Uchwała Nr XVII/99/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.[1]) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[2])  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 85) zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2016 r,

-  Uchwałą Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2016 r. wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 24.715.230,92 zł z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 24.676.230,92 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 39.000,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.257.747,92 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 23.939.128,92 zł, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 22.766.528,92 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 1.172.600,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.  Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 3.257.747,92 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3".

3)  § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały."

4)  § 10 otrzymuje brzmienie „§ 10. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.”

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

  

Uzasadnienie

 Dochody zwiększenie o kwotę 82.722 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 1. Urealnienie planu finansowego dochodów na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w niżej podanych działach i rozdzialach:

 - dział 600 rozdział 60016 „Drogi publiczne gminne” /+/  35.000 zł,

 - dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” /+/  340 zł,

 - dział 756 rozdział 75618 „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” /+/ 24.199 zł,

 - dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” /+/ 8.273 zł,

 - dział 801 rozdział 80104 „Przedszkola” /+/ 4.010 zł,

 - dział 801 rozdział 80113 „Dowożenie uczniów do szkół” /+/ 10.000 zł,

 - dział 801 rozdział 80148 „Stołówki szkolne i przedszkolne” /+/ 900 zł.

 Zwiększenie po stronie dochodów związane jest z wpływem środków z tytułu prowizji
od ubezpieczyciela "PZU", refundacją wynagrodzenia pracowników robót publicznych i prac interwencyjnych z Powiatowego Urzędu Pracy w Lipnie, z przewozem posiłków do szkół, z zajęciem pasa drogowego, z wydaniem zezwoleń na przewóz osób oraz wpłatą zaległości za energię elektryczną przez firmę "Matiko". Ponadto dokonuje się zwiększenia dochodów w związku z otrzymaną pomocą finansową z Gminy Lipno na realizację wspólnego zadania pn. "Przebudowa mostu w Żuchowie" w kwocie 35.000 zł.

 Wydatkizwiększenie o kwotę 82.722 złzgodnie z załącznikiem Nr 2.

 1. Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Dyrektorów szkół i przedszkoli w niżej podanych jednostkach organizacyjnych:

 - Miejski Zespół Szkół w Skępem - kwota /+/ 4.522 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r., wypłatę wynagrodzeń nauczycieli realizujących 4 godziny miesięcznie z uczniem objętym wczesnym wspomaganiem rozwoju oraz na zakup i montaż urządzeń ochronnych zwiększających bezpieczeństwo pobytu uczniów na terenie placówki,

 - Szkoła Podstawowa w Wólce - kwota /±/ 800 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r.,

 - Szkoła Podstawowa w Czermnie  - kwota /±/ 7.023zł - wypłata wynagrodzeń nauczycieli realizujących 2 godziny rewalidacji w wymiarze tygodniowym na uczennicę wymagającą kształcenia specjalnego,

 - Przedszkole Publiczne w Wiosce - kwota /±/ 84 zł - zabezpieczenie środków na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi za 2015 r.

 2. Zapewnienie środków w planie finansowym Urzędu w wysokości 5.000 zł. na wykonanie "Programu opieki nad zabytkami oraz Gminnej Ewidencji Zabytków".

 3. Urealnienie planu na zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały poprzez:

 a) zwiększenie środków na przedsięwzięcie pn. "Odszkodowanie za grunty zajęte pod poszerzenie drogi gminnej w m. Wólka" /+/ 7.000 zł (wzrost kosztów wynika z przeprowadzonych negocjacji na podstawie których ustalono ostateczną wartość odszkodowania),

 b) włączenie środków otrzymanych z dotacji w związku z udzieloną pomocą finansową przez Gminę Lipno na realizację wspólnego zadania pn. "Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo" /+/ 60.000 zł,

 c) wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn:  "Zakup platformy INFORLEX.PL ADMINISTRACJA NET" /+/ 6.200 zł (dostęp do aktów prawnych).

 4. Dokonuje się zmian nazwy przedsięwzięć w sołectwach Franciszkowo i Czermno w związku
z błędnie opisaną nazwą przedsięwzięcia uchwaloną na zebraniu miejskim. Było: "Zakup materiałów
w celu wykonania wieńca dożynkowego" jest: „Organizacja warsztatów i zajęć promujących sołectwo" zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

 - za uchwałą oddano 13 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów 0


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911; Dz.U. z 2014 r., poz. 1146; Dz.U. z 2014 r., poz. 1626, poz. 1877, poz. 238; Dz.U. z 2015 r., poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150.