Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa ulicy Kościelnej w Skępem

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.9.2016.

 

W dniu 24.06.2016 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 102367 - 2016.

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

§ 13. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

otrzymuje brzmienie

1. Wynagrodzenie jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik Nr 2 do Umowy i odpowiada zakresowi robót (wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w Umowie, dokumentacji projektowej (obejmującej: projekt budowlany i przedmiar robot)  - które stanowiły załącznik do SIWZ, oraz w Ofercie Wykonawcy.

Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp.

2. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych.

3. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Kosztorys powykonawczy robót podstawowych, stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną, która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Kosztorys powykonawczy robót nieujętych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych –stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną lub metodą szczegółową, która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robot budowlanych koniecznych do wykonania w przypadku:                                   

 1) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot zamówienia;

2) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczająca swym zakresem poza przedmiot zamówienia, które zostały pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

 

6. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określonego, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

7. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą szczegółową sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia Umowy.

8. W przypadku braku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały wskazane w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest zbędne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia, fakt ten zostanie potwierdzony przez Kierownika Budowy w protokole konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, a następnie zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego.

9. Cena obliczona wg powyższych zasad nie będzie podlegała waloryzacji ze względu na inflację.

10. Wszystkie składniki ceny oferty w Wykazie cen winny być wyrażone w złotych polskich (PLN) i podane z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Brak wskazania liczb po przecinku oznacza, ze Wykonawca podał liczbę całkowitą (np. 100 zł oznacza 100 złotych 0 groszy – 100,00 zł).

11. Ceną oferty jest kwota brutto wymieniona w Formularzu oferty, wyrażona w złotych polskich  (PLN).

12.       Rozliczenia za realizację przedmiotu zamówienia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w złotych polskich (PLN).

 

Wzór umowy (załącznik nr 9)

§6 otrzymuje brzmienie:

1. Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

brutto: …………………………………………………………………………zł,

(słownie: ......................................................................................).

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym wynikającym z kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik Nr 2 do Umowy i odpowiada zakresowi robót (wykonanemu zgodnie z przepisami Ustawy Prawo Budowlane i wydanymi na jej podstawie Rozporządzeniami wykonawczymi, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz zasadami wiedzy technicznej) - opisanemu w Umowie, dokumentacji projektowej (obejmującej: projekt budowlany i przedmiar robot)  - które stanowiły załącznik do SIWZ, oraz w Ofercie Wykonawcy.

Zawiera ono również wszystkie koszty związane z uzyskaniem przez Wykonawcę przychodu z tytułu wykonania niniejszego zamówienia, jak również koszty usług nie ujętych w dokumentacji projektowej – a których wykonanie jest niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia jak np. wszelkie koszty robót: przygotowawczych, porządkowych, zabezpieczających, organizacji i utrzymania terenu budowy, itp.; koszty wykonania niezbędnych: prób, badań, uzgodnień, nadzorów, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.; wszelkie: opłaty, narzuty, podatki, cła, itp.; koszty dostaw, montażu i rozruchu urządzeń, a także koszty i opłaty związane z odbiorami wykonanych robót i urządzeń, wykonaniem dokumentacji powykonawczej, ubezpieczeniem budowy, przeprowadzeniem szkoleń, itp.

3. Ostateczna wysokość wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w §1 będzie określona w oparciu o faktycznie zrealizowany zakres robót, wynikający z dokonanych i potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych robót nie wykraczających poza zakres przedmiotu zamówienia, oraz sporządzonych na ich podstawie sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót podstawowych i kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych.

3. Ceny jednostkowe robót użyte przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia.

4. Kosztorys powykonawczy robót podstawowych, stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną, która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Kosztorys powykonawczy robót nieujętych w kosztorysie powykonawczym robot podstawowych –stanowi kalkulację sporządzoną metodą uproszczoną lub metodą szczegółową, która jest podstawą wynagrodzenia Wykonawcy za realizację robot budowlanych koniecznych do wykonania w przypadku:

 1) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona - w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiot zamówienia;

2) potrzeby wykonania robót budowlanych niewykraczająca swym zakresem poza przedmiot zamówienia, które zostały pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku konieczności wykonania robót budowlanych niewykraczających swym zakresem poza przedmiot zamówienia określonego, których ilość jednostek przedmiarowych wskazanych przez Zamawiającego w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót) została zaniżona w odniesieniu do faktycznej ilości jednostek przedmiarowych, którą należy wykonać celem zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w §1 zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania - potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego - a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą uproszczoną sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy zastosowaniu cen jednostkowych robót użytych przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym.

7. W przypadku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały pominięte w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest konieczne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w §1 zostaną wykonane po sporządzeniu przez Kierownika Budowy protokołu konieczności wykonania robót wraz ze wstępną kalkulacją ich wykonania potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,  a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, oraz po zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiającego.

Rozliczenie robót koniecznych do wykonania nastąpi na podstawie potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru obmiarów powykonawczych oraz sporządzonych na ich podstawie metodą szczegółową sprawdzonych i zatwierdzonych kosztorysów powykonawczych robót nie ujętych w kosztorysie powykonawczym robót podstawowych - przy użyciu średnich składników cenotwórczych (Rb-g, M, S, Kp, Z) z publikatorów „SEKOCENBUD” z kwartału poprzedzającego datę zawarcia Umowy.

8. W przypadku braku potrzeby wykonania robót budowlanych, które zostały wskazane w przedmiarze robót (na podstawie którego Wykonawca sporządził kosztorys ofertowy i dokonał wyceny robót), a których wykonanie jest zbędne do zrealizowania i oddania do użytkowania przedmiotu zamówienia określonego w §1, fakt ten zostanie potwierdzony przez Kierownika Budowy w protokole konieczności potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, a w przypadku ustanowienia nadzoru autorskiego również przez Projektanta sprawującego nadzór autorski, a następnie zatwierdzony przez Przedstawiciela Zamawiającego.

9. Płatność z tytułu wykonania zamówienia określonego umową, zrealizowana zostanie fakturą końcową.

10. Faktura końcowa może zostać wystawiona po całkowitym zakończeniu i bezusterkowym odbiorze końcowym inwestycji, potwierdzonym protokołem odbioru końcowego przedmiotu umowy – w wysokości  określonej w ust. 1

11. ZAMAWIAJĄCY ma obowiązek zapłaty faktury w terminie 30 dni licząc od daty jej doręczenia wraz z dokumentami rozliczeniowymi (protokół odbioru końcowego wraz z dokumentacją powykonawczą).

12.  Za dzień zapłaty uważa się dzień  obciążenia  rachunku Zamawiającego.

13.  Zapłata faktury będzie dokonywana na konto WYKONAWCY wskazane w fakturze

14. Bez zgody Zamawiającego nie można dokonać przeniesienia należności wynikających z tej umowy.

 

Kosztorys ofertowy (załącznik nr 12)

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 30.06.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

 

§ 7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

otrzymuje brzmienie

 

1.    Wypełniony i podpisany Formularz oferty (zgodny z załączonym wzorem) – Załącznik nr 1;

/Wymagana forma dokumentu – oryginał/

 

2.    Dokument potwierdzający wniesienie wadium (forma zgodna z § 9 niniejszej IDW);

 

3.    Pełnomocnictwo w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie/

 

3.1. Koszotrys ofertowy sporządzony zgodnie z kosztorysem nakładczym stanowiącym załącznik nr 12 do specyfikacji.

 

Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

4.    W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu i niniejszej IDW, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)    oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wypełniony Załącznik nr 2;

/Wymagana forma dokumentu – oryginał/

2)    wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania – wypełniony Załącznik nr 3, oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i § 6 ust. 1 pkt 1 niniejszej IDW;

/Wymagana forma dokumentów:

a) wykaz robót budowlanych – oryginał na załączonym załączniku,

b) dowody potwierdzające, że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

Dowodami, o których mowa powyżej są:

a)    poświadczenie,

b)    inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w lit. a,

c)    w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów.

3)    wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami – wypełniony Załącznik nr 4. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i § 6 ust. 1 pkt 2 niniejszej IDW;

4)    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za śwaidczenie usług i kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oraz oświadczeniem, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień – wypełniony Załącznik nr 5. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i § 6 ust. 1 pkt 3 niniejszej IDW;

/Wymagana forma dokumentów:

a ) wykaz osób wraz z oświadczeniem – oryginał na załączonym załączniku/

5)    informacja banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzająca wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową Wykonawcy, wystawiona nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i § 6 ust. 1 pkt 4 lit. a niniejszej IDW;

/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

6)    opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. Informacja musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w ogłoszeniu i § 6 ust. 1 pkt 4 lit. b niniejszej IDW.

/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

 

5.         Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp:

1)    polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp w przypadku warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 4 pkt 5 i 6.

2)    polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 6 i w ust. 7 poniżej.

 

6.    W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp, Zamawiający żąda następujących dokumentów:

1)    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 ustawy Pzp – wypełniony Załącznik nr 6;

/Wymagana forma dokumentu – oryginał/

2)    aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

3)    aktualne  zaświadczenie  właściwego  naczelnika  urzędu  skarbowego  potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

4)    aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert;

/Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę/

5)    dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej – Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z póz. zm.) albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej – wypełniony Załącznik nr 7;

/Wymagana forma dokumentu – oryginał/

 

7.    Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w § 7 ust. 6:

1)    pkt 2, 3, 4– składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio że:

a)    nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,

b)    nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2)      dokument o którym mowa w pkt 1 lit. a, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

3)      dokument o którym mowa w pkt 1. lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

4)      jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

Przepisy pkt 2 i 3 stosuje się odpowiednio.

5)      Wykonawca składa wszystkie dokumenty sporządzone w języku obcym wraz z tłumaczeniem na język polski.

 

8.    Dla potwierdzenia spełnienia warunków, o których mowa w § 6 niniejszej IDW Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia winni złożyć oświadczenia i dokumenty w sposób następujący:

1)    wyszczególnione w § 7 ust. 4 pkt 2, 3, 4 i 5 – w sposób potwierdzający łączne spełnienie warunków (dokumenty winien przedłożyć w imieniu wszystkich Wykonawców ten, lub ci spośród Wykonawców, którzy potwierdzają spełnienie warunków),

2)    wyszczególnione w § 7 ust. 4 pkt 1 – oświadczenie powinno być złożone w imieniu wszystkich Wykonawców,

3)    wyszczególnione w § 7 ust. 6 – ma zastosowanie do wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (oświadczenie i dokumenty winny być przedłożone przez każdego Wykonawcę).

 

9.    Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie później niż na dzień składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp.

 

10. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia.

Dokument(-y) winien(-y) zawierać w szczególności zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia, charakter stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem oraz zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

/ Wymagana forma dokumentu – oryginał lub kopia poświadczona notarialnie/

 

10.a. Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z ust. 1,, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

 

11. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy.

1)    Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – wypełniony Załącznik nr 8;

/Wymagana forma dokumentu – oryginał/

2)    Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

 

12. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

 

13. W przypadku złożenia przez Wykonawców dokumentów zawierających dane w innych walutach niż w złotych polskich (PLN), Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano warunki finansowo-ekonomiczne przyjmie kurs średni NBP z dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, według którego dokona przeliczenia danych finansowych.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 04.07.2016 r.

Piotr Wojciechowski

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Kosztorys ofertowy (załącznik nr 12)

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 06.07.2016 r.

 

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Wzór umowy (załącznik nr 9)

§6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„Za wykonanie przedmiotu Umowy, określonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalają całkowite wynagrodzenie kosztorysowe w wysokości: brutto: …………………………………………………………………………zł, (słownie: ......................................................................................)”.

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 07.07.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 

Zamawiający na podstawie art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku ( tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164) zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób:

 

Kosztorys ofertowy (załącznik nr 12)

otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem (zmiana dokonywana jest w zakresie przedmiaru poz.4 – roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg na terenie równinnym).

 

Pozostałe zapisy ogłoszenia pozostają bez zmian. Zamieszczoną na stronie SIWZ należy rozpatrywać razem z niniejszą zmianą. Jednocześnie termin składania ofert nie ulega zmianie.

 

Skępe, dn. 07.07.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę ulicy Kościelnej w Skępem

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.9.2016 na Przebudowę ulicy Kościelnej w Skępem została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

 

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
okres gwarancji

Razem

1

Biuro Projektów i Inwestycji  „PROBUD” s.c.

ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc

Oferta odrzucona

2

STRABAG sp. z o.o.

ul. Parzniewska 10, 05-800 Pruszków

Oferta odrzucona

3

Firma Inżynieryjno Drogowa „DROGTOM” sp. z o.o.

ul. Krzywa Góra 8/10, 87-800 Włocławek;

84,60 pkt.

5,00 pkt.

89,60 pkt.

4

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,

ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 1, pkt 1 ustawy.

 

Skępe, 15.07.2016 r.

Z up. Burmistrza

Zbigniew Małkiewicz

Sekretarz Miasta i Gminy Skępe

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę ulicy Kościelnej w Skępem

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.9.2016 na Przebudowę ulicy Kościelnej w Skępem

zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych sp. z o.o.,
ul. Wojska Polskiego 8, 87-600 Lipno

 

Data udzielenia zamówienia: 27.07.2016 r.

 

Skępe, 28.07.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe