Uchwała Nr XXII/120/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie przystąpienia do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1777) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Przystępuje się do sporządzenia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022.

§ 2.  Podstawowym celem sporządzenia Gminnego Programu Rewitalziacji Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022 jest okreslenie obszarów zdegradowanych, przeznaczonych do rewitalizacji oraz wskazanie projektów mających na celu rozwiązanie zidentyfikowanych probelmów i zjawisk kryzysowych.

§ 3.  Obszarem objętym działaniami rewitalizacyjnymi będzie obszar Miasta i Gminy Skępe.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Skępe.

§ 5.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Rewitalizacja, zgodnie z wytycznymi w zakresie rewitalizacji, to „kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji”.

 Obszar zdegradowany cechują w szczególności: wysokie bezrobocie, ubóstwo, przestępczość, problemy edukacyjne, niski kapitał społeczny, niewystarczający poziom uczestnictwa mieszkańców w życiu publicznym i kulturalnym.

 Działaniami podejmowanymi w ramach opracowania programu rewitalizacji będzie angażowanie mieszkańców, podmiotów publicznych, prywatnych i innych interesariuszy w przygotowanie programów rewitalizacji, a tym samym w wyprowadzanie z kryzysu obszarów zdegradowanych, poprzez przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w postaci publikacji w lokalnej prasie, ogłoszeń i tekstów sponsorowanych i broszur informacyjnych, zebranie ankiet od mieszkańców,  przeprowadzenie spotkań, konferencji i debat z interesariuszami.

 Opracowanie programu rewitalizacji będzie poprzedzone przygotowaniem niezbędnych analiz, ekspertyz dot. rynku pracy, poziomu wykształcenia, przyczyn bezrobocia i aktywności społecznej. W ramach prac nad dokumentem zrealizowane będą badania sondażowe i ankietowe. W tym celu na stronie internetowej gminy udostępniona będzie specjalna zakładka, gdzie zamieszczona będzie ankieta dla mieszkańców, także specjalny adres e-mailowy, pod którym można zgłaszać uwagi oraz sugestie dotyczące proponowanych do realizacji projektów rewitalizacji.

 Zostaną również przeprowadzone konsultacje społeczne zarówno na etapie zbierania informacji jak i uzgadniania listy projektów wpisanych do programu. Powyższe działania zostaną przeprowadzone przez pracowników gminy przy udziale zewnętrznej firmy, która udzieli wsparcia eksperckiego i przeprowadzi część działań związanych z konsultacjami.

 Działania podejmowane przez gminę przyczynią się do poprawy warunków zamieszkania, prowadzenia działalności gospodarczej, a także wizerunku gminy. Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji  Miasta i Gminy Skępe na lata 2016-2022, umożliwi aplikowanie Miastu i Gminie oraz innym podmiotom z terenu gminy o środki unijne na realizację zaplanowanych przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

 Art. 17. Ustawy o rewitalizacji

 1. Rada gminy, z własnej inicjatywy albo na wniosek wójta, burmistrza albo prezydenta miasta, podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji.

 2. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji, kolejno:

 1)   ogłasza informację o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji na stronie podmiotowej gminy w Biuletynie Informacji Publicznej, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, w prasie lokalnej oraz przez obwieszczenie;

 Biorąc powyższe pod uwagę wywłanie niniejszej uchwały stało się zasadne.