Uchwała Nr XXII/121/2016
Rady Miejskiej w Skępem

z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1.  Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Miasta i Gminy Skępe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Skępe za 2015 rok, Rada Miejska w Skępem zatwierdza wyżej wymienione sprawozdania.

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej


Ryszard Szewczyk


Uzasadnienie

 Stosownie do art. 270 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, z póżn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

 Na ogólną liczbę 15 radnych, na sesji obecnych było 15 radnych:

 - za przyjęciem uchwały głosowało - 15 radnych,

 - przeciwnych było - 0 radnych,

 - wstrzymało się od głosu - 0 radnych.


[1]) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogloszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, poz. 1646; Dz.U. z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150; Dz.U. z 2016 r., poz. 195.