Postępowanie o udzielenie zamówieniu

Opis:

Dostawa kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 400 ton.

Tryb postępowania: Zamówienie z wolnej ręki

Numer sprawy: UMiG.271.2.11.2016.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia publicznego na Dostawę kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-

Na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r., poz. 2164, ze zm.) Miasto i Gmina Skępe informuje, iż w wyniku postępowania o udzielnie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki nr UMiG.271.2.11.2016 na Dostawę kruszywa łamanego kamiennego o frakcji 0-31,5 mm w ilości do 400 ton

zamówienie zostało udzielone następującemu wykonawcy:

 

MAR-POL Marcin Zbigniew Ochoński

Cetki 5, 87-500 Rypin

 

Data udzielenia zamówienia: 07.07.2016 r.

 

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia zostało opublikowane w dniu 26.07.2016 r. w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 155879-2016

 

 

Skępe,26.07.2016 r.

Piotr Wojciechowski

Burmistrz Miasta i Gminy Skępe