zadań ustawodawczych - dokładnie przedstawiła uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu).

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Mam pytanie do Pani Skarbnik  w rozdziale 60016, który dot. dróg są  zdjęte pieniądze w kwocie 58 688,00 zł. czy to jest pomyłka celowa, czy to nie jest pomyłka?

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Szanowni Państwo – drogi w rozdziale 60016 dotyczą zmian z tytułu oszczędności jakie wynikają, ze środków przeznaczonych na odśnieżanie dróg Gminnych. Ponieważ jak Państwo widzicie dziś jest 30 grudzień jutro 31 nawet jakby spadł śnieg środki na dzień dzisiejszy już nie  będą wykorzystane. Pewna pula pieniędzy została tak jak już Państwu tłumaczyłam na komisjach. Jeżeli wydatek dotyczy roku 2015 to koszt będzie w 2015 natomiast poniesione wydatki będą wychodziły z naszego konta bankowego w roku 2016.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

 Ja bym te środki wykorzystał inaczej przynajmniej zrobiłbym jakiś projekt drogi - jest to nieoszczędność, a drogi mamy w fatalnym stanie. Można było zostawić na odśnieżanie np.20 tyś. , a nie ponad 58 tyś. albo można zrobić projekt dla ulicy Sportowej gdzie nie można przejść lub każda inna ulica.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Odpowiadając tutaj Panu Radnemu ja się cieszę, że Pan się troszczy bo to jest bardzo ważna kwestia. My kupiliśmy osiem zestawów kruszywa na drogi o drogach nie zapominamy. Przystępujemy do sporządzenia projekt na drogę Żagno-Pokrzywnik (będziemy aplikować te środki 800 tyś) pieniądze w sposób taki, a nie inny musimy zarezerwować. To co powiedziała Pani Skarbnik ostatnia sesja to jest ostatnia sesja typowo czyszcząca,  nie znaczy, że te pieniądze nie trafią na drogi - trafią na drogi. Także zapewniam Pana, mieszkańców i sołtysów, że te pieniądze na pewno trafią na drogi.

Więcej pytań nie było - Przewodniczący Rady odczytał projekt - Uchwała Nr XV/85/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku w wyniku głosowania została przyjęta. Głosowało;   12 radnych   „za”,   1 „przeciw”,   0  „wstrzymało się”.

Pkt. 4

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2015–2030 – druk Nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja chciał bym jeszcze dodać do słów Pani Skarbnik my w tym roku staraliśmy się zbić ten dług  w jak największym stopniu bo od kiedy jednostki samorządu terytorialnego są traktowane indywidulanie, każdy dług, każda Gmina jest rozpatrywana indywidulanie. Musimy zbijać dług z tego względu, żeby nasze wskaźniki były tak jak powiedziała tutaj Pani Skarbnik. Dlatego 2015 roku dzięki i ukłony dla Pani Dyrektor Banku Spółdzielczego i dla Funduszu Ochrony Środowiska dzięki pomocy tych jednostek udało nam się spłacić długi z 2016 roku po to tylko, żeby te wskaźniki były takie, a nie inne, żeby przygotować się do pozyskiwania środków w 2016 roku .

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Przewodniczący Rady odczytał projekt -  Uchwała Nr XV/86/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została. Głosowało; 12 radnych „za”,  1 „przeciw”,   0  „wstrzymało się”.  

Pkt. 5

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie Miasta i Gminy Skępe - druk nr 4.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado – pozwolę się odnieść jednocześnie także do druku nr 4 i druku nr 5. Zmiany, które zasugerował Wydział Nadzoru i Kontroli Wojewody są typowo zmianami kosmetycznymi. Proponowane zmiany nie zmieniają samej sentencji tych uchwał tzn. stawki jak Państwo uchwaliliście na poprzedniej sesji nie zmieniają się pozostają bez zmian.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Mamy dwóch Radców Prawnych i nie można było tej uchwały tak sporządzić jak powinna być tylko mamy kolejną uchwałę uchyloną. Jak pamiętamy jedna uchwała była uchylona za poprzedniego Sekretarz Pana Sobocińskiego - jak mocno był skrytykowany, a teraz mamy dwóch radców?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

No i co wynika z tego?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Z tego wynika, że powinna być dobrze taka uchwała przygotowana.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

To Pan sadzi że ta uchwała jest źle sporządzona? Ja powiem jedną rzecz, żeby była tutaj jasność. Uchwały o pewne określenia są często uchylane i nie mówię tylko w samorządzie Miasta i Gminy Skępe i tutaj do końca nie ma znaczenia ilu by było radców prawnych bo tak trzeba to uczciwie powiedzieć. A jeżeli szuka się dziury w całym i próbuje się jak gdyby negować pewne kwestie to zawsze można to zrobić.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Uważa Pan Burmistrz, że jest w porządku -  na poprzedniej sesji uchwaliliśmy trzy uchwały, a teraz trzy uchylamy.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo - ja mam taką jedną uwagę. Mieliśmy w poniedziałek wspólną komisję, każda jedna uchwała została omawiana. Jak pamiętam i wszyscy radni pamiętają, że nikt nie miał żadnej uwagi do jakiejkolwiek uchwały. Dziś ja szanuje każdego radnego i jego wypowiedź, tylko mam taka prośbę na przyszłość omawiajmy te wszystkie uwagi na posiedzeniu komisji. Taka jest moja prośba bo jeżeli milczymy na komisji, a w tej chwili dopiero się dowiadujemy, że tak, a nie inaczej to trochę nie tylko mnie, ale pozostałych radnych też troszeczkę dziwi, a przede wszystkim Przewodniczącego Komisji,  który prowadzi posiedzenie.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Przewodniczący nie ma Pan rację. Radny może zająć głos w każdej chwili. Dziękuję bardzo.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Panie Suchocki – ja tylko powiedziałem swoją uwagę, ale nie powiedziałem, ze Pan nie może zabierać głosu.

Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Ja może w gwoli sprostowania dodam - te uchwały, które przedstawiałem nie są uchylane są to uchwały zmieniające jest to duża różnica więc proszę tutaj nie wprowadzać Radnych w błąd. Po drugie jak zapewne Państwo wiecie organ wykonawczy, organ uchwałodawczy gminy jest do wywoływania projektów uchwał i do ich uchwalania. Natomiast do kontroli, czy te uchwały zgodnie zostały przyjęte z litera prawa jest Wojewoda, a  konkretnie Wydział Nadzoru i Kontroli i to jest jego rola czuwania nad wywołanymi przez Państwa uchwałami. Dlatego też myślę, że tutaj nic nie jest tak tragicznego zrobione, że wydział nadzoru zwrócił się i zasugerował, aby w obrocie prawnym funkcjonowały takim brzmieniu uchwały, a nie innym. Dlatego my szanujemy także opinię Wojewody i się do niej przychylamy. Taka jest rola organu, którą my tu reprezentujemy jak i tych organów które prowadzą nadzór nad nami.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szkoda, że nie ma tu Radcy zadał bym pytanie bo ja uważam Panie Sekretarzu, że to jest uchylenie uchwały bo poprawiamy. Ja tak uważam, a Pan i reszta Radnych mogą mieć swoje zdanie.

Więcej uwag do przedstawionego projektu uchwały nie było.

Przewodniczący Rady odczytał projekt -  Uchwała Nr XV/87/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku (w załączeniu), która w wyniku głosowania przyjęta została. Głosowało; 12 radnych „za”, 1 „przeciw”,  0  „wstrzymało się”.  

Pkt. 6

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie ustalenia opłaty za odprowadzanie ścieków – druk nr 5.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Pan Sekretarz na temat w/w projektu  uchwały wyjaśniał w pkt.5 – czy ktoś z Państwa ma pytania lub uwagi? 

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr  XV/88/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku w wyniku głosowania została przyjęta. Głosowało;  12 radnych „za”,   1 „ przeciw” , 0 „wstrzymało się”.

Pkt. 7

Projekt uchwały w sprawie ustalenia dziennej stawki opłaty targowej oraz określenia zasad jej poborudruk Nr 6.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr  XV/89/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie. Głosowało; 13 radnych „za”.

Pkt. 8

Projekt uchwały w sprawie ustalenia zasad korzystania ze słupów i tablic informacyjnych stanowiących własność Miasta i Gminy Skępe – druk nr 7.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Pan Roman Targański

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo reasumując to wszystko co powiedział Pan Krzysztof (Małkiewicz) i Pan Sekretarz wcześniej po prostu te uchwały zostały napisane za dokładnie i nadzór wojewody po prostu zmienia i uaktualnia może są bardziej czytelne. Nadzór często robi zmiany uchwał i należy przyjąć uwagi i to trzeba się z tym pogodzić. Jeśli ktoś ma inne zdanie itd. to jego sprawa, ale to przez tyle lat co ja jestem radnym to bardzo często są zmieniane uchwały i nie róbmy po prostu problemów z niczego.

 Inspektor Pan Krzysztof Małkiewicz

Szanowni Państwo ja jeszcze może dodam, że prowadzenie nadzoru kontroli urzędu wojewódzkiego i jeżeli nadzór kontroli widziałby błędy formalnie czy prawnie to ta uchwała z dnia 24 listopada 2015 roku nie zostałaby opublikowana  już 30 listopada, także wszystkie uchwały zostały opublikowane w całości. Gdyby to były błędy wiec na pewno nadzór nie dopuścił by do publikacji tych uchwał, a w trybie decyzji nadzoru wydałby decyzję wskazująca gdzie są błędy i co należy z tym uczynić w tym momencie to zależy od indywidualnej interpretacji prawnika.

Więcej uwag nie było.

Uchwała Nr  XV/90/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych „za”

Pkt. 9

Projekt uchwały w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem – druk nr 8.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Kierownik Oświaty Pani Magdalena Kierownik Oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo! na poprzedniej sesji podjęliście uchwałę w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem i Nadzór Kontroli  zmienia tak jak przedstawiałam na posiedzeniu komisji są to kosmetyczne zmiany. Należy podjąć uchwałę w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany statutu … oraz § 5 i 6 należy dokładnie wpisać zadania, które dodajemy. Uzasadnienie jest identyczne jak było w uchwale z dnia 24 listopada 2015 roku.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Proszę Państwa !  faktycznie uchwały poprawiamy, zmieniamy  i wiemy, że to nic nowego nie wniesie, a te zadania które dopisujemy będziemy dopisywać, będziemy zmieniać to biblioteka będzie i zadania były dokładane i będą dokładane. Tak jak dałem przykład w okresie letnim co dzieci wszystkie razem się połączyły i Pan Dyrektor nie miał tutaj żadnych zastrzeżeń, dzieci się ładnie bawiły i tak na sam koniec ocenimy jak dojdziemy samego końca to stwierdzimy ,że to wszystko było nam niepotrzebne i nadal będę głosował przeciw podjęciu tej uchwały. Dziękuję.

Dyrektor Biblioteki Pan Jerzy Kowalski

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo Radni ! ostatnio dziękowałem za zaproszenie na komisje bo była tu uchwała odnośnie biblioteki to jest już czwarte podejście do tego tematu. Teraz byłem zdziwiony, że w ogóle jest jakaś uchwała bo ja nawet nie znam treści tej uchwały. Nie wiem co Państwo będziecie podejmować, jakie nastąpią zmiany bo na bip nie są jeszcze te uchwały umieszczone, także nie miałem okazji się z tym zapoznać. Może poprosił bym Panią Kierownik o przeczytanie całej uchwały, żebym wiedział jakie zmiany wpisuje się  do statutu jednostki, którą zarządzam - bo tak naprawdę  nie wiem o czym mówimy . Ja proszę o odczytanie całej uchwały.

Burmistrz

Ja proponuję Skserować Panu Dyrektorowi, żeby mógł się zapoznać, a głosować nad tekstem uchwały będą radni.

Kierownik Oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Panie Dyrektorze zmiany są takie same jak były (w załączeniu).

Następnie Pani Kierownik odczytała zmiany jakie są wprowadzone.

Dyrektor Biblioteki Pan Jerzy Kowalski

Skoro nie chcecie Państwo mi przeczytać to ja powiem tak na przestrzeni dziejów czy lat od kiedy prowadzę tą bibliotekę, czy zarządzam, czy kieruję to zapisy w statucie obowiązują i jest zapis, że jednostka jakim jest biblioteka nawet powinna prowadzić również i inne zadania. Myślę, że wprowadzanie dodatkowych zadań o których nie wiem jest nie potrzebne bo my nigdy nie odmówiliśmy realizacji jakichkolwiek zadań, które były proponowane przez Burmistrza czy wynikające z potrzeby.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Kowalski cała uchwała zostanie odczytana.

