PROTOKÓŁ NR XVI/VII/2016

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  27 stycznia 2016 roku

 

 

 

     Sesję rozpoczęto o godzinie 1000 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem          - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście                               - wg załączonej listy obecności

Jacek Soborski                                      - Nadleśniczy

Teresa Zyta Wegner                                - Mieszkaniec Skępego

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski                          - Burmistrz

O       Barbara Leśniewska                          - Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz                          - Sekretarz

O       Ewa Wojciechowska                         - Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska                    - Kierownik ds. Oświaty

O       Jerzy Kowalski                                  - Dyrektor MGBP

O       Krzysztof Jaworski                            - Inspektor

O       Adam Godlewski                              - Referent

 

XV Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami - serdecznie witam Pana Burmistrza, zaproszonych gości, wszystkich kierowników jednostek oraz mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, witam Radnych Rady Miejskiej w Skępem.

Otwieram XVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy ktoś z radnych ma uwagi do projektu porządku obrad?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja bym prosił dopisać punkt wolne wnioski i zapytania z tego powodu, że mamy początek sesji uroczystą, a później mamy dalsza część roboczą, także żeby nie łamać Statutu Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie radny była mowa na komisji, że jest to sesja częściowo uroczysta, mamy spotkanie z mieszkańcami 29 stycznia br. o godz.17-tej i nikt takiej propozycji z radnych nie zgłaszał, a więc jeżeli Pan uważa, że ma tak być to ja mogę poddać pod głosowanie.

Wniosek – Kto z Państwa radnych jest za wprowadzeniem zmiany do porządku dzisiejszego posiedzenia i wprowadzeniem pkt.  wolne wnioski i zapytania?

1 - głos  „za” 

11 - głosów „przeciw”

1 - głos  „wstrzymał się”

Podczas głosowania nad wnioskiem brało udział  13 radnych na 15 osobowy skład rady.

Wniosek nie został przyjęty i następnie Pan Przewodniczący Rady odczytał porządek posiedzenia, który został przyjęty (w załączeniu).

(Nieobecny Pan Zbigniew Walewski i Pan Mirosław Redecki, który się spóźnił).

Stwierdzenie prawomocności obrad:

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności)
Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

(Nieobecny Pan Zbigniew Walewski).

Przyjęcie protokołu XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku.

Do protokołu Nr XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015 roku nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono   j e d n o g ł o ś n i e   (głosowało 13  radnych  „za”).

Wybór sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Pana Marcina Mierzejewskiego, który wyraził zgodę.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Szanowni Państwo ze względu, że na dzisiejszą uroczystą sesję mamy zaproszonych gości w osobach Pani Zyta Wegner i Pan Nadleśniczy Jacek Soborski - poproszę Pana Burmistrza.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Szanowni Państwo tak jak powiedział Pan Przewodniczący na dzisiejszą sesję zaprosiliśmy dwie wspaniałe osoby -  Panią Zytę Wegner i Pana Nadleśniczego Jacka Soborskiego.

Następnie Pan Burmistrz z Panem Przewodniczącym Rady wręczyli Pani Zycie Wegner honorową odznakę „Zasłużony dla Kultury Polskiej” przyznaną na wniosek skępskiego samorządu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (w załączeniu kserokopia listu)  oraz piękny bukiet kwiatów.

Pan Burmistrz podziękował Krzysztofowi Jaworskiemu (pracownik urzędu) nadmienił, że wspólnie z Panem Krzysztofem został przygotowany i wysłany wniosek do Ministra Kultury –  jest to 10 068 takie wyróżnienie – to chyba o czymś świadczy takie wyróżnienie.

Pani Teresa Zyta Wegner

Bardzo serdecznie podziękowała wszystkim za tak zaszczytne wyróżnienie, a przede wszystkim Panu Burmistrzowi  (z sali oklaski).

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Poprosimy Pana Nadleśniczego Jacka Soborskiego – proszę Państwa nie raz już mówiłem i dziękowałem na sesji, mogą to potwierdzić koleżanki i koledzy radni oraz mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe bo to co zostaje robione zostaje dla nas dla mieszkańców. Borek zyskuje miano wizytówki Skępego, zupełnie inaczej w tej chwili wygląda - na ręce Pana, Panie Nadleśniczy, Pańskich pracowników składamy serdeczne podziękowania.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Odczytał  podziękowanie w imieniu Władz Samorządowych Miasta i Gminy Skępe (w załączeniu kserokopia podziękowania).

Panu Nadleśniczemu Jackowi Soborskiemu wręczono podziękowanie w formie grawer tonu, oraz bukiet róż (oklaski).

Nadleśniczy Pan Jacek Soborski

Proszę Państwa nie ukrywam, że jestem bardzo wzruszony dzisiejszym wyróżnieniem – powiem tak  - człowiek jest tyle wart co może dać z siebie innym. Tak się składa, że w tym roku mija 45 lat mojej pracy w Lasach Państwowych w tym 25 lat jako Nadleśniczego Nadleśnictwa Skrwilno. Chciałbym Państwu obiecać świetlaną przyszłość, ale już z samego stażu pracy wynika, że w tej pracy w Lasach Państwowych długo już chyba nie będę. Wchodząc do Państwa na sesję poczułem się bardzo swojsko ponieważ z kolegą Ryszardem (Przewodniczący Rady Pan Szewczyk) razem pracowaliśmy i Ryszard ma swój osobisty wkład w kształtowanie mojej osobowości. Proszę Państwa Borek to nie jest jakiś kaprys, ja w ten sposób chcę Państwu  spłacać jakiś dług, które Lasy Państwowe zaciągają w społeczeństwie -  zbierając podpisy. Wszyscy wiemy jakie były zakusy wobec Lasów Państwowych, mówiło się o prywatyzacji, mówiło się o reprywatyzacji. Państwo, żeście udzielili nam niesamowitej pomocy zbierając podpisy i my ten oddech czujemy i to nas bardzo wzmacnia. Ten Borek jest bardzo czytelny bo jest w środku Miasta Skępego, chociaż nasza inicjatywa była różnie oceniana, bo Borek jest jednym z ostatnich fragmentów lasów puszczańskich na terenie ziemi dobrzyńskiej. Wśród ludzi zadowolonych, są też niezadowoleni – to przecież ingerencja w naturalne środowisko. Przy tej inwestycji otrzymaliśmy wszystkie zgody konserwatorów zabytków i przyrody. Proszę Państwa gdyby weszła ustawa o reprywatyzacji Lasów Państwowych to Nadleśnictwo Skrwilno zginęłoby z mapy Lasów Państwowych. Ja te wszystkie Państwa postulaty zbieram, może da się coś z nich zrealizować zdając sobie sprawę, że to będzie rozłożone w czasie. Nadleśnictwo Skrwilno zarządza dzisiaj powierzchnią 20 tyś. hektarów lasów, są to głównie lasy pomajątkowe. Ich trzon stanowią lasy skępskie, niegdyś należące do Państwa Zielińskich. Ze względu na to, że Borek to część majątku dziedzictwa Państwa Zielińskich, którzy tworzyli historię, jeden z członków rodu Państwa Zielińskich brał udział w uchwalaniu Konstytucji 3 Maja. Ja chciałbym wyjść z taką inicjatywą i mam tu propozycję dla Państwa, ażeby główną alejkę w Borku nazwać – Alejką Zielińskiego i tu można poprzeć tę inicjatywę uchwałą.

Jeszcze raz dziękuję Państwu za wyróżnienie będzie to piękna pamiątka dla mnie i muszę powiedzieć, ze moje serce bije na ziemi Dobrzyńskiej również i dla Skępego do którego mam niesamowity sentyment, tu się urodziłem na tej ziemi Dobrzyńskiej tu pracuję i zapewne zostanę już do końca dziękuje. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie - życząc wszystkiego najlepszego (z sali bardzo gromkie oklaski).

Pani Teresa Zyta Wegner

Kiedy Przewodniczącym Rady był Pan Janusz Kozłowski i jechaliśmy na pogrzeb Pana Strzyżewskiego ja o tej sprawie mówiłam, ale Pan Kozłowski powiedział, ze trzeba powiedzieć tu na posiedzeniu rady. W Wymyślinie jest tam osiedle np. ulice;  Krucza, Bażancia, Grzybowa, Świerkowa,  tworzy się nowe osiedle za jeziorem Świętym jest dookoła ulica Kwiatowa, jest ulica Tulipanowa, Różana itd., a ja bym prosiła, żeby nadać nazewnictwo ulic od nazwisk tych osób, którzy oddali za nas życie (Pani Zyta Wegner bardzo się wzruszyła i poprosiła Pan Przewodniczący Rady o odczytanie nazwisk);  Czesława Lulińskiego, Stasia Przetakiewicza, Zbyszka Motylińskiego i innych,  może wśród tych kwiatów i oni tam się znajdą – dziękuję.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja jeszcze jedną rzecz chciałbym powiedzieć 21 stycznia było Wyzwolenie Skępego spod okupacji i na Rynku odsłoniliśmy tablicę i jedną z inicjatorek utworzenia tej tablicy była Pani Zyta Wegner dlatego też za wszystko dziękuję bardzo.

Pani Teresa Zyta Wegner

Poprosiła Pana Przewodniczącego Rady o odczytanie nt. śp. Zbyszka Motylińskiego i nadmieniła, że szczególnie moja rodzina pamięta Zbyszka Motylińskiego.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

„Uciekł oprawcom do stajenki Kalksztejnów  na ulicy Sierpeckiej – wytropiły go psy, katowany na oczach skępian, prowadzony na rynek. Za tym młodym chłopcem szła jego matka i chusteczką wycierała brud z jego krwi. W obozie przy kamieniołomach zakatowany”.

Następnie Pan Przewodniczący skierował słowa w stronę Pani Zyty Wegner i Pana Jacka Soborskiego – Pani Zyto i Jacku na pewno społeczeństwo Gminy Skępe i radni wezmą pod uwagę i na pewno ta alejka w Borku będzie nosiła nazwę Alejka Gustawa Zielińskiego. Jeszcze raz w imieniu rady i mieszkańców dziękujemy dużo ludzi tam spaceruje i mówią, że wreszcie coś dobrego jest zrobione i są podziękowania jeszcze raz dla Ciebie Jacku.

Pani Teresa Zyta Wegner

Wśród tych kwiatów ulic niech i oni będą – dziękuję bardzo. 

(z sali posiedzenia wychodzi Nadleśniczy Pan Jacek Soborski i na pożegnanie gromkie oklaski).

 

Pkt.2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok - druk Nr 1.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr  XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 roku w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie. Głosowało; 14 radnych „za”.

Została ogłoszona 10 minutowa przerwa w posiedzeniu.

 

Pkt.3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030 – druk Nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr  XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 roku w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie. Głosowało; 14 radnych „za”.

 

Pkt.4

Projekt uchwały w sprawie ustanowienia służebności gruntowej na nieruchomości będącej własnością Miasta i Gminy Skępe – druk nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Referent Pan Adam Godlewski.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr  XVI/97/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 roku w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie. Głosowało; 14 radnych „za”.

 

Pkt.5

Projekt uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok – druk nr 4.

Uzasadnienie projektu uchwały oraz plan pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok
(w załączeniu) przedstawił Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański.

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr  XVI/98/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 roku w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie. Głosowało; 14 radnych „za”.

 

Pkt.6

Przyjęcie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Pan Roman Targański

Przedstawił sprawozdanie Komisji Rewizyjnej za rok 2015 (w załączeniu)

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma pytania do Pana Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej odnośnie sprawozdania?

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego sprawozdania Komisji Rewizyjnej za 2015 rok.

 

Pkt.7

Przyjęcie planu pracy Rady Miejskiej i stałych komisji Rady Miejskiej na 2016 rok.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przedstawił plan pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2016 rok (w załączeniu).

Następnie plany pracy poszczególnych komisji na 2016 rok przedstawili kolejno;

·         Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Rady Miejskiej Pan Mieczysław Weber,

·         Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Ładu i Porządku Publicznego Rady Miejskiej Pan Jan Bogdanowicz,

·         Wiceprzewodniczący Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Rady Miejskiej Pan Marcin Mierzejewski,

·         Wiceprzewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Rady Miejskiej
Pani Aleksandra Ruszkowska.

Radni nie wnieśli uwag, pytań  do przedstawionych planów pracy, które również były tematem na posiedzeniu wspólnej komisji w dniu 25 stycznia 2016 roku i zostały zatwierdzone jednogłośnie.

Pkt.8

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Przedstawił informację o pracy w okresie między sesjami  (w załączeniu)

·         Informacja dot. realizacji Uchwał XV Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2015r.

·         Informacja w sprawie wydanych zarządzeń w okresie od 01.01.2016 do 27.01.2016r.

·         Sprawozdanie z wykonanych prac na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych i interwencyjnych w okresie od 31.12.2015 r. do 25.01.2016 roku.

·         Informacja – programy, projekty, działania inwestycyjne z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Skępe realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem,

·         Informacja dot. dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji. Burmistrz nadmienił,  że planuje odtworzyć okop tak jak wcześniej tętnił życiem, oraz zagospodarować ścieżki rowerowe.

Pan Burmistrz – dziękuję pracownikowi Panu Krzysztofowi Jaworskiemu, który zajmuje się tylko pozyskiwaniem środków i pilnuje tego zagadnienia, robi to prawidłowo z wielkim zaangażowaniem.

Proszę Państwa dnia 21 stycznia 2016 roku  odbyła się uroczystość odsłonięcie tablicy upamiętniającej wyzwolenia Miasta i Gminy Skępe z pod okupacji hitlerowskiej w której wzięła udział duża liczba mieszkańców za co bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym, Pana Przewodniczącego i Radnych Rady Miejskiej w Skępem. Dziękuję za inicjatywę mieszkańców, a przykładem tego jest Pani Zyta Wegner. Jak również dziękuję Panu Przewodniczącemu i Radnym za zaangażowanie za pracę merytoryczną związaną
z utworzeniem tego miejsca. Również dziękuję pracownikom Urzędu MiG Skępe między innymi Pani Annie Olszewskiej, która jest projektantem tablicy znajdującej się na Rynku, oraz pracownikom gospodarczym UMiG Skępe. Dziękować Panu Marcinowi Pomirskiemu, który wykonał tablicę. Oczywiście chciałbym podziękować za sam przebieg tej uroczystości bo rzeczywiście spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem społeczeństwa – dziękuję pocztom sztandarowym, które były na tej uroczystości, duchowieństwu czyli Księdzu Proboszczowi Cezaremu Maruszewskiemu, Ojcu Rubenowi z Klasztoru Ojców Bernardynów. Dziękuję dyrektorom i kierownikom jednostek organizacyjnych, przedstawicielom służb mundurowych, służb celnych na czele z Panem Pułkownikiem Komendy Uzupełnień Wojskowych Panem Nicikowskim. Chciałbym bardzo podziękować orkiestrze Ochotniczej Straży Pożarnej, która uświetnia nasze uroczystości, Pani Magdzie Elwertowskiej  (Kierownik Oświaty) za przygotowanie i prowadzenie, ale w głównej mierze chciałbym podziękować mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe za obecność i za inspirowanie do tego typu działań. Mamy w tej chwili miejsce gdzie możemy podziękować, uhonorować, złożyć szacunek wszystkim osobom, które przyczyniły się do Odzyskania Niepodległości przez Miasto i Gminę Skępe.

Była to wspaniała lekcja historii dla młodego pokolenia, która myślę, że w dniu 21 stycznia co rok będzie kontynuowana.

Chciałbym również zwrócić uwagę na uroczystości odbywające się w świetlicach środowiskowych. W dniu 16 stycznia br. była choinka noworoczna połączona z „Dniem Babci
i Dziadka” zorganizowana przez Przedszkole w Wiosce – bardzo duża liczba uczestników, myślę, że będę wyrazicielem osób tych, które były na tej choince. Serdecznie dziękuję Pani Dyrektor Jadzi Ziętek, pracownikom przedszkola za przygotowanie i przebieg tej uroczystości, myślę, że jestem wyrazicielem Pani Skarbnik, Pana Sekretarza. Na „Jaworze” odbyło się spotkanie przygotowane przez MGOPS też bym chciał bardzo serdecznie podziękować Pani kierownik i pracownikom ośrodka za bardzo dużą ilość osób na tej uroczystości są to cykliczne uroczystości dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe i myślę, że co roku będą kontynuowane. Jest to pewna forma możliwości spotkania się i wymiany poglądów i za organizacje tego typu uroczystości chciałbym bardzo serdecznie podziękować.

Chciałbym również podziękować za działalność świetlic środowiskowych – bo rzeczywiście tam gdzie świetlice funkcjonują życie zupełnie inaczej w tej chwili przebiega. Powstały Koła Gospodyń ja chciałbym wspomnieć o imprezach, choinkach, które odbyły się w Łąkiem odbyło się spotkanie noworoczne i sala była zapełniona i to cieszy po prostu tam tętni życiem. Występowały dzieci ze SP w Łąkiem, które uświetniają zawsze uroczystość. Świetlice są miejscem do spotkań mieszkańców. Podobnie było w Jarczewie ja nie mogłem być, ale była Pani Skarbnik, Pan Sekretarz oczywiście w tych imprezach uczestniczymy i będziemy te imprezy wspierać. Podobnie była choinka w Wiosce ja chciałbym podziękować radnym tych miejscowości - Pani Marii Kuczmarskiej, Marcinowi Mierzejewskiemu, Jankowi Bogdanowiczowi bo to oni biorą udział w tego typu działaniach i w ogóle dziękuję osobom angażującym się w działalność tych świetlic. Podobnie wygląda w Kukowie impreza odbyła się. Serce rośnie babciom, dziadkom jak obserwują swoje wnuki i tak powinno się to odbywać. Wierzę, że po całkowitym wyremontowaniu tych świetlic życie nie będzie zamierało tylko naprawdę będzie tak jak należy przebiegało.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma pytanie dot. przedstawionej informacji przez Pana Burmistrza?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu dobrze, że tych spotkań kulturalnych jest i chwała organizatorom gratulacje - jest to miód na serce, że coś się dzieje. Bardziej byłbym zadowolony jakby te prace przebiegały bardziej merytorycznie jak posypywanie dróg, lamp więcej jakby się wieszało bo dzisiaj dzieci chodzą w błocie i po ciemku. Mam pytanie do Pani Jastrzębskiej – była Pani Kierownikiem Oświaty, Przewodniczącą Komisji Oświaty przez cztery lata – dlaczego pani nie interweniowała wcześniej, że są takie nadużycia Pani miała wgląd jako nauczyciel. Dopiero teraz jak jest Pani pół roku dyrektorem nawet nie można powiedzieć, ze jest dyrektorem bo konkurs jest unieważniony. Ja myślę, że to jest nie far odgrzewania starych kotletów po pół roku, czy po roku. Trzeba było na bieżąco jak była Pani Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kierownikiem Oświaty trzeba było bardziej nadzorować i zgłaszać nam systematycznie, a jeśli mnie nawet nie było jako radny to pozostałym radnym – dziękuję bardzo.

Burmistrz

Odpowiem Panu Suchockiemu krótko ja bym chciał, żeby Pan ustosunkował się do sprawozdania. Powiem tak – dbamy o ulice i miejsca na terenie Miasta i Gminy Skępe ja póki co nie mam takich skarg, a to, że dzieci chodzą w błocie to ja nie wiem i jestem tym zaskoczony to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa oświetlenia tyle co zostało powieszone jak to Pan określił lamp. Zostało założonych lamp prawie za 18 tyś. zł. ja Panu powiem jedną rzecz jeżeli mówimy o pewnych kwestiach,  mówmy o merytoryce. Pan wnioskował o lampę na ulicę Kujawską - ma Pan tą lampę zawieszoną?, a Pan mi powie ile lat tam nie było tej lampy? Proszę się trzymać meritum sprawy.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Na ulicy Sportowej mieszka dziecko niepełnosprawne u Jaworskich tam nie ma lampy, tam jest błoto, tam się zdarzają nie raz wypadki i Pan doskonale o tym wie – tam jest problem np. takich problemów jest dużo więcej ja mogę podać, jak by Pan nie wiedział o co chodzi – dziękuję.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Te sprawy są oczywiście zapisywane i analizowane, ale to nie jest tak że jak, za czarodziejską różdżką od razu zrobimy i Pan dobrze wie, że na ulicy Sportowej nie ma słupa i Pan doskonale zdaje sobie sprawę ile potrzeba uzgodnień i czasu, a takie mówienie - to trzeba przejść do merytoryki sprawy. Ja mówiłem o ulicy Kujawskiej gdzie ta lampa została zawieszona na Pana prośbę.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Zostawię to bez komentarza.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma jeszcze pytania ?  jeżeli nie ma więcej pytań to pozwolę sobie tym razem wstać. Szanowni Państwo i Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe coś się robi w tym Skępem i dobrze, jest jeszcze więcej do zrobienia. Nie wiem od czego mam zacząć – przychodzą nowe metody w naszym tu mieście gdzie pisze się skargę mogę to nazwać paszkwil do Pana Wojewody, ale ta osoba która pisze mogę powiedzieć i powiem brzydko jest na tyle bezczelna, że nie ma odwagi podpisać się swoim imieniem i nazwiskiem. Tak proszę Państwa podpisując się czyimś imieniem i nazwiskiem, konkretnie zostało to podpisane moim nazwiskiem i imieniem, ale doskonale każdy wie, ze dana skarga wpłynie z powrotem do rady. Jeszcze jedno, że trzeba oprócz maszynowo, komputerowo, podpisać się od ręcznie i tego ta osoba nie przewidziała i nie zrobiła. Musiałem pojechać i wyjaśnić tę sprawę – do czego dochodzimy Szanowni Mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe, dochodzimy do tego, że wracamy do czasów gdzie sąsiad na sąsiada pisał i wysyłał jako paszkwil i go rozliczano. Jeżeli masz tę odwagę to się podpisz imieniem i nazwiskiem. Mało tego przyjdź na moją ulicę i sprawdź pod jakim numerem ja mieszkam, bo nawet numer został pomylony i to jest naprawdę bardzo przykre i miejmy na tyle odwagi Szanowni Państwo, jeżeli mamy jakąś uwagę, skargę to miejmy cywilną odwagę i podpiszmy się własnym nazwiskiem i imieniem. Niestety w tej chwili co Państwu powiedziałem to jest szczerą prawdą i przykro mi - trzeba jechać do Wojewody i wyjaśniać takie sprawy, a Wojewoda mówi – przecież Pan jest Przewodniczącym Rady i ma Pan krótszą drogę do załatwienia tych spraw.

Szanowni Państwo dzisiaj nie ma wolnych wniosków z tego względu, że to jest sesja bardziej uroczysta i na takich sesjach przeważnie tego pkt. nie mamy, ale 29 stycznia o godz. 17-tej
w imieniu Rady Miejskiej i Pana Burmistrza zapraszamy do OSP Skępe.

Burmistrz

Ja do słów Pana Przewodniczącego chciałbym tylko dwa zdania – rzeczywiście 29 stycznia br. zapraszamy mieszkańców Miasta i Gminy Skępe na spotkanie konsultacyjno-informacyjne, przyjmujemy taką zasadę, że co roku z mieszkańcami będziemy się spotykać i serdecznie zapraszamy.

O tych pismach o których powiedział Pan Przewodniczący to nie tylko Pana Przewodniczącego dotyczy, dotyczy też innych mieszkańców, którzy są wciągani w pewne jakieś sprawy  i nie jest to tylko Wojewoda, jest to Najwyższa Izba Kontroli, jest to Rzecznik Praw Dziecka, CBA – jest stosowany proceder oczywiście ja mam swoje przemyślenia i dla mnie jest to tchórzowska grupa – dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jest Pani Redaktor  (gazety CLI)  może wyciągnie z tego wnioski.

 

Pkt 9

Zakończenie

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej - słowami

Szanowni Państwo  - ZAMYKAM XVI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

 

Na tym obrady XVI Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk