UCHWAŁA Nr XXX/ 202 /2006

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 12 czerwca 2006 roku

 

 

w sprawie: nadania imienia Gimnazjum w Skępem

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) w związku z § 1 ust. 3 „Ramowego Statutu Publicznego Gimnazjum”, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz.U. Nr 61, poz. 624 z późn.zm.) 

 

RADA MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

 

Nadaje się imię „Kościeleckich” Gimnazjum w Skępem z siedzibą w Skępem, ul.Al.1-go Maja 89 i ustala się nazwę w brzmieniu: Gimnazjum im. Kościeleckich w Skępem.

 

§ 2

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy w Skępem.

 

§ 3

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Skępem

Stanisław Ostrowski