UCHWAŁA Nr XXX/206/2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 12 czerwca 2006 roku

 

w sprawie: zaciągnięcia długoterminowej pożyczki

 

           

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

 

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Zaciągnąć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pożyczkę do wysokości 599.000 zł (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy 00/100)z przeznaczeniem na następujące zadanie:

 

-       Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skępem – kwota  599.000 zł

 

 

§ 2

 

Na zabezpieczenie pożyczki proponuje się zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco)

 

§ 3

 

Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z dochodów własnych gminy zabezpieczonych w budżecie.

§ 4

 

Ustala się okresy spłat pożyczki w następujących wysokościach w latach:

 

2007   -     50.000,00 zł                                2011   -   100.000,00 zł

2008   -   100.000,00 zł                                2012   -   100.000,00 zł

2009   -   100.000,00 zł                                2013   -     49.000,00 zł

2010   -   100.000,00 zł

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski