Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa drogi gminnej Żagno – Pokrzywnik

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.8.2016.

 

W dniu 14.06.2016 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 84765 - 2016.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania ofert (załącznik nr 3) otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 24.06.2016 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.8.2016 na Przebudowę drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
okres gwarancji

Razem

1

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

2

Firma Inżynieryjno-Drogowa

DROGTOM sp. z o.o.,

ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek

70,22 pkt.

5,00 pkt.

75,22 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

 

Skępe, 12.07.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę drogi gminnej Żagno - Pokrzywnik

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.9.2016 na Przebudowę drogi gminnej Żagno – Pokrzywnik zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

Data udzielenia zamówienia: 18.07.2016 r.

 

Skępe, 18.07.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe