Uchwała Nr XVII/100/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.[1]) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.[2]) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2030  zmienionej:

-  Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1)  Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)  Załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 

Uzasadnienie

 W uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2016 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu po stronie wydatków.

 Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 24.715.230,92 i kwotę wydatków budżetu w wysokości 23.939.128,92 zł.

 Natomiast dokonuje się zmian w załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016-2030" poprzez zwiększenie środków na zadanie pn. "Przebudowa mostu w miejscowości Żuchowo" /+/ 60.000 zł.

 W/w zadanie będzie realizowane wspólnie z Gminą Lipno, która udzieliła nam pomocy finansowej w kwocie 35.000 zł. Zadanie to będzie realizowane tylko w roku 2016, natomiast zabezpieczony plan finansowy z roku 2017 został przeniesiony na zadanie pn. ”Budowa SUW w Skępem" /+/ 40.000 zł.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 13 radnych:

 - za uchwałą oddano 13 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów oddano 0


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150.

[2]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.