Uchwała Nr XXII/118/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[1]))  Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XV/93/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Skępe na rok 2016 (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2016, poz. 85) zmienionej:

-  Zarządzeniem Nr 6/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 7 stycznia 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 9/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 27 stycznia 2016 r,

-  Uchwałą Nr XVI/95/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 10/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 3 lutego 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XVII/99/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 11/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 29 lutego 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 14/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 11 marca 2016 r.

-  Uchwałą Nr XIX/105/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r,

-  Zarządzeniem Nr 20/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 31 marca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 24/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 18 kwietnia 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 29/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 28 kwietnia 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 30/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 5 maja 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 32/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Skępe z dnia 20 maja 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XXI/112/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r , wprowadza się następujące zmiany:

1)  § 1 otrzymuje brzmienie: „§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości 28.945.331,33 zł, z tego:

1)  dochody bieżące w wysokości 28.824.639,33 zł,

2)  dochody majątkowe w wysokości 120.692,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2.  Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadać z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.560.908,33 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

2)  § 2 otrzymuje brzmienie: „§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości 29.195.331,33 zł, z tego:

1)  wydatki bieżące w wysokości 26.970.518,33 zł,

2)  wydatki majątkowe w wysokości 2.224.813,00 zł zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

2.  Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.546.441,33 zł zgodnie z Załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały".

3)  § 6 otrzymuje brzmienie „§ 6. Określa się zadania inwestycyjne w 2016 r. zgodnie z Załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały ".

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.  

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/118/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/118/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXII/118/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik3.pdf

Dochody i wydatki zlecone


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXII/118/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik4.pdf

Zadania inwestycyjne


Uzasadnienie

 Dochody zwiększenie o kwotę 52.280 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

 1) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 7 czerwca 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.36.2016/72 w dziale 801 „Oświata i wychowanie” w tym:

 -  rozdział 80101 „Szkoły podstawowe” § 2010 /+/ 25.368 zł,

 -  rozdział 80110 „Gimnazja” § 2010 /+/ 19.499 zł,

 -  rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”  § 2010 /+/ 7.313 zł

 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

 2) Dokonuje się zwiększenia planu dochodów zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego z dnia 14 czerwca 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.38.2016/23 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 2010 /+/ 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

 Wydatki zwiększenie o kwotę 52.280 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

 1) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 7 czerwca 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.36.2016/72 w dziale 801 „Oświata i wychowanie”
w następujący sposób:

 a) rozdział 80101 „Szkoły podstawowe”  § 4210 /+/ 252 i § 4240 /+/ 25.116 zł w tym:

 -  Szkoła Podstawowa w Czermnie  § 4210 /+/  26 zł i § 4240 /+/ 2.562 zł,

 -  Szkoła Podstawowa w Wólce § 4210 /+/  22 zł i § 4240 /+/  2.175 zł,

 - Miejski Zespół Szkół w Skępem§ 4210 /+/  204 zł i § 4240 /+/ 20.379 zł,

 b) rozdział 80110 „Gimnazja” § 4210 /+/  193 zł i § 4240 /+/ 19.306 zł,

 c) rozdział 80150 „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki
i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilaktycznych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych”
§ 4210 /+/  72,37 zł i § 4240 /+/ 7.240,63 zł w następujący sposób:

 - Szkoła Podstawowa w Wólce § 4210 /+/  1,73 zł i § 4240 /+/ 173,27 zł,

 - Miejski Zespół Szkół w Skępem§ 4210 /+/  70,64 zł i § 4240 /+/ 7.067,36 zł,

 z przeznaczeniem na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

 2) Dokonuje się zwiększenia planu wydatków zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko - Pomorskiego
z dnia 14 czerwca 2016 r.  Nr WFB.I.3120.3.38.2016/23 w dziale 852 „Pomoc społeczna” rozdział 85295 „Pozostała działalność” § 4210 /+/ 100 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny.

 3) Urealnienie planu finansowego wydatków na wniosek Burmistrza Miasta i Gminy Skępe
z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące potrzeby jednostki w niżej podanych działach
i rozdziałach:

 - dział 750 rozdział 75011 „Urzędy wojewódzkie” § 4190 /+/ 150 zł i 4210 /-/  150 zł,

 - dział 750 rozdział 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” § 4010 /-/ 85.000 zł,

 - dział 750 rozdział 75075 „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” § 4210 /+/ 1.500 zł
i § 4300  /-/ 4.000 zł,

 - dział 750 rozdział 75095 „Pozostała działalność” § 4210 /+/ 1.500 zł i § 4300  /+/ 1.000 zł,

 - dział 754 rozdział 75412 „Ochotnicze straże pożarne” § 3030 /-/ 3.000 zł , § 4040 /-/ 106 zł, § 4170 /+/ 14.000 zł, § 4210 /-/ 10.000 zł, § 4300  /+/ 1.106 zł, § 4430 /-/ 2.000 zł,

 - dział 801 rozdział 80101 „Szkoły podstawowe" § 4010 /-/ 20.000 zł,

 - dział 852 rozdział  85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki  na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" § 2910 /-/ 100 zł, § 4580 /+/ 50 zł,

 - dział 900 rozdział 90001 „Gospodarka ściekowa o ochrona wód" § 4040 /-/ 700 zł,

 - dział 900 rozdział 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" § 4010 /-/ 20.000 zł, § 4040 /-/  1.500 zł,  § 4120 /-/ 100 zł, § 4780 /+/  100 zł

 - dział 900 rozdział 90095 „Pozostała działalność" § 4010 /+/ 60.000 zł i § 4120 /+/ 2.250 zł –zwiększenie środków na wynagrodzenia pracowników prac interwencyjnych i publicznych.

 4) Dokonuje się zmian w planie finansowym zadań inwestycyjnych w 2016 roku poprzez wprowadzenie  nowych zadań:

 - "Przebudowa części ulicy 1 Maja na odcinku 26 mb” /+/ 30.000 zł,

 - " Przebudowa ulicy Spółdzielczej w Skępem”  /+/ 10.000 zł,

 - "Przebudowa ulicy Prostej w Skępem" /+/ 25.000 zł.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

 - za uchwałą oddano 14 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów oddaqno 1.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195.