Ogłoszenie o zamówieniu

Opis:

Przebudowa parkingu przy Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

 

Numer sprawy: UMiG.271.2.10.2016.

 

W dniu 24.06.2016 r. ogłoszenie o niniejszym zamówieniu opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 102221 - 2016.

 

 

 

Ogłoszenie o wynikach postępowania na Przebudowę parkingu przy Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

 

Na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2016 na Przebudowę parkingu przy Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem została wybrana oferta następującego Wykonawcy:

 

Zakład robót Drogowo Budowlanych Drogbud,
Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą

UZASADNIENIE

Oferta spełnia wszystkie wymogi formalne zawarte w SIWZ oraz w trakcie oceny ofert otrzymała największą ilość punktów zgodnie z założonymi kryteriami oceny.

Wykaz pozostałych oferentów wraz ze streszczeniem oceny i porównaniem złożonych ofert

Numer oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Liczba pkt w kryterium
cena

Liczba pkt w kryterium
okres gwarancji

Razem

1

Zakład robót Drogowo Budowlanych Drogbud,

Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą

95,00 pkt.

5,00 pkt.

100,00 pkt.

2

Biuro Projektów i Inwestycji PROBUD s.c.

 ul. Konstytucji 3 Maja 33, 09-200 Sierpc

80,79 pkt.

5,00 pkt.

85,79 pkt.

3

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowo – Produkcyjne MURABET

ul. Sokołowska 38, 87-400 Golub - Dobrzyń

70,21 pkt.

5,00 pkt.

75,21 pkt.

4

Handel i Usługi Budowlane ER-BRUK Avetisyan Karen,

ul. Starowiejska 87, 87-603 Wielgie

81,37 pkt.

5,00 pkt.

86,37 pkt.

5

Konsorcjum:

1.  Usługi Komunalne i Transportowe Piotr Redecki

ul. Sierpecka 50, 87-630 Skępe,

2. Firma Inżynieryjno – Budowlana Andrzej Cyta

Al. 1 Maja 95, 87-630 Skępe

72,13 pkt.

5,00 pkt.

77,13 pkt.

 

Ponadto informujemy, iż umowa w sprawie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie terminu określonego w art. 94, ust. 2, pkt 3 lit. a ustawy.

 

Skępe, 21.07.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

 

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Przebudowę parkingu przy Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

 

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze. zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego nr UMiG.271.2.10.2016 na Przebudowę parkingu przy Budynku Urzędu Miasta i Gminy w Skępem

zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

Zakład robót Drogowo Budowlanych Drogbud,
Krojczyn 64A, 87-610 Dobrzyń n. Wisłą

 

Data udzielenia zamówienia: 27.07.2016 r.

 

Skępe, 28.07.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe