Skępe, dn. 20.07.2016r.

UMiG.6733.6.2016

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

 

Zgodnie z art. 91§ 3 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2016, poz. 23) oraz art. 53 ust. 1 i ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy w Skępem zawiadamia, że w dniu 20.07.2016r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o znaczeniu lokalnym dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:

 

1. zmianie sposobu użytkowania części biurowej budynku biurowo - mieszkalnego oraz adaptacji części pomieszczeń piwnicy na cele przedszkolne,

2. zmianie sposobu użytkowania budynku mieszkalnego na cele przedszkolne,

3. rozbudowie budynku biurowo - mieszkalnego wraz ze zmianą konstrukcji dachu,

4. zmianie konstrukcji dachu na istniejącym budynku przedszkolnym oraz biurowo - mieszkalnym,

5. wykonaniu schodów zewnętrznych oraz podjazdów dla niepełnosprawnych przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 33/8, 33/19, 33/9, 33/11,33/22 położonych w miejscowości Wioska, gmina Skępe

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 10 § 1 KPA, przed wydaniem decyzji istnieje możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów w przedmiotowej sprawie w tut. Urzędzie, pok. 13 lub kierować pisemnie na adres: Urząd Miasta i Gminy Skępe, ul. Kościelna 2, 87-630 Skępe w terminie 21 dni od daty wywieszenia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe

Piotr Wojciechowski