Uchwała Nr XX/108/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym( Dz.U. z 2016 r., poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Wyraża się zgodę na nabycie na rzecz Miasta i Gminy Skępe zabudowanej budynkiem handlowo - usługowym nieruchomość położonej w miejscowości Lubówiec, gmina Skępe oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ew.  49/1 zapisanej w księdze wieczystej WL1L/00021094/4 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Lipnie V Wydział Ksiąg Wieczystych, stanowiącej własność Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska"

§ 2.   Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Działka nr ew. 49/1 o powierzchni 0,05 ha położona w miejscowości Lubówiec zabudowana jest budynkiem handlowo - usługowym. Dla w/w nieruchomości nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego działka ta przeznaczona jest na cele rolne.

 Jednym z zadań własnych  gminy,  zgodnie z art 7  ustawy z dnia 08.03.1990r.(Dz.U. z 2015r., poz. 1890) o samorządzie gminnym jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty m. in. w zakresie kultury. Celom tym służą również takie obiekty jak lokalne świetlice będące miejscem integracji oraz sposobem produktywnego spędzania czasu przez mieszkańców. Miejscowość Lubówiec jest takiego obiektu pozbawiona, natomiast budowa nowego obiektu związana byłaby z poniesieniem bardzo dużych nakładów finansowych. W celu optymalizacji rozwiązań istnieje możliwość zagospodarowania budynku oraz nieruchomości o których mowa na wstępie i przystosowanie ich niewielkimi nakładami finansowymi dla potrzeb lokalnej społeczności. W tym celu konieczne jest nabycie w/w nieruchomości od jej właściciela.

 Biorąc powyższe pod uwagę wywołanie niniejszej uchwały jest zasadne.