Radna Pani Aleksandra Ruszkowska

Panie Przewodniczący ja zgłaszam wniosek o 5 minut przerwy – Pani Alinka skseruje i otrzyma Pan Dyrektor projekt  uchwały.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Pan Dyrektor Kowalski już otrzymał projekt uchwały.

 

 

Wiceprzewodniczący Pan Mariusz Elwertowski

Odczytał projekt Uchwała Nr XV/91/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem (w załączeniu).

Kierownik Oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Podsumowując chciałam powiedzieć – Szanowni Państwo w tej uchwale mamy wprowadzony nowy § 5 i 6 do obowiązującego Statutu MGBP w Skępem.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Nie wiem dlaczego „podgrzewa się atmosferę” i Pan Suchocki używa jakiś określeń. Ja powiedziałem i zdania nie zmienię po roku funkcjonowania na stanowisku Burmistrza mam zupełnie inne spojrzenie na pewne sprawy i proszę mi tutaj nie dodawać pewnych określeń. Głównie decydują względy organizacyjne funkcjonowania tych jednostek i tym się kieruję i póki będę kierował tym Urzędem po prostu takie, a nie inne spostrzeżenia będę miał i myślę ,że są to spostrzeżenia rozsądne i racjonalne bo chodzi o poprawienie funkcjonowania pewnych jednostek dla dobra mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. To, że Pan nie był Panie Dyrektorze zaproszony na ostatnie posiedzenie komisji to Pan dobrze zna to co powiedziała Pani Kierownik. Pan mi tutaj nie opowiada, że Pan nie znał treści ustawy czy uchwały bo to można między bajki wrzucić, a nie opowiadać dorosłym ludziom tutaj na posiedzeniu Sesji Rady Miejskiej. Dziękuję.

Dyrektor Biblioteki Pan Jerzy Kowalski

Szanowni Państwo, ja nie wiem skąd miał bym znać treść projektu dzisiejszej uchwały. Dziś rano patrzyłem na bip-ie , żeby móc się z nimi zapoznać i niestety nie były upublicznione. Tak naprawdę to nie wiem skąd ta decyzja wyszła kiedyś w styczniu jak pan mówił propozycja nie wiem - Komisji czy któregoś z Radnych, że jakieś zmiany organizacyjne mianowicie. Rozumiem, że to jest zupełnie nowa uchwała i teraz jest ona zupełnie inna czyli tamta jest uchylana, a ta zostanie uchwała podjęta -  tak rozumiem?

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Tak jest uchylana – Uchwała Nr XIV/81/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie zamiaru zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem.

Dyrektor Biblioteki Pan Jerzy Kowalski

Ja uważam, że przez te wszystkie lata kiedy biblioteka pracuje w oparciu o stary statut w którym jest zapisane działania kulturalne. Zapisy starego statutu dają możliwość funkcjonowania na płaszczyźnie kulturalnej w bibliotece także ja myślę, że te zapisy są przystępne, ale to już Państwo podejmujecie decyzję i wszystko możecie przegłosować, ująć bo jesteście władni w tym zakresie. Ja przedstawiam swoje stanowisko i cieszę się, że mogę w tej chwili zapoznać się z tą uchwałą. Prosiłbym tak na przyszłość, żeby uniknąć takich dyskusji, żebyśmy jednak rozmawiali i traktowali się jakoś tak po partnersku z szacunkiem. Biblioteka realizuje wszystko to czego tutaj Burmistrz oczekuje i żadnego przez 13 lat pracy zadania nie odmówiłem i nie powiedziałem, że nie będziemy realizować i obecnie też. Dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo ! każdy będzie mógł zabrać głos w wolnych wnioskach i zapytaniach,  a teraz przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały – przepraszam, że w tej chwili udzielam głosu radnym. Kto z Państwa Radnych ma uwagi, pytania w sprawie ogłoszenia zamiaru zmiany Statutu Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Skępem?  Nie widzę – jeżeli pytań nie ma przechodzimy do głosowania.

Uchwała Nr  XV/91/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku w wyniku głosowania została przyjęta. Głosowało 11 radnych „za”,  „przeciw” 1, „wstrzymało się”  1.

Pkt. 10

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2016 r. oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r. dla Miasta i Gminy Skępe – druk nr 9.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Pan Jarosław Kuźmiński

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Tutaj Pan Jarosław Kuźmiński przedstawił uchwałę i Radni się z tym już zapoznali. Ja może akurat tutaj w tym miejscu chciał bym bardzo serdecznie podziękować za pracę w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Panu Michałowi Jabłońskiemu i to, że czynię to z tego względu, że Pan Michał Jabłoński rezygnuje z pracy w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i jednocześnie odchodzi z pracy i wybiera swoja drogę życiową. Ja chciał bym naprawdę podziękować bo Komisja funkcjonowała prawidłowo, a że Michał był Przewodniczącym dlatego na jego ręce w imieniu komisji składam  serdecznie podziękowanie. 

Uchwała Nr  XV/92/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie. Głosowało 13 radnych „za”.

Pkt. 11

Projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 r. – druk nr 10:

1.1.             wystąpienie Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie projektu budżetu;

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski odniósł się do pierwotnego projektu budżetu, który został przedłożony radzie, a następnie do zgłoszonych autopoprawek uwzględniających wnioski i sugestie radnych wypracowane podczas posiedzeń komisji rady. Następnie szczegółowo omówił projektowane dochody i wydatki oraz zaplanowane zadania inwestycyjne.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Burmistrz

Projektowi budżetu była poświęcona specjalna komisja na tej komisji dogłębnie analizowaliśmy i wyjaśnialiśmy na temat budżetu. Ja postaram się tylko powiedzieć o najistotniejszych rzeczach tego budżetu. Budżet na rok 2016 zaproponowany Państwu uważam, że jest budżetem realistycznym, budżetem takim na jaki w tej chwili stać Miasto i Gminę Skępe. Dochody budżetu to 24.632.311 zł., a wydatki to 23.856.209 zł. Realizując projekt budżetu wzięte zostały pod uwagę wszelkiego rodzaju podjęte uchwały odnośnie opłat. Zostały porównane również wysokości środków, które wpływają do nas. Porównując prognozową kwotą subwencji ogólnej z rokiem 2015 nastąpiło zwiększenie części oświatowej o kwotę 12.440 zł. części wyrównawczej subwencji o kwotę 346.471 zł. oraz części równoważącej o kwotę 25.270 zł. Budżet jest tak skonstruowany i tak umieszczone w nim zadania, które mają służyć mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe. Dlatego w tym roku spłacaliśmy więcej zadłużenia, żeby mieć otwartą drogę na 2016 rok żeby mieć możliwość pozyskiwania środków finansowych. W konstrukcji budżetu zaplanowano dotację dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 187.400 zł. oraz dla jednostek spoza sektora  finansów publicznych w kwocie 143.000 zł. W roku 2015 została spłacona  większa ilość kwot na zadłużenie na 2016 rok opracowany budżet nie jest równoważony. Różnica między dochodami, a wydatkami stanowi planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 776.102 zł. którą przeznacza się na spłatę zaciągniętych wcześniej kredytów
i pożyczek. Wówczas zadłużenie dodatkowo obniży się do wysokości 6.577.201 zł.

Serdecznie dziękuję Pani Prezes Banku Krystynie Bączkowskiej za pomoc w spłacie zadłużenia – dziękuje.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania do Pana Burmistrza odnośnie projektu budżetu?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

O ile będzie pomniejszony budżet na 2016 skoro została obniżona stawka podatku od działalności gospodarczej o 1 zł z 18 na 17 zł ?

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Szanowni Państwo ! na jednej z komisji mieliście Państwo rozpisane skutki dot. obniżenia stawki podatkowej od działalności gospodarczej. Ja chciałam tylko powiedzieć jedną rzecz, że wpływy w 2016 roku zmniejszą się o niecałe 50 tyś. do roku 2015. Natomiast drugi skutek będzie widoczny za dwa lata, gdyż podstawą do wyliczenia subwencji ogólnej jest właśnie wielkość podatku roku 2016. Wówczas w  2018 roku otrzymamy pomniejszoną subwencję o kwotę ok. 50 tyś. złotych.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja tu precyzyjnie odpowiadając Panu Suchockiemu po sesji i po uchwalaniu podatków ja poprosiłem pracownika merytorycznego, który się tą sprawą zajmuje i on przedstawił takową informację która zresztą Państwo otrzymaliście (w załączeniu). Skutki obniżenia podatku z 18 zł na 17 zł m2z działalności gospodarczej, czyli ta kwota która jest tutaj jest w granicach 48.540,00 zł. i tutaj dla przykładu Pani, która zajmuje się podatkami podała, że jak byśmy np. o 10 gr obniżyli stawkę w ogóle dla mieszkańców nie od działalności gospodarczej (od budynków mieszkalnych)  byłaby to kwota 17.978,00 zł. Dlatego to co powiedziała Pani Skarbnik skutki te są w latach kolejnych, a dokładnie w 2018 roku.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Pan mnie zapytał dlaczego nie będę głosował za tym budżetem i ja panu na komisji odpowiedziałem.

Burmistrz

Ja nie mam do Pana pretensji to jest każdego radnego indywidualna sprawa.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Głosujemy nad budżetem w którym nie ma uwzględnionej kwoty obniżenia podatku. Jeśli było to miesiąc temu na komisji tzn. głosowaliśmy już wtedy na sesji za obniżeniem podatku od działalności no to znaczy suma summarum nie jest nigdzie ujawnione. Możemy sobie zakładać, a jak by ta stawkę została pomniejszona o 5 zł? to znaczy, że mamy nieprawidłowy budżet Panie Burmistrzu. Ja nie będę komentował. Ja sprawę znam ja ustosunkuje się do tego. Jest to budżet ustalony tak jak nie powinien być bo jeśli coś się obniża to powinno być ustalone na komisjach. Pan Przewodniczący próbował zorganizować komisję i do skutku nie doszło. Może by się wyjaśniło i ten budżet nie był by w ten sposób skonstruowany. Ja rozumiem tak jak powiedziałem już Panu dlaczego nie zagłosuję, ale jestem jaki jestem mam swoje zdanie, że nie robi się takich rzeczy, że obniżamy podatki, a nie ma zmiany w projekcie budżetu. Dziękuję.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Szanowni Państwo projekt budżetu, a później budżet po stronie dochodów jest przygotowany w wielkościach prognozowanych. Tak jak sama nazwa wskazuje – prognozowanych. Wprawdzie odpowiadają one zapisom decyzji innych organów jednakże również te dokumenty ulegają późniejszym korektom w m-cu  marcu każdego roku. Wydatki wyliczane są analogicznie do wydatków roku poprzedniego. Bierzemy pod uwagę jeszcze wskaźnik inflacji. Dlatego też skutek 50 tyś. zł jak już Państwu o tym wcześniej mówiłam nie będzie miał faktycznie decydującego wpływu na realizację budżetu. Będziemy wprowadzać wolne środków , kiedy będziemy mieć więcej informacji na temat sytuacji w kraju. Czy zmieniamy cokolwiek w oświacie, czy zmieniamy cokolwiek np. w dotacjach pomocy społecznej, czy też subwencje oświatowej i ogólnej. Przy  budżecie ponad 24 mln to nie jest taka trudna sprawa dlatego tych kwot tutaj nie zmienialiśmy .

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie jest to trudna oczywiście, ale oczywiście takie rzeczy się robi, ale dziękuję skoro Radni są usatysfakcjonowani.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pan sam sobie dał odpowiedź Panie Suchocki, a otrzymał Pan odpowiedź, że dopiero jak wpłyną wszystkie środki wówczas urealnimy budżet. Jedna rzecz jest pozytywna jak wyjaśniła Pani Skarbnik  to od razu wpływają na zmianę Państwa decyzji i  to dobrze bo chodzi o to, żebyśmy wyjaśnili takie kwestie. jeszcze Chciałem odnieść się do jednej bardzo ważnej kwestii do tzw. nadwyżki operacyjnej bo to jest wskaźnik który jest bardzo istotny i ważny. W budżecie na rok  2015 nadwyżka operacyjna wynosiła 46.474,00 zł. w budżecie na 2016 rok nadwyżka operacyjna wynosi 1.798.102,00 zł. Dlaczego mówię o tak bardzo istotnej sprawie. Wskaźnik indywidualnego traktowania samorządu - wysokość nadwyżki operacyjnej tj. dodatnia różnica dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi. Stanowi jeden z elementów oceny możliwości Gminy do angażowania środków własnych na realizację zadań inwestycyjnych, oraz zdolności do spłaty zobowiązań. Dlaczego ja mówię o nadwyżce operacyjnej - dlatego podziękowałem Pani Prezes BS (Krystynie Bączkowskiej), podziękujemy Funduszowi Ochrony Środowiska po to, żeby ten wskaźnik był taki a nie inny. Dlatego dokonaliśmy spłaty kredytu i umorzenia dlatego taką operację finansową musieliśmy zrobić. To robimy tylko dla dobra funkcjonowania tego budżetu i dla dobra mieszkańców bo w inny sposób my nie pozyskalibyśmy środków bo co byśmy próbowali zrobić to po prostu jesteśmy blokowani nadzorem bo to nie jest tak, że 60 % zadłużenia to jest już do lamusa. Teraz każdy samorząd jest indywidualnie traktowany i ma swoje wskaźniki.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu - dlaczego w tym budżecie nie ma np. liczb? Jeśli w poprzednim budżecie były cyferki – podaję przykład mamy 100 tyś dla pracowników to jest powiedzmy na administrację tj. 27 osób. Czy powiedzmy pozyskane środki będą np. na 3 osoby i dlaczego w tym budżecie po prostu nie ma cyfr i dlaczego w tym budżecie się nie znalazły? Także może pracować 27 osób, może mniej pracować np. za te pieniądze może pracować 5 osób. Ja wiem, że Pan powie, że ja się czepiam, ale to jest i normalne cyferki powinny być. Bo wie Pan gdybym ja coś takiego zrobił to nie miało by sensu. Jeśli mamy zatrudnionych tyle i tyle osób to powinno być, że jest przeznaczone 100 tyś na 20 osób bo tak to skąd mam wiedzieć czy na te 100 tyś będzie pracowała 1 osoba czy 2 czy po prostu więcej bo różnie mogę to rozumować. 

 Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Odpowiadając tutaj Panu Radnemu (Suchockiemu)  do tego mamy regulamin zatrudnienia i to jest najistotniejszy dokument – (w tym momencie przerywa wypowiedź Pana Burmistrza Radny Krzysztof Suchocki)

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Podejrzewam, że nigdzie by nie przeszło.

Burmistrz

Pan Rady Suchocki użył ciekawego określenia - co to znaczy by nie przeszło?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

W innych miejscowościach. Ja dam panu przykład np. u nas umieszcza się zawiadomienie o sesji Panie Burmistrzu i się nie podpina żadnej uchwały, także nie ma możliwości zapoznać się co będzie na tej sesji, a gdyby to zeskanował i rozwiesił to by było czytelnie - u nas tego nie ma. Weź Pan dzisiaj jest sesja w Bydgoszczy i wejdź Pan  na stronę BIP-u w Bydgoszczy tam są wszystkie uchwały podjęte tam jest wszystko czytelnie, ładnie wszystko.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

U nas na stronie bip też są uchwały  podjęte.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Wczoraj patrzyłem nie ma.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Są te uchwały,  które zostały już podjęte.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja mówię o projektach uchwał, przepraszam bardzo. Uważam, że na przyszłość projekty uchwał przed sesją powinny być na stronie bip.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja pierwsze słyszę. Już nie wymyślajmy cudów niewidów.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Mam jeszcze propozycję bo troszkę pieniędzy oszczędnie znalazłem trochę tu, trochę tam – 50 tyś. , 30 tyś. Stawiam wniosek formalny pod inwestycjami „Modernizacja drogi w Łąkiem od Pani Wójcikowskiej powiedzmy do głównej szosy”. Proszę zaprotokołować i uwzględnić to w budżecie na rok 2016. Ja znalazłem pieniądze, które chcę przekazać jako Radny na drogę - daję wniosek pod przegłosowanie.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Z diety?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja mówiłem, że mogę oddać pieniądze i pracować społecznie bo byłem zawsze społecznikiem. Można z Centrum Kultury i Sztuki wziąć 30 tys. tam jest ,suma dość pokaźna.  Zakup środków żywności 50 tyś. co żywność nam potaniała, a podnieśliśmy ją aż o 100 tyś. Można 50 tyś przenieść. Dowóz dzieci też bardzo pokaźna suma i też paliwo potaniało, ale żeby nie było problemu to z tego 30 tyś. Znalazłem ponad 115 tyś. ja nie mówię, że ta droga ma być robiona wiosną, latem, jesienią, ale zostają nam różne środki,  rożne środki pozyskujemy i dobrze by było gdybyśmy wprowadzili to do budżetu dzisiaj. Poddaję wniosek pod głosowanie.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja powiem odpowiadając tu Panu Radnemu powiedziałem już wcześniej to jest projekt budżetu, który proponuję Radnym przyjąć . To co Pan w tej chwili mówi to jest również umieszczone w funduszu sołecki i w każdej chwili na każdym posiedzeniu Rady Miejskiej w Skępem możemy zmiany wprowadzać. Wszelkiego rodzaju zmiany dokonuje się po przyjęciu projektu budżetu chyba, że Radni tak zdecydują i mam prośbę, żeby przyjąć ten budżet taki jaki jest.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Ja chciałam wyjaśnić kwestię potwierdzające fakt, że środki o których mówił tutaj Pan Radny są faktycznie większe w tych rozdziałach. Środki w dziale kulturze czyli – Centra Kultury i Sztuki  92113 są wyższe, ale dlatego, że do tej pory  z działu promocja jednostek samorządu terytorialnego organizowaliśmy  „Dni Skępego” czy tez „Dożynki” czy konkurs Gustawa Zielińskiego. Teraz te środki wszystkie będą przekazane do działu  instytucji naszej kultury. Dlatego te pieniądze po prostu nie są krótko mówiąc do zabrania gdyż mają swój ściśle określony cel. Następnie dożywianie wielkość dostosowana jest do środków, które wpłyną z budżetu środków pomocy społecznej i one są rozdysponowane do jednej szkoły gdzie później posiłki są rozwożone do pozostałych placówek. Praktycznie też nie możemy ich zdjąć obowiązuje zasada -  60% daje wojewoda , 40 % daje gmina. My w dniu dzisiejszym musimy się z tego wywiązać. Natomiast na dowóz dzieci do szkół został ogłoszony przetarg w tym roku, zostały podpisane umowy. Panie Radny jaz Panem Burmistrzem nie mogła bym podpisać tych umów gdzie ta kwota która jest zagwarantowana w budżecie zostałaby przekazana na inny cel.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Zgadza się wszystko Pani Skarbnik ja doskonale wszystko rozumnie,  ale środki te od wojewody otrzymywaliśmy i otrzymujemy jest prawie 100 tyś. to jest dużo, a  paliwo potaniało i tak jak wcześniej już mówiłem.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Ale jeźeli można powiedzieć coś na ten temat. Szanowni Państwo, każda komisja miała do zaopiniowania projekt budżetu uchwały i każda komisja mogła wnieść wtedy swoje wszystkie uwagi, a więc nie róbmy w tej chwili jakiego zamętu bo w tej chwili ja widzę , że robimy jakiś zamęt. Każda komisja głosowała i każdy przewodniczący ma przed sobą opinię do projektu i teraz naprawdę nie róbmy sobie - to co przedtem było dobrze, a teraz co jest źle? Szanujmy swoje wypowiedzi i nie róbmy teraz zmian bo ktoś coś się dopatrzył. Ja rozumiem Panie Suchocki i pozostali radni, że projekt uchwały, projekt budżetu jest zmieniany 20 razy w roku i jeżeli są pieniądze, które zostają są przerzucane na takie cele jak przed chwilą Pan powiedział. Szanuje wszystkich i szanujmy się wzajemnie. My tu omawiamy budżet , są opinie,  uchwały i co jeszcze  chcemy? a więc te zmiany będą robione i nastąpią.  Jeżeli zostaną pieniądze to zmiany zostaną wprowadzone do budżetu i bardzo dziękuję Panu Radnemu Suchockiemu, że tak jak ja martwi się o drogi i na pewno te pieniądze nie pójdą na marne.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Jeszcze raz powtórzę swoje zdanie - przedstawiony przeze mnie przez Komisję oceniany i przedstawiany projekt budżetu, a tematem dzisiejszej sesji nie są zmiany w budżecie 2016 roku tylko jest przyjęcie projektu na 2016 rok. O tym co powiedział Pan Przewodniczący przecież to jest normalne i na ten temat żeśmy rozmawiali i jeszcze raz powtórzę, że to jest szkielet funkcjonowania gminy, który jest systematycznie zmieniany pod potrzeby mieszkańców pod potrzeby funkcjonowania Miasta i Gminy Skępe. Po to jest to robione, a po co tu robić jakieś „wrzutki” to proszę mnie tu zwolnić od udzielania odpowiedzi na ten temat.

Radny Pan Mieczysław Weber

Szanowni Państwo, Szanowna Rado! nie będę się już powielał. Pan Przewodniczący Rady przedstawił i na wszystkich komisjach był projekt budżetu przedstawiany. Również w dniu 30 listopada br. poszczególne komisje wypracowały opinie o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok i nie było żadnych jakiś większych uchybień jakiś uwag co do tego projektu. Natomiast kiedy to już mamy przystąpić do głosowania i podjąć uchwałę to są jakieś nieporozumienia i zazwyczaj to tak zawsze się dzieje -  nie wiem po co to komu? po to chyba, żeby zabłysnąć gdzieś w  świetle kamer, ale dziś nie ma kamery i w ogóle Panie Suchocki nie będzie Pan się widział w telewizji. Także mi się wydaje, że to nie jest potrzebne takie mieszanie bo było wiele możliwości wypowiedzenia się na ten temat.

 

 

 

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Odpowiadając Panu Weberowi ja otrzymałem budżet miesiąc temu i nie było możliwości wypowiedzenia się bo nie było komisji. Proszę przyznać Pani Przewodniczący Rady, że były komisje, ale nie do budżetu.

W tym momencie zrobiło się głośno i gwarno na sali obrad.

 Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Jedna wspólna komisja była poświęcona tylko budżetowi, a druga komisja odbyła się ostatnio i pytałem - czy są pytania dot. projektu budżetu bo możemy do tego wrócić. Żadnych pytań nie było i w woli ścisłości proszę się trzymać prawdy bo naprawdę w taki sposób robi się  zamieszanie. Opowiada się temu społeczeństwu cuda, niewidy ja rozumiem Pana niezadowolenie w dniu dzisiejszym.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu proszę mi nie wciskać czy ja spałem, czy ja bujałem w obłokach. Ostatnio sąd udowodnił czy Pan buja w obłokach czy nie taż Pan myślał, ze Pan wygra

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Moim zdaniem to jest nie fair i nie na ten temat Pan mówi. Były opinie i było można wcześniej uwagi wnosić, a wówczas nie było żadnych zmian. Każdy Przewodniczący Komisji odczytał opinię o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok.

Radny Pan Janusz Kozłowski

Moim zdaniem nie widzę potrzeby głosowania bo Radny Pan Suchocki nie podał żadnego wniosku my dyskutujemy o budżecie i jeżeli Pan proponuje jakieś przesunięcia to proszę konkretnie - dział, rozdział, paragraf , która strona z czego na co.

Radca Prawny Pani Zofia Baranowska

Proszę Państwa za projekt budżetu odpowiada Burmistrz wraz ze Skarbnikiem. Państwo na tej sesji, albo przyjmujecie projekt budżetu bądź nie głosujecie za nim. Nie macie możliwości wniesienia żadnych poprawek. To nie wasza jest tutaj rola. Przyjmujecie to co zostało zaproponowane bądź nie. Te wszystkie dyskusje, które Pan prowadzi to one powinny być na komisjach. I na komisjach macie wtedy możliwość wnoszenia swoich wniosków, uwag ,żeby można jeszcze było ten projekt budżetu zmienić. Ponad Państwo macie projekt budżetu jeszcze wcześniej i projekt uchwały budżetowej i tam państwo możecie podnosić. W tej chwili projekt budżetu jest po opinii wszystkich komisji. Komisja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Skępem przedłożyła opinię Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem i Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe. Nie można w tym zakresie wnosić jeżeli chodzi o kwestię zmian to tylko ma w tym zakresie kompetencje, które przypisane są Burmistrzowi.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

11.2.    odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z ewentualnymi autopoprawkami;

Powyższy  projekt  odczytał  Pan  Przewodniczący  Rady  (w załączeniu)  i  skierował  pytanie

w stronę radnych – kto z Państwa radnych ma pytania odnośnie odczytanego projektu budżetu?

Radnych nie wnieśli uwag do odczytanego projektu uchwały budżetowej na rok 2016.

Każdy z Państwa radnych otrzymał Uchwałę Nr 14/P/2015 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok.

Radny Pan Mieczysław Weber

Składam formalny wniosek, żeby nie odczytywać w całości opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej ponieważ materiały otrzymaliśmy dużo wcześniej i każdy się z tym zapoznał na komisji też było przerabiane i myślę, że nie ma potrzeby czytać.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Radnych jest „za” wnioskiem Pana Webera?

W wyniku głosowania wniosek został przyjęty jednogłośnie – głosowało 13 radnych.

11.3.         odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej

Uchwałę Nr 14/P/2015 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie wyrażenia opinii (pozytywnej)  o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok  przedstawił Wiceprzewodniczący Pan Mariusz Elwertowski  - nie było czytane uzasadnienie  (w załączeniu ).

11.4.         odczytanie opinii komisji Rady Miejskiej w Skępem;

Opinię właściwych stałych komisji rady o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok odczytali :

- Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług  Rady Miejskiej

 w Skępem    Pan Mieczysław Weber,

- Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Skępem Pan Jan Bogdanowicz,

- Członek Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej w Skępem Pan Marcin Mierzejewski,

- Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Pani Aleksandra Ruszkowska,

- Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem Pan Ryszard Szewczyk odczytał pozytywną opinię Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej (w załączeniu opinie wszystkich komisji).

Projekt uchwały przedstawił Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk (w załączeniu).

11.5.         dyskusja nad projektem uchwały budżetowej;

Radni  stwierdzili, że wcześniej dyskusja już była nad projektem uchwały budżetowej i nikt więcej nie miał pytań, czy też uwag.

11.6.         głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Uchwała Nr  XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku w wyniku głosowania została przyjęta. Głosowało 12 radnych „za”,    „przeciw”  1 ,  „wstrzymało się”  0.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja chciał bym serdecznie podziękować Radnym za przyjęcie tego budżetu. Budżet tak jak powiedziałem jest na miarę możliwości Miasta i Gminy Skępe będzie służył. Jego realizacja będzie służyć rozwojowi mieszkańców. Także jeszcze raz bardzo serdecznie Radnym dziękuję. Chciałbym jeszcze z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować Pani Skarbnik i wszystkim pracownikom, kierownikom jednostek i pracownikom którzy maja bardzo duży wkład do konstrukcji tego budżetu i do tego, że ja w tej chwili mogłem ten budżet Państwu przedstawić. Dlatego bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję i zapraszam do realizacji w sposób przemyślany, racjonalny i wywarzony tego budżetu.

Pkt. 12

Projekt uchwały w sprawie  uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2030 – druk nr 11.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska.

Wiceprzewodniczący Pan Mariusz Elwertowski.

Odczytał  Uchwałę Nr 14/WPF/2015 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 7 grudnia 2015 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2030 (w załączeniu).

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Czy ktoś z Państwa Radnych ma pytania?

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

 

 

Uchwała Nr  XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 roku w wyniku głosowania została przyjęta. Głosowało 12 radnych „za”,   „przeciw”  1 ,   „wstrzymało się”  0.

Została ogłoszona 10-minutowa przerwa w obradach.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo przechodzimy do punktu 13 wolne wnioski i zapytania.

Pkt. 13

Wolne wnioski i zapytania.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu mam pytanie do Pana o ulicę Sportową. Tam na końcu mieszkają dwie rodziny Państwo Jaworscy Rzeczkowscy - tam jest tak zakręt i nie ma lampy  

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

To co Pan wcześniej zgłaszał to już lampy są założone. To trzeba spokojnie przeanalizować i będziemy robić na pewno, ale czy tam jest w ogóle słup?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Nie ma słupa. Tam jest zakręt i właśnie tam mieszkają dwie rodziny, mają dzieci i boją się rodzice jak dzieci wracają do domu.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Ten sam problem jest na ulicy Kolejowej gdzie jest osoba niepełnosprawna i nie ma też słupa, trzeba tam przygotować projekty.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Radni. Ja mam takie pytanie do Pana Burmistrza - nic nie mamy przeciwko takim imprezom jak „Dni Skępego” czy „Dożynki” ale oczekujemy, że Pan nam odpowie decyzyjnie czy było to uzgadniane z radą miasta, a jeśli tak to proszę podać numer uchwały w której Rada wyraziła zgodę na przesunięcie środków w budżecie na te zadania. Nas interesuje zasadność, celowość tego i ilość wydanych środków zgodnie z ustawą o finansach publicznych – to jest pierwsze pytanie do Pana Burmistrza.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli ma Pan więcej pytań  to może Pan złożyć petycje u mnie i otrzyma Pan odpowiedź na piśmie.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Ja chcę żeby to była odpowiedź na sesji.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Przyjęty projekt budżetu na rok 2016 gdzie zarówno Pan Skarbnik jak i ja mówiliśmy o pieniądzach na promocje i tam są ujęte „Dni Skępego” ,  „Dożynki” i mówiłem o funduszach sołeckich. Dzisiejsze Pana pytanie dotyczy ubiegłego roku i ja nie rozumiem – naprawdę wkoło powtarzania tego pytania.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Burmistrzu, ale ja mówię jeszcze o roku

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Pan chce pochwalić imprezy, które się odbyły.

Mieszkaniec Skępego Pan Zdzisław Małkiewicz

Nie. Ja chcę wiedzieć czy była podjęta uchwała  na przesunięcie środków i czy to było uzgadniane z radą ?

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Musiało być skoro środki zostały wydane to Pan sobie wyobraża, że nie było?

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Więc było uzgadniane z radą czy nie

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Szanowni Państwo zgodnie z ustawą o finansach publicznych art. 257 i 258 jest tam enumeratywnie wymienione do jakich zadań jest potrzebna zgoda rady, a do jakich nie. W tym przypadku o którym wspomina Pan Małkiewicz (Zdzisław) zgoda rady nie jest konieczna, gdyż te paragrafy zarówno 42,  44 dział rozdział wszystko było, a pieniądze tego typu ma prawo przesunąć Pan Burmistrz, ale proszę Państwa na następnej sesji Państwo Radni zostali poinformowani. Pan Burmistrz przedstawia wszystkim Radnym gdzie zostały wydane zarządzenia i w tych zarządzeniach są uzasadnienia z których wyraźnie wynika na co te środki są przekazane i na pewno Państwo radni  nie wskazali żadnych przeciwwskazań, żeby tego typu imprezy się nie odbywały. Wręcz przeciwnie wszyscy byli zadowoleni dziękują za tego typu spotkania i tak jak Pan Burmistrz stwierdził on jest dysponentem tego budżetu i on decyduje przede wszystkim wskazuje kierunek na jaki cel te środki mają być wydatkowane . Zapewniam Pana, że z godnie z literą prawa  te środki zostały przesunięte i wydane.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja jeszcze jedną rzecz dodam do tego. Proszę Państwa ja nic nie robię bez Rady, a zresztą przecież Radni zostali zapraszani na dożynki ustalane było wcześniej. To jest przecież rzecz normalna ja rozumiem pewna Pana wątpliwości chociaż myślałem, że Pan pójdzie w tym kierunku, aby pochwalić i podkreślić, że takie imprezy są potrzebne bo jako działacz sportowy to myślałem, że właśnie w tym kierunku.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu ile kosztowały „Dni Skępego?, a pytam dlatego, że Panowie mówili około 44 tyś zł. - czy naprawdę tyle kosztowały bo z moich wyliczeń wynika, że kosztowały 48.139,00 zł. I dlatego trzeba zwiększyć później o 1200 złotych na najpiękniejszy wieniec na nagrodę publiczności, a przecież wieńca na „Dniach Skępego” nie było. Dlaczego faktury są bez pieczątek przy czym żadne dane na fakturach są danymi jawnymi nie podlegające ochronie danych osobowych, ani też nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa? Jeżeli Pan idzie do sklepu dostaje Pan paragon i jest na paragonie pieczątka czy nazwa sklepu i dane?

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Panie Małkiewicz już to Panu wyjaśniano dlaczego nie ma.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Dlatego ja zadaje pytanie, a Pan siedzi jako radny i nic nie mówi.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Panie Zdzisławie (Małkiewicz) nie jest Pan upoważniony do oceny radnych bo Pan nie zna pracy tych radnych. To nie jest show takie co niektórzy chcą zrobić. Są Radni aż nadto merytorycznie odpowiedzialni, którzy pracują w komisjach i naprawdę z postawy radnych jestem zadowolony. Bo te osoby tworzą naprawdę wiele i Pana nie jest zadanie oceniać bo Pan po prostu w tej chwili takimi opiniami wyrządza krzywdę Radnemu bo Pan nie zna podstaw pracy tych Radnych. Pan nie wie ile oni po za tym, że uczestniczą w sesjach dokonują swoich działań i to jest niesprawiedliwe i ja powiem Panu tak -  Pan lepiej w tym kierunku powinien zmierzać niż zajmować się rozliczaniem radnych i całej rady na to co się robi dla mieszkańców Skępego tym mieszkańcom się to po prostu należy - ja tak uważam. A to, że nie było pieczątek jest ochrona danych osobowych i nie ma tutaj Pan racji. Ja naprawdę szanuje pytania mieszkańców bo ja nie jestem osobą co by chciała oszukiwać czy kamuflować bo to nie jest w moim charakterze. Powiem jeszcze jedną rzecz – byłem radnym  przez wiele, wiele lat i dla mnie tak zawsze było -  ostatnia rada (sesja) budżetowa było święto i dla rady i dla pewnych takich zachowań standartowych radnych, otoczka tej Rady i uroczystość, że się przyjmuje budżet. Ja myślę, że co niektórych to nic nie jest w stanie zahamować i zatrzymać.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Przewodniczący 3 listopada 2015 roku wysłałem do Pana pismo i do dnia dzisiejszego nie otrzymałem odpowiedzi, którą już kilka razy Panu zadawałem. Chodzi o plan i stan zarządu klubu „Błękitni Skępe” na dzień 16 września. Pismo, które otrzymałem ze Starostwa w żaden sposób nie wynika, żeby klub miał się z kimś łączyć, wręcz przeciwnie Pani Wicestarosta Lipna Pani Anna Służewska, informuje mnie że, w miesiącu październiku ma zostać zwołane Walne zebranie członków klubu i mają być podjęte jego ostateczne działania w sprawie klubu. Więc pytam co dalej z klubem, jaki jest aktualny stan zarządu klubu?

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Nie prawdą jest co Pan mówi - Pan dostał odpowiedź na to Pana pismo. Wyraźnie było napisane, że Pan może sobie wejść na stronę klubu i dokładnie się zapoznać kto jest tam zarządcą itd. Po raz ostatni Panu mówię, że Miasto i Gmina Skępe nie ma nic do klubu „Błękitni” i proszę ten klub tu nie poruszać bo naprawdę ta Rada, ten Burmistrz i ta Gmina nie ma nic wspólnego z „Klubem Błękitni”. Dziękuję bardzo.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Jeżeli chodzi o odpowiedź to dostałem ją od Pani Wicestarosty, a nie od Pana Panie Przewodniczący.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Na pewno dostał Pan odpowiedź.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz     

Jeżeli chodzi o Klub „Błękitni” bo dlatego pytam, że do końca roku mieli się rozliczyć i jest już 30 grudzień i miał Pan mi odpowiedzieć na to pytanie i nie odpowiedział mi Pan na to . Następna sprawa jest taka. Jak może Urzędu Miasta i Gminy Skępe nie interesować Klub Sportowy „Błękitni” jeżeli zainwestowaliście i daliście dotacje na ten klub? Jak was nie obchodzą wasze pieniądze? nie panujecie nad tym na co wydajecie pieniądze.

 Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja powiem Panu jedną rzecz w drodze konkursu bo tak to wygląda była dotacja przyznana. Klub się z dotacji rozliczył. Rozliczył bez żadnych zastrzeżeń i nad rozliczeniem tego klubu i nad funkcjonowaniem dotacji czuwają merytoryczni pracownicy urzędu - taka jest moja odpowiedź - proszę nie opowiadać bzdur.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Ja mam pytanie do Pana Zdzisława Małkiewicza - kiedy ten klub zaczął się rozpadać i jak Pan to ocenia?

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Ja jak przekazywałem klub przekazałem wszystko zgodnie się rozliczyłem nie było żadnych problemów z rozliczeniem. Przekazania 87 pozycji sprzętu sportowego, przekazania sprzętu do szkoły gimnazjum, który jeszcze stoi który pozyskałem z Warszawy i jeżeli Pan nie jest zorientowany Panie Mierzejewski to niech się Pan dokładnie dowie, a ja mogę wszystko pokazać ja mam to na piśmie.

 

Radny Pan Marcin Mierzejewski

To co Panu nie pasowało to doprowadził Pan całą drużynę żeby ich skłócić i żeby się klub   rozpadł.

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz  

Ten klub beze mnie by nie istniał.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Zostawmy ten klub w spokoju. Zobaczymy jak to będzie. Może powstanie nowy klub .

Prezes Banku Spółdzielczego Pani Krystyna Bączkowska

Ponieważ są teraz w porządku posiedzenia – wnioski, zapytania wobec tego mam takie pytanie do Pana Burmistrza, a raczej prośbę jako mieszkanka Skępego ulicy 1-go Maja - czy w planach inwestycji, które były dziś wymienione można było by jeszcze uwzględnić remont albo zrobienie kawałka nowego chodnika. Jeżeli nie ma pieniędzy to  może remont od Poczty bo naprawdę to jest tragedia. Tam  są naprawdę góry i doliny, to się załamuje na tych przepustach wody. Przewodniczący Rady doskonale zna te ścieżki bo bardzo często tam chodzi. Także jeśli można by było uwzględnić i starczyło by pieniędzy jakiś tam wygospodarowanych czy przesunięcie to była bym tu bardzo zadowolona i mieszkańcy tego odcinka ulicy 1-go Maja też. Druga sprawa korzystając z okazji, że jest tu bardzo dużo sołtysów i są radni chciała bym powiedzieć, że nasz bank już półtora miesiąca wypłaca i do końca stycznia jeszcze będzie realizował wypłaty kredytów na suszę. Na likwidację klęski suszy na 2015 rok ponieważ z Panem Gabryszewskim rozmawialiśmy i były komisje które szacowały straty, ale bardzo mało było rolników prawie nikt się nie kwalifikował do tego żeby uzyskać pomoc z agencji dlatego też zarząd banku postanowił uruchomić tanie kredyty jest to oprocentowanie 4%  i jest 1500 zł na hektar użytków rolnych i dosyć dużo rolników z tego skorzystało. Dlatego mówi bo nie wszyscy wiedzą o takim kredycie.

Korzystając z okazji chciała bym podziękować wszystkim Państwu za pracę i jednocześnie życzyć Państwu dużo mądrych, przemyślanych decyzji i dużo wytrwałości, dużo zdrowia, pomyślności w Nowym Nadchodzącym Roku. Dziękuję Państwu bardzo.

Z sali obrad rozległy się oklaski.

Przewodniczący Pan Ryszard Szewczyk

Akurat na to pytanie odpowie Pani wicestarosta Pani Anna Smużewska.

Wicestarosta Pani Anna Smużewska

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado,  Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo – chciałam bardzo serdecznie pogratulować za przyjęcie budżetu na rok 2016 życząc by realizacja jego służyła rozwojowi Miasta i Gminy Skępe, a tym samym poprawiała standard życia mieszkańców przy czym również pracy merytorycznej i nad realizacją budżetu również nad stanowieniem prawa lokalnego, a jak najmniej  innych spraw, które nie wpływają na poprawę Państwa atmosfery, Państwa pracy także z całego serca życzę ,że by ta praca kierowana była właśnie w tę stronę żeby móc poprawiać stan, poziom życia mieszkańców Skępego jak i Miasta Skępego, a budżet żeby pozwalał pozyskiwać środki, której tej gałęzi towarzyszą i mam nadzieję, że te pieniądze spłyną z Brukseli i będzie możliwe dalsze inwestowanie i rozwój życia naszych mieszkańców. Szanowni Państwo jeśli już jestem przy głosie to chciała bym przekazać informację dotycząca „Programu Polityki Zdrowotnej Powiatu Lipnowskiego na lata 2015/2019” do chwili obecnej zostało przebadanych mieszkańców powiatu lipnowskiego 176 osób jeśli chodzi o komputer czyli o wykrywanie nieprawidłowości płuc czyli tomograf komputerowy i 76 jeśli chodzi o kolano skopie to jest ponad 200 prawie 220 badań z czego  mieszkańcy naszej Gminy i Miasta to jest 16 kolano skopi korzystało natomiast 30 z tomografu komputerowego. Z tej liczby Szanowni Państwo zaledwie 70 osób, że tak powiem jest bez zmian tzn. nie ma żadnych naszych konsultacji żadnych chorób itd. Natomiast zdecydowana większość ponad połowa są to osoby, które wymagają są to stany do leczenia ewentualnej konsultacji miedzy innymi - endoskopowego usunięcia polipów itd. Sześć osób spośród tych wszystkich badań niestety z przykrością powiem to jest nowotwór     złośliwy, ale to tez jeszcze nie jest powiedziane bo to jest może moment który da szanse na dalsze leczenie. Natomiast te inne przypadki to jest sugestia, że trzeba zdecydowanie zadziałać czyli jest jakiś duży wskaźnik szans na wyleczenie człowieka. Dlatego też za pośrednictwem was sołtysów proszę powiadamiać mieszkańców, że dalej będą prowadzone badania. Jest możliwość złożenia wniosków które wyznaczą termin badania, a wszystko jest bezpłatne, wszystko na  chwilę obecną pokrywa w 100 % powiat.  Na ten rok 2016  też mamy 80 tys. ale będziemy wsparci tak jak przez Państwa bo 10 tyś pokrywa Rada Miejska Skępe i podpiszemy umowy i niech to będzie refundacja i budżet będzie powiększony i wówczas badań będzie więcej. My jako powiat dalej przeznaczamy te środki co prawda ubiegły rok to było 150 tyś na ten rok jest 80 tyś ale łącznie jest 350 tyś i do tego jak Gminy się dokładają to ta możliwość badania będzie się rozszerzała i jest diagnoza wcześniejsza. Mamy też w tym programie ponieważ od 2017 miały być badania kardiologiczne  prowadzone, a chcemy przyspieszyć je o połowę roku, czyli w drugiej połowie 2016 roku byśmy rozpoczęli ten projekt. Jest możliwość rozszerzenia badań jakoby przyspieszenia, czyli też  te badania kardiologiczne też jest możliwość do wykrycia choroby wcześniej i jest szansa na szybsze rozpoczęcie leczenia - to tyle jeśli chodzi o program. Teraz jeśli chodzi o inwestycje i o tym co mówione było czyli o chodniku na naszej ulicy Aleja 1-go Maja. To jest droga powiatowa jak wspominałam Państwu, że w projekcie budżetu mieliśmy dwie inwestycje dla Skępego tj. Wioska jest to droga, która wpisana jest w naszych inwestycjach Józefkowo-Skępe bo dotyczy również ulicy 21 Stycznia w Skępem to było ujęte w projekcie budżetu i 10 grudnia br. został budżet przyjęty. Chodnik Aleja 1-go Maja mamy w pamięci tak jak drogę Likiec- Blinno, która też jest  drogą powiatową. Drodzy Państwo kadencja będzie trwała i mam nadzieję, że będą kolejne budżety, będą kolejne inwestycję  bo jak wiecie jest dziewięć gmin i w każdej coś do zrobienia. Priorytetem w tym roku jest  obwodnica na którą 3 mln.600 zł przeznaczył powiat . Łącznie ta inwestycja wyniesie ok. 7 mln i w tym ok. 6 mln jest na remonty dróg i po prostu w każdej gminie jakaś tam droga, gdzieś kawałek chodnika jest nie możliwe, żeby w ciągu jednego programu wszystko zrobić, ale będziemy się starać. Jeśli będą oszczędności to te oszczędności zawsze są przesuwane tak jak Państwo przesuwacie tak i u nas się przesuwa, ale ja nic nie mogę gwarantować. Jeśli będą środki to na pewno Państwa powiadomię, żebyśmy mogli jak najwięcej w pełni zabiegać o to. Życzę Państwu zdrowia , pomyślności ,wszystkiego najlepszego, owocnej pracy, zdrowia dla Państwa dla Państwa rodzin . Dziękuję bardzo.

 Z sali obrad rozległy się oklaski.

Pani Bożena Szczytniewska była p.o. Szkoły Podstawowej w Wólce

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panie Burmistrzu - dnia 29 grudnia br. otrzymałam orzeczenie Regionalnej Izby Orzekającej Prawa o Naruszenie Dyscypliny Norm Publicznych w której zarzucono mi naruszenie dyscypliny finansów w rozumieniu art. 18 pkt.1 ustawy z dnia 17 grudnia 2014 roku. Komisja orzekła o umorzeniu postępowania w stosunku do mojej osoby odnośnie zarzutu dyscypliny finansów, Chciała bym wyjaśnić w jakich okoliczn0ściach do tej sprawy doszło. W ubiegłym roku szkolnym pełniłam obowiązki Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce. Jako pełniąca obowiązki Dyrektora przejęłam szkołę w ostatniej chwili przed rozpoczęciem roku szkolnego. Poprzedni Pan Burmistrz i moja była Dyrektor Pani Elwertowska nie wykonali inwentaryzacji mimo, że mieli na to półtora miesiąca . Pan Burmistrz wiedział ,że Pani Elwertowska odchodzi, a Pani Elwertowska wygrała konkurs w nowej placówce i też wiedziała, że nie będzie dyrektorem Szkoły  Podstawowej w Wólce. Decyzję o podjęciu przeze mnie obowiązków dyrektora  musiałam podjąć na 3 dni przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego w tym była sobota i niedziela. Jak w każdej szkole tak i w mojej musiałam przygotować rozpoczęcie roku szkolnego. Na Pani Elwertowskiej ciążył obowiązek zarządzenia i przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych szkoły przynajmniej na miesiąc przed przekazaniem szkoły i źle się stało, że inwentaryzacja szkoły nie została przeprowadzona bo ten obowiązek przez niedopatrzenie władz poprzednich przeszedł na mnie. Ja w miarę, możliwości szybko powołałam komisję inwentaryzacyjną w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. W trakcie przeprowadzenia inwentaryzacji, która z powodów niezależnych ode mnie trwała bardzo długo. W trakcie prowadzenia tej inwentaryzacji spotkało mnie wiele trudności ze strony Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej, a także ze strony Pana Burmistrza. Nie otrzymałam żadnego wsparcia, a wręcz odwrotnie wzywano mnie na rozmowy dyscyplinujące.

