Uchwała Nr XVII/101/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 25 lutego 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXIV/164/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Skępe do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe"

 Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r., poz. 1515, ze zm.[1]) uchwala się, co następuje:

§ 1.   W uchwale nr XXIV/164/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 w sprawie przystąpienia Gminy Skępe do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe" §2 otrzymuje brzmienie:

1)  „§ 2. Rada Miejska upoważnia do reprezentowania w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe Pana Krzysztofa Jaworskiego - inspektora w Urzędzie Miasta i Gminy w Skępem."

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Uchwałą Nr XXIV/164/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 Miasto i Gmina Skępe przystąpiła w charakterze członka zwyczajnego do „Stowarzyszenia Lokalna grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe”. W uchwale tej został wskazany Pan Rafał Gołębiewski jako osoba upoważniona do reprezentowania Miasta i Gminy Skępe w Stowarzyszeniu.

 Zgodnie z wytycznymi do przygotowania Lokalnych Strategii Rozwoju oraz przepisami w zakresie funkcjonowania Lokalnych Grup Działania w okresie programowania na lata 2014-2020 reprezentantem danej jednostki samorządu terytorialnego w stowarzyszeniu może być jedynie członek Rady Stowarzyszenia. Podczas grudniowego walnego zebrania do rady Stowarzyszenia został wybrany Pan Krzysztof Jaworski.

 Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.