UCHWAŁA Nr XXX/204/2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 12 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: zaciągnięcia kredytu długoterminowego

 

           

                   Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. c, i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku        o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 82 ust. 1         pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zmianami).

 

 

R A D A   M I E J S K A

uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Rada Miejska w Skępem zaciąga kredyt długoterminowy w wysokości 1.315.000 ,- (słownie: jeden milion trzysta piętnaście tysięcy 00/100) z przeznaczeniem na następujące zadania:

-  Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Skępem I etap        kwota 1.030.000 zł

-  Przebudowa ul. Plażowej                                                 kwota    150.000 zł

-  Budowa drogi Skępe – Moczadła – Ławiczek                 kwota    135.000 zł

 

§ 2

 

Na zabezpieczenie kredytu proponuje się: zabezpieczenie wekslowe (weksel in blanco).

 

§ 3

 

Zobowiązanie określone w § 1 zostanie w całości pokryte z podatku od nieruchomości stanowiącego dochód gminy zabezpieczony w budżecie.

§  4

Ustala się okresy spłat kredytu w następujących wysokościach w latach:

2007   -   219.200,00 zł                                2010   -   219.200,00 zł

2008   -   219.200,00 zł                                2011   -   219.200,00 zł

2009   -   219.200,00 zł                                2012   -   219.000,00, zł

 

§ 5

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski