PROTOKÓŁ NR XXVI/2005

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  29 grudnia 2005 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1300, obradom przewodniczył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski.

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem               - wg załączonej listy obecności.

2. Zaproszeni goście                                          - wg załączonej listy obecności.

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy:

·         Pan Andrzej Gatyński                             - Burmistrz Miasta i Gminy;

·         Pani Romana Tężycka                           - Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy;

·         Pan Józef Sobociński                              - Sekretarz Miasta i Gminy;

·         Pani Barbara Leśniewska                       - Skarbnik Miasta i Gminy;

·         Pan Ryszard Gorzycki                            - Insp. UMiG;

·         Pan Marian Gabryszewski                     - Insp. UMiG;

·         Pan Dariusz Galek                                   - Radca prawny.

 

XXVI Sesję Rady Miejskiej IV kadencji otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Stanisław Ostrowski, serdecznie witając wszystkich radnych Rady Miejskiej, radnego powiatowego:  Piotra Wojciechowskiego, burmistrza i zastępcę burmistrza, pracowników Urzędu Miasta i Gminy oraz zaproszonych gości.

Przed przystąpieniem do porządku obrad, Przewodniczący RM oddał głos przedstawicielom gminnych służb – policji i straży pożarnej, w związku z zakupem 2 samochodów specjalistycznych dla tych służb (radiowozu policyjnego i samochodu strażackiego), gdzie gmina partycypowała w kosztach ich zakupu.

Kierownik miejscowego Posterunku Policji Witold Wiśniewski poinformował zebranych    o oficjalnym przekazaniu w dniu wczorajszym radiowozu policyjnego dla potrzeb miejscowej policji. Zakup samochodu możliwy był dzięki finansowemu wsparciu Komendy Wojewódzkiej Policji i miejscowego samorządu gminnego. Złożył serdeczne podziękowania darczyńcom, a szczególnie samorządowi gminnemu za udzieloną pomoc finansową przy zakupie radiowozu, który w dużej mierze przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa na terenie miasta i gminy.

Komendant Gminny OSP Zdzisław Pietrkiewicz także złożył serdeczne podziękowania za pomoc samorządu gminnego przy zakupie samochodu strażackiego dla jednostki OSP Wioska (włączonej w br. do KSRG).

Obaj przedstawiciele miejscowych służb złożyli wszystkim zebranym życzenia noworoczne.

Przewodniczący RM zaprosił wszystkich zebranych do obejrzenia nabytków.

Po krótkiej przerwie przystąpiono do porządku obrad.

 

Pkt 1

Sprawy organizacyjne

Stwierdzenie prawomocności obrad

 

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na ogólną liczbę 15 i w związku z tym, Przewodniczący RM stwierdził prawomocność obrad.

 

Przyjęcie protokołu Nr XXV/2005 z dnia 29 listopada 2005 r.

 

Do protokołu XXV Sesji Rady Miejskiej nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono         j e d n o g ł o ś n i e .

Przyjęcie porządku obrad

Przewodniczący RM przed przystąpieniem do odczytania projektu porządku obrad poinformował zebranych o zgłoszonej sugestii radnych (podczas wspólnego posiedzenia komisji) wykreślenia z punktu 8 projektu, wyrażenia dot. miejsc handlowych na terenie Miasta i Gminy Skępe. Rada Miejska zajmie się tym problemem po Nowym Roku (potrzeba wywołania odrębnej uchwały).          

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał projekt porządku obrad, który w wyniku głosowania został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e .

Przed przystąpieniem do dalszego porządku obrad, Przewodniczący RM oddał głos burmistrzowi.

Burmistrz pokrótce przedstawił zebranym zasługi Pana Wojciecha Lewickiego na płaszczyźnie przeciwdziałania bezrobociu i aktywizacji zawodowej młodzieży na terenie Miasta i Gminy Skępe. Za całokształt pracy w imieniu władz samorządowych złożył Panu Wojciechowi Lewickiemu serdeczne podziękowania i wręczył mu okolicznościowe wyróżnienie.

Pkt 2

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Skępe na 2005 rok

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały (w załączeniu) skarbnik Barbara Lesniewska powiedziała, że budżet gminny w tym roku zmieniany jest po raz

-          otrzymaną dzierżawą z terenów obwodów łowieckich,

-          urealnieniem dochodów z uwagi na racjonalne wykorzystanie wpływów oraz ponadplanowych dochodów,

-          zwiększeniem planu dochodów w związku z otrzymaną dotacją od BS w Skępem na zakup książek dla MGBP,

Wydatki planuje się zmniejszyć o kwotę 898.997 zł w związku z:

-          urealnieniem planu wydatków na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli,

-          urealnieniem planu po stronie wydatków w celu zakupu zmywarki dla SP w Skępem ze środków przyznanych MGOPS,

-          urealnieniem planu z uwagi na dokonanie korekty zatrudnienia pracowników zarówno w UMiG jak i poszczególnych jednostkach organizacyjnych,

-          zakupem książek dla MGBP,

-          urealnieniem planu wydatków na wniosek burmistrza, z uwagi na racjonalne wykorzystanie środków,

-          zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych związanych z budową sieci wodociągowych. Przedłużająca się realizacja zadania spowodowana jest procedurą uzyskania pozwolenia na budowę (przejście przewodów wodociągowych pod torami kolejowymi, pod rzeką Czernicą), a także zmiana przepisów w prawie budowlanym oraz w prawie ochrony środowiska,

-          urealnieniem wydatków majątkowych,

-          urealnieniem przychodów i rozchodów budżetowych z uwagi na zmniejszony deficyt.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Marek Pomirski zwrócił się z pytaniem dot. zapisów wysokości wydatków wg załącznika nr 6 do projektu uchwały (limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne), a konkretnie:

-          w poz. 2 – budowa sieci wodociągowej z przyłączami Wólka – Likiec – Szczekarzewo – Łąkie II etap – zaplanowana jest wysokość wydatków w 2007 r.,

-          w poz. 3 – budowa sieci wodociągowej z przyłączami Zajeziorze – Gęstowarka – Rumunki Skępskie – Moczadła – Ławiczek – Czermno – Czarny Las – Babie Ławy II etap – zaplanowana jest wysokość wydatków w 2007 r.

Z tego wynika, iż te inwestycje nie będą realizowane w 2006 r ?

Skarbnik Barbara Leśniewska odpowiedziała, że te inwestycje będą realizowane w 2006 r. Środki na ich realizację są zabezpieczone w proponowanym projekcie budżetu. W tym przypadku wystąpił błąd pisarski, zamiast wydatki być ujęte na 2006 r. zostały pomyłkowo ujęte w kolumnie na 2007 r. (po przeprowadzeniu korekty radni otrzymali prawidłowy druk załącznika nr 6 do projektu uchwały).

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

Pkt 3

Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do porozumienia międzygminnego

 

Przewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały: Gmina Dobrzyń n/Wisłą złożyła wniosek do Fundacji Programów Pomocy dla terenów wiejskich – region Południe w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego i Rozwój Obszarów Wiejskich” – „Priorytetowy Program Leader +” i otrzymała dofinansowanie w wysokości 170.116,80 zł. Projekt realizowany będzie na obszarze 6 gmin: Dobrzyń n/Wisłą, Tłuchowo, Wielgie, Skępe, Kikół, Czernikowo i Obrowo. Koszty pokrywane będą przez gminy równomiernie. Koszty kwalifikowane zwrócone będą poszczególnym gminom przez gminę Dobrzyń n/Wisłą po otrzymaniu dofinansowania z FAPA. Efektem projektu będzie stworzenie Lokalnej Grupy Działania oraz opracowanie strategii.

Radni nie mieli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 4

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia maksymalnej kwoty zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków przeznaczonych na realizację projektu  w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich

 

Przewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały: w związku z przyznaniem Miastu i Gminie Skępe środków finansowych na realizację w 2006 r. projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich – „Budowa pomostu kąpielowego na J. Wielkim w Skępem”, zachodzi konieczność ustanowienia prawnego zabezpieczenia prawidłowego wykorzystania środków.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 5

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi w miejscowościach: Zajeziorze, Gęstowarka, Rumunki Skępskie, Moczadła, Ławiczek, Czermno, Czarny Las, Babie Ławy – II etap; Babie Ławy, Rumunki Skępskie, Moczadła – II etap

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodniczący RM powiedział, że w uchwale budżetowej na 2005 r. zostały określone kompetencje burmistrza do podpisywania umów dot. zaciąganych zobowiązań przez gminę na okres 1 roku. W związku z tym, iż inwestycja budowy wodociągu jest zadaniem realizowanym w latach 2005-2006 niezbędne jest wskazanie źródeł finansowania tej inwestycji oraz upoważnienie dla burmistrza do podpisania umowy z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Pkt 6

Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego zobowiązania na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi w miejscowościach: Wólka, Szczekarzewo, Likiec – II etap; Wólka, Likiec, Łąkie – II etap

 

W uzasadnieniu do projektu uchwały Przewodniczący RM powiedział, że w treści jest ona podobna, co poprzednio podjęta uchwała. Różnica jedynie dotyczy obszaru realizowanego zadania inwestycyjnego: „Budowa sieci wodociągowej z przyłączami obiektowymi  w miejscowościach: Wólka, Szczekarzewo, Likiec – II etap oraz Wólka Likiec, Łąkie – II etap.

Do projektu uchwały odnieśli się:

Radny Stanisław Wawrowski zwrócił się z pytaniem odnośnie kwot przeznaczanych na realizację zadania – czy to są kwoty obejmujące całość zadania?

Radna Anna Smużewska dodała, iż kwota wykazana w uchwale nie pokrywa się z kwotą ujętą w projekcie budżetu na zadanie inwestycyjne: w uchwale jest wykazana kwota w wysokości 523.961,39 zł, natomiast w budżecie – 437.936 zł.

Skarbnik Barbara Lesniewska odpowiedziała, iż kwoty wykazane w załącznikach nr 4 i 5 projektu budżetu na 2006 r. są kwotami wyłącznie stanowiącymi zobowiązanie dla wykonawcy zamówienia publicznego i dlatego są niższe od kwot wykazanych w projekcie uchwały (dochodzą dodatkowe koszty związane z projektem, podkładami geodezyjnymi, nadzorem budowlanym itp.).

Radna Anna Smużewska nie mogła się zgodzić z tym, iż w projekcie budżetu nie jest wykazana cała kwota planowanego zadania inwestycyjnego. Powiedziała, iż zrozumiałaby odwrotną sytuację, gdyby w budżecie ujęty został cały planowany koszt zadania inwestycyjnego, a nie w uchwale zmieniającej.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta większością głosów:

-          za przyjęciem uchwały głosowało 13 radnych,

-          wstrzymał się od głosu 1 radny.

 

 

 

Pkt 7

Podjęcie uchwały w sprawie zbycia nieruchomości położonej w Skępem

 

Przewodniczący RM odczytał treść uzasadnienia do projektu uchwały: Działka nr 831 o pow. 0,3825 ha w planie zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Skępe, który z dniem 31 grudnia 2003 r. stracił ważność przeznaczona była pod uprawy polowe oraz grunty leśne. Obecnie nie są prowadzone prace nad zmianą jej przeznaczenia. W związku z wpłynięciem wniosku o sprzedaż tej działki gruntu zasadne stało się wywołanie niniejszej uchwały.

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

 

Pkt 8

Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu targowiska miejskiego w Skępem

 

Przed odczytaniem uzasadnienia do projektu uchwały, Przewodniczący RM powiedział, iż podjęta na ostatniej sesji w tej sprawie uchwała nie uwzględniała handlu żywymi zwierzętami. Ponieważ była sugestia ze strony radnych, aby w jednym regulaminie ująć także handel tymi zwierzętami - zasadne stało się podjęcie nowej uchwały.

Uzasadnienie: zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym do zadań własnych gminy należą m.in. sprawy związane z lokalizacją targowisk i ustalaniem ich regulaminów. Proponowany regulamin zawiera uregulowania konieczne dla zapewnienia właściwego funkcjonowania targowiska. Określa on lokalizację targowiska i zasady na nim obowiązujące. 

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

Przed ogłoszeniem przerwy w obradach Przewodniczący RM zwrócił się z prośbą do przewodniczących komisji o przeprowadzenie krótkich posiedzeń, w celu wypracowania opinii do przedstawionego projektu budżetu na 2006 rok. Powiedział, iż jest to wymóg ustawowy przed podjęciem uchwały budżetowej.

 

 

Pkt 9

Sprawozdanie pracy Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2005 rok

 

Sprawozdanie z pracy MGKRPA za 2005 rok przedstawiła przewodnicząca komisji Zofia Leszczyńska (w załączeniu do protokołu).

Do przedstawionego sprawozdania odnieśli się:

Przewodniczący RM powiedział, iż komisja pracuje w zmienionym składzie. Podziękował przewodniczącej komisji za złożenie obszernego i wyczerpującego sprawozdania.

Burmistrz poinformował o zmianie przewodniczącej komisji, którą została wybrana Zofia Leszczyńska. Dotychczasowa Przewodnicząca Ewa Pilewska, z racji bycia radną nie może ustawowo jednocześnie być członkiem tej komisji. Nowym członkiem komisji została wybrana nauczycielka ze SP w Skępem Pani Mirosława Krasińska. Burmistrz złożył serdeczne podziękowania za dotychczasową pracę ustępującej przewodniczącej komisji.

Do podziękowań dołączył Przewodniczący RM, który dodał, iż życzyłby sobie, aby nowa przewodnicząca także w sposób właściwy wywiązywała się ze swoich obowiązków jak jej poprzedniczka.

Nowo wybrana przewodnicząca komisji Zofia Leszczyńska także złożyła serdeczne podziękowania ustępującej przewodniczącej.

 

Pkt 10

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2006 rok

 

Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych dla Miasta i Gminy Skępe na 2006 rok  oraz uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia tegoż programu odczytała Mirosława Krasińska – członek komisji RPA (w załączeniu do protokołu).

Uzasadnienie do projektu uchwały: uznając życie obywateli w trzeźwości za niezbędny warunek moralnego i materialnego dobra społeczności gminnej, organy gminy są zobowiązane do podejmowania działań zmierzających do ograniczenia spożywania napojów alkoholowych oraz zmiany struktury ich spożycia, inicjowania i wspierania przedsięwzięć mających na celu zmianę obyczajów w zakresie sposobu spożywania tych napojów, działania na rzecz trzeźwości w miejscu pracy, przeciwdziałania powstawaniu i usuwania następstw nadużywania alkoholu oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Zgodnie z art. 41 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja ww. działań jest prowadzona w postaci gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego corocznie przez radę gminy.

Przewodniczący RM odczytał pkt VI programu, dot. wynagrodzenia miesięcznego dla członków komisji – różniącego się od pierwotnej wersji. Radni na wspólnym posiedzeniu komisji podjęli wniosek o pozostawieniu stawek procentowych wynagrodzenia dla członków Komisji RPA na poziomie roku 2005 i tak:

-          przewodniczący komisji – 35 %,

-          członkowie komisji – 30%

minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Przewodnicząca MGKRPA Zofia Leszczyńska powiedziała, iż nie można porównywać pracy członków MGKRPA z pracą radnych. Jest to inny charakter pracy związany z obowiązkiem ingerowania w życie prywatne. Uposażenie członków MGKRPA obecnie jest na podstawie umowy zlecenia. Zgłosiła także niezadowolenie w związku  z niezaproszeniem jej na wspólne posiedzenie komisji RM, gdzie omawiana była tematyka projektu uchwały w sprawie uchwalenia programu profilaktyki ...

Przewodniczący RM odpowiedział, iż źle się stało, że przewodnicząca MGKRPA nie została zaproszona na wspólne posiedzenie komisji RM – jest to uwaga do przewodniczących komisji na przyszłość.

Radny Jacek Płoszyński zwrócił się z prośbą o przybliżenie danych dot. punktów sprzedaży napojów alkoholowych na terenie gminy oraz wykorzystania środków materialnych przez MGKRPA w 2005 r.

Przewodnicząca MGKRPA Zofia Leszczyńska powiedziała, iż na terenie gminy funkcjonuje łącznie 45 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, w tym: 34 punkty sprzedaży detalicznej i 11 punktów sprzedaży gastronomicznej. Odnośnie wielkości wykorzystania środków materialnych powiedziała, iż stosowne sprawozdanie z wykonania tego zadania złoży w miesiącu styczniu 2006 r. po zamknięciu tegorocznego budżetu.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta jednogłośnie.

 

 

 

Pkt 11

Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2006 rok

 

Burmistrz pokrótce przedstawił zebranym proponowany projekt budżetu na 2006 r. (w załączeniu), a w szczególności:

-          zgłosił autopoprawkę do załącznika nr 6 projektu budżetu poprzez dodanie punktu 24 – zadanie inwestycyjne planowane na 2008 r.: odnowa ul. Prostej – wysokość wydatków planowanych w 2008 r. : 170.000 zł – zgodnie ze zgłoszonym wnioskiem w tej sprawie przez radnego Marka Pomirskiego,

-          zestawienie dochodów i wydatków,

-          zestawienie przychodów i rozchodów,

-          plan wydatków inwestycyjnych na 2006 r.,

-          limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,

-          informację o stanie mienia komunalnego.

Podsumowując powiedział, iż opracowując budżet na 2006 rok korzystał z następujących przepisów prawnych:

-          ustawy o samorządzie gminnym,

-          ustawy o finansach publicznych,

-          ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,

-          ustawy o RIO,

-          ustawy o systemie oświaty,

-          Karty Nauczyciela i innych.

Wielkość budżetu po stronie dochodów określona została na kwotę 15.220.439 zł, a po stronie wydatków w wysokości 17.989.072 zł. Ustalono deficyt budżetowy na kwotę 2.768.633 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody pochodzące z pożyczki długoterminowej z WFOŚiGW, kredytu długoterminowego, a także nadwyżki budżetowej   z lat ubiegłych.

Przewodniczący RM odczytał uchwałę składu orzekającego Nr 8 RIO w Bydgosczy z dnia  2 grudnia 2005 r. w sprawie pozytywnego zaopiniowania projektu budżetu Miasta i Gminy Skępe na 2006 rok (w załączeniu do protokołu).

Następnie poprosił przewodniczących poszczególnych komisji RM o wyrażenie opinii dot. projektu budżetu na 2006 r.

1.        Przewodnicząca Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Jolanta Kozłowska powiedziała, iż członkowie komisji pozytywnie zaopiniowali projekt budżetu na 2006 r., przy 1 głosie wstrzymującym się.

2.        Przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu Anna Smużewska powiedziała, iż nie będzie mówić o sugestiach zgłoszonych podczas ostatniego wspólnego posiedzenia komisji. Skupiła się jedynie na uwagach (omyłkach i błędach), wynikłych z analizy projektu budżetu, a w szczególności związanych z:

-          w załączniku nr 10 dot. prognozy kwoty długu oraz jego spłaty na 2006 r. i lata następne – w poz. nr 8 w kolumnie na 2012 r. jest wykazana kwota 18.174.000, zamiast określenie  wskaźnika procentowego udziału zadłużenia. Ponadto wskaźnik zadłużenia na 2006 r. nie wynosi 17,7 %, jak zapewniała skarbnik, a prawie 30 %.

Skarbnik Barbara Leśniewska odpowiedziała, że wystąpił błąd techniczny przy przepisywaniu, a kwota 18.174.000 zł odnosi się do prognozowanego dochodu budżetowego w 2012 r., a nie do wskaźnika długu. Natomiast planowany wskaźnik zadłużenia na 2006 r. faktycznie wynosi 17,7 %, przy uwzględnieniu pożyczek i kredytów (po odliczeniu pożyczek i kredytów wynosi 28,,43 %),

-          zwiększeniem o ponad 100 % kwoty z przeznaczeniem na dowożenie uczniów (w 2005r. – 270.000 zł, a w 2006 r. – 560.000 zł), przy zachowaniu tej samej liczby dowożonych dzieci,

-          zaskakującym, po raz kolejny dokładaniem z budżetu gminnego do oświaty. Pomijając realizowaną inwestycję rozbudowy SP w Skępem ok. 2.000.000 zł - gmina dokłada do subwencji oświatowej, a bez uwzględnienia przedszkoli – ok. 1.000.000 zł,

-          przy planowaniu inwestycji gminnych wykazywana jest wartość kosztorysowa – niekiedy ponad 20 % większa niż uzyskana w przetargu. Zarzuciła, iż jest to wygodne, gdzie nadwyżka pieniędzy może być przeznaczona na realizację innych zadań, przy dokonaniu odpowiednich zmian w budżecie.

-          zgłosiła sugestię bliższego przyjrzenia się organizacji placówek oświatowych w gminie, gdzie można by wypracować oszczędności z przeznaczeniem na inwestycje gminne, np. drogi, chodniki.

Przewodniczący RM zwrócił się z pytaniem do Przewodniczącej Komisji Oświaty ... – czy są to uwagi jej, czy całej komisji? Poprosił także o wyrażenie opinii komisji na temat projektu budżetu na 2006 r.

Przewodnicząca Komisji Oświaty ... odpowiedziała, że są to uwagi zgłoszone przez nią i członków komisji, a opinia komisji zapadnie podczas głosowania.

Przewodniczący RM przypomniał, iż jest ustawowym obowiązkiem wyrażenie opinii przez komisję odnośnie przedstawionego projektu budżetu i jeszcze raz o nią poprosił.

Przewodnicząca Komisji Oświaty ... odpowiedziała, że komisja jako całość pozytywnie ocenia projekt budżetu na 2006 r.

3.        Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Wiesław Wiśniewski oznajmił, iż komisja pozytywnie odniosła się do proponowanego projektu budżetu na 2006 r. Powiedział także, że marzy mu się, aby gmina nie dokładała, a zarabiała na oświacie.

4.        Przewodniczący Komisji Budownictwa, Mienia Komunalnego i Usług Zbigniew Paradowski powiedział, iż komisja jest za przyjęciem projektu budżetu na 2006 r.

5.        Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Porządku Publicznego Eugeniusz Morawski powiedział, że komisja także pozytywnie ocenia projekt budżetu na 2006 r.

Przewodniczący RM otworzył dyskusję nad projektem budżetu na 2006 r.

Zastępca burmistrza Romana Tężycka odniosła się do zgłoszonych uwag przez Przewodniczącą Komisji Oświaty ... Annę Smużewską dotyczących:

-          wydatkowania pieniędzy z działu 801 – oświata i wychowanie. Zasygnalizowała, że jeżeli z tego działu odejmie się wydatki związane z realizacją inwestycji rozbudowy SP w Skępem, to przyznana subwencja oświatowa nie zostałaby w pełni wykorzystana. Przypomniała o zadaniach własnych – obowiązkowych gminy jak: prowadzenie przedszkoli, dowożenie uczniów, dożywianie itp.,

-          zwiększenia wydatków o 100 % na dowożenie uczniów – w tej kwocie 560.000 zł są środki przeznaczone na zakup autokaru szkolnego. Spowodowane jest to, ograniczeniem w przyszłości kosztów związanych z dowożeniem uczniów (do tej pory przewoźnicy dyktowali warunki przewozu, z którymi jest podpisana umowa do końca czerwca      2006 r.).

Radna Anna Smużewska dla uzupełnienia wcześniejszej swojej wypowiedzi dodała, iż dział 854 mieści się także w przyznanej subwencji oświatowej i należałoby go także zaliczyć do dochodów gminy.

Przewodniczący Rady Miejskiej odczytał treść uchwały (w załączeniu). W wyniku głosowania uchwała  została  przyjęta większością głosów:

-          za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych,

-          wstrzymało się od głosu 2 radnych.

Przewodniczący RM pogratulował burmistrzowi uchwalenia uchwały budżetowej. Powiedział, iż jest to ostatni budżet, który został przyjęty w tej kadencji rady. Jest to budżet niezrównoważony, ale realny do wykonania. Zawiera wiele inwestycji gminnych, w tym priorytetowe związane z budową wodociągów wiejskich. W trakcie roku budżetowego – budżet będzie podlegał korektom i zmianom stosownie do wynikłych i obiektywnych sytuacji.

Burmistrz złożył podziękowanie radnym za przyjęcie budżetu na 2006 r. (zarówno tym, co byli za uchwaleniem budżetu jak i tym, co się wstrzymali od głosu). Powiedział także, że ze zrozumieniem przyjął zgłaszane słowa krytyki do jego projektu. Spowoduje to większe zaangażowanie i lepszą pracę przy jego realizacji.

 

Pkt 12

Sprawozdania z pracy Rady Miejskiej i poszczególnych komisji za 2005 rok

 

Sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej w Skępem za 2005 r. złożył Przewodniczący RM Stanisław Ostrowski (w załączeniu do protokołu).

Sprawozdania z pracy poszczególnych komisji rady złożyli odpowiednio ich przewodniczący (w załączeniu do protokołu).

Ponadto Przewodnicząca Komisji Oświaty ... Anna Smużewska dodała uwagę, iż nie wypracowano wspólnej polityki kadrowej w oświacie na szczeblu gminy. Padało wiele wniosków komisji w tej sprawie, lecz wiele pozostało bez odzewu. Zaapelowała z prośbą do społeczeństwa,  o nagłośnienie naboru młodzieży na studia w nowo tworzonej filii ATR      w Bydgoszczy przy Zespole Szkół w Skępem.

Do przedstawionych sprawozdań odnieśli się:

Zastępca burmistrza Romana Tężycka ustosunkowała się do złożonego sprawozdania z pracy Komisji Oświaty ..., a konkretnie do zgłoszonych - kontrowersyjnych końcowych uwag przewodniczącej komisji. Powiedziała, że opiniowanie arkuszy organizacyjnych poszczególnych szkół zgodnie z ustawą oświatową należy do kompetencji organu prowadzącego j.s.t, czyli wójta, burmistrza, prezydenta miasta. W poprzednich latach arkusze organizacyjne były kserowane oraz wynoszone poza urząd i wykorzystywane dla różnych celów. Zgodnie z opinią radcy prawnego, arkusze organizacyjne szkół nie muszą być opiniowane przez komisję oświaty – jest to kompetencja burmistrza. Organ prowadzący placówkę oświatową musi kierować się zgodnie z przepisami prawa – ustawą o systemie oświaty. Za politykę kadrową w placówkach oświatowych odpowiedzialni są ich dyrektorzy, a uprawnienia burmistrza w tym zakresie ograniczają się jedynie do sugerowania. Organ prowadzący może wymagać pewnych rozwiązań kadrowych, ale wyłącznie jeżeli wymaga tego organizacja szkoły.

Przewodnicząca Komisji Oświaty ... Anna Smużewska odpowiedziała, iż nie wie dlaczego Pani burmistrz odniosła się do jej osoby i że są to tylko jej domniemania, a mianowicie:

-          nie było mowy o opiniowaniu przez Komisję Oświaty... arkuszy organizacyjnych szkół. Wszystkie zgłoszone pzez nią sugestie wynikały z analizy projektu budżetu, gdzie wzrasta koszt  utrzymania szkół mimo, że liczba uczniów maleje,

-          odnośnie polityki kadrowej – zgodziła się, iż za jej realizację odpowiada dyrektor szkoły ale zasugerowała, że organ prowadzący może polecić kierownikowi placówki oświatowej uwzględnienie pewnych rozwiązań z tym związanych. Zatrudniani są          w dużych jednostkach szkolnych nowi nauczyciele, a w małych będą za chwilę zwalniani. Gdyby wypracowano wspólną politykę kadrową, sytuacja w oświacie gminnej wyglądałaby o wiele lepiej. Jeszcze raz zwróciła się z prośbą, żeby nie domniemywać, że są to jej sugestie dążące do opiniowania arkuszy organizacyjnych szkół lub ingerowania w decyzje podejmowane przez kierowników tych placówek.

 

Pkt 13

Przyjęcie planów pracy Rady Miejskiej i poszczególnych komisji na 2006 rok

 

Ramowy plan pracy Rady Miejskiej w Skępem na 2006 r. przedstawił Przewodniczący RM Stanisław Ostrowski (w załączeniu). Odniósł się także do ewentualnego skrócenia kadencji rady, w związku z możliwymi przedterminowymi wyborami (w maju) i konieczną modyfikacją przedstawionego planu pracy.

Plany pracy poszczególnych komisji rady na 2006 rok przedstawili odpowiednio ich przewodniczący (w załączeniu do protokołu).

Przewodniczący RM podziękował przewodniczącym komisji za przedstawienie planów pracy na 2006 r.

Pkt 14

Przedstawienie informacji o pracy burmistrza w okresie między sesjami rady

 

Burmistrz złożył informację (szczegółowo w załączeniu do protokołu) z realizacji następujących zadań w gminie:

-          rolnictwa i zaopatrzenia wsi w wodę,

-          projektów przeznaczonych do współfinansowania w ramach funduszy strukturalnych oraz pozostałych funduszy,

-          prac wykonywanych przez pracowników robót gospodarczych, publicznych, odbywających zastępczą służbę wojskową i interwencyjnych,

-          prac melioracyjnych, w tym robót publicznych w ramach programu „Bezpieczna Dolina” (poinformował o wyróżnieniu gminy przez Marszałka Sejmiku Wojewódzkiego za udział w programie), 

Ponadto burmistrz poinformował zebranych o:

-          przeprowadzonych rozmowach z Nadleśniczym Lasów Państwowych w Skrwilnie, w sprawie możliwości przekazania gminie „Borku”. Istnieje możliwość przejęcia od Nadleśnictwa przez gminę „Borku”, w zamian za przekazanie Nadleśnictwu (ha za ha) gruntów gminnych z przeznaczeniem na zalesienie,

-          problemach związanych z przeniesieniem MGKRPA do UMiG,

-          oświetleniu ul. Zielonej – zapewnił, że Zakład Energetyczny w Rypinie zobowiązał się wykonać oświetlenie do 15 stycznia 2006 r.

 

 Pkt 15

Wolne wnioski i zapytania

 

Radny Powiatowy Piotr Wojciechowski pogratulował burmistrzowi uchwalenie budżetu na 2006 r., którego beneficjentami  są mieszkańcy Miasta i Gminy Skępe. Ponadto odniósł się do:

-          uchwalonego w dniu wczorajszym budżetu powiatu lipnowskiego,

-          przeprowadzonych rozmów Starosty Lipnowskiego z rektorem ATR w Bydgoszczy dot. utworzenia przy Zespole Szkół w Skępem filii wydziału rolniczego i wydziału mechanicznego uczelni. Rektor ATR jest otwarty na utworzenie filii w Skępem z początkiem roku akademickiego 2006 i uzależnia to, od naboru studentów. Jest to szansa dla miejscowej młodzieży a także duży prestiż dla Skępego.

-          problemów oświaty w gminie. Powiedział, iż każda złotówka zainwestowana w oświatę nie jest pieniądzem zmarnowanym oraz to, że wydatków na oświatę nie można uniknąć. Jego zdaniem Pani Burmistrz Romana Tężycka w sposób kompetentny i zadawalający wywiązuje się ze swoich obowiązków.

Na zakończenie, w imieniu własnym oraz Starosty Lipnowskiego złożył RM i burmistrzowi najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

Dyrektor SP w Skępem Maria Stankiewicz powiedziała, iż przykro jej, że słyszy z ust Przewodniczącej Komisji Oświaty... o oszczędnościach w oświacie gminnej. Odniosła się do postawionych zarzutów, a mianowicie:

-          zwiększonego kosztu utrzymania oświaty gminie, w głównej mierze spowodowanego awansem zawodowym nauczycieli oraz podziałem w szkołach na grupy nauczania,

-          prowadzenia polityki kadrowej w szkole – przyjęła nauczycieli z Wólki i Narutowa. Nie jest w stanie przyjąć wszystkich chętnych, którzy chcieliby pracować w prowadzonej przez nią szkole. Musi brać pod uwagę ich kwalifikacje i przygotowanie merytoryczne, za co jako dyrektor wybrany w drodze konkursu odpowiada.

Ponadto poinformowała o przystąpieniu szkoły do Europejskiego Funduszu Społecznego, czego efektem jest wyposażenie sali multimedialnej (zarzuciła przewodniczącej komisji oświaty, że w swoim sprawozdaniu nic nie wspomniała o tym osiągnięciu). Przedstawiła także za pomocą projektora multimedialnego (będącego na wyposażeniu sali multimedialnej) osiągnięcia oraz ważniejsze wydarzenia z życia szkoły w 2005 r. Podziękowała MGOPS za zakup zmywarki do stołówki szkolnej. Zwróciła się z prośbą o pomoc przy remoncie łazienek dla chłopców. Na zakończenie powiedziała, iż rola samorządu gminnego w prowadzeniu oświaty jest bardzo duża i pomocna.

Radna Anna Smużewska powiedziała, iż jej uwagi i sugestie zgłoszone do budżetu na   2006 r. miały jedynie na celu polepszenie warunków pracy nauczycieli oraz na wskazanie wypracowanych wniosków przez komisję, których część nie została zrealizowana. Oznajmiła, że jako radna musi dbać o wszystkie sprawy w gminie, nie tylko oświatowe. Powiedziała także, że wydatki w br. przeznaczone na oświatę w budżecie powiatu zmieściły się, w przyznanej przez Rząd subwencji oświatowej. Dlatego też zwróciła większą uwagę na oszczędności w oświacie gminnej.

Radny Stanisław Wawrowski poruszył kwestię remontu łazienek chłopców w SP w Skępem. Zasugerował, że zamiast remontu schodów lepiej należało wyremontować łazienki.

Dyrektor SP w Skępem Maria Stankiewicz odpowiedziała, iż radny Stanisław Wawrowski jest młodym człowiekiem i nie rozumie pewnych uwarunkowań, a mianowicie: schody zostały obłożone płytkami ceramicznymi, ponieważ takie było zalecenie Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej.

Radny Stanisław Wawrowski odpowiedział, iż nie życzy sobie takich stwierdzeń (młody człowiek) wobec jego osoby.

Radny Marek Pomirski  poprosił o przedstawienie kosztów związanych z rozbudową SP w Skępem za 2005 rok, a mianowicie:

-          kosztów przetargu,

-          kosztów nieprzewidzianych przez UMiG (związanych z dodatkowymi robotami budowlanymi przy fundamentach),

-          kosztów dodatkowych,

-          kwoty zapłaconej firmie WIKSBUD.

Skarbnik Barbara Leśniewska udzieliła  odpowiedzi:

- koszt przetargu wyniósł 1.659.290 zł,

- wydatkowano w 2005 r. 1.117.147 zł,

- firmie WIKSBUD zapłacono do tej pory kwotę ok. 983.000 zł,

- pozostałe wydatki to koszty dodatkowe – nieprzewidziane, do których odniósł się insp. UMiG  Ryszard Gorzycki:  roboty budowlane dodatkowe – nieprzewidziane wyniosły 56.000 zł i były rozliczone zgodnie z zawartą umową (brano stawki z ustalonego cennika robót). Firma, która wykonywała te roboty jeszcze nie przedstawiła faktury za ich wykonanie. Do tego doszły jeszcze dodatkowe koszty związane z: oświetleniem, założeniem dzwonka, odwodnieniem terenu, utwardzeniem placu, postawieniem daszku nad wejściem, zmianami wewnątrz budynku: stołówką, położeniem wykładzin i innymi drobnymi pracami. Ogólny koszt dodatkowych robót planowany jest na 61.000 zł.

Radny Wiesław Wiśniewski zwrócił się do dyrektorki SP w Skępem Marii Stankiewicz stwierdzając, iż nie odczytała intencji zasugerowanych przez radnego Stanisława Wawrowskiego, który jego zdaniem chciał zasugerować swoją pomoc przy remoncie łazienek dla chłopców.

Radny Marek Pomirski powiedział, iż przykro mu słuchać opinii o „obskurnym” stanie budynków szkolnych na terenie naszej gminy. Zaproponował, ażeby większą uwagę zwrócić na stan elewacji szkół i wygląd ich wnętrz.

Radny Marek Reńda odniósł się do uchwalonego budżetu gminy na 2006 r. Powiedział, iż jest to budżet szkieletowy, który będzie wymagał zmian w trakcie jego realizacji. Wyraził swoje zadowolenie z przystąpienia gminy do Programu LEADER + stwierdzając, iż jest to szansa dla promocji i rozwoju turystycznego miasta i gminy. Także ustosunkował się do problemu oświaty w gminie mówiąc, iż na oświacie nie można zarobić. Zwrócił się z pytaniem dot. możliwości rozwoju turystyki na terenie naszej gminy, w związku z przystąpieniem gminy do Programu LEADER +.

Zastępca burmistrza Romana Tężyczka odpowiedziała, iż Pogram LEADER + jest związany głównie z pozyskiwaniem funduszy unijnych na rozwój turystyki. Jest to program dla małych działań lokalnych jak: budowa pomostów kąpielowych, chodników spacerowych, ścieżek zdrowia i rowerowych.

Radna Jolanta Kozłowska poruszyła problem związany z zaangażowaniem gminy dla pozyskania środków unijnych z Europejskiego Funduszu Społecznego dla celów aktywizacji środowiska bezrobotnych.

Zastępca burmistrza powiedziała, iż gmina rozpoczęła działania dot. przystąpienia do EFS   i w najbliższym czasie zostaną złożone stosowne wnioski.

Rtadny Stanisław Wawrowski zarzucił burmistrzowi, iż przy rozbudowie SP w Skępem zostały „utopione” pieniądze związane z budową fundamentów, w związku z nie wykonaniem podkładów geodezyjnych.

Burmistrz odpowiedział, że nie można było przewidzieć w tym narożniku budowanych fundamentów ujemnej struktury gleby.

Radny Stanisław Wawrowski powiedział, że przed rozpoczęciem inwestycji należało zrobić podkłady geodezyjne i zaoszczędzić zmarnowane pieniądze - „utopione” w fundamenty. Jednocześnie wyraził swoje zadowolenie, że gmina stara się o pozyskiwanie dodatkowych pieniędzy z innych źródeł - unijnych. Zaapelował o przeznaczanie pozyskanych pieniędzy na polepszenie dróg wiejskich, kosztem rozwoju turystyki.

Radny Marek Reńda odpowiedział, że radny Stanisław Wawrowski nie słyszy tego, co się mówi na sesji. Program LEADER + jest programem, który w swoich założeniach jest skierowany głównie na rozwój turystyki, a nie na modernizację lub budowę dróg.

Radna Anna Smużewska zwróciła się z pytaniem dot. składanych wniosków na adaptację pomieszczeń, w ramach corocznej rezerwy MEN.

Zastępca burmistrza Romana Tężycka odpowiedziała, iż gmina takich wniosków nie składała, ponieważ brak jest pomieszczeń do adaptacji.

Przewodniczący RM poinformował zebranych o odbytym spotkaniu poświęconym debacie na temat wykorzystywania przez samorządy funduszy europejskich. Wyraził swoje zadowolenie z faktu, iż Gmina Skępe jest jednym z wyróżniających się w tej dziedzinie samorządów w powiecie lipnowskim.

Inspektor UMiG Ryszard Gorzycki powiedział, że nie zgadza się z radnym Stanisławem Wawrowskim, który zarzucił gminie brak oszczędności przy budowie fundamentów rozbudowywanej SP w Skępem. Nawet, jeżeli zrobiono by badania struktury gleby, to   i tak nie uniknęłoby się pobudowania fundamentów na studniach kopanych. Nie można by uniknąć tych kosztów, ponieważ wykonawca wliczyłby je do kosztów realizowanej inwestycji.

Kierownik MGBP Jerzy Kowalski pogratulował burmistrzowi przyjętego przez radę budżetu. Poinformował o nowym wydaniu kwartalnika „Nasze Skępe” oraz złożył wszystkim zebranym życzenia noworoczne.

Radny Stanisław Wawrowski wyraził swoją refleksję – podziękował Przewodniczącemu RM za filmowanie sesji. Szkoda, że w roku ubiegłym nie filmowano sesji, na której uchwalane były podwyżki diet dla radnych. Poruszył także sprawę frekwencji radnych na posiedzeniach komisji i obradach sesji.

Przewodniczący RM odpowiedział, iż jedna z ubiegłorocznych sesji nie była filmowana, ponieważ operator pomylił godzinę rozpoczęcia obrad i przyjechał dopiero po ich zakończeniu. Odnośnie frekwencji radnych na posiedzeniach komisji i obradach sesji powiedział, że wcześniej złożone na dzisiejszej sesji sprawozdania z pracy RM i poszczególnych komisji obejmowały tą kwestię. Poinformował także, że jeżeli ktoś jest bliżej zainteresowany obecnością radnych, to może się zapoznać – jest sporządzone do wglądu zestawienie. Ponadto nadmienił, iż każdy radny stara się jak najlepiej wypełniać swoje obowiązki, a wynikłe nieobecności są związane ze sprawami osobistymi                     i przypadkami losowymi, których nie można przewidzieć.

Prezes MGKS „Błękitni” Zdzisław Małkiewicz złożył podziękowanie burmistrzowi za oddanie targowiska miejskiego - w części do handlu żywymi zwierzętami. Zwrócił się z prośbą do radnych o spowodowanie zakazu handlu na ulicach miasta.

Przewodniczący odpowiedział, że zakaz handlu w innych miejscach, niż targowisko miejskie, wymaga podjęcia odrębnej uchwały.

Radny Stanisław Wawrowski zwrócił się z pytaniem do burmistrza odnośnie administrowania w 2006 r. targowiska miejskiego.

Burmistrz odpowiedział, iż administratorem targowiska nadal pozostaje MGKS „Błękitni”.

 

Pkt 16

Zakończenie

 

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej podziękował wszystkim zebranym za udział w obradach, a następnie zebranym i pozostałym mieszkańcom Miasta i Gminy Skępe złożył najserdeczniejsze życzenia noworoczne.

 

 

Na tym obrady XXVI Sesji Rady Miejskiej w Skępem zakończono.

        

 

 

         Protokolant

     Zbigniew Małkiewicz