A gdzie była Pani Skarbnik w tym czasie gdzie jako jedyna szefowa budżetu nie miała wykonanej inwentaryzacji w 2014 roku? W końcowej fazie gdzie wyłaniały coraz większe trudności postanowiłam zwrócić się o pomoc do biegłej księgowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji. W konsekwencji inwentaryzacja zakończyła się w miesiącu  lipcu. Pani biegła księgowa wydała opinię w sprawie rozliczenia inwentaryzacji Szkoły Podstawowej w Wólce. Po przeprowadzeniu spisu z natury wyposażenia Szkoły Podstawowej w Wólce i zapoznania się z prowadzoną dokumentacją - konta księgowe, księgi inwentarzowe, dochody źródłowe, faktury potrzebne w celu prawidłowego rozliczenia wpisów stwierdzam co następuje; księgi inwentarzowe prowadzone są bez wypełnionych  rubryk o miejscu użytkowania zakupionego obiektu inwentarzowego. Faktury zakupu w nieprawidłowy sposób są opisywane przez osoby przyjmujące sprzęt użytkownika, brak nazwy, marki sprzętu RTV. Protokoły z przyjęcia na stan są błędnie klasyfikowane koszty powinny być  odniesione na konta wyposażenia dotyczy to zakupu mebli, radia itp. Brak oznakowania wyposażenia środków trwałych uniemożliwia ich identyfikację w przygotowywaniu do wpisów. Na koncie wyposażenia  nie prawidłowego są grunty które powinny być odniesione na konta środków trwałych brak numerów  księgi wieczystej, powierzchni oraz miejsca położenia działki. Wycenione są w rażąco niskich cenach na nocie księgowej. Brak dokumentu uniemożliwia stwierdzenie czy to są grunty własne czy obce. Na koncie 310 mamy materiały na którym znajdują się zapisy zakupionych materiałów na ogrodzenie szkoły na kwotę 9.010,08,-  Koszty 2014 roku zostały zaksięgowane faktury zakupów za: ogrodzenia, żwir, siatkę ogrodzeniową na kwotę 34137,00,- moim zdaniem zakupy i materiały powinny być gromadzone na koncie 080 środki trwałe jak ogrodzenie koszty te powinny być księgowane proporcjonalnie. Brak jest protokołu przekazania osób użytkujących przekazania w poszczególnych latach. Nieprzestrzegana jest częstotliwość przeprowadzania  inwentaryzacji  co 4 lata na wniosek głównego księgowego inwentaryzacją zarządza dyrektor. Chciałabym jeszcze tutaj dodać, że również w miesiącu styczniu RIO w Bydgoszczy rozpoczęła kontrolę w Szkole Podstawowej w Wólce - chciałabym dodać, że w listopadzie do szkoły przyjechali  Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy  gdyż otrzymali zgłoszenie, że w szkole mogło nastąpić przekroczenie prawa. O podjęciu działań i po przeprowadzeniu inwentaryzacji została powiadomiona Pani Ewa Elwertowska o możliwości uczestniczenia jednak nigdy nie uczestniczyła. Prośby kierowane do Pani Elwertowskiej o wyjaśnienia w celu powstałych rozbieżności nigdy żadnej odpowiedz pisemnej nie otrzymałam. Przez cały rok szkolny łączyłam obowiązki i pełniłam funkcję dyrektora szkoły i nauczyciela. Starałam się moje zadania wykonywać jak najlepiej, a jako początkujący dyrektor zostałam sama z różnymi problemami dużym bałaganem bez cienia zrozumienia bez pomocy ze strony pracowników szkoły, ze strony Pana Burmistrza i Pani Skarbnik. Pani Ewa Elwertowska napisała do Pana Burmistrza wyjaśnienia w sprawie rozliczenia inwentaryzacji, której nie otrzymałam od Pana Burmistrza, ani od Pani księgowej kiedy musiałam złożyć dokumentację inwentaryzacji do zaopiniowania przez Panią Radcę Prawną. W tych wyjaśnieniach Pani Ewa Elwertowska oczerniła mnie i Panią Wiolettę Meler pracownicę pisząc, że wszystko znajdowało się w szkole na dzień 31 sierpnia 2014 roku,  a także że były mi powierzone sprzęty komputerowe gdzie znajdują się dokumentację przeze mnie zrobione . Dziwne jest, że jeżeli wiele rzeczy których nie widziałam na oczy tak jak Pani Meler to miałyśmy sobie je przywłaszczyć. Na razie stać mnie na wiele rzeczy i nie muszę myśleć o pozyskiwaniu czegokolwiek. 30 czerwca 2015 roku odbył się konkurs na Dyrektora Szkoły Podstawowej w Wólce  do którego przystąpiłam i wynik był remisowy. Do Pana Burmistrza zgłosili się z prośbą rodzice, aby Pan Burmistrz przychylił się do ich prośby i wskazał aby w dalszym ciągu dyrektorem była moja osoba. Pan Burmistrz według racji rodziców zachował się co najmniej niegrzecznie i jest tu jedna z tych Pań. To że nie zostałam dyrektorem to taka jest kolej rzeczy, ale jestem nauczycielem, mam pracę, a społeczność w której żyję docenia moje umiejętności i czuję się dumna, a mieszkańcy traktują  mnie z zaufaniem i szacunkiem. Okazuje się, że i to przeszkadza niektórym, a ponieważ nie mogą we mnie uderzyć to uderzają w tych którzy odważyli wypowiedzieć swoje zdanie. Pani Wioleta Meller jest traktowana bardzo źle w szkole w tej chwili   ma ogromny zakres obowiązków  bo to co kiedyś robiły 2  i 3 osoby w szkole teraz robi sama. Dlaczego tak jest traktowana? Ponieważ odważyła się bronić mojej osoby. Pani Skibińska matka siedmiorga dzieci nie ma przedłużonej umowy o pracę tylko dlatego, że stanęła w mojej obronie? Pani Elwertowskiej umorzono te wszystkie braki no bo Gmina jest tak bogata. Sprawiedliwości stało się jednak zadość - ja jako pełniąca obowiązki Dyrektor zostałam uniewinniona przez komisję orzekającą w sprawie naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Natomiast Pani Elwertowska mimo dwudziestopięcioletniego stażu na stanowisku Dyrektora została także postawiona przed oblicze komisji orzekającej za naruszenia dyscypliny finansów publicznych i też powinna przyjść i przekazać informacje, że wszystko zakończyło się dobrze. Chciała bym dodać iż, po konkursie na Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół złożyłam podanie o przeniesienie mnie do Miejskiego Zespołu Szkół do Pana Burmistrza i do Pani Dyrektor Miejskiego Zespołu Szkół ponieważ było wolne miejsce. Jednak do mojej prośby nie przychylono się pomimo, iż w jednym dniu przekazano mi informację, że zostanę przyjęta, a za 2 dni dano mi odpowiedź odmowną. Proszę Pana Przewodniczącego o możliwość udzielenia głosu i wypowiedzenia się Pani Skibińskiej. Dziękuję.

Pani Skibińska Monika – mieszka w SP w Wólce

Tak właśnie jak powiedziała Pani Szczytniewska przyszliśmy razem z Panią Meler do Pana Burmistrza z prośbą, żeby Pani Szczytniewska nadal była w Wólce dyrektorem. Niestety Pan Burmistrz powiedział, że już podjął decyzje i wiemy jaka była. Powiedział, że nie weźmie na dyrektora Panią Szczytniewską bo skrzywdziła Panią Elwertowską i dlatego nie będzie dalej dyrektorem i że za namową Pani Szczytniewskiej ja zabrałam dzieci z Wólki do szkoły w Skępem i jest z tego właśnie powodu zrobiła się wielka afera, że zabrałam własne dzieci. 

A co Pan powiedział przyjmując mnie do pracy, że chce mi pomóc -  to nie Pan  tylko Urząd Pracy mnie wysłał  jako, ze byłam pracownikiem gminnym i wysłał mnie do Wólki. Jakie były Pana słowa - popracujesz rok żebyś miała zasiłek, a jak nie to Ci przedłużam. Nie miałam przedłużenia. Tylko na 9 miesięcy - dlaczego bo wstawiłam się za Panią Szczytniewską, a innym tu w Gminie przedłużył Pan umowę  na półtora roku mają. Może jeszcze nazwiskami mam powiedzieć kto pracuje? mi Pan nie przedłużył bo stanęłam w obronie Pani Szczytniewskiej. A i jeszcze jedno Pan potrafi umorzyć Pani Elwertowskiej nawet 8 tyś. ale mi to nawet złotówki - czy Pan wie, że wychowuje siedmioro dzieci.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Drodzy Państwo nie jest tak jak Panie mówicie - same dobrze o tym wiecie. Zaczynając może od końca od Pani Skibińskiej. To nie jest tak faktycznie Pani do mnie przyszła i oczywiście powiedziałem, że pomogę i pomogłem  bo były takie możliwości i to zrobiłem. A nie przedłużyłem bo nie było takiej rozmowy i ja na prawdę staję przed czymś takim czego ja nie zrobiłem i ja mam się tłumaczyć może z rzeczy których ja w ogóle nie zrobiłem. Pierwsza podstawowa kwestia. Nie było żadnej rozmowy w moim gabinecie bo nie była Pani sama bo były 4 czy 5 osób żebym ja mówił,  że podjąłem decyzję tylko ja powiedziałem jedna bardzo ważną rzecz, że zabieranie dzieci w sytuacji jaka jest w Wólce tj. podcinanie gałęzi na której siedzicie - powiedziałem to i powtarzam teraz w chwili obecnej. A nie jest tak jak Pani opowiada w tej chwili ja rozumiem rozżalenie i wymyślanie głupot i nakręcanie sytuacji. Bo ja proszę Państwa nie jestem od tego żebym się tłumaczył za swoje słowa, których nie wypowiedziałem bo ja tych słów nie wypowiadałem. A to, że wobec Pani Elwertowskiej i wobec Pani Dyrektor Szczytniewskiej była prowadzona dyscyplina to skąd ja mam wiedzieć. Przecież to nie do mnie pisma przychodziły, ani ja w te pisma ingerowałem. Ja nie rozumiem bo naprawdę ja nie mogę zrozumieć jednej podstawowej rzeczy - tak małe środowisko i tam nic wielkiego się nie dzieje tylko kłótnie i jakieś głupoty są wymyślane bo dla mnie to są głupoty. Naprawdę Państwo nie potraficie siąść tak jak w normalnej pracy porozmawiać tylko piszecie. Ja powiem to, że pisma są pisane do Rzecznika Praw Dziecka bo ja na nie odpisuję i to nie piszą rodzice, do Wojewody do Nadzoru są pisane wszędzie i ja odpowiadam na te pisma. Druga kwestia podstawowa - to co Pani mogła to Pani otrzymała pomoc i Pani w tej chwili mówi nieprawdę. A wobec Pani Elwertowskiej zostało prowadzone jakieś dochodzenia i została uniewinniona to znaczy, że trzeba to uczciwie powiedzieć bo te zarzuty, które żeście sami preparowali były nieprawdziwe - takie są fakty i proszę nie opowiadać społeczeństwu rzeczy nieprawdziwych.

A teraz Pani odpowiem - ja nikomu nie przedłużyłem umowy. To co Pani mówi to jest nieprawda. Jeszcze powiem jedną rzecz to nie jest miejsce w tej chwili na takie rozmowy i jest Pani Kierownik do której można złożyć takowe pismo i my to na spokojnie przeanalizujemy.

A robienie z tego sensacji to nie jest moim problemem, a ja proszę Państwa nie będę się tłumaczył z rzeczy których autentycznie nie robię, albo nie jest możliwe bo ja w taki sposób nie rozmawiam z petentami czy z mieszkańcami. Możecie mi Państwo teraz imputować najróżniejsze rzeczy - wy możecie to sobie mówić, ale ja wiem dokładnie jak ja rozmawiałem. A sprawa zatrudnienie była taka sytuacja, że wówczas kierownikiem była Pani Jastrzębska i zatrudnienie Pani (Szczytniewskiej) w Skępem by trzeba było wysyłać dwóch ludzi, żeby Panią zastąpić - do racjonalności funkcjonowania szkoły to się chyba jakoś ma prawda - także taka jest kwestia.

Pani Skibińska Monika – mieszka w SP Wólka

A jak to się ma  -  zatrudniając swoją żonę na  Kierownika MOPS-u ?

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Szanowni Państwo! ja chciałam się wypowiedzieć w kwestii inwentaryzacji. Od 2000 roku jestem Skarbnikiem i odkąd pełnię tę funkcję w każdej jednostce organizacyjnej tak samo w Szkole Podstawowej w Wólce w Skępem w MGOPS jest główna księgowa i to główna księgowa tak jak przeczytała Pani ostatnie zdanie winna Pani Dyrektor, że tak powiem przypomnieć jej o wykonaniu tej inwentaryzacji.  Jeżeli to nie zostało zrobione to proszę Państwa nie czuję się winna temu. Jeżeli RIO bo wydaje mi się, że RIO Panią (Szczytniewską) wysłało na dyscyplinę finansów publicznych to stwierdzając moją winę na pewno bym tam Państwu towarzyszyła. Jednak zauważyła Pani, że za brak inwentaryzacji odpowiada tylko i wyłącznie kierownik jednostki i tylko na wniosek księgowej. Ja nie jestem Pani księgową i nigdy nie byłam ja jestem Skarbnikiem Miasta i Gminy Skępe. A głównym księgowym jednostki organizacyjnej ja Pani tłumaczę jest osoba, które prowadzi księgowość szkolną. Dziękuję. 

Mieszkaniec Pan Zdzisław Małkiewicz

Panie Burmistrzu wspominał Pan, że są wysyłane pisma mi się wydaje, że gdyby Pan robił wszystko zgodnie z prawem jak się należy to te pisma nie były by wysyłane.                          

Pan się dziwi że ludzie pisma piszą? A co Pan myśli że mieszkaniec Skępego to co ciemnota? mi się wydaje, że wszystkich co są niewygodni to zwalniacie. Ja pracowałem w PSZOK-u i nikomu to nie przeszkadzało. Było dobrze nikt pretensji nie miał odnośnie mojej pracy wykonywanej - też już nie pracuje. Dziękuję.

Pan Andrzej Gatyński były Burmistrz

Drodzy Państwo zbliża się koniec roku i tak szczerze mówiąc długo mnie nie było i nie planowałem w ogóle przychodzić na sesję chciałem odpocząć po 30 latach pracy w samorządzie, 16 lat Burmistrzem i naprawdę chciałem odpocząć. Oglądałem poprzednią sesję i słyszałem co tam było powiedziane i wypowiedzi Pana Krzysztofa. W związku z tym odniosę się do dwóch kwestii, ale zacznę jeszcze inaczej - jestem pozytywnie zbudowany bo przez 8 lat zawsze mówiłem jakie są kompetencje Burmistrza, Skarbnika co do budżetu, a co robiliście Panowie przez te lata doskonale wiecie - chodzi o to kanalizację. Rzeczywiście popełniłem jeden błąd przy kanalizacji. Świadomy błąd jaki był to było spotkanie z podwykonawcami chyba w maju 2012 roku. To był świadomy błąd. Dlaczego? Bo w 90 % podwykonawcami były firmy z terenu Miasta i Gminy Skępe, a z tego co pamiętam żaden z tych podwykonawców nie był legalnie zatrudniony - ja nie wiedziałem. To był przypadek i co się okazało, że ani umowy o prace ani innych rzeczy i dopiero po tym spotkaniu zaczęła się wielka lawina. Przychodzili do mnie ci podwykonawcy z podpisami, że są już  legalnymi podwykonawcami i to był mój celowy błąd, celowe ustępstwo, żeby te firmy ze Skępego nie splajtowały. Dzięki temu, że ja tak zrobiłem to te firmy dostały pieniądze, a większość tych firm by upadła. Mało tego obraziły się na mnie jak ja im powiedziałem - Panowie musicie iść ze mną do Sądu. Nie ma czegoś takiego, że ja wywieram presję  i żebym ja ustąpił . Ja powiedziałem że nie tylko przez sąd. Jakie są kompetencje Burmistrzów, Wójtów  i rzeczywiście pieniądze samorządowe nie może wydawać  na prawo czy na lewo. To ich sprawa, ale nigdy Wójt czy Burmistrz ze Skarbnikiem i myśmy się tej zasady twardo trzymaliśmy i te sprawy, które ja oczekiwałem -  bo o wszystkim Radni wiedzieli bo były spotkania na każdej sesji i albo ja albo skarbnik informowaliśmy które sprawy mamy przegrane czy wygrane tylko po prostu decyzją sądu oddawaliśmy pieniądze, które słusznie się tym firmom należały. Natomiast był jeszcze jeden szczegół, który nie był mówiony na ostatniej sesji, że ta firma jak zaczęła pracować to zaczęła się lawina cesji z całej Polski przyszło 6 mln cesji żebyśmy płacili. A ja powiedziałem najpierw co się da  tylko skępiakom i 500 tyś. uratowałem i tak się udało bo było przyjęte do budżetu . Mało tego jak się kończyła kadencja to jeździliśmy do Urzędu Marszałkowskiego  i błagaliśmy, prosiliśmy żeby nie kończyć inwestycji tego zadania ponieważ firma „Hydrozol” odwoływała się co prawda  wszystkie te sprawy wygraliśmy, ale każdy ma prawo odwołać się do Sądu Najwyższego i okazało się, że my wszystkie sprawy wygraliśmy. Natomiast zostało to skasowane i nowe władze przegrały ta sprawę.   Dlaczego przegrały nie wiem nie mnie w to wnikać. Natomiast my poprzednie władze dokonaliśmy tego że niby została kłopotów finansowych to była sztuka, że kończyli. Również to ,że udało się bez zarzutów robić to w ten sposób ,że Urząd Marszałkowski środki te zostały również te dodatkowe środki które nie zostały rozliczone do października czy listopada już nie pamiętam chyba tego roku gmina odzyskała pieniądze co prawda już bez odsetek, ale że tak powiem lepiej bo ja już nie będę wnikał dlaczego bo ja mówię nie ode mnie to zależało . Ja powtarzam to był świadomy błąd żeby uratować firmy ze Skępego i ludzi ze Skępego. By powiedzieli Panie Burmistrzu proszę mi umorzyć podatki ponieważ my plajtujemy bo nie mamy pieniędzy na składki do urzędu skarbowego papiery rozliczyć.  Jeszcze kilka spraw ponieważ była mowa o zadłużeniach że nie zwalać winy na kogoś innego że to jest taki populizm. Troszeczkę ten populizm   mówi o tym dlaczego? Mówi Pan o zadłużeniu ,że zostawiłem zadłużenie. Przecież ja przekazywałem mienie komunalne i mówiłem, że zadłużenie jest w granicach 33% ale zawsze zwracałem uwagę Radnym na to że jest nowy system rozliczenia samorządu . Ja to tłumaczyłem Pani Skarbnik tłumaczyła, że nie możemy więcej zadłużać, a akurat stała 4 radnych i chcieliście mnie zmusić żebyśmy my dołożyli pieniędzy do budowy stadionu. Ja jestem za budową stadionu, ale samorządu skępskiego nie stać na dokładanie. Nie to, że Gatyński nie chce tylko w dalsze długi wpadniemy. Mógł bym to na dzisiejszej sesji rozwijać, ale nie będę bo nie o to chodzi żeby tutaj śmiecić i mówić tylko to była moja ostrożność, Zachowałem zimną krew i nie dałem się podejść na sesji powiatowej to, że nie dałem się nacisnąć Staroście i Radnym to teraz macie o tyle lepiej. Nie stać było samorządu na dołożenie do budowy boiska i nie było żadnej złej woli, że ja nie chce tego po prostu zrobić tylko po prostu zaczynałem kadencję z „programem naprawczym” i nie chce o tym mówić. Dlatego powiedziałem nigdy w życiu nie dopuszczę do nadmiernego zadłużenia i nie opuszczę tak tego stanowiska bez rozliczenia samorządu. Tego dotrzymałem także taka decyzja Pani Aniu (Wicestarosta Pani Służewska) i chociaż też powiedziałem swego czasu ,że gdyby były pieniądze to ja wolałbym pobudować, przy Szkole Podstawowej w Skępem bo ona będzie lepiej wykorzystana niż w zespole to tez tak powiedziałem bo byłem Burmistrzem Gminy Skępe, a nie powiatu lipnowskiego. To tyle chciałem powiedzieć na temat tych sesji , ale mam nadzieje że będę częściej przychodził na te sesje i będę się włączał, a nie złośliwie tylko po prostu pokazywać co ewentualnie można zrobić. Panie Burmistrzu nie mogę do końca się z Panem zgodzić bo mówi Pan, że tak złą Gminę Pan przejął i teraz takie są problemy.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Bo taka jest prawda.

Pan Andrzej Gatyński – były Burmistrz

Nie po prostu nie bo gdyby tak było to by również i na sesji było by mówione…

(na sali obrad zrobiło się głośno).

Teraz bardzo poważna sprawa 28 listopada 2014 roku zgodnie z ustawą zdawałem raport dot. mienia komunalnego miasta i gminy o finansach o wszystkim. Prosiłem Pana żeby zapoznać się z tym i mam prośbę taką albo Pan dziś to podpisze albo Pan powie dlaczego nie chce Pan podpisać. To jest rok i miesiąc to już chyba Panie Piotrze dziś Pan podpisze – „nie rób se jaj ze starego burmistrza”. Panie Przewodniczący Pan jest szefem Rady chciał bym Pana zmobilizować, żeby wymusił na Panu Piotrze podpisanie tego.

 Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

 Chciałbym odpowiedzieć też na to co mówił kolega Pan Andrzej, że faktycznie nie było pieniędzy, ale ja mimo swojego wieku pamiętam dokładnie, że mówiliśmy sprzedamy działki i te pieniądze dołożymy do boiska - taka była rozmowa. Nie było dokładania do boiska powiedziałem i nie sprzedajemy działek. Jeżeli Pan jako Burmistrz zrobi dokumentację na cele sportowe przy Szkole Podstawowej w Skępem to zdecydujemy, czy te pieniądze pójdą tam i czy bieżnia jest potrzebna to były moje słowa i to tyle. Dziękuję.

Pan Andrzej Gatyński

Jak starczy bo współpraca ze Starostą to jest świętość.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Była mowa sprzedajemy działki i dokładamy te pieniądze do budowy stadionu, a jeżeli nie dokładamy do stadionu to działek nie sprzedajemy i sprawa i tak jest załatwiona -  stadion jest i działki są.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja powiem krótko bo znamy się mnóstwo lat i to jest rzeczą normalną. Tak jest w samorządzie, a nie inaczej . Odnosząc się tylko do pewnych kwestii bo do nich muszę się odnieść – to, że Sąd Najwyższy skasował to chyba miał jakieś podstawy. I też nie jest podstawą, żeby oceniać, że nowe władze, czy ktoś nowy przegrał, czy wygrał sprawę bo to nie jest tak do końca bo inaczej Sąd Najwyższy by tego nie skasował .

A teraz już przechodząc do takich rzeczywistości. Ja po prostu przedstawiam, że tak jak mówiłeś że musiałeś wprowadzić „Program naprawczy” , a ja przejąłem stan zadłużenia taki, a nie inny
 i ty dobrze o tym wiesz i nie będziemy tutaj na ten temat dyskutować. My też musimy robić dobrze i ty o tym wiesz, że zmieniły się pewne przepisy, że każda gmina jest indywidualnie traktowana, a tego nie było. Ja uczciwie o tym powiedziałem społeczeństwu i  nie oszukuje, że musimy wykonać pewne takie, a nie inne czynności, żeby ten dług zbić bo ten dług w myśl poprzednich przepisów  wynosi 60 % to żeby Miasto i Gmina się rozwijała to musi pozyskiwać pieniądze. Dlatego my ten dług musimy zbijać i nie robić programu naprawczego, ale robić takie rzeczy i szukać takich wyjść,  żeby przygotować się do 2016 roku do pozyskania wspólnie z radnymi środków finansowych - o tym się mówi. To nie jest żadną  wielką tajemnicą bo przecież nikt nie będzie robił tajemnicy z dokumentów, że zadłużenie takie, a nie inne w Gminie jest. Podpisanie dokumentu o przejęciu mienia  jest rzeczą normalną w gminie zostało przejęte te zadanie. Teraz jeszcze jedna kwestia dot. boiska przy Zespole Szkół w Skępem ja byłem za budową tego boiska  i za wieloma innymi sprawami wspólnie z radą. Można jedną rzecz powiedzieć, że boisko, które zostało zrobione to upiększa i pokazuje walory Skępego. Oczywiście powiat współpracuje i tak to powinno wyglądać. Ulica 21 Stycznia będzie robiona  już od dawien dawna chodnik był za poprzedniej kadencji robiony i sam Burmistrz Gatyński mówił ,że ulica za 2 tygodnie będzie robiona i do tej pory nie jest zrobiona  -  to tak mówiłeś prawda? Minęły 2 tygodnie, minęły już lata, ale nie o to chodzi. Należy podziękować Państwu Skowrońskim za ten chodnik który jest tam zrobiony to też jest przy drodze powiatowej, ale jest to robione dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe. To jest wkład tych przedsiębiorców dla tej miejscowości dla tych mieszkańców . Na pewno jeszcze wiele innych zadań które my robimy nie patrząc na to czy to jest ulica powiatowa czy nie powiatowa bo mieszkańca to tak naprawdę nie interesuje czyje to jest tylko chce chodzić po dobrej drodze czy dobrym chodniku  i to co Pani Prezes (Krystyna Bączkowska)  powiedziała. Dlatego myślę, że na pewno tutaj Pani Wicestarosta (Anna Służewska)  będzie zabiegać o to, żeby ten chodnik w przyszłości w jakiś sposób zrobić. Najbardziej mnie ucieszyła jedna wypowiedź tutaj poprzedniego Burmistrza to nie znaczy, że mam wiele do poprzednika. To znaczy o rozmowie i wskazywaniu , pokazywaniu pewnych rzeczy, ale w sposób merytoryczny, a nie złośliwy po to tylko „że na złość babci sobie nogi odmrożę,  albo kolano potłukę” bo ja niektóre wypowiedzi tak traktuję.

Pan Andrzej Gatyński

Ja to 8 lat przeżywałem .

Kierownik Posterunku Policji Pan Stankiewicz Zbigniew

Panie Przewodniczący , Wysoka Rado, Panie Burmistrzu , Panie , Panowie - chciałem pogratulować przyjęcia budżetu na 2016 rok i podziękować w imieniu naszego posterunku i moim własnym serdecznie dziękuję i życzę Radzie, Burmistrzowi i Państwu w Nowym 2016 roku pomyślności. Dziękuję.

Pan Tadeusz Kuna

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado! Mam kilka kwestii - pierwsza rzecz to na ostatniej sesji Pan Budzyński zobowiązał się do tego, że przedstawi  dokumenty dotyczące audytu niestety jest chory i nie mógł tego przywieźć i przesłał mi tylko e-mailem informację o tym, że choruje i na najbliższej sesji Państwo te informację dostaniecie. Jest to przeziębienie i to takie dość mocne. Ja go rozumiem nie chciał żebyśmy się i my na Sylwestra i Nowy Rok położyli, a jednocześnie Pan Wojciech Budzyński informuje swoich ”przyjaciół”,  że dobrze pomału zaczyna się czuć i że kolejna komisja z ZUS-u, która go odwiedziła stwierdziła, że nie ma żadnych nieprawidłowości, ani przesłanek, które wskazywało by na wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego w sposób nie zgodny z otrzymaniem. Także tutaj taka informacja dla tych z Państwa, którzy się interesują. Ja mam w tej chwili takie  pytania to jest ostatnia sesja kończymy już rok 2015 - mam pytania do Pana Przewodniczącego. Myśmy Panie Przewodniczący 3 września 2015 roku wystąpili w związku z tym niesławnym konkursem, ze skargą do Pana na Pana Burmistrza, Pan a odpowiedział, że ta sprawa będzie rozpatrzona po zakończeniu postępowania nadzorczego prowadzonego przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego dotyczącego naruszania praw wynikającego z zarządzenia etc. Przypominam Panu, że to zarządzenie Wojewody wyszło
7 listopada br. my w dalszym ciągu nie mamy od Państwa żadnej odpowiedzi. Następnie tego samego dnia złożyliśmy też skargę na działanie Pana Przewodniczącego Komisji Pana Radnego Elwertowskiego to już jakie pismo otrzymaliśmy od Pana to jest już całkiem zdumiewające. Odczytanie pisma (w załączeniu) . Panie Przewodniczący od kiedy to Burmistrz organ wykonawczy ocenia organ uchwałodawczy? Więc to jest chyba absurd. Prosił bym o ustosunkowanie się do tego. Na koniec chciał bym zapytać Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej. Ja na ostatniej sesji składałem wniosek o to,  żeby się   przyjrzeć się sprawie tego niesfornego przegranego procesu przez miasto z byłym sekretarzem i cały czas mówimy o oszczędnościach, mówimy o szukaniu pieniędzy, a nagle nas stać na to, żeby Miasto płaciło odszkodowanie i chciał bym się zapytać czy Komisja Rewizyjna się tą sprawą zajęła? Jeżeli tak to jakie są wyniki no jeżeli nie to chciał bym powiedzieć, że takim bardzo pomocnym argumentem dla powiedzmy ustosunkowania się w tej sprawie będzie uzasadnienie wyroku przez Sąd Okręgowy we Włocławku  tam jest wszystko bardzo ładnie rozpracowane i należy osobę, która dopuściła do straty tj. strata rzędu co najmniej 30 tysięcy złotych w jakiś sposób pociągnąć do odpowiedzialności. Też chciał bym Państwu tak na koniec swojego wystąpienia życzyć żebyście w Nowym Roku podejmowali same mądre, dobre dla mieszkańców, dla regionu skępskiego decyzje żebyśmy się nie musieli mocować  bo to nie na tym rzecz polega ,że my się pomiędzy sobą mocujemy to nie na tym pic polega, że tak jak jeden tutaj z Panów Radnych powiedział, że jest kamera my szukamy poklasku - my w życiu poklasku mieliśmy znacznie, znacznie więcej. Ja jeszcze cały czas powtarzam nie wiem czy Państwo w to uwierzycie czy nie , ale to już jest wasza sprawa, mnie nie interesują tu żadne stanowiska, żadne stołki, mnie interesuje dobro mojego miasta  i ja nie mogę patrzeć na to jeżeli się pewne rzeczy robi nie tak jak powinno być, pewne rzeczy pod dywan się zamiata. Więc życzę Panu Burmistrzowi, całej Radzie wszystkiego, wszystkiego najlepszego w Nowym Roku - mądrych , trafnych decyzji i żebyśmy jak za rok się spotkamy żebyśmy mogli sobie pogratulować tego, że ten rok 2016 był dla nas wszystkich dobry.  Dziękuję bardzo.  Z sali obrad – oklaski.

Radca Prawny Pani Zofia Baranowska      

Drodzy Państwo. Ja nie mam zamiaru odczytywać jakie były wyroki, sentencje tych wyroków Sądu Najwyższego z tego względu, że obowiązuje mnie ochrona danych osobowych znaczy nie moich danych osobowych ale Urzędu Miasta i Gminy Skępe i drugiej osoby. także jeżeli Pan Kuna ma ochotę to niech się zwraca do drugiej strony do osoby której tutaj należy się ochrona danych osobowych jaka jest treść uzasadnienia Sądu. Może Pan wystąpić do Sądu . Sąd Panu wtedy w ramach informacji publicznej może ten wyrok pokazać i proszę tutaj nie wymagać od Pana Burmistrza ani ode mnie jako osoby reprezentującej Pana Burmistrza. Ja nie chcę się  narazić na to żeby potem główny inspektor danych osobowych bo oczywiście Państwo byście go o tym poinformowali ,że tutaj uchyliła informację o danych osobowych także proszę Państwa proszę z tymi wszystkimi sprawami zwrócić się do drugiej strony do osoby fizycznej - to jest ochrona danych osobowych. Jakie są werdykty proszę się zwrócić do Pana Sobocińskiego. Ja chciałam dodać, że Sekretarzem Miasta i Gminy Skępe jest Pan Zbigniew Małkiewicz.

Pan Tadeusz Kuna

Wie Pani to już na ten temat nie dyskutujemy - chciałem Panią uspokoić bo to właśnie Pan Sobociński przekazał mi te odpisy także proszę się nie bać  nikomu włos z głowy nie spadnie.

Radca Prawny Pani Zofia Baranowska  

Jeżeli Pan ma udostępnione dokumenty to po co Pan w tej chwili prosi o udostępnienie przez Pana Burmistrza – nie rozumnie.

Pan Tadeusz Kuna

Ale to Pani się chyba pomyliła. Pani mnie nie słyszała, nie słuchała mnie Pani co ja mówiłem. Ja nie prosiłem Burmistrza o udostępnienie więc proszę mi nie imputować czegoś czego w ogóle nie mówiłem. Proszę interpretować to co ja powiedziałem. Ja bym w ogóle słowem się nie odezwał gdybym nie miał tych sentencji i zgody osoby fizycznej.

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jak wiadomo Panie Kuna, że ta sprawa jeszcze nie została zakończona Burmistrz Miasta Skępego odwołał się od tej decyzji Pani Wojewody i poczekajmy, nie spieszmy się.

 Pan Tadeusz Kuna

Ok. w porządku ale proszę mi pokazać podstawę prawną na podstawie której Pan Burmistrz będzie oceniał Radnego. To mnie tylko interesuje.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Nie rozumiem tego.

Pan Tadeusz Kuna

Ja tego też nie rozumiem.

Radca Prawny Pani Zofia Baranowska

Proszę Pana wyjaśniliśmy na tej zasadzie, że Pan Wiceprzewodniczący w tym zakresie nie działał jako Radny Gminy tylko jako Przewodniczący Komisji powołanej do wyłonienia kandydata na stanowisko Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół. Także to jest kompetencja Burmistrza i w tym zakresie rozstrzyga Burmistrz.

Pan Tadeusz Kuna

W piśmie, które skierowaliśmy do Pana Burmistrza do Pana Przewodniczącego myśmy nie wskazywali Pana Elwertowskiego jako Przewodniczącego Komisji tylko jako Radnego i w tym charakterze.

Mieszkaniec Pan Krzysztof Barczewski

Ale pełnił taką funkcję i prawnie i administracyjnie to jest proszę Pana.

Panie Kuna czy Pan pamięta tamtego Burmistrza i dwa lata sesje - od kiedy Pan Skępe uzdrawia, Zamość Pan uzdrawiał kiepsko z tego co wiem, Pan uzdrawia brutalnie, fatalnie, poucza Pan wszystkich to jest niezgodne z etyką przeciętnego człowieka, a Pan udaje wielkiego prawnika my mamy dość tego.

Pan Tadeusz Kuna

Jeśli Pan ma dosyć to niech Pan jedzie do swojej „Warszawki”

(na sali obrad zrobiło się głośno i padają obraźliwe słowa)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Wie Pan co nad wyraz inteligencji – ludzie wykształceni nie odzywają się tak.

Pan Tadeusz Kuna

Panie Przewodniczący nerwy mnie troszkę poniosły, ale Pan pozwolił mnie obrażać .

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Nie. Powiedziałem proszę przestać. Jednego i drugiego Pana poniosły nerwy, a więc mamy ostatnią sesję Rady Miejskiej w Skępem dnia 30 grudnia 2015 roku i naprawdę moi Państwo myślałem, że ta sesja przebiegnie w spokoju tak jak na początku puściłem płytę z pięknymi kolędami, ale jak widać nie jest tak jak byśmy sobie może życzyli. Naprawdę kończy się ten rok 2015 - jaki był każdy z was wie. Natomiast zbliża się rok 2016 i ja osobiście bym chciał i w imieniu radnych, żeby te sesje w przyszłym roku przebiegały z jakimś entuzjazmem, żebyśmy dochodzili do pewnych wniosków wspólnie, a nie ciągle tylko wszystko jest źle. Ja mogę Panu, Panie Kuna powiedzieć, że wróciłem prawie po 40 latach do Skępego i cieszy mnie to, że tu wróciłem i chcę coś zrobić i na pewno coś robię. Nie kłócę się, nie wymagam od nikogo tylko zawsze bym chciał coś zrobić. Mamy na prawdę co do zrobienia w tym naszym Skępem. Tak jak Pan po wielu latach wrócił i Państwo tak samo widzieliście, co się zmieniło, co może nowego powstać i do tego dążmy, żeby naprawdę to Skępe kwitło, a nie ciągle cos jest źle. My wiemy o tym, że chodniki są krzywe, że nie ma wszystkich ulic utwardzonych, że nie ma biblioteki i wiele, wiele innych spraw, że jeszcze ludzie nie mogą się podłączyć do kanalizacji i to są nasze problemy. Ja uważam i chyba każdy z Państwa przepracował w jakimś tam zakładzie, że nie ma tak żebyśmy byli przytwierdzeni do stołka. Są zmiany i te zmiany czy na plus czy na minus trzeba przyjąć zawsze z godnością, a my ciągle wracamy do tego, czy ten Burmistrz ma takie uprawnienia, czy ten Burmistrz nie ma takiego uprawnienia, czy ten Burmistrz ma prawo zmienić stanowisko pracy, czy też nie ma. Popełniane są błędy przyznaje, że są popełniane, które Pan poruszył i naprawdę na błędach człowiek się uczy. Wiemy, że nie zostało wysłane powiadomione o konkursie na piśmie i każdy to wie. Tylko dlaczego niektórzy zgłosili się na ten konkurs i ja już pomijam w jaki sposób się dowiedzieli i zgłosili się na konkurs, a jedna osoba nie przyszła - w porządku. Werdykt konkursu był taki jaki był - zostawmy to niech ta nowa Dyrektor popracuje i zobaczmy efekty. Czy ten nowy Sekretarz, który tutaj jest -  dajmy mu szansę niech pracuje. Każdy z nas tu Radnych i każdy z Państwa niech się zastanowi nad tym co zrobić żeby było lepiej. A my będziemy tylko pismami się zadręczać, czy ten to zrobił, czy ten tamto zrobił. Naprawdę mam taką prośbę, że zacznijmy inaczej ten Nowy Rok 2016. Z tej okazji chciałbym Państwu Radnym, Państwu tu siedzącym
z nami za pośrednictwem Państwa złożyć życzenia Waszym Rodzinom  wszystkiego najlepszego żeby się spełniły najskrytsze marzenia i żebyśmy ten rok 2016 naprawdę rozpoczęli szczerą
i dobrą  pracą  (z sali oklaski).

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Mi nic nie pozostaje jak tylko złożyć życzenia jak Państwo, żeście tutaj składali - ja na ten 2016 rok życzę przede wszystkim zdrowia dla Was tutaj, dla Waszych Rodzin bo to dzięki temu zdrowiu można realizować swoje plany życiowe, realizować wszelkie marzenia. Chciałbym, żeby o tych słowach, które mówił Pan Kuna i o tych, które się tutaj przewijały chciałbym życzyć tak po ludzku normalnej, ludzkiej życzliwości, wyrozumiałości jeden do drugiego bo tego naprawdę brakuje. Bo to ,że ktoś potrafi powiedzieć to jest dużo, ale jeszcze rzecz istotna i ważna to trzeba po prostu realizować to co się mówi - realizować bo ja powiedziałem i jeszcze raz powtórzę ja jestem otwarty i każdy z nas otwarty jest na rozmowę merytoryczną służącą dobru temu rozwojowi tego miasta i mieszkańców tego Miasta i Gminy Skępe, ale nie na rozgrzebywaniu ciągle tych samych spraw. Ja powiem jedną rzecz - trochę mnie to smuci, że Państwo ciągle wracacie do tego samego tematu. Po prostu może nie macie innych tak jak powiedział Przewodniczący błąd został popełniony i to nie jest tajemnicą poliszynela to było. Ja naprawdę nie chciał bym wracać i nie będę chciał wracać do pewnych spraw - jeszcze raz życzę z całego serca spokoju wewnętrznego, wzajemnej życzliwości w rodzinie i wzajemnej życzliwości i poszanowania i szacunku dla drugiej osoby bo to są rzeczy niby standardowe, ale czasami tak trudne do realizacji. Wszystkiego najlepszego życzę .

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo chciałbym Państwa po tej sesji jeżeli ktoś ma ochotę z nami pozostać na lampkę  szampana, kawę ,ciastko serdecznie Państwa tu zapraszamy o pozostanie tu.

 

Pkt. 14

Z a k o ń c z e n i e.

ZAMYKAM XV SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Na tym obrady XV Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk