Uchwała Nr XVIII/103/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 21 marca 2016 r.

w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej

 Na podstawie art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515, z późn. zm.[1]) oraz § 15 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Skępe przyjętego uchwałą Nr V/44/2003 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 14 kwietnia 2003 r. w sprawie Statutu Miasta i Gminy Skępe (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2003 r. Nr 69, poz. 1070), zmienionego uchwałą Nr VI/43/2007 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 kwietnia 2007 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2007 r. Nr 68, poz. 1115) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Powołuje się doraźną Komisję Statutową w składzie:

1)  Radny Mariusz Elwertowski,

2)  Radny Janusz Kozłowski,

3)  Radna Maria Krymka,

4)  Radna Aleksandra Ruszkowska,

5)  Radny Roman Targański.

§ 2.   Zadaniem doraźnej Komisji Statutowej będzie analiza obowiązującego statutu, zaproponowanie zmian bądź przygotowanie projektu nowego Statutu Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Działalność Komisji Statutowej ulega zakończeniu z chwilą uchwalenia zmian lub nowego Statutu Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Uchwalenie oraz zmiana statutu należy do wyłącznej właściwości rady gminy (art. 18 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym).

 Zgodnie z § 15 ust. 2 Statutu Miasta i Gminy Skępe, w czasie trwania kadencji Rada Miejska może powoływać doraźne komisje do wykonywania określonych zadań, określając ich skład i zakres działania.

 Ze względu na potrzebę dostosowania zapisów Statutu do obowiązujących przepisów prawa oraz propozycji zgłaszanych przez radnych, proponuje się powołanie doraźnej Komisji Statutowej.

 Do zadań Komisji będzie należało, w szczególności:

 1) dokonanie analizy obowiązującego Statutu;

 2) zwrócenie się do radnych o propozycje zmian do Statutu;

 3) zebranie oraz wypracowanie własnych propozycji zmian do Statutu;

 4) opracowanie zmian lub projektu nowego Statutu, z uwzględnieniem propozycji zgłoszonych przez radnych.
5) przedłożenie Radzie Miejskiej projektu zmian bądź projektu nowego Statutu.

 Mając na względzie powyższe, aby zapewnić możliwość pełnego udziału radnych w pracach nad Statutem, proponuje się podjecie przedłożonego projektu uchwały.


[1]] Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2015 r., poz. 1045 i poz. 1890.