PROTOKÓŁ NR XVII/VII/2016

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  25 luty 2016 roku

 

 

                                                    

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem      - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście                          - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski                     - Burmistrz

O       Barbara Leśniewska                     - Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz                     - Sekretarz

O       Piotr Rzepka                                - Radca Prawny

O       Ewa Wojciechowska                     - Kierownik MGOPS

O       Jerzy Kowalski                             - Dyrektor MGBP

 

XV Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – witam na XVII Sesji Pana Burmistrza z pracownikami, witam kierowników jednostek, sołtysów, mieszkańców Miasta i Gminy Skępe, oraz radnych. 

 

Otwieram XVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do projektu porządku obrad?

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad.

Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad.

Stwierdzenie prawomocności obrad:

W posiedzeniu brało udział 13 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności)   Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

(Nieobecny Pan Janusz Kozłowski i Pani Maria Kuczmarska).

Przyjęcie protokołu XVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 27  stycznia  2016 roku.

Do protokołu Nr XVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2016 roku nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono   j e d n o g ł o ś n i e   (głosowało 13  radnych  „za”).

Przyjęcie porządku obrad :

Porządek obrad został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e   (głosowało 13  radnych  „za”).

Wybór sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Pana Zbigniewa Walewskiego, który wyraził zgodę.

Pkt.2

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2016 rok - druk Nr 1.

Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła  Skarbnik Pani Barbara Leśniewska

(w załączeniu)

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Należy dodać, że 15 tyś. złotych na remont mostu dokłada Nadleśnictwo Skrwilno za co bardzo serdecznie dziękujemy.

Nikt z radnych nie wniósł uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr  XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 roku w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie - głosowało; 13 radnych „za”.

Pkt.3

Projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie  Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030 – druk Nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały przedstawiła Skarbnik Pani Barbara Leśniewska (w załączeniu)

Następnie Wiceprzewodniczący Rady Pan Mariusz Elwertowski odczytał Uchwałę Nr 7/Kd/2016 Składu Orzekającego Nr 8 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 lutego 2016 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Miasta i Gminy Skępe (w załączeniu).

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr  XVII/100/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 roku w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie. Głosowało; 13 radnych „za”.

Pkt.4

Projekt uchwały zmieniający  uchwałę nr XXIV/164/2008 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 5 grudnia 2008 roku w sprawie przystąpienia Gminy Skępe do „Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Gmin Dobrzyńskich Region Południe" – druk nr 3.

Uzasadnienie projektu uchwały (w załączeniu) przedstawił Sekretarz Pan Zbigniew Małkiewicz

Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego projektu uchwały.

Uchwała Nr  XVII/101/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 roku w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie. Głosowało; 13 radnych „za”.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Wyczerpaliśmy projekt uchwał, przystępujemy do pkt 5 – przedstawienie informacji o pracy Burmistrza między sesjami Rady.

Pkt.5

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza między sesjami Rady.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja może rozpocznę od przedstawienia Pana Piotra Rzepki, który jest mecenasem naszego urzędu.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Nazywam się Piotr Rzepka tematy samorządu są mi bliskie i służę Państwu pytaniami czy to podczas posiedzeń czy podczas dyżuru w urzędzie.

Burmistrz 

Przedstawił informację  (w załączeniu) w zakresie;

O       realizacja uchwał XVI Sesji Rady Miejskiej z dnia 27 stycznia 2016 roku

O       informacja w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu

O       informacja dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji

O       informacja dotycząca – programy, projekty, działania inwestycyjne z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Skępe realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem

O       informacja dot. funduszu sołectw

O       sprawozdania z wykonania na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych.

Na koniec mojego sprawozdania chciałbym w imieniu Urzędu Skarbowego przekazać pewien komunikat, że w związku z trwającą akcją „SZYBKI PIT” wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatnikom w porozumieniu i we  współpracy z samorządem terytorialnym Skępe w dniu 15 marca 2016 roku tj. wtorek w godz. od 12-tej  do 14-tej w sali nr 12 zostanie uruchomione stanowisko eksperckie w zakresie rozliczeń podatkowych za rok 2015.

Zainteresowani będą mogli w tym punkcie złożyć zeznanie podatkowe oraz otrzymać informacje w zakresie rozliczeń podatkowych za 2015 rok, dotyczące: PIT-36, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Lipnie zachęca jednocześnie do wysłania deklaracji podatkowych przez internet, gdyż jest to najprostszy i najszybszy sposób ich złożenia.

Wszelkie niezbędne informacje potrzebne do skorzystania z tego prostego i oszczędnego składania rozliczeń podatkowych dostępne są na stronie www.e-deklaracje.gov.pl

Jest to na pewno jakieś ułatwienie dlatego również w naszym urzędzie na naszej stronie internetowej jak również na tablicach ogłoszeń na terenie Miasta i Gminy Skępe ta informacja zostanie zamieszczona bo dla mnie jest to wyjście naprzeciw mieszkańcom i pomoc w rozliczeniu za 2015 rok – dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma pytania odnośnie informacji Pana Burmistrza?

Nie ma – przechodzimy do pkt.6

Pkt.6

Wolne wnioski i zapytania

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Panie Burmistrzu w miejscowości Jarczewo pojawił się samochód prawdopodobnie z żywnością i były rozdawane rzeczy  w postaci żywności - dzwonią do mnie i mówią mieszkańcy bo ja w Jarczewie nie przebywam. Moje pytanie jest takie czy to prawda, że był, a jeśli był to jakie były kryteria przyznawania i rozdawania tych rzeczy, jakie było powiadomienie mieszkańców o tym i po trzecie kto rozdawał te rzeczy?

Burmistrz

Tylko się cieszyć, ze rzeczy trafiły do mieszkańców.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Żywność była wydawana przez Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” z Ligowa, żywność jest w ramach programu POPŻ 2014-20120 i tym zajmują się stowarzyszenia. Ośrodek kwalifikuje jedynie i osoby, które się do nas zgłaszały – najczęściej są to osoby, które się kwalifikują do pomocy społecznej. My wydajemy po prostu pisma stowarzyszeniu i dalej już zajmuje się tym stowarzyszenie i wydawali żywność we współpracy z naszą Panią Radną Marią Kuczmarską

i innymi osobami działającymi woluntarystycznie, które same zadeklarowały swoją pomoc przy wydawaniu żywności i tak to się odbywało przy współpracy ze stowarzyszeniem.

W poprzedniej kadencji rady mówiłam, że w Skępem można zawiązać takie stowarzyszenie, które będzie się tym zajmowało jednak u nas do tej pory nie ma takiego stowarzyszenia. Tylko dzięki uprzejmości Pani Prezes Stowarzyszenia „Pomocna Dłon” z Ligowa  ta żywność mogła trafić do naszej gminy i ta żywność jeszcze będzie prawdopodobnie w maju, osoby chętne mogą przychodzić do nas w celu kwalifikacji, ale dalej już dystrybucją zajmuje się stowarzyszenie tak to się odbywa.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jak najbardziej jestem nawet za i wiem, że żywność rozdaje się w Kikole, Dobrzyniu, Mochowie i tak jak Pani Kierownik wspomniała również można zorganizować u nas poprzez nasz MOPS tak jest w Kikole, Dobrzyniu.

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Rozdawnictwo tej żywności odbywa się przez - Stowarzyszenia, Caritas, PKPS, Bank Żywności, oraz inne organizacje pozarządowe, które otrzymują środki finansowe na ten cel, żeby dostarczyć żywność, ale nie poprzez ośrodki pomocy społecznej. Byłam na szkoleniu i pracownik ministerstwa wyjaśniał, że nawet nie wskazane jest żeby ośrodki się tym zajmowały bo od tego są np. Bank Żywności, Caritas, PKPS i inne organizacje pozarządowe tak jak w tym przypadku jest Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń z Ligowa” – tak to się musi odbywać.

Sołtys z Boguchwały Pani Wanda Lisiecka

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu - ja chciałam się tylko zapytać czy to była tylko jedna lista czy dwie bo ja też znalazłam się na liście i dużo mieszkańców było, ale nikt nas nie powiadomił i nie wszyscy dostali, a kwalifikowali się.

 

Kierownik MGOPS Pani Ewa Wojciechowska

Tak jak wcześniej powiedziałam powiadamianiem i pozostałymi sprawami zajmuje się stowarzyszenie i oni mają swoich wolontariuszy i dzwonią. Mogło być tak, że dzwoniono i kogoś w tym momencie nie było i czasami tak to się zdarza, że można kogoś ominąć. Natomiast ta żywność będzie jeszcze i tylko dzięki uprzejmości Pani Prezes osoby z terenu gminy Skępe mogły skorzystać z tej pomocy. Ośrodek ma za zadanie wydać skierowanie kwalifikujące i z tym skierowaniem można iść do Caritasu, PKPS-u do różnych instytucji pozarządowych i jeśli będą mieli żywność to wydadzą bo może tak się okazać, że w tym momencie nie mają żywności. Ośrodek Pomocy Społecznej jedynie może wydawać skierowanie i kwalifikować. My dajemy listę do stowarzyszenia, a dalej już się odbywa bez naszego udziału.

Pan Zdzisław XXXXXXXX mieszkaniec Skępego

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo – ja mam takie pytanie - dlaczego w deklaracji podatkowej na rok 2016 nie ujęto podatku od nieruchomości, wysokość tego podatku została ustalona Uchwałą Rady Miejskiej w dniu 24 listopada 2015 roku § 1 pkt. d dotyczy terenów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – czy Pan Małkiewicz znowu się pomylił, a może mamy zbyt mało radców prawnych – czy to nie wpłynie na uszczuplenie dochodów gminy, czy Pani Skarbnik zna tę sprawę?

Odp. Pan Burmistrz Piotr Wojciechowski

Panie Zdzisławie proszę zwrócić się do nas na piśmie i otrzyma Pan odpowiedź.

Pan Zdzisław XXXXXXXX  mieszkaniec Skępego

Następne pytanie mam takie - jakie pieniądze płacimy za przegrane sprawy w sądach – czy zakończył się proces Pana Majstrenko – firma z Włocławka?  - czy wystąpił Pan Burmistrz o kasacje wyroku Sądu Administracyjnego na Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem i jakie to są koszty zakończonego w Sądzie Administracyjnym?

Odp. Pan Burmistrz Piotr Wojciechowski

Tak jak wcześniej mówiłem proszę złożyć na piśmie i odpowiedź Pan otrzyma.

Pan Zdzisław XXXXXXXX mieszkaniec Skępego

Mam następne pytanie do Pana Burmistrza - na spotkaniu w remizie wypowiadał się Pan na taki temat, że Pan będzie rozmawiał  z Panem  doktorem i chciałbym się dowiedzieć jakie są efekty Pana rozmów z Panem doktorem w sprawie tego przejścia?

Burmistrz

Na te pytanie odpowiem - oczywiście z Panem doktorem rozmawiałem na ten temat. W tej chwili nie będę mówił o wynikach tych rozmów, ale na pewno rozmowy będą korzystne dla mieszkańców Miasta i Gminy Skępe to mogę zagwarantować.

Pan Zdzisław XXXXXXXX mieszkaniec Skępego

Jeszcze mam pytanie do Pana Przewodniczącego -

- czy radni zostali poinformowani o piśmie od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego dot. zawiadomienia o naruszenia prawa przez Pana Burmistrza w sprawie zatrudnienia Pana Zbigniewa Małkiewicza na stanowisko sekretarza. Pismo informujące mnie o przekazaniu tej sprawy do rady otrzymałem w dniu 22 lutego adresem tego pisma jest Pan Przewodniczący Rady Pan Szewczyk czyli także i radni.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Panie Zdzisławie odpowiadam Panu, że pismo od Wojewody wpłynęło i zostało skierowane do Komisji Rewizyjnej. W poniedziałek komisja rozpatrzy, a Pan na pewno otrzyma zawiadomienie na posiedzenie komisji i proszę o  przybycie na posiedzenie.

Radny Pan Roman Targański

Szanowni Państwo w związku, że dzisiejsza sesja jest dość krótka więc chciałbym na koniec tej sesji przeczytać wiersz mojej córki, która jak wiecie jest leżąca i chciałbym zadedykować pewnym osobom, które zapewne domyślą się o kogo chodzi: 

„Nie trać czasu na nienawiść

przebacz

Życie jest zbyt krótkie

by tracić czas na nienawiść

Spróbuj  przebaczyć

nawet jeśli nie potrafisz

Bóg nie po to Cię stworzył

by patrzeć jak cierpisz

On sam umarł na krzyżu

za Twoje grzechy

Ty nie musisz

Spróbuj przebaczyć,

a wtedy poczujesz się

Wolnym”

Napisała; Anetka Targańska

W tym momencie z sali rozległy się oklaski.

 

Pkt 9

Z a k o ń c z e n i e

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej - słowami

SZANOWNI PANSTWO  - ZAMYKAM XVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Dziękuję bardzo za przybycie.

Na tym obrady XVII Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk