UCHWAŁA Nr XXVI/ 179 /2005

RADY MIEJSKIEJ W SKĘPEM

 z dnia 29 grudnia 2005 r.

 

w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Skępe na 2006 rok

         

        Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, art. 58 ust. 2 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203) oraz art. 109 i 124 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 15 poz. 148, Nr 45 poz. 391, Nr 65 poz. 594, Nr 166 poz. 1611, Nr 189 poz. 1851, Nr 96 poz. 874, z 2000 r. Nr 122 poz. 1315, z 2001 r. Nr 88 poz. 961, z 2002 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 156 poz. 1300, z 2004 r. Nr 93 poz. 890, Nr 121 poz. 1264, Nr 123 poz. 1291, Nr 210 poz. 2135).

 

 

RADA  MIEJSKA

uchwala, co następuje :

 

§ 1

1.        Dochody budżetu miasta i gminy na 2006 rok w wysokości      - 15.220.439,00 zł

w tym:

a)       dochody związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości                                                                    - 2.771.850,00 zł

b)       dochody z tytułu wydawania zezwoleń na

sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości (zał. nr 9)        - 100.275,00 zł

c)       subwencja ogólna w wysokości                                                   - 7.539.808,00 zł

z tego:

-  część oświatowa w wysokości                                                     - 4.975.563,00 zł

-  część równoważąca w wysokości                                               - 245.899,00 zł

-  część wyrównawcza w wysokości                                              - 2.318.346,00 zł

2. Szczegółowy podział dochodów według źródeł powstawania zawiera załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

1.        Wydatki budżetu miasta i gminy w wysokości                               - 17.989.072,00 zł

w tym:

a)       wydatki związane z realizacją zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych

ustawami w wysokości                                                                    - 2.771.850,00 zł

b)       wydatki na realizację zadań określonych w

programie profilaktyki i rozwiązywania problemów

alkoholowych w wysokości                                                            - 100.275,00zł

2.        W wydatkach określonych w § 2 pkt 1 wyodrębnia się:

a)       wydatki bieżące w wysokości                                                     - 14.749.082,00 zł

w tym na:

- wynagrodzenia w wysokości                                                        - 5.808.294,00

- pochodne od wynagrodzeń w wysokości                                   - 1.193.956,00 zł

- obsługę długu publicznego w wysokości                                    - 78.570,00

b) wydatki majątkowe w wysokości                                                    - 3.239.990,00 zł 

3.          Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

4.          Szczegółowy podział dochodów i wydatków (plan finansowy) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami określonych w § 1 pkt a) i § 2 pkt a) zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

 

§ 3

1.    Ustala się deficyt budżetowy w wysokości                                          - 2.768.633,00

2.    Źródłem pokrycia deficytu budżetu jest:

a)     pożyczka:                                                                                        - 1.370.063,00 zł

b)    kredyt bankowy                                                                               - 1.320.000,00 zł

c)  nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych                                           - 78.570,00 zł

3. Ustala się:

-  przychody budżetu w wysokości                                                       - 3.118.570,00 zł

-  rozchody budżetu w wysokości                                                          - 349.937,00 zł

Przychody i rozchody sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu lub rodzaj rozchody zestawione są w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji przez gminę w 2006 roku oraz wysokość nakładów inwestycyjnych określa załącznik nr 5 do uchwały budżetowej.

 

§ 5

Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6

Określa się plan przychodów Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska:

-  przychody w kwocie     25.100,00 zł

-  rozchody w kwocie       25.100,00 zł

Plan finansowy funduszu stanowi załącznik nr 8 do uchwały budżetowej.

 

§ 7

Ustala się wielkość dotacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na cele publiczne związane ze sportem i kulturą fizyczną w kwocie 15.000,00 zł.

 

§ 8

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do:

1.        dokonywania zmian w budżecie po stronie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej,

2.        lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w banku wykonującym bankową obsługę gminy oraz na rachunkach w innych bankach.

 

§ 9

1.     Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 600.000,00 zł.

2.     Określa się wysokość sumy, do której Burmistrz Miasta i Gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania na kwotę 200.000,00 zł.

 

 § 10

Określa się prognozę kwoty długu oraz jego spłaty na 2006 rok i lata następne, zgodnie z załącznikiem
nr 10 do uchwały budżetowej.

 

  § 11

Zobowiązuje się Burmistrza Miasta i Gminy do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze w szczegółowości uchwały budżetowej.

 

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

 

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Burmistrz
Andrzej Gatyński