PROTOKÓŁ NR XX/VII/2016

SESJI RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

z dnia  19 kwietnia  2016 roku

 

Sesję rozpoczęto o godzinie 1400 w sali obrad nr 12 Urzędu Miasta i Gminy  w Skępem. Obradom przewodniczył   Przewodniczący  Rady  Miejskiej  Pan  Ryszard  Szewczyk.

 

 

W posiedzeniu udział wzięli:

1. Radni Rady Miejskiej w Skępem      - wg załączonej listy obecności

2. Zaproszeni goście                          - wg załączonej listy obecności

3. Pracownicy Urzędu Miasta i Gminy, w tym:

O       Piotr Wojciechowski                     - Burmistrz

O       Barbara Leśniewska                     - Skarbnik

O       Zbigniew Małkiewicz                     - Sekretarz

O       Piotr Rzepka                                - Radca Prawny

O       Jerzy Kowalski                             - Dyrektor MGBP

O       Ewa Wojciechowska                     - Kierownik MGOPS

O       Magdalena Elwertowska               - Kierownik ds. Oświaty

O       Agnieszka Skowrońska- Podinspektor

O       Krzysztof Małkiewicz                    - Inspektor

 

XX Sesja Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji, którą otworzył Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Ryszard Szewczyk słowami – serdecznie witam Państwa, witam Pana Burmistrza z pracownikami Miasta i Gminy Skępe, witam sołtysów, witam kierowników jednostek, witam Panią Wicestarostą, witam Panią Prezes Banku, witam pozostałych wszystkich radnych,  oraz witam mieszkańców Miasta i Gminy Skępe

Otwieram  XX  SESJĘ  RADY  MIEJSKIEJ  W  SKĘPEM.

Pkt.1

Sprawy organizacyjne

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy ktoś z Państwa Radnych ma uwagi do projektu porządku obrad?

Burmistrz

Ja chciałbym do projektu porządku obrad wnieść dodatkowy temat - Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla  gminy Skępe wraz z rekomendacjami chciałbym, żeby ten punkt był pkt 4

4. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla  gminy Skępe wraz z rekomendacjami.

(kolejne tematy dzisiejszej sesji bez zmian).

5. Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między sesjami Rady.

6. Wolne wnioski i zapytania.

7. Zakończenie.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych jest „za” wprowadzeniem do porządku obrad pkt. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2015 gminy Skępe – jednogłośnie wniosek został przyjęty (głosowało 14 radnych  „za”).

Następnie Pan Przewodniczący odczytał projekt porządku obrad (w załączeniu).

Stwierdzenie prawomocności obrad:

W posiedzeniu brało udział 14 radnych na 15 osobowy skład rady (w załączeniu lista obecności)   Przewodniczący Rady Miejskiej stwierdził prawomocność obrad.

(nieobecny Pan Roman Targański).

Przyjęcie protokołu XIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca  2016 roku.

Do protokołu Nr XIX Sesji Rady Miejskiej z dnia 30 marca 2016 roku nikt nie wniósł uwag i protokół zatwierdzono   j e d n o g ł o ś n i e   (głosowało 14 radnych  „za”).

Przyjęcie porządku obrad :

Porządek obrad został przyjęty  j e d n o g ł o ś n i e   (głosowało 14  radnych  „za”).

Wybór sekretarza obrad.

Na sekretarza obrad Przewodniczący Rady powołał radnego Pana  Mieczysława Webera, który wyraził zgodę.

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przechodzimy do pkt. 2 – Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości – druk nr 1.

Pkt. 2

Projekt uchwały w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości – druk nr 1.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr XX/108/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 kwietnia 2016 roku przedstawiła Pani Agnieszka Skowrońska pracownik Urzędu Miasta i Gminy Skępe.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa radnych ma pytania do Pana Burmistrza, Pani Skowrońskiej? – omawialiśmy ten temat przed chwilą na posiedzeniu wspólnej komisji, ale mimo to proszę kto ma jakieś pytania?

Burmistrz

Ja bym chciał powiedzieć jedną kwestię nt. nieruchomości w Lubówcu, którą chcemy kupić z przeznaczeniem na świetlicę, żeby mieszkańcy mieli gdzie się spotkać. Ponieważ wieś Lubówiec została pozbawiona lokalu (sprzedano remizę). Obecnie istnieje możliwość kupna i zagospodarowania budynku i przystosowania niewielkimi nakładami finansowymi. Jest to wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańcom wsi Lubówiec. Mieszkańcy już posprzątali i uważam, ze jest to wyjście naprzeciw potrzebom mieszkańcom Lubówca.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa ma pytania w tym temacie?

Radni nie wnieśli uwag do projektu uchwały Nr XX/108/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 kwietnia 2016 roku w sprawie nabycia na rzecz Miasta i Gminy Skępe nieruchomości, została odczytana (w załączeniu) w wyniku głosowania została przyjęta jednogłośnie (głosowało 14 radnych „za”).

Pkt. 3

Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza - druk nr 2.

Uzasadnienie projektu uchwały Nr XX/109/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 kwietnia 2016 roku odczytała Wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej Pani Aleksandra  Ruszkowska następnie  głos zabrał radca (w załączeniu).

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Szanowni Państwo Radni – organ rozpatrujący skargę ma obowiązek rozpatrzyć ją w granicach zaskarżenia. Skarga jak wynika z jej treści dot. przewlekłości postępowania Burmistrza w przedmiocie skarżący oddziaływania czy skargi na działalność Pana Wiceprzewodniczącego Rady, który pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Konkursowej i nie zawiadomił w sposób formalny osoby kandydujące w konkursie na dyrektora szkoły. Proszę Państwa przewlekłość postępowania jest wówczas, kiedy ktoś może działać, ale nie działa, że względu na to, że zalega z jakimiś czynnościami, a więc w takiej sytuacji zarzut jest zasadny jeżeli ktoś może działać, a nie działa. W tej sprawie było rozstrzygnięcie nadzorcze, które stwierdzało, że doszło do pewnych nieprawidłowości na które rozstrzygnięcie zostało zaskarżone i było przedmiotem orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wojewódzki Sąd Administracyjny wypowiedział się w sprawie i teraz jest czas na to, żebyśmy mogli wnieść ewentualnie skargę do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wszystko wskazuje, że sprawa jeszcze nie jest rozstrzygnięta w sposób ostateczny i prawomocny. W związku z tym czynienie zarzutów nie podjęcia działania przez Pana Burmistrza w sytuacji w której nie mamy jeszcze rozstrzygnięcia prawomocnego wyroku sądu administracyjnego w sprawie - należy uznać za zarzut przedwczesny i zarzut za bezzasadny. Ponieważ oczekiwanie od organu podjęcia decyzji w sytuacji, w której jeszcze problem prawny nie został prawomocnie rozstrzygnięty to jest wymaganie od organu stawianie się przed Sądem Administracyjnym. Można powiedzieć, że zarzut przewlekłości postępowania czyli zarzut nie działania w sprawie jest zarzutem bezzasadnym ze względu na to, ze działanie nie mogło być do tej pory podjęte i organ słusznie oczekuje na rozstrzygnięcie prawomocne do tego zagadnienia prawnego. To, że sprawa wymaga tego rozstrzygnięcia wynika z dosyć racjonalnego w moim przekonaniu uzasadnienia tego zaskarżenia rozstrzygnięcia nadzorczego, które poprzednia Pani Mecenas przygotowała składając skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego ona jest oparta na racjonalnych i mocnych argumentach. Jest jeszcze szansa i zdarzają się takie przypadki, że Naczelny Sąd Administracyjny zmienia rozstrzygnięcia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

W związku z tym nie można uznać w tej chwili, że organ mógł podjąć działania w sprawie i jednocześnie uznając, ze dochodzi do jakiejś przewlekłości w postępowaniu. Art.37 KPA mówi o zarzutach dot. organu tzw. w aspekcie materialnym i aspekcie formalnym – niezałatwiania sprawy w terminie lub też przewlekłości postępowania. Rozpatrując tą skargę widzimy i to skarżący w sposób  zdecydowany podkreślili przewlekłość postępowania –  stąd organ odnosił się do tego aspektu skargi. Szanowni Radni moim zdaniem w tej sytuacji nie można czynić zarzutów organowi, że nie działa skoro tak naprawdę działać jeszcze nie może ponieważ nie ma jeszcze rozstrzygnięcia.

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję - kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie projektu uchwały w sprawie skargi na Burmistrza?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Na komisji długo dyskutowaliśmy nt. tej skargi tak jak wielokrotnie podkreślałem, że skarga zawsze boli i nie powinna mieć miejsca, ale zdarzają się skargi wszędzie i podejrzewam, że będą się zdarzać. Skarżący się do Wojewody Szanowni Państwo tak jak podkreśliłem wcześniej nie skarżyli się na to, że Pani Wojewoda uchyliła konkurs, czy nie unieważniła, że sprawę przegraliśmy, że do 29 kwietnia Pan Burmistrz ma czas na kasację. Sprawa dotyczy nie odpowiedzi na pismo mieszkańców naszych, którzy złożyli pismo z zapytaniem się o konkurs Pana Burmistrza, ale nie uzyskali na niego odpowiedzi i tu jest na bezczynność Pana Burmistrza wpłynęła skarga do Wojewody. Natomiast rozmawiałem z Panią Wiceprzewodniczącą i na Komisji Rewizyjnej były dwie osoby. Zawsze było takim zwyczajem, że prosiło się obje strony na spotkanie na  Komisję Rewizyjną czy jak jest problem. Fajnie by było wysłuchać obydwu stron proszę Państwa co mają do powiedzenia. Natomiast nie uczyniono tak i ta strona nie miała prawa się wypowiedzieć bo nie była powiadomiona, nie była poproszona na tą komisję bo coś by dało więcej do myślenia. Natomiast tak ja mówię jeśli by dotyczyło Pana Elwertowskiego, dotyczyło by nierozstrzygniętego konkursu to ok. ta sprawa jest całkowicie dla mnie zrozumiała i bym głosował za bezzasadną skargę i by nie było żadnego tematu. Natomiast ja mam jeszcze jedno pytanie do Pana Przewodniczącego Rady – Panie Przewodniczący czy do tego momentu nie wpłynęło pismo od skarżących się do Wojewody na Pana Burmistrza – do tego momentu?

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przecież na komisji… przerywa wypowiedź Radny Krzysztof Suchocki

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Było mówione

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przecież na komisji nic nie było mówione, że nie wpłynęły pisma - przepraszam bardzo jak Pan słuchał kiedy były wolne wnioski i zapytania, a więc ja skierowałem z pytaniem do Pana Radcy Prawnego odnośnie dwóch pism, które wpłynęły do Rady i każdy z nas otrzymał od Pana Radcy Prawnego, który na pewno i dziś dojdzie do tego momentu i wyjaśni czy takie pisma się odczytuje na sesjach rady czy też nie – było takie pytanie.

 

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja uważam, że jeśli uzasadnienie Państwa naszych mieszkańców skarżących się do Pana Wojewody i takie miejsce powinno mieć to powinno  być odczytane przed głosowaniem nad uchwałą – ja tak uważam bo by coś wniosło i byśmy mogli bardziej zrozumieć tych Państwa co napisali do Pana Przewodniczącego Rady o co im chodziło w tym momencie. Ja też mam te pismo i tłumaczą się, że chodzi na bezczynność, a wystarczyło im odpisać, że sprawa jest w toku, że odpiszę Państwu za miesiąc, dwa, trzy, ale Ci Państwo nie uzyskali w ogóle żadnego pisma, ani żadnej odpowiedzi – dziękuję bardzo.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Nie wiem czy mam to samo powtórzyć - na którejś z sesji jeden z tych przedstawicieli, a więc Pan Tadeusz Kuna zadał mi pytanie kiedy dostanie odpowiedź na to  pismo, które w tej chwili jest rozpatrywane, a więc powiedziałem, że w dalszym ciągu jest prowadzona po prostu sprawa i po zakończeniu procesu sądowego każdy z tych Państwa otrzyma odpowiedź. Ja uważam, że taka odpowiedź na to pismo, czy to pisemna, czy ustna kiedy był zainteresowany osobiście i odpowiedział, że go to zadowala powinno być wystarczające. Natomiast Ci Państwo tak jak przed chwilą powiedział Radca Prawny skarżą się nie na to czy dostał odpowiedź, czy nie dostał odpowiedzi, a więc wyraźnie jest napisane w tej skardze co oczekują. Wiadomo, że jeżeli wcześniej otrzymali odpowiedź czy to pisemną czy ustną, że  po zakończeniu całego procesu, który nie został jeszcze zakończony bo mamy dwa wyroki, a więc z Sądu i od Wojewody. Tak jak na komisji mówiliśmy jeszcze jest Najwyższy Sąd Apelacyjny i albo Pan Burmistrz złoży do NSA, albo nie złoży to też wtedy da konkretną odpowiedź zainteresowanym. Uważam, że troszeczkę zamydlamy to wszystko, że nie było na ten temat mowy bo była mowa na grudniowej sesji w 2015 roku tj. 30 grudnia. Dlaczego ciągle wracamy jak bumerang do tego czy była odpowiedź czy nie było odpowiedzi. Jeżeli była skarga ja oczywiście skierowałem do Komisji Rewizyjnej bo taki jest mój obowiązek, a Komisji Rewizyjna rozpatruje sprawę i nie ma żadnego wpływu na to czy ta komisja zaprasza osoby zainteresowane, czy nie zaprasza. Dlaczego nie zaproszono zainteresowane osoby – jest to kwestia Komisji Rewizyjnej.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Szanowni Państwo ja tylko dodam na koniec podstawowe zdanie, że owszem Ci Państwo otrzymali odpowiedź pisemną 30 września 2015 roku podpisaną przez Pana Sekretarza. Nie wątpię Panie Przewodniczący, że Pan odpowiadał ustnie, ale nie zmienia w rzeczy postać,  że Ci mieszkańcy nie otrzymali odpowiedzi – dziękuję bardzo więcej nie będę na ten. temat mówił.

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Proszę Państwa kto z Państwa Radnych ma pytania dot. tej uchwały? 

Więcej uwag, ani pytań dot. uchwały w sprawie skargi na Burmistrza nie było.

Następnie odczytał projekt  Uchwały Nr XX/109/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 19 kwietnia 2016 roku (w załączeniu).

W wyniku głosowania została przyjęta głosowało 12 radnych „za”, „przeciw” - 0, 2 -  „wstrzymujące”.

Pkt. 4

Rekomendacje do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015.              

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Pani Ewa Wojciechowska

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Szanowni Panie i Panowie Radni –  ustawa o pomocy społecznej, a konkretnie art. 16 i art.17 ust.1  – mówi, że   do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należy „sporządzanie zgodnie z art.16 a oceny zasobów pomocy społecznej” Należy przygotować ocenę zasobów pomocy społecznej za miniony rok  celem przedstawienia jej do dnia 30 kwietnia na sesji Rady Miejskiej. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (tekst ujednolicony – sporządzono na podstawie Dz.U. z 2015 roku poz.163). Ocena zasobów pomocy społecznej wraz z rekomendacjami jest podstawą do planowania i konstrukcji budżetu na rok następny. Następnie bardzo szczegółowo omówiła rekomendacje do oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 –  jest opracowany bardzo obszerny materiał  (w załączeniu).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa Radnych ma pytania do Pani Kierownik?

Ja mam pytanie – czy na terenie naszej Gminy są ludzie bezdomni?

Kierownik MGOPS  Pani Ewa Wojciechowska

Jest ich niewielu, ale są. Z mieszkaniami socjalnymi jest problem, a poza tym jeśli chodzi o ludzi bezdomnych to my na okres zimy mamy podpisaną umowę z Caritas we Włocławku i tam kierujemy te osoby szczególnie w okresie zimowym.  Bywa też tak, że osoby bezdomne

z terenu naszej gminy są w schroniskach na terenie naszego kraju i wówczas my pokrywamy koszty za te osoby. Mamy np. osobę w Ośrodku Opiekuńczym w Krakowie i na zasadzie współpracy tak jak już nadmieniłam my koszty pokrywamy.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy na dzień dzisiejszy wiemy ile jest takich osób?

 

Kierownik MGOPS  Pani Ewa Wojciechowska

Nie jest to duża grupa osób zwykle 5 – 6 osób.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa  Radnych ma jeszcze pytanie?  Jeżeli nie ma przechodzimy do pkt. 5.

Pkt. 5

Przedstawienie informacji o pracy Burmistrza w okresie między Sesjami Rady.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Przedstawił informację o pracach w okresie między sesjami – od 21.03.2016 r. do 30.03.2016 roku   (w załączeniu do protokołu).

O       realizacji Uchwał XVIII Sesji Rady Miejskiej  z dnia 21 marca 2016 roku i XIX Sesji Rady Miejskiej  z dnia 30 marca 2016 roku.

O       Informacja za okres od dnia 31.03.2016 do dnia 19 kwietnia 2016 roku  w sprawie wydanych zarządzeń dotyczących budżetu.

O       informacja – 21.03.2016 r. dotycząca dofinansowania ze środków UE, innych źródeł, a także inwestycji.

O       realizacja funduszu sołeckiego - od 1 marca do 15 kwietnia 2016 roku.

O       informacja dotycząca – programy, projekty, działania inwestycyjne z jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Skępe realizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Skępem.

O       informacja z prac wykonanych na terenie Miasta i Gminy Skępe przez pracowników robót gospodarczych, publicznych i interwencyjnych oraz odbywających staż w okresie od 18.03.2016 do 15.04.2016 r.

O       informacja dotycząca pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy  Skępe.

Następnie Pan Burmistrz poinformował, że wspólnie z Panem Krzysztofem Małkiewiczem i Panem Krzysztofem Jaworskim - w dniu 31 marca 2016 roku był wyjazd do miejscowości Wojtyszki jest to koło Łodzi gdzie znajduje się schronisko dla zwierząt celem sprawdzenia w jakich warunkach żyją nasze zwierzęta – chodzi tu o psy i koty. W schronisku jest naszych 42 psy i 4 koty z terenu naszej gminy. Wychodziłem z takiego założenia, ze jak płaci się pieniądze to trzeba jechać i zobaczyć w jakich warunkach te nasze zwierzaki mieszkają. Następnie podziękował Pani Oli Ruszkowskiej Radnej bo to też jej praca bo znalazła się mieszkanka, która zaadaptuje te kotki. Chciałem powiedzieć jedną rzecz, że jadąc do schroniska do Wojtyszek to miałem różne myśli i wyobrażenia jak to wygląda. Jak zobaczyłem te pieski i te wszystkie zwierzaki to zostałem bardzo pozytywnie rozczarowany, Zwierzęta naprawdę przebywają w godziwych i dobrych warunkach i praca tych osób, oddanie na rzecz tych zwierząt i wkładane tam serce jest dla mnie wyjątkowym. Pokazane nam każde zwierzę zostało i odczytany został numer zwierzęcia jak również każde zwierzę jest czipowane. Pokazane zostały nam zdjęcia w jakim stanie było zwierzę odwiezione do nich i jak obecnie wygląda.

Pan Krzysztof Małkiewicz Inspektor UMiG.

Te pieski na wejściu jak były odwożone to wyglądały tak jak ja, a teraz w naszej ocenie wyglądają jak Krzysiu Jaworski – (śmiech na sali). To tak obrazowo wygląda jak ja  przedstawiłem.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Ja już nie chciałem tak obrazowo przedstawiać Panie Krzysztofie  (Małkiewicz) - Pan jest szczupłą osobą.

Powiem jedną rzecz i powiem krótko –  rzeczywiście zwierzęta żyją w dogodnych, wspaniałych warunkach. Zdjęcia tych naszych zwierząt umieściliśmy na naszej stronie internetowej. Ja zachęcam do adopcji tych piesków to są miłe wspaniałe zwierzaki, nie są agresywne, są  zadbane to są prawdziwi przyjaciele. Te schronisko należy pochwalić – pieniądze płacimy, ale przynajmniej jestem w 100%  przekonany, ze żyją te zwierzęta w należytych warunkach naprawdę mają tam dobrze.

Ja mam piesków, aż nadto miał być jeden, a jest pięć, ale nie żałuję bo są bardzo wdzięczne i przyjazne zwierzaki - zachęcam Państwa do adopcji tych zwierząt.

Następnie poinformował, że w tym tygodniu z Panem Adamem Godlewskim byliśmy w Rypinie na spotkaniu z Panem Marcinem Okońskim jest to osoba, która zajmie się remontem dróg głównie dróg gruntowych na terenie Miasta i Gminy Skępe.

Odbyłem spotkanie z Paniami  i Panami sołtysami - ustaliliśmy drogi, które będziemy remontować i byliśmy ustalić termin, kiedy będą remontowane. Druga sprawa firma będzie również kruszyła  gruz, który został po kinie bo tylko tyle zostało i gruz zostanie wykorzystany jako materiał do remontu dróg. Jest gruz składowany przy naszej bazie i ten surowiec , który pozostał po kinie pójdzie na drogę.

