Uchwała Nr XXII/119/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 czerwca 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016–2030

 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 885, ze zm.[1])) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) uchwala się, co następuje:

§ 1.  W uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 – 2030  zmienionej:

-  Uchwałą Nr XVI/96/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 27 stycznia 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XVII/100/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 25 lutego 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XIX/106/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 marca 2016 r.,

-  Zarządzeniem Nr 21/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 31 marca 2016 r.,

-  Uchwałą Nr XXI/113/2016 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 6 czerwca 2016 r.  wprowadza się następujące zmiany:

1)  Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk

 


Załącznik do Uchwały Nr XXII/119/2016
Rady Miejskiej w Skępem
z dnia 27 czerwca 2016 r.
Zalacznik1.pdf

WPF


Uzasadnienie

 W uchwale Nr XV/94/2015 Rady Miejskiej w Skępem z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Skępe na lata 2016 - 2030 dokonuje się aktualizacji wielkości prognozy finansów w 2016 roku i lat następnych dostosowując je do aktualnie zaplanowanych kwot budżetu po stronie  dochodów i wydatków.

 Zgodnie z załącznikiem nr 1 ustalono łączną kwotę dochodów budżetu w wysokości 28.945.331,33 i kwotę wydatków budżetu w wysokości 29.195.331,33 zł. Deficyt budżetu ustala się na poziomie 250.000 zł. Zostanie on pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jst. wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

 ł.

 Wynik głosowania zgodnie z protokołem.

 W głosowaniu udział wzięło 15 radnych:

 - za uchwałą oddano 14 głosów,

 - przeciw uchwale oddano 0 głosów,

 - wstrzymujących się głosów oddano 1.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz. U. z 2016 r. poz. 195.