Uchwała Nr XX/109/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 19 kwietnia 2016 r.

w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz  art. 227, w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23) uchwala się, co następuje:

§ 1.   Uznać za bezzasadną skargę na Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, w związku z przekazaniem skargi przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego.

§ 2.   Uzasadnienie rozstrzygnięcia skargi stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3.   Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Skępem i zobowiązuje do przesłania wraz z uzasadnieniem Skarżącym tytułem zawiadomienia o sposobie załatwienia skargi.

§ 4.   Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 24 marca 2016 roku do Rady Miejskiej w Skępem wpłynęło pismo od Wojewody Kujawsko – Pomorskiego przekazujące pismo zatytułowane „Skarga na bezczynność organu - Burmistrza Miasta i Gminy Skępe” datowane na dzień 7 marca 2016r., które Wojewoda Kujawsko – Pomorski zakwalifikował jako skargę na Burmistrza Miasta i Gminy Skępe, którą należy rozpoznać w trybie art. 237 Kodeksu postępowania administracyjnego i przekazał zgodnie z właściwością.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem przekazał skargę do Komisji Rewizyjnej celem jej zbadania i przygotowania projektu uchwały Rady rozstrzygającej zasadność skargi.

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 227, w zw. z art. 229 pkt 3 oraz art. 238 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23) do rozpatrzenia skargi na burmistrza miasta i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych właściwa jest rada gminy.

 Skarga dotyczy nierozpatrzenia w terminie skargi na postępowanie Przewodniczącego Komisji Konkursowej na stanowisko Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem Pana Mariusza Elwertowskiego, któremu skarżący zarzucają niezgodne z prawem przygotowanie postępowania konkursowego.

 Komisja Rewizyjna zgodnie z § 86 ust. 1 Statutu Miasta i Gminy Skępe kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych i jednostek pomocniczych Gminy pod względem legalności, gospodarności, rzetelności, celowości, oraz zgodności dokumentacji ze stanem faktycznym. W zakresie kontroli prowadzonej przez Komisję Rewizyjną mieści się kontrola zarzutów dotyczących trybu i sposobu prowadzenia postępowań administracyjnych przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

 Po zapoznaniu się ze skargą, z wyjaśnieniami złożonymi przez Burmistrza Miasta i Gminy Skępe oraz opinią radcy prawnego przekazaną przez Sekretarza Miasta i Gminy, Komisja Rewizyjna ustaliła, że zarzut bezczynności wobec Burmistrza Miasta i Gminy Skępe i związany z nim zarzut przewlekłości prowadzonego postępowania, są bezpodstawne.

 Komisja Rewizyjna ustaliła w zakresie wyznaczonym zarzutami skargi na bezczynność Burmistrza, że skarżący domagali się od Burmistrza uwzględnienia skargi na Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Skępem, którego postępowanie jako członka Komisji Konkursowej powołanej do wyłonienia Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem, zostało negatywnie ocenione przez skarżących. Należy zaznaczyć, że w odniesieniu do postępowania w sprawie wyboru Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem prowadzone było przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego postępowanie nadzorcze, które zostało zakończone wydaniem orzeczenia o unieważnieniu zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe w sprawie powierzenia funkcji Dyrektora w ww. placówce. Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody odnosiło się m.in. do zarzutu podnoszonego przez wnoszących skargę dotyczącego niepoinformowania na piśmie kandydatów o terminie i miejscu posiedzenia komisji, co najmniej na 7 dni przed terminem posiedzenia.

 Na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Kujawsko - Pomorskiego wniesiona został skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego oparta na szczegółowo uzasadnionych zarzutach do rozstrzygnięcia nadzorczego wyrażających przekonanie o prawidłowym toku postępowania Komisji Konkursowej, której prace nie zawierały znamion uchybień mogących powodować nieważność dokonanego wyboru Dyrektora Miejskiego Zespołu Szkół w Skępem. W skardze podkreślano, że co prawda przepis przewiduje, że przewodniczący komisji ustala termin i miejsce posiedzenia komisji, o czym powiadamia na piśmie członków komisji oraz kandydatów, nie później niż na 7 dni przed terminem posiedzenia, jednak przepis ten nie przyznaje członkom komisji ani kandydatom jakichkolwiek uprawnień możliwych do zrealizowania w podanym tam terminie, lecz wskazuje jedynie obowiązek określonego zachowania się. Przywołany przepis nie określa też żadnych skutków niedochowania takiego terminu, a takich skutków nie można wyinterpretować w drodze wykładni. W ocenie Burmistrza, jeżeli nawet przyjąć, że doszło do nieprawidłowości w pracy Komisji Konkursowej - o czym może przesądzić jedynie sąd administracyjny - to jest to jedynie drobna nieprawidłowość, która nie powinna mieć wpływu na ostateczne rozstrzygnięcia w stopniu mającym wpływ na wynik konkursu i dającym podstawę do stwierdzenia nieważności zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Skępe.

 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w dniu 10 lutego 2016 r. wydał wyrok w sprawie przedmiotowej skargi, który wraz z uzasadnieniem wpłynął do urzędu w dniu 29 marca 2016r. Termin do wniesienia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie upływa 29 kwietnia 2016r., stąd nie można mówić, że przedmiotowy wyrok jest ostateczny i prawomocny, a tym samym nie można uznać, że postępowanie Komisji Konkursowej, w tym jej Przewodniczącego, było sprzeczne z prawem w sposób rażący i doprowadziło do unieważnienia konkursu. Rozstrzygnięcie zagadnień będących przedmiotem postępowania sądowo-administracyjnego jest niezbędne dla właściwej oceny postępowania Komisji Konkursowej, stąd formułowanie jakichkolwiek wniosków wobec Przewodniczącego Komisji Konkursowej, w sytuacji braku prawomocnych rozstrzygnięć sądowych byłoby niewłaściwe, a co najmniej przedwczesne.

 Postępowanie Burmistrza w odniesieniu do skargi na Przewodniczącego Komisji Konkursowej w przedstawionym kontekście polegające na wstrzymaniu się od rozstrzygnięć do czasu zakończenia postępowania przed NSA w Warszawie, należy uznać za racjonalne i uzasadnione zarówno stanem faktycznym sprawy, jak i prawnym.

 W tym stanie rzeczy, skargę należy uznać za bezzasadną.