Jak już jestem przy kinie to byłem w dniu 9 kwietnia 2016 roku byłem na otwarciu kina w Mochowie. U nas kino się zlikwidowała w Mochowie kino otworzono. Zaprosił mnie kolega Wójt z Mochowa i się wybrałem bo nie ukrywam tego, że z takiej ciekawości. W Mochowie salę gimnastyczną adoptowano na kino –  pozyskano pieniądze z wytwórni filmowych i najróżniejszych instytucji i otworzono piękne kino. Na otwarciu był aktor Pan Paweł Królikowski i byli również inni aktorzy, także była miła, fajna atmosfera. U nas z kina tak jak powiedziałem - co zostało? aż serce się kroi, że i teren po kinie został zmarnowany taka jest moja konkluzja do tego wszystkiego, a my się borykamy z tematem budowy domu kultury – gdzie wybudować i jak to zrobić.

Jeszcze jedna kwestia, której autorem jest Pan Krzysztof Małkiewicz chodzi o obwieszczenia, które znajdują się na terenie Miasta i Gminy Skępe. Obwieszczenia zostały wydane przez Urząd Miasta i Gminy - pierwsze obwieszczenie tj. Zakaz wypalania traw…, drugie obwieszczenie  jest to komunikat dot. tabliczek z numerem porządkowym nieruchomości oraz komunikat dot. psy w godz. 6oo  do 22oo winny być trzymane na uwięzi lub w kojcu. Wszystkie psy powyżej dwóch miesięcy podlegają  obowiązkowemu ochronnemu szczepieniu przeciw wściekliźnie oraz obwieszczenie pt. Kochasz dzieci to … nie pal śmieci chodzi o palenie plastików w naszych piecach  te obwieszczenia i komunikaty są na naszej stronie  internetowej (w załączeniu). Sami zatruwamy środowisko w którym żyjemy i to nie jest tak, że to tylko urząd  musimy dbać o to nasze środowisko i o czystość wspólnie musimy dbać - od każdego z nas zależy czystość Skępego i okolic -  na zanieczyszczenie środowiska sami bezpośrednio mamy wpływ.

Wracając do  piesków jutro w Nowej Wsi w Borku Modrzewiowym z inicjatywy Pana Starosty Lipnowskiego odbędzie się spotkanie Wójtów i Burmistrzów nt. budowy schroniska dla zwierząt. Uważam to za dobrą inicjatywę bo po co wyprowadzać pieniądze na zewnątrz jak mogą pozostać w naszym powiecie,  ale zobaczymy jakie rozwiązania jaka będzie propozycja i myślę, że wspólne ustalimy korzystne warunki dla gmin.

Ostatnia informacja dot. zakończenia kontroli w Szkole Podstawowej w Wólce – w dniu 15 kwietnia 2016 roku została zakończona kontrola w sprawie zaleceń pokontrolnych wydanych w oparciu o Protokół Regionalnej Izby Obrachunkowej został przedstawiony. Kontrola sprawdzająca nie wykazała żadnych nieprawidłowości wszystkie zalecenia pokontrolne zostały wykonane prawidłowo i bieżąca gospodarka finansowa prowadzona przez SP w Wólce jest bez zastrzeżeń – dziękuję bardzo.

Kierownik ds. oświaty Pani Magdalena Elwertowska

Szanowni Państwo ! w ramach udzielonego wsparcia finansowego w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 Miasto i Gmina Skępe otrzymało 21.200 złotych na zakup książek do bibliotek szkolnych.

Wnioskowana kwota to 16.960 złotych: dla Miejskiego Zespołu Szkół Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem – 12.000 złotych, dla Szkoły Podstawowej w Wólce – 2.480 złotych i dla Szkoły Podstawowej w Czermnie – 2.480 złotych.

Wkład własny przedsięwzięcia to 4.240 złotych.

Następnie przedstawiła informację dotyczącą pomocy materialnej dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Skępe przygotowaną przez Panią Annę Olszewską pracownik urzędu ds. Pomocy materialnej na rzecz ucznia, wyprawka szkolna, kształcenie młodocianych pracowników  (w załączeniu ).

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo - Kto z Państwa Radnych ma pytania odnośnie tych dwóch wystąpień ? (Pana Burmistrza i Pani Magdaleny Elwertowskiej).

Jeżeli nie mają Państwo  pytań to ja mam pytanie -  czy dużo tych piesków mamy Panie Burmistrzu? chyba najwięcej z całego powiatu.

Burmistrz Pan Piotr Wojciechowski

Mamy dużo w schronisku porównując z sąsiednimi gminami.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Jeżeli nie mają Państwo pytań to chciałbym poinformować, że na dzisiejszym posiedzeniu wspólnej komisji ja zadałem pytanie Panu Radcy Prawnemu – otrzymałem dwa pisma,  jedno od mieszkańca Lipna i drugie też od mieszkańca  Lipna i od mieszkanki Skępego w treści tych pism jest, żeby te pisma zostały odczytać na Sesji Rady Miejskiej.

Panie Radco Prawny – czy taki obowiązek ma Przewodniczący Rady do odczytywania na sesji takich pism ?

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Szanowni Państwo w moim przekonaniu nie ma takiego trybu przewidzianego w Statucie Miasta i Gminy Skępe i przepisy nie przewidują takiej możliwości. Mamy prawną demokrację przedstawicielską i działamy przez radnych i ten wniosek ma charakter wniosku jako pewien rodzaj precedensu, żebyśmy stworzyli coś w rodzaju jakiegoś zwyczaju. To też jest trochę poza normatywne, ale widzę, że taki zwyczaj się wytworzył. Po pierwsze trybu nie ma, po drugie czy ten zwyczaj byłby dobry i prawidłowy? Proszę Państwa moim zdaniem odczytywanie listów prywatnych osób mogłoby prowadzić do pewnego niebezpiecznego precedensu. bo jeżeli byśmy pozwolili jednej osobie to dlaczego mielibyśmy odmówić innym osobom Moglibyśmy powiedzieć, że Pan Przewodniczący na sesji mógł by się zajmować odczytywaniem jakiś życzeń petycji, listów wniosków i w ten sposób, równo podchodzić do wszystkich, musieli byśmy uwzględnić życzenia wszystkich. Moim zdaniem odczytywanie przez Pana Przewodniczącego listów powinno mieć charakter uroczysty i wyjątkowy. W momencie kiedy taki list adresowany byłby przez naczelne organy administracji państwowej,  czy np. wojewodę przedstawiciela rządu w terenie, lub też  byłby to apel w jakiś wyjątkowej sytuacji związany z okolicznościami, rocznicami, może z jakimiś stanami wyjątkowymi to wtedy na sesji tego rodzaju listy naturalnie powinny być czy mogłyby być odczytywane. Ja nie znajduje trybu, nie znajduje uzasadnienia żeby prywatne listy czy pisma odczytywać. W moim przekonaniu uleganie tego rodzaju presji tworzy niebezpieczny precedens ja nie widzę trybu Panie Przewodniczący dla takiego postępowania.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo za wyjaśnienie wiadomo prawnikiem nie jestem, a więc dlatego zapytałem się Radcy Prawnego – z całym szacunkiem proszę Państwa tych pism nie odczytam.

Przechodzimy do wolnych wniosków i zapytań.

Pkt. 6

Wolne  wnioski  i  zapytania.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Szanowni Państwo chciałbym złożyć formalny wniosek do Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej o zwołanie posiedzenia komisji i miałbym prośbę, żeby w trybie natychmiastowym z tego względu, ze dziś jesteśmy w 100% składzie, a wcześniej rzadko się to zdarzało – dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Co Pan Przewodniczący Komisji (Mirosław Redecki) później odpowie  czy w tej chwili?

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Pan Mirosław Redecki

Ja nie widzę potrzeby zwołania w trybie natychmiastowym posiedzenia komisji.

Dyrektor Przedszkola Pani Iwona Małkiewicz

Szanowni Państwo, Panie Burmistrzu – zawsze w wolnych wnioskach są takie niemiłe rzeczy, a ja chcę powiedzieć o czymś bardzo, bardzo miłym. Przede wszystkim chcę bardzo podziękować Panu Burmistrzowi i powiadomić, że od piątku (22.04.2016r.) rusza na hali sportowej dziecięca szkółka gry w piłkę nasze dzieci nie będą musiały jeździć do Lipna płacić pieniądze było to moim wielkim zadaniem myślałam o tym od bardzo długiego czasu. Jest wielka potrzeba te małe dzieciaczki są tak spragnione gry w piłkę i jeżeli zaczną od 4 lat bo zaczynamy od 4 lat jest to inicjatywa naszego przedszkola, ale zaprosimy z przedszkola z Wioski czy z zerówek zobaczymy, ale chcemy żeby poziom wiekowy był równy. Zaczynamy od dzieci naszych, ale jeżeli będą miejsca rzeczywiście inne dzieci też będą mogły skorzystać. To dzięki Panu Burmistrzowi i Pani Magdzie (Elwertowskiej)  ta sprawa szybko się potoczyła. Ja będę przyglądała się, żeby nie było to tylko rzucenie dzieciom piłki, żeby to były fajne zajęcia. Jeszcze chcę powiedzieć, że  również z inicjatywy naszego przedszkola nie wszyscy tutaj wiedzą rok czasu już są zajęcia karate. Prowadzi zajęcia mama, która ma dziecko w przedszkolu i ma oczywiście do tego papiery i rok czasu te zajęcia są już prowadzone. Zajęcia cieszą się wielką popularnością większość dzieci, które chodzą systematycznie przeszły już ten pierwszy etap i otrzymały pas -  nie znam się na tym więc nie wiem jakiego koloru.

Jak jestem przy głosie to się jeszcze pochwalę nie ma koleżanki, ale tych  zajęć dodatkowych jest bardzo dużo i dużo się dzieje. Między innymi są zajęcia komputerowe i sala komputerowa jest bardzo dobrze wyposażona. Niestety nie objął nas program „Postaw na przedszkolaka” bo ten program objął tylko oddziały przedszkolne, ale pomimo tego dzięki Pani Skarbnik mamy piękne komputery. Chcę podkreślić, ze nauczyciele prowadzą zajęcia dodatkowo nieodpłatnie są to zajęcia w małych grupach dodatkowo. Raz w miesiącu przyjeżdża zespół teatralny na naszej stronie jest kalendarz imprez do końca roku gdzie na jednej stronie nie starczyło miejsca. Chce powiedzieć, ze dzięki przychylności władzy bo bez tego nie działo by się tak dużo, a dzieje się w naszym przedszkolu bardzo dużo i bardzo się z tego cieszę – dziękuję bardzo.

Radny Pan Marcin Mierzejewski

Odnośnie odpowiedzi Pana Przewodniczącego Komisji (Pana Mirosława Redeckiego) – członkowie komisji widzą taką potrzebę i jeszcze raz bym prosił o zwołanie komisji.

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Pan Mirosław Redecki

A ja nie widzę takiej potrzeby.

Radny  Pan Mieczysław Weber

Panie Przewodniczący,  Szanowni Radni – skoro Pan Przewodniczący Komisji (Pan Mirosław redecki)nie chce zwołać takiego posiedzenia więc ja składam wniosek formalny o zmianę Przewodniczącego Komisji (Pana Mirosława Redeckiego) i żeby pełnił obowiązki Wiceprzewodniczący (Pan Marcin Mierzejewski). Uzasadniam tym, że w 2015 roku Pan Przewodniczący Komisji siedemnaście razy nie uczestniczył na posiedzeniach - komisji i sesji wydaje mi się, że samo to mówi za siebie. Ważne sprawy były do podjęcia i wiceprzewodniczący dowiedział się w ostatniej chwili i musiał posiedzenie prowadzić.

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Pan Mirosław Redecki

Jak już Panie Weber to odbyło się dwadzieścia sesji, komisji też podobnie to nie mogłem być nieobecny na siedemnastu może nie byłem na dwóch moich komisjach, a może trzech. Po drugie już raz próbował Pan mnie obrazić, podał mnie Pan do sądu podać nie wyszło to Panu i robi Pan to po raz drugi. Jest Pan człowiekiem jeszcze za tamtą sprawę Pan nie przeprosił, zrobił Pan takie zamieszanie, że sąd uniewinnił mnie i nawet Pan nie przeprosił – dziękuję bardzo. To, że Pan nie potrafi swoją komisją się zająć to niech się Pan zajmie swoją, a nie interesuje się czyjąś i po to jest zastępca, żeby zastąpił.

Radny  Pan Mieczysław Weber

To było odwrotnie gdzie zostałem oskarżony o zajmowanie stanowiska w klubie sportowym - jako członek  zarządu nieświadomie. Ja proszę o przegłosowanie wniosku, który zgłosiłem.

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Pan Mirosław Redecki

Jest Pan żałosny

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Faktycznie komisja mogłaby się zebrać i sobie porozmawiać i uzgodnić.

Radny  Pan Mieczysław Weber

Panie Przewodniczący (Rady) stanęliśmy w martwym punkcie.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

To członkowie komisji powinni ten wniosek przegłosować na posiedzeniu komisji.

Radca Prawny Pan Piotr Rzepka

Proszę Państwa rozumie, że Pan (Radny Weber) jako członek komisji składa taki wniosek. Jeżeli są obecni wszyscy członkowie komisji nie ma trybu pracy komisji tylko jest tryb jak pracuje rada w kwestiach nieuregulowanych musimy podejść tak jak zwołuje się sesję nadzwyczajną. Wydaje mi się, ze jak został postawiony taki wniosek do Pana Przewodniczącego komisji ( Mirosława Redeckiego) i Pan Przewodniczący moim zdaniem powinien zwołać taką komisję bo członkowie z takim wnioskiem występują w sposób uzasadniony. Zastanówmy się jeżeli Pan Przewodniczący Komisji  nie chce zwołać posiedzenia to może dojść do „paraliżu” komisji stałej co przekłada się na pracę rady. A wiadomo, że pracą rady kieruje Pan Przewodniczący Rady i ma wpływ na organizację pracy rady przez co na organizację pracy komisji. Jest przepis, który mówi o tym, że na podstawie upoważnienia § 71.ust 4 „Na podstawie upoważnienia Rady, Przewodniczący Rady lub Wiceprzewodniczący Rady, koordynujący pracę komisji Rady, mogą zwołać posiedzenie komisji…” i jeżeli by Pan Przewodniczący Komisji nie chciałby zwołać posiedzenia komisji wówczas Rada może upoważnić Pana Przewodniczącego Rady do zwołania posiedzenia komisji.

 

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję za wyjaśnienie, a więc czy mam ogłosić przerwę i porozmawiacie sobie na ten temat czy bezpośrednio Pan Przewodniczący Komisji podejmie decyzję.

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Pan Mirosław Redecki

Ja mogę zwołać posiedzenie komisji, ale nie dziś, zostałem postawiony przed faktem dokonanym – dziękuję.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

To poprosimy o 10 minutową przerwę.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

To tak jak usłyszeliśmy Pan Przewodniczący Komisji ustala termin posiedzenia komisji.

Dobrze za chwilę ogłosimy przerwę - czy ktoś z Państwa ma jeszcze pytania?

Wicestarosta Powiatu Lipnowskiego Pani Anna Smużewska

Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Szanowni Goście – ponieważ w grudniu 2015 roku zapoznawałam Państwa nt. zaplanowanych inwestycji w budżecie powiatowym jak również inwestycje dot. Skępego. Mam kilka zdań dla społeczeństwa Miasta i Gminy Skępe - chciałam podzielić się jeżeli chodzi o realizację tych założeń budżetowych powiatu. Po pierwsze zaplanowaliśmy budowa chodników i remonty dróg - co się dzieje jeżeli chodzi nasze miast to wybudowano kawałek chodnika w Wiosce na pewno nie jest to takie satysfakcjonujące i zadawalające do końca bo nie jest zrobiony chodnik do końca, ale początek już jest. Również w budżecie jest przebudowa drogi-ulicy 21 Stycznia, która będzie robiona i już jesteśmy po przetargu. Kolejna inwestycja jest to przebudowa drogi powiatowej na odcinku Głodowo – Kolankowo czyli tzw. mini obwodnica Lipna i to będzie odciąży miasto Lipno od pojazdów ciężarowych z kierunku Płocka jednak nie rozwiąże to jeszcze całościowo problemu bo jeszcze do Włocławka pozostaje, ale nie mniej jednak troszeczkę odciąży i usprawni podróżowanie. Również w planie marszałkowskim jest droga do Kamienia Kotowego tj. droga na Płock, a więc usprawni dojazd do Płocka. Następna inwestycja dosyć poważna to utworzenie zakładu transportu powiatowego jest ustawa z 2011 roku, która mówi, że powiat na własnym terenie odpowiada za transport, ostatecznym terminem wprowadzenia jest 1 styczeń 2017 rok dlatego powiat dość poważnie zajął się tym tematem. Jesteśmy już po opracowaniu planu transportu, który 22 kwietnia tj. piątek ma być przyjęty. Natomiast jeśli chodzi o zakup pojazdów to planujemy 16 pojazdów 21 osobowych lub powyżej 40 osobowych trwa okres przetargu w tej chwili mamy nadzieję, że zakończy się pomyślnie. Ten transport powinien ułatwić dojazd młodzieży do szkół jak również czasowo będą tak rozplanowane, żeby pracownicy również mogli dojeżdżać na pierwszą zmianę na drugą zmianę. Będą to nowe autobusy. Jak Państwu wspominałam powiat kupił

Jeszcze bardzo serdecznie Szanowną Radę, obecnych gości również mieszkańców chciałabym zaprosić na Powiatowe Obchody 1050 Rocznicy Chrztu Polski na uroczystą mszę św. która odbędzie się 24 kwietnia 2016 roku o godz. 10-tej w Klasztorze OO. Bernardynów. Serdecznie zapraszam – dziękuję.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Dziękuję bardzo za informację oraz za zaproszenie mam nadzieję, że skorzystamy kto z Państwa ma pytania? Jeżeli nie ma pytań  to proszę bardzo Pan Radny Suchocki prosił o chwilę przerwy.

Ogłaszam małą chwilę przerwy i niech Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej przejdzie do biura rady.

Po przerwie.

Wznawiamy obrady XX Sesji Rady Miejskiej – czy można wiedzieć co komisja ustaliła jeżeli nie jest to tajemnicą?

Przewodniczącego Komisji Rozwoju Społeczno-Gospodarczego, Przestrzennego i Gospodarki Finansowej Pan Mirosław Redecki

Nie jest to tajemnicą i komisja ustaliła,  że w ciągu 14 dni odbędzie się posiedzenie komisji.

Mieszkanka Rumunek Skępskich Pani Teresa Piotrowska

Pan Suchocki nie chce mi oddać umowy na laptop.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy Pan Radny Suchocki może wyjaśnić tą sprawę?

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Jest to sprawa prywatna i nie powinno mieć to miejsca i Polskiego Związku Niewidomych po pierwsze, ale Szanowna Pani ja powiem Pani w ten sposób - ja mam różne Pani dokumenty ja nie wiem o jaką umowę Pani chodzi. Ja skontaktuję się z Zarządem Niewidomych, ale na dzień dzisiejszy ja nie mam takiej umowy. Mam mnóstwo dokumentów i gdyby Pani przyszła do biura, a przychodzi Pani często bo i lekarza Pani załatwiam, przyszliście żeby napisać wniosek na wodę. Ja mam Pani różne dokumenty między innymi orzeczenie, a laptop jest dzierżawiony na 7 lat i to jest wszystko  (jest gwarno –  Przewodniczący Rady prosi o spokój).

Mieszkanka Rumunek Skępskich Pani Teresa Piotrowska

Ja Panu pożyczyłam umowę.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Ja więcej nic nie mam do powiedzenia, a przede wszystkim Panie Przewodniczący takie sprawy ja jako Prezes powinienem załatwiać u siebie w biurze.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Przepraszam Panie Radny, ale jesteśmy osobami publicznymi i musimy odpowiadać na pytania, które zadają nam nasi wyborcy i nie raz padają trudne pytania dla radnego pytania.

Radny Pan Krzysztof Suchocki

Obiecuję Pani, że wystąpię do Torunia  po kserokopię  umowy i nie ma problemu. Tak samo jak nie raz występujemy po kserokopię orzeczenia do ZUS-u bo czasami zostanie zagubiona i ZUS przesyła.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Czy Panią zadawala odpowiedź Radnego Pana Suchockiego ?

Mieszkanka Rumunek Skępskich Pani Teresa Piotrowska

Jak już będę miała to tak.

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Kto z Państwa ma jeszcze pytania?  zauważyłem, ze kolega Janusz (Kozłowski) rozgląda się po ścianach i nie widzi logo (flaga przedstawiająca – Herb Ziemi Dobrzyńskiej) , ale na następne posiedzenie zostanie temat zrealizowany.

Pkt 9

Z a k o ń c z e n i e

Przewodniczący Rady Pan Ryszard Szewczyk

Po całkowitym wyczerpaniu porządku obrad, Przewodniczący Rady Miejskiej – słowami jeżeli nie ma więcej pytań SZANOWNI PANSTWO  - ZAMYKAM XX SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

Na tym obrady XX Sesji Rady Miejskiej w Skępem VII kadencji zakończono.

 

Protokolant

Alina Nowakowska

Przewodniczący Rady Miejskiej

Ryszard Szewczyk